Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 8

231 views

Published on

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่ 8

 1. 1. นางสาววอรรณิกา พงษ์จินดา รหัส 5581124076 นายธีรพจน์ ขบขัน รหัส 5581124009 นางสาววรัญญา ทองเสริม รหัส 5581124066 นางสาวนุสรา คงขา รหัส 5581124094 นางสาวอิสรา เจริญดี รหัส 5581124087 นางสาวสุวรรณา แสงกนึก รหัส 5581124095
 2. 2. การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน ประเทศไทยจะเห็นว่าในระดับมหาวิทยาลัย และ ระดับโรงเรียนที่ทันสมัยมักจัดให้มีห้องปฏิบัติการ ทางภาษา
 3. 3. ประวัติห้องปฏิบัติการทางภาษา ปี ค.ศ. 1947 เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐหลุยส์เซียนา (Louisiana State University) ปี ค.ศ. 1958 พระราชบัญญัติการศึกษา ทาให้อัตราการเจริญเติบโต ของการมีห้องปฏิบัติการทางภาษาในโรงเรียนมัธยมขยายตัวมากขึ้น ตลอดระยะเวลา 10 ปี ต่อมา โรงเรียนมัธยมทั้งของรัฐบาลและเอกชน ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษากันอย่างมาก
 4. 4. ประวัติห้องปฏิบัติการทางภาษา (ต่อ) แฟรงค์ เอ็ม กริทท์เนอร์ Frank M. Gritter (1969, p. 283) เห็นว่า การนาห้องปฏิบัติการทางภาษาไปใช้นั้นเหมาะกับระดับมหาลัยมากกว่า โรงเรียนมัธยม และตลอดระยะเวลาอีก 20 ปี ต่อมา จากจุดเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการทางภาษากลายเป็ นที่ยอมรับ และนาไปใช้ในระดับโรงเรียน มัธยมอย่างกว้างขวาง
 5. 5. เพราะเห็นว่า ตารางเรียนของนักเรียนที่มีชั่วโมงน้อย กว่า ความรับผิดชอบมีไม่เท่าผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ประจาในห้องปฏิบัติการไม่ เพียงพอ
 6. 6. ต่อมาในปลายปี ค.ศ. 1960 โรงเรียนจึงได้มีการทดลองใช้สิ่งที่ เรียกว่า การสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ (electronic teaching system) ในห้องเรียนปกติ เกิดศัพท์ใหม่เรียกว่า “ห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์” ห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์ คือ ห้องเรียนที่มีสื่อ อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกเสริมทักษะในชั่วโมงเรียนปกติ ภายหลังได้รับความนิยมมากกว่าห้องปฏิบัติการทาง ภาษา
 7. 7. ห้องปฏิบัติการทางภาษามีราคาแพงกว่า ต้องใช้ห้องเพิ่ม เ นื่ อ ง จ า ก พ บ ว่ า มี ข้อจากัด การฝึกและการสอนต้องแยกจากกัน บางสถานศึกษาไม่มีงบในการสร้าง
 8. 8. ข้อดี นักเรียนทุกคนสามารถฝึกอ่านออกเสียงให้ดังได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นรายบุคคล ครูสามารถเข้าไปพูดหรือแนะนาได้เป็ นรายบุคคล โดยไม่ รบกวนนักเรียนคนอื่น ๆ แอลเฟรด เอส เฮย์ส (Alfred S. Hayes ; 1963) ได้กล่าวถึง ข้อดีของห้องปฏิบัติการทางภาษา ดังนี้
 9. 9. การมีหูฟังแยกของใครของมันทาให้การได้ยินความ ชัดเจนของเสียงเท่าเทียมกัน มีเสียงพูดของเจ้าของภาษาให้เลือกฟัง มีเครื่องช่วยในการทดสอบนักเรียนแต่ละคนใน การฟัง และการพูด อุปกรณ์เครื่องช่วยในห้องปฏิบัติการช่วยให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะตามอัตราเร็ว – ช้า ของตนเอง
 10. 10. ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์ สื่อการสอน ฯลฯ มีใช้กันมาก ในชั้นเรียนภาษาไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการภาษาที่ เน้นการฟัง เพราะผู้เรียนภาษาไทยในต่างประเทศไม่ค่อยมีโอกาสได้ ฟังคนไทยพูด และไม่ได้พูดกับคนได้มากเท่าที่ควร การจาลองเสียง จริง และจาลองสถานการณ์การสื่อสารกับคนไทย จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อการฝึกทักษะภาษา เป็ นที่น่าสังเกตว่า
 11. 11. แต่ในประเทศไทยส่วนมากมักนิยมใช้ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์มากกว่า ห้องปฏิบัติการทางภาษา เนื่องจากมี ข้อจากัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 12. 12. ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษาหรือไม่ ก็ตาม ทุกสถาบันจะต้องมีห้องเรียนที่สามารถใช้สื่อ อิเล็กทรอนิคส์ ฝึกทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียนได้ และ ห้องเรียนภาษาที่ดีควรเอื้อสาหรับการนี้ ให้สะดวกครู และนักเรียน สรุป
 13. 13. ถ้าสถาบันใดสอนภาษาไทยอย่างจริงจัง มีหลักสูตร และกระบวนวิชาที่พัฒนามาถึงระดับหนึ่ง ย่อมจะมีอุปกรณ์ สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียน อิเล็กทรอนิคส์ เตรียมไว้อย่างครบครัน นอกเหนือจาก ตาราเรียนที่ต่อเนื่องครบครันเช่นกัน

×