ผลิตภัณฑ์ เลโก้

1,551 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
846
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลิตภัณฑ์ เลโก้

  1. 1. งหัวขอเรื่อง โครงการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิตภัณฑเลโกนักศึกษา สุรีพร พรชัยนิพันธรหัสประจําตัว 4511070941134อาจารยที่ปรึกษา อาจารยอธิวฒน จุลมัจฉา  ัหลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ัปการศึกษา 2554 บทคัดยอ โครงการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิตภัณฑเลโก นําเสนอผลงานสื่อโฆษณาในประเภทตางๆ จํานวน 8 ชิ้น โดยสรางสรรคจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเปนการศึกษาขอมูลทางดานเอกสาร โดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูล แลวนํามาทําการวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน กําหนดกลุมเปาหมาย กําหนดแนวความคิด เพื่อนํามาใช ในการออกแบบผลงานสื่อโฆษณาในสื่อประเภทตางๆ สวนภาคปฏิบัติผูศึกษา ใชแนวความคิดที่ผานการวิเคราะห มาสรางสรรคเปนภาพรางในงานสื่อโฆษณาในประเภทตางๆ แลวนําไปปรึกษาอาจารยและ ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ จากนั้นจึงนํามาสรางสรรคในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมอะโดบี (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro) ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการตางๆ ไดมีการปรึกษาและขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อความสมบูรณและถูกตองเหมาะสมโดยในการทําแตละครั้งมักจะเจอปญหาใหมๆ ดังเชน แสง สถานที่ และอุปกรณในการถายทําปญหาในดานงบประมาณที่สูงเกินไป จากการศึกษา พบวา สื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิตภัณฑเลโก ที่ไดมีการนําแมคคานิคและ กิมมิคมาใช ทั้งยังมีรูปแบบและแนวความคิดที่นาสนใจ เพื่อมุงหมายใหเกิดความนาสนใจ และดึงดูดใจ ในกลุมเปาหมาย
  2. 2. ง บทที่ 1 บทนําความเปนมาและความสําคัญของปญหา กรมสุขภาพจิต ระบุไอคิวเด็กไทยไมพัฒนา ลดระดับต่ําสุดเอเชีย แนะพอแมกระตุนการคิด ฝกจินตนาการ จัดระเบียบเสนใยประสาท ขณะที่ผลวิจัยพบสมองเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกํ า พร า ฝ อ ลง คล า ยคนเป น โรคอั ล ไซเมอร ขณะที่ เ ด็ ก ถู ก ทารุ ณ กรรมจะมี ส ารความเครี ย ดในเลือดสูง มีปญหาพัฒนาการสมอง กรมสุขภาพจิตรวมกับกรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนดําเนินการสํารวจระดับสติปญญาเด็กไทยจํานวนประมาณ 100,000 คนทั่วประเทศ วาขอมูลจากหนังสือของ Lynn ป 2006 ไดทําการสํารวจไอคิวของเด็กทั่วโลก พบวาไอคิวของเด็กไทยอยูที่ประมาณ 91 จัดอยูในระดับที่ 53 จาก 192 ประเทศทั่วโลก ซึ่งต่ํากวาระดับไอคิวของเด็กในประเทศอื่นๆในเอเชีย เชน เด็กในประเทศจีน ญี่ปุน สิงคโปร ไตหวัน ฮองกง เวียดนาม รวมทั้งมาเลเซีย นอกจากนี้ยังพบวา ตั้งแตป 2002-2006 อันดับไอคิวของเด็กไทยแทบจะไมมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ประเทศสิงคโปรระดับไอคิวของเด็กเพิ่มจาก 103 ในป ค.ศ.2002 เปน 108 ในปค.ศ. 2006 ยิ่งไปกวานั้นก็คือ เมื่อนําระดับไอคิวแสดงผลเปนกราฟรูประฆังคว่ํา พบวาไอคิวที่ระดับ91 ของเด็กไทย มีแนวโนมที่จะเอียงไปทางซายของกราฟ ซึ่งเปนดานที่ตรงขามกับระดับการแปรผลที่ฉลาดกวา จากการศึกษาของ นพ.อีริค อาร แคนเดล จิตแพทยรางวัลโนเบลในป 2553 พบวาการเรียนรู ความรู ความจํา ความคิด อารมณ สติปญญา เกิดจากการที่เซลลสมองแตกกิ่งมาเชื่อมตอกันเปนวงจร สมองสวนที่มีการจัดระเบียบใยประสาทจะเพิ่มการเชื่อมตอใหมๆเพิ่มขึ้นจํานวน มาก ขณะที่ใยประสาทสวนที่ไมไดใชจะหายไป ใยประสาทสวนที่ใชบอยจะหนาตัวขึ้น ซึ่งการที่จะชวยพัฒนาจินตนาการเด็ก เราสามารถใชของเลนมาพัฒนาได ของเลนไมใชเพียงแคเรื่องเลนๆ “ของเลน” นับเปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการสรางทักษะและพัฒนารางกายสมองสวนตางๆ ชวยเสริมสรางจินตนาการของเด็ก และการสรางความสัมพันธระหวางพอแมกับเด็กๆ นอกจากการ เลนของเลนจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวยใหเด็กอารมณดีเบิกบานแลว การเลนของเลนยังชวยเสริมความคิดสรางสรรค สรางจินตนาการ และฝกทักษะในการใช
  3. 3. งอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย ชวยพัฒนาศักยภาพของเด็กในดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพการเลนและของเลนสําหรับเด็กใน ชวงปฐมวัยมีความหมายและความสําคัญตอชีวิตเด็กๆ เปนอยางมาก โดยเฉพาะประสบการณที่เด็กไดรับจากการเลนกับผูคนหรือของเลน ถือเปนรากฐานที่สะสมเปนพื้นฐานการเรียนรูที่ซับซอนมากขึ้นในชวงวัยตอๆมา เด็กที่ขาดโอกาสในการเลนหรือไมเคยมีประสบการณในการเลนยอมมีโอกาสที่จะประสบปญหาในการเรียนรูและมีพัฒนาการลาชา การเล น ของเด็ ก เปรี ย บเหมื อ นการทํ า งานของผู ใ หญ การมี ส ว นร ว มของพ อ แมผูปกครองจะมีสวนสําคัญ การเลนของเลนที่เหมาะสมชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็กไดเปนอยางดีพั ฒ นาการสมองแต ล ะช ว งวั ย สามารถเสริ ม ได ด ว ยของเล น เด็ ก เราสามารถแบ ง กลุ ม พ อ แมผูปกครองไดเปนสองกลุม ในกลุมพอแมที่เห็นความสําคัญของการเลน ของเลนที่ซื้อใหลูกก็จะชวยสรางพัฒนาการใหกับเด็ก แตในกลุมพอแมที่เห็นของเลนเปนเพียงเรื่องเลนๆ ของเลนที่ซื้อใหลูกก็จะเปนของเลนที่ไมมีคุณภาพ ของเลนเปนสิ่งที่ชวยทําใหเด็กไทยมีจนตนาการมากยิ่งขึน เพราะยุคนี้ยิ่งโลก  ิ ้กวางมากขึ้นเทาไหร ประเทศไทยยิ่งตองกาวตามใหทัน และเด็กไทยก็จําเปนตองมีจินตนาการทีกาวทันโลกดวย จึงอยากฝากใหทกฝายสนับสนุนลูกหลานใหรจกคิดรูจักทํา ่ ุ ู ัรวมถึงเลือกของเลนที่มีคณภาพและมีประโยชนใหเด็กๆ ุ การเลือกของเลนที่ดีเพื่อเสริมสรางการเรียน รูตามศักยภาพของเด็กนับเปนเรื่องที่สํา คัญยิ่ ง จากการศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาการแบบองครวมของเด็ก ไทย ในเรื่องปจจัยคัดสรรดา นครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เมื่อป พ.ศ. 2547 พบวาของเลนสําหรับเด็กอายุ 1-3 ขวบ ที่มีอยูในบาน สวนใหญเปนของเลนที่เนนการพัฒนาทางดานรางกายมากกวาของเลนที่เนนการพัฒนาสมอง ของเลนที่พบวามีอยูในบานมากที่สุดไดแก ของเลนที่ใชออกกําลังแขนขาซึ่งมีมากถึง86.9% รองลงมาไดแกของเลนฝกนิ้วมือซึ่งมีมากถึง 71.2% และจากการศึกษา วิจัยดังกลาวพบวาของเลนสําหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบที่มีอยูในบานมากที่สุดก็ยังคงเปนของที่ฝกการเคลื่อนไหวแขนขาซึ่งมี มากถึง 90% รองลงมาไดแก ของที่ใชขีดเขียนซึ่งมีมากถึง 84.4% ถึง เวลาแลวหรือยังที่พอแมผูปกครองทั้งหลายจะหันมาใหความสนใจกับการเลนและของเลนสําหรับเด็ก เพราะการเลนและของเลนมีความหมายและความสําคัญตอการพัฒนาชีวิตเด็กเปน อยางมากการสงเสริมใหเด็กไดเลน และสนับสนุนของเลนที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของเด็ก จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ และชวยสรางเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ ไปพรอม ๆ กัน หลักในการเลือกของเลนใหลูก เด็กในวัยเรียนจะชอบเลนของเลน ที่มีรายละเอียดมี ค วามซั บ ซ อ น และท า ทายความสามารถมากกว า เด็ ก เล็ ก ตั ว ต อ (เลโก หรื อ บล็ อ กไม )
  4. 4. งของเลน ประเภทนี้จะชวยในการฝกการใชสมาธิ ของมือและตาใหทํางานประสานกัน เพราะเลโกมีโครงสรางที่ซับซอน และทาทายความสามารถ ทั้งนี้เลโกยังมีประโยชนอีกมากมาย คือ 1. พัฒนาการดานรางกาย สําหรับเด็กเล็ก เด็กสามารถใชเลโก (และของเลนอื่นๆ)เพื่อใหรางกาย (Motor Skills) เกิดพัฒนาการดานนิ้วมือ ในการหยิบจับสิ่งของ เลโกมีผลิตภัณฑที่เหมาะสําหรับเด็กเล็ก คือ DUPLO แตราคาคอนขางสูง และชิ้นมีนอย เพราะเลโก ออกแบบดวยการคํานึงถึงความปลอดภัย มีการใชพลาสติกอยางดี และสีที่ปลอดภัย นอกจากนี้ DUPLO ที่มีชิ้นสวนขนาดใหญ ก็เพื่อปองกันไมใหเด็กกลืนชิ้นสวนเขาไปโดยอุบัติเหตุ แตดวยความที่ DUPLOชิ้นใหญ ผูปกครองก็อาจจะวิตกอีกวา จะเลนไมไดนาน สําหรับ DUPLO นั้น ถูกออกแบบใหตอเขากับเลโก System (ที่เปนชิ้นเล็ก) 2. พัฒนาการดานการมีสมาธิและใหมีอารมณเยือกเย็นขึ้น การตอเลโกจะตองตอตามแบบ จะขามขั้นตอนไมได การตอขามขั้นอาจทําใหไมไดผลลัพธตามตองการ ดังนั้นเด็กจะตองตอตามแบบที่ละหนาไปเรื่อยจนกวาจะจบกระบวนการ ถาเด็กเริ่มตนอยาใหตอชุดใหญๆควรเริ่มตอจากชุดเล็กๆ ไปกอน เพื่อจะไดใหเริ่มฝกสมาธิและเพิ่มขึ้นทีละนอย การใหเด็กเริ่มตอชุดใหญในครั้งแรกๆ อาจทําใหเด็กหมดกําลังใจไดอยางรวดเร็ว และรูจักใหเกิดความใจเย็น ละเอียดถี่ถวนไปในตัว 3. พัฒนาการดานความคิดสรางสรรค หลังจากเด็กตอตามแบบไดระยะหนึ่ง เด็กอาจอยากตอแบบอื่นที่เลโกไมมีก็สามารถนําเอาเลโกมาแกะออกแลวตอกลับเขาไปใหมได (ซึ่งถาเปนของเล น ประเภทอื่ น ๆ อาจจะทํ า ในลั ก ษณะดั ง กล า วได ลํ า บาก) เมื่ อ เด็ ก ต อ ออกมาเป น อะไรผูปกครองตองคอยสอบถามวาตอเปนอะไร การชมเชยในผลงานของเด็กจะทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่น และทํา ผลงานอื่น ๆ ได เ พิ่ม ขึ้น นอกจากนี้ก ารชวยเสนอแนะไอเดีย ยัง อาจชว ยใหเด็กมองเห็ น ความคิ ด ผู อื่ น และยอมรั บ ในความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น อี ก ด ว ย แต สิ่ ง เหล า นี้ จ ะเกิ ด ไดผูปกครองจะตองใสใจใหความสนใจในการเลนเลโก (และของเลนอื่นๆ) ไมใชพอซื้อใหแลวก็ใหเด็กเลนอยูเพียงลําพัง 4. พัฒนาการในการแกไขปญหาเฉพาะหนา รูจักการดัดแปลง เลโกไมไดผลิตชิ้นสวน ออกมาเพื่อรองรับการตอชิ้นงานในทุกรูปแบบ ดังนั้นบางครั้งเด็กจะตองตอแลวรูจักใชชิ้นสวนที่มีอยู และดัดแปลงเพื่อใหไดใชงานที่ตองการ 5. พัฒนาดานเครื่องยนตกลไก ซึ่งจะนําไปสูการเรียนดานวิศวกรรม เลโกในชุดของTechnic (จะเหมาะกับเด็กโตขึ้นมานิดหนึง และมีประสบการณในการตอเลโกมาพอสมควร) จะมี ่กลไกเพื่อใหเลโกสามารถขยับชิ้นสวนไปมาได เชน ถาตองการใหปลาสามารถขยับปากหรือหาง
  5. 5. งก็อาจจะนําชินสวนของ Technic เขามาประยุกต ก็ทาใหเด็กเรียนรูกลไกดานวิศวกรรมเบื้องตนได ้ ํเปนอยางดี 6. พัฒนาการดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในเลโกชุด Mindstorm จะเหมาะกับเด็กที่สนใจดานการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพราะเลโกชุด Mindstorm เปนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจะสั่งชิ้นสวนเลโก ซึ่งเด็กอาจจะตอเปนหุนยนต หรือไดโนเสารใหทํางานตามคําสั่งของเด็กได การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ไมยาก เพราะเลโกตองการเนนเรื่องของตรรกะ ความคิดมากกวาเรื่องของ Syntax ของภาษา การเขียนโปรแกรมที่แตกตางกัน จะทําใหเด็กเห็ น ผลลั พ ธ ที่ แ สดงออกมาผ า นหุ น ยนต ที่ แ ตกต า งกั น ได อ ย า งชั ด เจน ไม เ หมื อ นกั บ การเขี ย นโปรแกรมคอมพิวเตอรทั่วๆ ไป ซึ่งเราจะเห็นไดวาประโยชนของเลโกมีมากมาย ซึ่งจะชวยเสริมทักษะ ฝกพัฒนาการในทุกๆ ดานเลโก เปนของเลนพลาสติกที่มีรูปรางคลายกอนอิฐ หลากสี สามารถตอเขาดวยก็ไดทุกตัว (เดิมทีเปนของเลนที่ทําจากไม) ดวยจากการที่ตัวของเลโก สามารถตอเขากันไดทุกตัว เด็กจึงสามารถใสจินตนาการเขาไปได โดยไมมีขีดจํากัด และไมตองมีแบบฟอรมเลโก ถือกําเนิดขึ้นจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อวา Ole Kirk Christiansen เขาเปนชางไมผีมือระดับปรมาจารยอาศัยอยูในเมืองบิลลุนด (Billund) ประเทศเดนมารกในป ค.ศ. 1932 ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรงทําใหธุรกิจของเขาไดรับผลกระทบไปดวยทําใหเขาตัดสินใจที่จะผลิตสินคาหลายชนิดมาจําหนายเชนเครื่องใชภายในบานพวกบันได (Stepladders) เกาอี้นั่งเลนตัวเล็กๆ (Stools) และของเลนไม(Wooden Toys) ซึ่งของเลนไมนี้ ไดมีความนิยมเปนอยางมาก แตทางบริษัทจึงลองซื้อเครื่องฉีดพลาสติกมาใชในการผลิตของเลน เพื่อเพิ่มตัวเลือกใหกับผูซื้อ ของเลนพลาสติก จึงเปนที่นิยมมากในชวงนั้น ซึ่งคําวา เลโก (LEGO) มาจากรากศัพทภาษาเดนมารกวา "LEg GOdt" มีความหมายวา“Play Well” หรือแปลสนุกๆไดวา “เลนไดเลนดี” ในขณะที่คํานี้มีความหมายในภาษาลาตินวา“I Assemble” หรือ “I Put Together” แปลไดวา “ประกอบหรือวางเขาดวยกัน” นอกจากนี้Ole Kirk Christiansen ยังเปนคนที่ใสใจและไมเคยละเลยตอคุณภาพของสินคาเขาไดติดปายคติพจนสําหรับการทํางานไวในโรงงานวา “Only The Best Is Good Enough" หรือแปลไดวา“ตองดีที่สุดเทานั้นถึงจะดีพอ” (คติพจนนี้ยังคงใชตอมาจนถึงทุกวันนี้) จึงพอสรุปไดวา ของเลน Lego เปนของเลนที่ตอบโจทยใหกับเด็กๆ ไดอยางดีนั่นเอง ผูศึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดทําศิลปะนิพนธ เรื่อง การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลนผลิตภัณฑเลโก ภายใตแนวความคิด “Play It” ขึ้น
  6. 6. งวัตถุประสงคของศิลปนิพนธ 1. เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 2. เพื่อออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิตภัณฑเลโก 3. เพื่อตอกย้ําตัวผลิตภัณฑเลโกผลที่คาดวาจะไดรับ 1. ไดรูถึงการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 2. ไดรับรูถึงการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิตภัณฑเลโก 3. ผูบริโภครูจักผลิตภัณฑเลโกขอบเขตของการทําศิลปะนิพนธ ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิตภัณฑเลโก ภายใตแนวความคิด“Play It” สําหรับผูปกครองที่มีรายได 20,000 บาท ขึ้นไป ตอเดือน และเด็กในเพศชาย – หญง ิระหวางอายุ 7-12 ป ดวยโปรแกรม Adobe IIIustrator , Adobe Photoshop , Adobe Premiere Pro ขั้นตอนการศึกษา 1. ศึกษาแหลงขอมูลจากอินเตอรเนต 1.1 http://adsoftheworld.com (แบบตัวอยางงานโฆษณาตางๆ ของผลิตภัณฑ เลโก) 1.2 http://www.thaibrickclub.com (ประวัติ ผลิภัณฑ เลโก) 1.3 http://thailug.wordpress.com (ประโยชนของเลโก : 2552) 1.4 http://women.sanook.com (พัฒนาการลูก : 2551) 1.5 http://bc46.com (เด็กไทยมีไอคิว ต่ําสุดในเอเชีย แนะกระตุนการคิด :2553)
  7. 7. ง 1.6 http://www.kidsradioclub.or.th (ของเลนกับพัฒนาเด็กไทย : 2554) 1.7 http://blog.th.88db.com (เลนไปเรียนไป กับของเลนเสริมทักษะ : 2554) 2. ศึกษาแหลงขอมูลจากหนังสือ 2.1 หนังสือ เลี้ยงลูกดวยสัญชาตญาณ ผูเขียน สุวรรณา โชคประจักษชัด 2.2 นิตยสาร Mother&Care Vol.4 ฉบับที่ 35 (พฤษจิกายน 2550) 2.3 หนังสือ คูมือการเลือกของเลน ผูเขียน อรุณรัศมี ฉายศิลปไชย 2.4 ของเลนอะไรพัฒนาสมองลูก จากหนังสือพิมพผูจัดการ(ฉบับวันที่ 10 กุมภาพนธ 2554) ั 2.5 โฆษณาอยางไรชนะใจผูซื้อ ผูเขียน นิวัต วงศพรหมปรีดา 3. ศึกษาแหลงขอมูลจากวิทยานิพนธ 3.1 การโฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ : 2550 4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 5. ออกแบบสเกตงาน 6. ใหผูเชี่ยวชาญ หรือคณะกรรมการสอบ วิเคราะหเลือกรูปแบบงานที่เหมาะสม 7. สรางสรรคงานโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิภัณฑเลโก ตามรูปแบบที่ผานการคัดเลือก 8. จัดแสดงผลงานและสรุปผลขอตกลงเบื้องตน ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธของเลน ผลิตภัณฑ เลโก ภายใตแนวความคิด “Play It” จํานวน 11 ชิ้น โดยมี 1. ภาพยนตรโฆษณา ขนาดความยาว 30 วินาที จํานวน 1 เรื่อง 2. Story Board ขนาด 42x59.4 ซม. จํานวน 3 เรื่อง 3. โฆษณาในหนานิตยาสาร ขนาด 21x29.7 ซม. จํานวน 6 ชิ้น 4. P.O.P ขนาด 90 x 200 ซม. จํานวน 1 ชิ้นความจํากัดของการศึกษา 1. ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ 3 เดือน
  8. 8. ง 2. งบประมาณ ประมาณ 20,000 บาทคําสําคัญ 1. ออกแบบ หมายถึง เปนการวาดตัวอยางของรูปแบบการจัดวางอยางคราวๆดวยวิธการีวาดสเกตทั้งมือ และคอมพิวเตอร 2. สื่อโฆษณา หมายถึง การสรางความจูงใจใหกลุมเปาหมาย หันมาใหความสนใจใน ผลิตภัณฑและใหการตอบรับในผลิตภัณฑเปนอยางดี 3. โฆษณาในหนานิตยาสาร หมายถึง โฆษณาในหนังสือนิตยสาร 4. Story Board หมายถึง การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณของภาพยนตรหรือหนังแตละเรื่อง โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแตละฉากหรือแตละหนาจ เชน ขอความภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูด และแตละอยางนั้นมีลําดับของการปรากฏ วาอะไรจะปรากฏขึ้นกอน หลัง อะไรจะปรากฏพรอมกัน เปนการออกแบบอยางละเอียดในแตละหนากอนที่จะลงมือสรางเอนิเมชันหรือหนังขึ้นมาจริงๆ 5. P.O.P หมายถึง สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ปายที่ระบุรายละเอียดของสินคาโดยมีลักษณะใหญ เปนที่สะดุดตา โดยมีการติดตั้งไวบริเวณหนารานขายสินคา 6. ภาพยนตรโฆษณา หมายถึง สื่อโฆษณาทางโทรทัศนที่เคลื่อนไหวได เปนสื่อโฆษณาที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเร็วที่สุด

×