Successfully reported this slideshow.

Blog vpii-lecture8

740 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blog vpii-lecture8

 1. 1. DataGridViewTextBoxCell cell = new DataGridViewTextBoxCell(); DataGridViewColumn col=new DataGridViewColumn(cell); col.HeaderText="Киноны нэр"; col.Width=150; dataGridView1.Columns.Add(col); dataGridView1.ColumnCount = 3; dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Он"; dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Найруулагч"; dataGridView1.Columns[1].Name = "Year"; dataGridView1.Columns[1].Width = 80; dataGridView1.Columns[2].Width = 110; Багана тодорхойлох
 2. 2. object[] row1 = { "Casablanca", "1942", "Michael Curtiz" }; dataGridView1.Rows.Add(row1); object[] row2 = { "Raging Bull", "1980", "Martin Scorsese" }; dataGridView1.Rows.Add(row2); object[] row3 = { "On the Waterfront", "1954", "Elia Kazan" }; dataGridView1.Rows.Add(row3); object[] row4 = { "Some Like it Hot", "1959", "Billy Wilder" }; dataGridView1.Rows.Add(row4); Мөр нэмэх
 3. 3. DataGridView классын чухал шинжүүд Шинжүүд Тайлбар AllowUserToAddRows Хэрэглэгч мөр нэмж болох эсэхийг тодорхойлно AllowUserToDeleteRows Хэрэглэгч мөр устгаж болох эсэхийг тодорхойлно. AllowUserToOrderColumns Хэрэглэгч багануудыг байрлалыг солих эсэхийг тодорхойлно. AllowUserToResizeColumns Хэрэглэгч баганын хэмжээг өөрчилж болох эсэхийг тодорхойлно AllowUserToResizeRows Хэрэглэгч мөрийн хэмжээг өөрчилж болох эсэхийг тодорхойлно
 4. 4. DataGridView классын чухал шинжүүд • dataGridView1.AllowUserToAddRows = true; • dataGridView1.AllowUserToAddRows = false;
 5. 5. DataGridView классын чухал шинжүүд Шинжүүд Тайлбар SelectionMode Мөр сонгох горимыг DataGridViewSelectionMode төрлөөр тодорхойлно MultiSelect Тухайн нэг эгшинд нэгээс олон мөр, багана, мөр сонгож болох эсэхийг тодорхойлно. CurrentCell Идэвхитэй нүдийг тодорхойлно, буцаана CurrentCellAddress Идэвхитэй нүдний мөр, баганын индексийг буцаана. CurrentRows Идэвхитэй нүдийг агуулж буй мөрийг буцаана. NewRowIndex Шинэ бичлэгийн мөрийн индексийг буцаана.
 6. 6. DataGridView классын чухал шинжүүд Шинжүүд Тайлбар CellBorderStyle Нүднүүдийн хүрээний хэлбэрийг мөр хооронд, багана хооронд, мөр багана хооронд ямар байхыг тодорхойлно. DefaultCellStyle Нүдний хэлбэрийг тодорхойлно. GridColor Нүднүүдийг хүрээлэх шугамнуудын өнгийг тодорхойлно. BackColor Контролын дэвсгэр өнгийг тодорхойлно. BackgroundColor Нүднүүдийн дэвсгэр өнгийг тодорхойлно. BorderStyle Контролын хүрээний хэлбэрийг тодорхойлно. AlternatingRowsDefaul tCellStyle Сондгой дугаартай мөрийн харагдах хэлбэрийг тодорхойлно.
 7. 7. DataGridViewCellStyle style = new DataGridViewCellStyle(); style.BackColor = Color.Bisque; style.Font = new Font("Arial", 8, FontStyle.Bold); style.ForeColor = Color.Navy; style.Padding = new Padding(5, 2, 5, 5); style.SelectionBackColor = Color.LightBlue; dataGridView1.DefaultCellStyle = style; DataGridView классын чухал шинжүүд
 8. 8. DataGridView классын чухал методууд Методууд Тайлбар BeginEdit() Идэвхитэй нүдийг засварлах горимд шилжүүлнэ. CancelEdit() Идэвхитэй нүдэнд хийсэн өөрчлөлтүүдийг хэрэгсэхгүй болгож, засварлах горимыг цуцлана EndEdit() Идэвхитэй нүдний засварлах үйлдлийг дуусгана CommitEdit() Идэвхитэй нүдийг засварлах горимыг дуусгахгүйгээр өөрчлөлтийг хэрэгжүүлнэ.
 9. 9. DataGridView классын чухал үзэгдлүүд Үзэгдлүүд Тайлбар CellValueChanged Нүдний утга өөрчлөгдөх үед үүснэ CurrentCellChanged Идэвхитэй нүдний утга өөрчлөгдөх үед үүснэ CellClick Нүдэн дээр дарахад үүснэ. CellContentClick Нүдний агуулга дээр дарахад үүснэ CellEnter, CellLeave Нүд фокус авах, алдахад үүснэ ColumnHeaderMouseClick ColumnHeaderMouseDoubleClick Баганын толгой дээр дарахад үүснэ RowEnter, RowLeave Мөр фокус авах, алдахад үүснэ RowHeaderMouseClick RowHeaderMouseDoubleClick Мөрийн толгой дээр дарахад үүснэ UserAddedRow, UserDeletedRow Мөр нэмэх, устгах үед үүснэ
 10. 10. DataGridView классын чухал үзэгдлүүд Үзэгдлүүд Тайлбар CellValueChanged CurrentCellChanged CellClick CellContentClick CellEnter, CellLeave ColumnHeaderMouseClick ColumnHeaderMouseDoubl eClick RowEnter, RowLeave
 11. 11. DataGridViewColumn классын чцхал гишүүд Шинжүүд Тайлбар AutoSizeMode Баганын өргөнийг автоматаар тохируулах горимыг тодорхойлно, буцаана HeaderCell Баганын толгойг тодорхойлно, буцаана. HeaderText Баганы толгойн нүдний гарчиг текстийг тодор/буц Frozen Баганыг хөдөлгөөнгүй болгох эсэхийг тодор/буц MinimumWdth Баганын өргөнийг хамгийн бага хязгаарыг тодор/буц Width Баганын өргөнийг тодорхойлно, буцаана. ReadOnly Баганын утгуудыг засаж болох эсэхийг тодорхойлно. SortMode Баганын эрэмбэлэх горимыг тодор/буц ValueType Баганын нүднүүдийн авах утгын төрлийг тодорхойлно
 12. 12. dataGridView1.Columns[0].Frozen = true; //хөдөлгөөнгүй багана dataGridView1.Columns[2].ReadOnly = true; //зөвхөн уншигдах багана dataGridView1.Columns[0].MinimumWidth=100; //өргөний хязгаарлалт dataGridView1.Columns[0].SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable; //эрэмбэлэлт DataGridViewColumn классын чцхал гишүүд
 13. 13. DataGridViewRow классын чухал гишүүд Шинжүүд Тайлбар Cells Мөрөн дэх нүднүүдийн олонлогийг буцаана. IsNewRow Тухайн мөр нь шинэ бичлэгт зориулсан мөр мөн эсэхийг буцаана. Selected Тухайн мөр сонгогдсон эсэхийг тодор/буц Height Мөрийг өндөрийг тодор/буц MinimumHeight Frozen ReadOnly
 14. 14. DataGridViewCell классын чухал гишүүд Шинжүүд Тайлбар ColumnIndex Тухайн нүдний байрлах баганын индексийг буцаана. RowIndex Тухайн нүдний байрлах мөрийн индексийг буцаана. Value Тухайн нүдний утгыг буцаана. OwningColumn Тухайн нүдийг агуулж байгаа баганыг буцаана. OwningRow Тухайн нүдийг агуулж байгаа мөрийг буцаана. Frozen ReadOnly
 15. 15. • Хүснэгт хэлбэрийн контрол буюу DataGridView контролд өгөгдөл холбохдоо дараах пропертуудыг ашиглана.  DataSource – өгөгдлийн эх үүсвэрийг тодорхойлно.  DataMember – өгөгдлийн эх үүсвэр дэх хүснэгтийн нэрийг тодорхойлно.  DataPropertyName – багананд холбох өгөгдлийн үүсвэрийг тодорхойлно. Өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрийн контролд холбох
 16. 16. string strSQL = "sp_selectReader"; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSQL, strconn); DataSet ds = new DataSet(); da.Fill(ds, "reader"); dgReader.DataSource = ds;dgReader.DataMember="reader“; dgReader.Columns.Clear(); dgReader.Columns.Add("id", "id"); dgReader.Columns["id"].DataPropertyName = "id"; dgReader.Columns["id"].Visible = false; dgReader.Columns.Add("regnum", "Бүртгэлийн дугаар"); dgReader.Columns["regnum"].DataPropertyName = "card_number"; Өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрийн контролд холбох
 17. 17. • DataGridView контролын Rows олонлогийг ашиглан мөрөнд хандана. Харин сонгогдсон мөрүүдэд хандах бол SelecteRows олонлогийг ашиглана. Мастер-дагуул DataGridView
 18. 18. • BindingSource компонент нь контролыг үндсэн өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбох үйл ажиллагааг хялбарчлах зорилгоор бүтээгдсэн. • BindingSource компонент нь контрол болон өгөгдлийн эх үүсвэрийн хооронд хоёр чиглэлд өгөгдөл дамжуулах үүргийг гүйцэтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл командуудаар дамжуулан форм дээрх өгөгдлүүдийг өгөгдлийн үндсэн жагсаалтруу илгээх боломжийг олгодог.
 19. 19. • BindingSource контролд өгөгдлийн эх үүсвэрийг тодорхойлохдоо DataSource шинжийг нь ашиглана. • Харин контролуудын хувьд өгөгдлийн эх үүсвэр тодорхойлох шинжид BindingSource контролыг холбож өгнө Өгөгдлийн эх үүсвэрийг тодорхойлох
 20. 20. SqlConnection conn = new SqlConnection("data source=nyamka; database=library; user id=sa; password=12345"); BindingSource bs = new BindingSource(); SqlCommand cmd = new SqlCommand("select*from author", conn); conn.Open(); bs.DataSource = cmd.ExecuteReader(); textBox1.DataBindings.Add("Text", bs, "author_fullname"); conn.Close(); Өгөгдлийн эх үүсвэрийг тодорхойлох
 21. 21. SqlConnection conn = new SqlConnection("data source=nyamka; database=library; user id=sa; password=12345"); BindingSource bs = new BindingSource(); da.Fill(ds, "author"); bs.DataSource = ds.Tables[0]; dataGridView1.DataSource = bs; Өгөгдлийн эх үүсвэрийг тодорхойлох
 22. 22. BindingSource контрол нь завсарын эх үүсвэр дэхь өгөгдөлрүү хандах, болосвруулах боломжоор хангах гишүүдтэй байдаг. Өгөгдлийг боловсруулах Гишүүд Тайлбар List Контролтой холбогдсон жагсаалтыг буцаана. Position Идэвхтэй элемэнтийг байрлалыг тодорхойлно, буцаана. Current Өгөгдлийн эх үүсвэрийн идэвхитэй элемэнтийг буцаана. Sort Өгөгдлийг эрэмбэлэх талбарын нэр, эрэмбийн чиглэлийг тодорхойлно, буцаана. Filter Харуулах өгөгдлийг шүүхэд ашиглах илэрхийллийг тодорхойлно, буцаана.
 23. 23. Өгөгдлийг боловсруулах Гишүүд Тайлбар MoveFirst() Жагсаалтын эхний элемэнтийг идэвхжүүлнэ MoveLast() Жагсаалтын сүүлийн элемэнтийг идэвхжүүлнэ MovePrevious() Жагсаалтын өмнөх өэлемэнтийг идэвхжүүлнэ MoveNext() Жагсаалтын дараагийн элемэнтийг идэвхжүүлнэ RemoveCurrent() Жагсалтаас идэвхитэй элемэнтийг устгана. AddNew() Жагсаалтад шинэ элемэнт нэмнэ. EndEdit() Завсрын эх үүсвэрт хийгдсэн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлнэ. CancelEdit() Завсрын эх үүсвэрт хийгдсэн өөрчлөлтийг цуцлана.
 24. 24. SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select*from book_sub", "data source=nyamka; database=library; user id=sa; password=12345"); DataSet ds = new DataSet(); BindingSource bs = new BindingSource(); da.Fill(ds, "type"); bs.DataSource = ds.Tables[0]; bs.Sort = "sub_type ASC"; bs.Filter="book_type_id=4"; dataGridView1.DataSource = bs; Өгөгдлийг боловсруулах
 25. 25. Өгөгдлийг боловсруулах
 26. 26. • BindingNavigator контрол нь форм дээрх өгөгдөлтэй холбогдсон контролуудыг хэрэглэгчийн интерфейсээр удирдах боломжийг олгоно. Ө.х BindingSource компненттой уялдаж ажиллан, форм дээрх өгөгдлийг өгөгдлийг боловсруулах, удирдах боломжийг хэрэглэгчид олгодог контрол юм.
 27. 27. • BindingNavigator контрол нь өгөгдөл нэмэх, өгөгдөл устгах, өгөгдлийг удирдах гэх мэт өгөгдөлтэй ажиллах ихэнх стандарт үйлдлүүдэд зориулагдсан ToolStripItem объектуудын нэгдэл болсон хэрэгслийн мөр байдлаар зохион байгуулагдсан байдаг. • BindingNavigator контролд өгөгдлийн эх үүсвэрийг нь BindingSource компонентоор тодорхойлно.
 28. 28. Эхний элемэнтрүү шилжүүлэх Элемэнтийн тоо Дараагийн элемэнтрүү шилжүүлэх Сүүлчийн элемэнтрүү шилжүүлэх Өмнөх элемэнтрүү шилжүүлэх Идэвхитэй элемэнтийн байрлал Идэвхтэй элемэнтийг устгах Шинээр элемэнт нэмэх
 29. 29. Хэрэглэгчийн контрол BindingNavigator- ын гишүүд BindingSource-ын гишүүд Эхний элемэнтрүү шилжүүлэх MoveFirstItem MoveFirst Өмнөх элемэнтрүү шилжүүлэх MovePreviousItem MovePrevious Идэвхитэй элемэнтийн байрлал PositionItem Current Элемэнтийн тоо CountItem Count Дараагийн элемэнтрүү шилжүүлэх MoveNextItem MoveNext Сүүлчийн элемэнтрүү шилжүүлэх MoveLastItem MoveLast Шинээр элемэнт нэмэх AddNewItem AddNew Идэвхтэй элемэнтийг устгах DeleteItem RemoveCurrent
 30. 30. SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select*from book_sub", "data source=nyamka; database=library; user id=sa; password=12345"); DataSet ds = new DataSet(); BindingSource bs = new BindingSource(); private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { da.Fill(ds, "type"); bs.DataSource = ds.Tables[0]; bindingNavigator1.BindingSource = bs; dataGridView1.DataSource = bs; }
 31. 31. private void bindingNavigatorAddNewItem_Click(object sender, EventArgs e) { dataGridView1.BeginEdit(true); } private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) { SqlCommandBuilder cmdb = new SqlCommandBuilder(da); da.Update(ds.Tables[0]); }

×