สรุปแนวข้อสอบครู

12,107 views

Published on

สรุปแนวข้อสอบครู

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
286
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปแนวข้อสอบครู

 1. 1. สรุปแนวข้อสอบครู 1. เทคโนโลยีทางการศึกษา…..(ขบวนการ วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ทางการ ศึกษา) 2. เทคโนโลยีทางการศึกษามี 3 ชนิด (1.วัสดุ 2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3. วิธีการ) 3. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวัสดุ ได้แก่ ชอล์ค ดินสอ แผนที่) 4. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์….(คอมพิวเตอร์ สไลด์ เครื่องฉาย ภาพยนตร์) 5. เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นวิธีการ ได้แก่…(การทดลอง การสาธิต บทเรียนโปรแกรม) 6. MULTIMEDIA……….(สื่อประสม ได้แก่ SOUND ภาพ ข้อความ )........ออกสอบ สปจ. ปี 2546 7. ถ้าเปรียบเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนต้นไผ่ นวัตกรรมจะหมาย……….(หน่อไม้) 8. การประเมินผลที่ สปช. ส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติคือ……………….(การตรวจผลงาน) 9. พบเด็กขาดเรียนบ่อย …. …(ปรับปรุงวิธีสอนให้น่าสนใจ ไม่ให้การบ้านมากเกินไป ไม่ลงโทษ โดยวิธีให้อับอาย) 10. BIG BOOK อยู่ขั้นใดของ ม.ป.ภ………. (ขันที่ 4) ้ 11. มปภ. มี 5 ขั้น (1. ครูอ่าน 2. นักเรียนเล่าเรื่อง 3. ครูและนักเรียนเขียน 4. นักเรียนทำาหนังสือ ใหญ่ 5. ชื่นชมผลงาน) 12. กลุ่มประสบการณ์ใดที่มีอัตราเวลาเรียนตรงข้ามกับกลุ่มทักษะ……(กพอ. สปช.) 13. ความต้องการขั้นตำ่าสุด และสูงสุดของ มาสโลว์…(ความต้องการด้านร่างกาย – ความสำาเร็จ) 14. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรียนกี่คาบ…..(120 คาบ) 15. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 2 - 4 เรียนกี่คาบ…..(240 คาบ) 16. วิชาภาษาอังกฤษ ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบ…..(600 คาบ) 17. ชัน ป. 3 – 4 คัดลายมือแบบใด………..(ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด - ตัวหวัดแกมบรรจง) ้ 18. วิชา สปช. หน่วยการเรียนใดมีอยู่ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 คือ…...(ข่าวเหตุการณ์สำาคัญ) 19. ป. 02 คือ…..…..(แบบกรอกคะแนนการประเมินผลประจำาปี) 20. ป. 02 - 2 คือ……….(สมุดประจำาชั้น จะอยู่ในเล่มเดียวกันกับ ป.02) 21. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน….. (ป.01 รบ.1 ต.) 22. เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมต้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วย….(90 หน่วย) 23. PORT FOLIO หมายถึง…..(แฟ้มสะสมงาน) 24. กระบวนการประเมินผล PORT FOLIO…..(แฟ้มสะสมงาน) (1) จัดเก็บชิ้นงาน (2) คัดเลือกชิ้นงานที่ดี (3) นำาเสนอความคิด บุคลิกภาพลงในแฟ้ม (4) สะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกต่อชิ้นงาน (5) ตรวจสอบความเหมาะสมของแฟ้มสะสมงาน (6) ประเมินและปรับปรุงให้สมบูรณ์ (7) ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน (8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความสำาเร็จ 25. ขันสุดท้ายของ PORT FOLIO คือ….(จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชื่นชมในความ ้ สำาเร็จ) 26. มปภ. เน้นวิชาใด…(ภาษาไทย) 27. การเรียนการสอนปัจจุบัน เน้นสื่อการเรียนการประเภทใด (MULTI MEDIA) 28. ข้อใดคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน………………………...(CAI) 29. เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 1 คาบมีกี่นาที…………. (20 นาที)
 2. 2. 30. อำาเภอหนึ่งมีกลุ่มโรงเรียน 9 กลุ่มโรงเรียน จะมี กปอ.กี่คน….(12 คน) 31. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ควรใช้สื่อประเภทใด……(RIT) 32. I.Q คนปกติอยู่ในช่วงใด….(90 – 110) 35. ใครเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ม.ต้น……(สถานศึกษา) 36. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีกำาหนดระยะเวลา….(1 ปี) 37. ในระหว่างปี นักเรียนคนใดมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะ เลื่อน ไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น ให้สั่งเลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึน ภายใน….(1 กันยายน ของปีการศึกษา ้ นัน) ้ 38. วิธีการประเมินผลการเรียน……….ออกสอบ ปี 2543 - ก่อนจัดการเรียนการสอน ….เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องของนักเรียน - ระหว่างภาคเรียน ……….….เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการผ่านจุด ประสงค์ - ปลายภาคเรียน ………….….เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถตามที่กำาหนด 39. ประสบการณ์นามธรรมสูงสุดของ เอ็ดกา เดล คือ……..…(วัจนสัญลักษณ์).......ออกสอบ ปี 2543 40. ระบบการทำางานคอมพิวเตอร์…………… (Input - Process - Output) 41. การสอนวิทยาศาสตร์ควรจัดสอนที่ใดดีที่สุด…(ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์) 42. ห้อง Sound Lab ใช้ประโยชน์กับวิชาใด…… ทุกวิชา ………ออกสอบ 43. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์…(จำานวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิต) ิ 44. โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 – 2 …( จำานวน - การวัด - เรขาคณิต) 45. ระดับผลการเรียน 2 หมายถึง… (ผลการเรียนปานกลาง)…….ออกสอบ 46. ถ้านักเรียนจะขอย้ายสถานศึกษา จะใช้เอกสารใด…… (ป. 04) 47. การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์อย่างไร…(ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำาสั่ง) 48. การร้องทุกด้วยวาจา ร้องทุกข์เมื่อใด………( ) 49. ระดับใดไม่ต้องสอบปลายภาคเรียน….(ป. 1- 3 - 5 ) 50. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีกี่มาตรา (336 มาตรา) 51. รัฐมนตรีกี่คน….(36 คน รวมทั้งนายกรัฐมนตรี) 52. รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งแบบใด - แบบแบ่งเขตเดียวเบอร์เดียว จำานวน 400 คน - แบบัญชีรายชื่อ จำานวน 100 คน 53. ส.ส.กี่คน….(500 คน) 54. วิชาพุทธสาสนา จัดสอนในชั้นใด…(ให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 2 ที่นับถือศาสนาพุทธ เรียนหน่วยที่ 1 – 10 ส่วนนักเรียนอื่นเรียนหน่วยที่ 1 – 6) 55. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการสอน……………ออกสอบ กทม.2542/ สปจ.ศรีสะเกษ 2543 2 ‫ .א‬พุทธิพิสัย พ ‫ .ב‬จิตพิสัย จ ‫ .ג‬ทักษะพิสัย (ง) สังคมพิสัย 56. ครูลาคลอดบุตร ได้กี่วัน…………….(90 วัน)......ออกสอบ กทม. ปี 2545 57. ลากิจต่อเนื่องจากลาคลอด 90 วัน แล้ว ลาได้กี่วัน….(150 วันทำาการ)……ออกสอบ ปี 2543 58. การลงโทษนักเรียนมีกี่สถาน…(6 สถาน) 59. ลาประเภทใดไม่ต้องรออนุญาต…..(การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล)....... ออกสอบ กทม. ปี 2545
 3. 3. 60. ป. 5 – 6 เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์…(30 คาบ) 63. ครูต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลา….(08.15) กลับหลังเวลา……(16.45 น.)…..ออกสอบ 64. เวลาทำาราชการปกติ คือ….(08.30 – 16.30 น.)…………….ออกสอบ สปจ.2542 65. การจัดตั้ง กรม สปช. ใช้กฎหมายใด….(พระราชบัญญัติ)………..ออกสอบ 66. กลุ่มโรงเรียน มี 9 โรง มีกรรมการกลุ่ม….(ผู้บริหาร 9 คน ผู้แทนครูครึ่งหนึ่ง 5 คน ผู้ทรง คุณวุฒิ 5 รวม 19 คน) 67. การจัดตั้ง ยุบเลิกเขตจังหวัด ใช้กฎหมายใด………..(พระราชบัญญัติ) 68. การจัดตั้ง ยุบเลิก สำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)ใช้กฎหมาย ใด…...(พระราชบัญญัติ) 69. ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอ สังกัด….(กระทรวงมหาดไทย)….ออกสอบ ปี 2543 70. ใครเป็นผู้ประกาศรายชื่อส่งเด็กเข้าเรียน….(คณะกรรมการการประถมศึกษาอำาเภอ)…..ออก สอบ ปี 2543 71. เด็กเขียนมือซ้ายเพราะ…..(ติดอ่าง) 72. ปีเข้าเรียนนับอย่างไร…. (ปีปฏิทิน) 73. เด็กขาดเรียนเกิน 7 วัน ตาม พรบ.ประถมศึกษา 2523 ปรับ (ไม่เกิน 1,000 บาท)….ออกสอบ ปี 2543 74. ถ้าสอบได้จะได้รับบรรจุ และรับเงินเดือนระดับใด…(อ. 1 ระดับ 3 – 5) 75. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ….(พ.ศ.2540 – 25400) 76. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ….(พ.ศ.2503 – 25406) 77. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ….(เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา) 78. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 กำาหนดให้รัฐจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (12 ปี) 79. วินัยที่ดีที่สุดคือ….(วินัยในตนเองของทุกคน) 80. องค์ประกอบของการจูงใจ…(1. ผู้เข้ารับการจูงใจ 2. วิธีการจูงใจ 3. เป้าหมายการจูงใจ) 81. ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ มาสโลว์ มีกี่ขน…(5 ขัน) ั้ ้ 82. ข้อใดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนทำางาน……..(ความสำาเร็จของงาน) 83. ข้อใดเป็นปัจจัยบำารุงจิตหรือปัจจัยคำ้าจุน….(สภาพการทำางาน) 84. ข้อใดเป็นเทคนิคการจูงใจ….(การแบ่งงานให้ชัดเจน 2. การมอบหมายงานให้เหมาะสม 3. การกำาหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม) 85. ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คือ….(NECTEC)………ออกสอบ ปี 2543 86. ถ้าต้องการอัดสำาเนาจำานวนมาก ๆ ควรใช้เครื่องมือชนิดใด…(COPY PRINTER) 87. ต้องการฉายภาพนำาเสนอข้อมูลในการประชุม ควรใช้เครื่องมือชนิดใด….(PROJECTOR) 88. ต้องการอ่านรหัสแท่งใช้เครื่องมือ….(BARCODE READER) 89. เครื่องแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์สู่ ทีวี คือ……(TV CODER)….ออกสอบ ปี 2543 90. ข้อใดหมายถึงการสอนแบบสืบสวนสอบสวน…..(INQUIRY METHOD) 91. ข้อใดเป็นวิธีสอนที่ครูต้องสร้างสถานการณ์ฝึกให้นักเรียนสังเกต……(INQUIRY METHOD) 92. ข้อใดหมายถึงการเรียนแบบรอบรู้…..(MASTERY LEARN) 93. ข่อใดคือเครื่องจัดคิวข้อมูล……..(HUB) 94. การสอนโดยระบบคอมพิวเตอร์ ON – LINE โปรแกรมการสอนจะถูกเก็บไว้ที่….(SERVER) 95. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา นำามาใช้ในประเทศไทยเมื่อใด…(2531) 96. สโมสรเอกชนใดให้การสนับสนุนการทดลองสอนแบบมุ่งประสบการณ์……(โรตารี) ่ 97. รูปแบบศูนย์การเรียนที่นิยมจัดในโรงเรียนคือ.(1. เอกเทศ 2.ในห้องเรียน 3. สอนแบบศูนย์ การเรียน)
 4. 4. 98. ศูนย์การเรียน เป็นการจัดประสบการณ์…(ให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตน เอง มากที่สุด โดยอาศัยสื่อการสอนแบบประสม และกลุ่ม สัมพันธ์ เป็นการเรียนตามเอกัตภาพ) 100. ห้องปฏิบัติการทางภาษาใช้ประกอบการสอนวิชา (SOUND LAB)……(ทุกวิชา)
 5. 5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ٢٥٤٢ 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม ง. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา บทบัญญัติ และวัฒนธรรมของกระทรวง ใน รธน. 2540 มาตราใด ศึกษาธิการ ก. 29 ข. 40 ค. 50 6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำาว่าการ ง. 81 ศึกษา 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น ก. การถ่ายทอดความรู้ ก. กฎหมายแม่บทการจัดการ ข. การฝึกอบรม ศึกษา ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม ค. การปรับปรุงการศึกษา สอดคล้องรัฐธรรมนูญ 7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ พรบ.การศึกษา ของไทย แห่งชาติ 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผล ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการ บังคับใช้ตั้งแต่ ศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ก. 19 ส.ค. 42 ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการ ข. 20 ส.ค. 42 สอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อน ค. 1 ต.ค. 42 อุดมศึกษา ง. 1 พ.ย. 42 ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อ 4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำา พรบ.การ กำาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ศึกษาแห่งชาติ 2542 คุณภาพที่พึงประสงค์ และ ก. ปรับปรุงการศึกษาให้ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถาน สอดคล้องกับความเปลียนแปลง ่ ศึกษาทุกแห่ง ทางเศรษฐกิจและสังคม ง. กระทรวง หมายความว่า ข. ปฏิรปการศึกษาของไทย ู กระทรวงการศึกษา ศาสนา และ ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่ วัฒนธรรม สมบูรณ์ ทังทางร่างกายจิตใจ ้ 8. ข้อใดต่างจากพวก ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก. ครู ข. คณาจารย์ 5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้อง ค. ผู้บริหารสถานศึกษา กับข้อใดมากที่สุด ง. ผู้บริหารการศึกษา ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม แห่งชาติ 9. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษา ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แห่งชาติ 2542 ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ
 6. 6. ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ 12. คำาว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลาก ปวงชน หลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อ ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ใด(ม.٩) สำาหรับประชาชน ก. ส่วนกลางกำาหนดนโยบาย ส่วน ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ ภูมิภาคกำาหนดแนวทางปฏิบัติ จัดการศึกษา ข. กระทรวงกำาหนดนโยบาย ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการ มาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และ เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาบริหารจัดการด้วย ตนเอง ค. มีนโยบายเดียวกัน แต่การ ปฏิบัติหลากหลายวิธี 10. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัด ง. ถูกทุกข้อ กระบวนการเรียนรู้ ตามความมุ่งหมายของ พรบ. (ม.7) 13. ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการ ก. ปลูกฝังจิตสำานึกการเมือง การ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมี ก. รัฐ พระมหากษัตริย์ ข. เอกชน เป็นประมุข ค. องค์กรปกครองท้องถิ่น ข. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ ง. โรงเรียน เสรีภาพ เคารพกฎหมาย 14. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิ ค. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วน ประโยชน์ บิดา รวมของประเทศชาติ มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการ ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบท ศึกษา(ม.١٤) โดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญา ก. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ ท้องถิ่น ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู 11. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบ ข. การยกเงินภาษีสำาหรับค่าใช้ โครงสร้างและ จ่ายด้านการศึกษา กระบวนการการจัดการศึกษา(ม.٩) ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสำาหรับการ ก. กระจายอำานาจสู่สถานศึกษา จัดการศึกษา ทังหมด ้ ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล ข. กำาหนดมาตรฐานการศึกษา จัด ง. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือ ระบบประกันคุณภาพ บุคคลในการ ค. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐาน ดูแล วิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร 15. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบ ทางการศึกษา ต่างๆ ที่สำาคัญคือ ง. รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ข้อใด(ม.١٦) มาไว้ในการจัดการศึกษา ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา ข. สถานที่จัดการศึกษา ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
 7. 7. ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร ง. ทุกระดับ 16. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ 21. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ศึกษาตามอัธยาศัย ประกันคุณภาพ ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ภายในได้แก่ ทังในระบบ นอกระบบ และตาม ้ ก. สถานศึกษาเท่านั้น อัธยาศัย ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่ ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะ ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม กรรมการศึกษา โอกาส ขั้นพื้นฐาน ค. จัดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะ ง. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็น กรรมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 17. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษา 22. ข้อใดไม่ถูกต้อง(ม.٧٢) ปฐมวัย ก. ให้มีการประเมินคุณภาพ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.١٨) ภายนอกครั้งแรก ก. โรงเรียน ใน 5 ปี ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข. สำานักงานรับรองมาตรฐานมี ค. ศูนย์พัฒนาชุมชน ฐานะเป็งองค์กรมหาชน ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ค. การประเมินผลคำานึงถึงความ สถาบันศาสนา มุงหมายและหลักการจัดการศึกษา ่ 18. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจา ง. เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่ ยอำานาจให้ เกี่ยวข้อง เขตพื้นที่และสถานศึกษา และสาธารณชน ก. ด้านวิชาการ 23. หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่ ข. งบประมาณ สอดคล้องตาม ค. หลักสูตรการสอน พรบ.(ม.٢٢) ง. การบริหารทัวไป่ ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ 19. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการ และพัฒนาตนเองได้ โรงเรียน(ม.٤٠) ข. ครูต้องมีจิตสำานึกที่จะพัฒนา ก. ผู้แทนครู เด็กอย่างเต็มความสามารถ ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน ค. ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด ค. ผู้แทนศิษย์เก่า ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตาม ง. ผู้แทนคุณวุฒิ ศักยภาพ 20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ 24. ข้อใดสำาคัญที่สุดเกี่ยวกับ จัดการศึกษา หลักสูตร(ม.٢٨) ระดับใด ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้ ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ ข. การศึกษาอุดมศึกษา ข. สอดคล้องความต้องการชุมชน ค. การศึกษานอกโรงเรียน ค. คำานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. 8. ง. เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้า 29. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ด้าน ตาม พ.ร.บ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 25. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ก. ให้มีการจัดการศึกษาภาค ชาติ พ.ศ. 2542 บังคับเก้าปี ไม่ได้กำาหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิ ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษา ประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่ง ขั้นพื้นฐาน(ม.١٨) จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของ ค. การศึกษาภาคบังคับเก้าปีและ รัฐและเอกชน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสอง ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและ ปี จะต้องดำาเนินการภายในปี พ.ศ. เอกชน 2544 เป็นอย่างช้า ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามี ง. องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สองระดับ คือ ระดับตำ่ากว่าปริญญา และสถานประกอบการ และระดับปริญญา 26. การจัดระบบโครงสร้างและ 30. แนวการจัดการการศึกษาตามพระ กระบวนการจัด ราชบัญญัติ การศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลัก ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและ ตามข้อใด หลากหลายในการปฏิบัติ ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ ข. มีการกระจายอำานาจไปสู่เขต เท่ากัน พื้นที่การศึกษา ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ค. หลักสูตรมีความสำาคัญที่สุด มาใช้ในการจัดการศึกษา ง. กระบวนการเรียนการสอน ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค สำาคัญที่สุด 27. ข้อใดไม่ใช่รปแบบการจัดการ ู 31. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม ศึกษา ตาม พ.ร.บ. แนวการจัด การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การศึกษาคือข้อใด ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้ ก. ความรู้คู่คุณธรรม ข. การศึกษาตามอัธยาศัย ข. ความรู้ คุณธรรม และ ค. การศึกษานอกระบบ กระบวนการเรียนรู้ ง. การศึกษาในระบบ ค. ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และ 28. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการ บูรณาการ ศึกษาในระบบ ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการ ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรู้และบูรณาการตามความ ข. การศึกษาปฐมวัยศึกษา เหมาะสม ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา 32. ใครเป็นผู้กำาหนดหลักสูตรแกน ง. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค กลางศึกษา ขั้นพื้นฐาน(ม.٢٧)
 9. 9. ก. กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัฒนธรรม และสถานศึกษา ข. สภาการศึกษา ศาสนา และ ค. หน่วยงานอิสระ และสถาน วัฒนธรรมแห่งชาติ ศึกษา ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ง. องค์กรมหาชน และสถาน ฐาน ศึกษา ง. คณะกรรมการจัดทำาหลักสูตร การศึกษา 36. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพ ขั้นพื้นฐาน ภายนอก 33. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้น ก. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พื้นฐาน ให้คำานึงถึง ขั้นพื้นฐาน เรื่องใดเป็นหลัก ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การ ก. ปริมาณสถานศึกษา และความ ศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสม ค. สำานักงานรับรองมาตรฐาน และ ด้านอื่น ประเมิน ข. จำานวนประชากร และความ คุณภาพการศึกษา เหมาะสมด้านอื่น ง. สำานักงานประกันคุณภาพการ ค. ปริมาณสถานศึกษา และ ศึกษา จำานวนประชากร 37. ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้ระบบ ง. ปริมาณสถานศึกษา จำานวน ขบวนการผลิตการ ประชากร และความเหมาะสมด้าน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร อื่น ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และ 34. ตามพระราชบัญญัตินี้กำาหนดให้ มาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพ กระทรวงกระจาย ชั้นสูง(ม.٥٢) อำานาจ ในด้านใดบ้าง ก. กระทรวงศึกษาธิการ ก. บริหารบุคคล งบประมาณ ข. สำานักงานคณะกรรมการการ บริหาร จัดการ และบริหารทัวไป ่ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบ ค. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ประมาณและการ ง. สภาวิชาชีพ มีสวนร่วม ่ 38. องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถาน ค. วิชาการ งบประมาณ บริหาร ศึกษาและ บุคคลและการบริหารทัวไป ่ ผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การ ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การ บริหารของข้อใด(ม.٥٣) มีสวนร่วม และการบริหารทั่วไป ่ ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนา 35. ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกัน และวัฒนธรรม คุณภาพภายใน ข. องค์กรกลาง บริหารงานบุคคล สถานศึกษา ค. สภาวิชาชีพ ก. หน่วยงานต้นสังกัด และสถาน ง. องค์กรอิสระ ศึกษา
 10. 10. 39. การให้มีใบอนุญาตประกอบ ข. เสนอการจัดระบบครู วิชาชีพไม่ใช้สำาหรับ คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ข้อใด ศึกษา ก. ผู้บริหารการศึกษา ระดับเหนือ ค. เสนอแนะเกี่ยวกับการร่าง เขตพื้นที่ กฎหมาย เพื่อรองรับการดำาเนินการ การศึกษา ต่อคณะรัฐมนตรี ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา ง. ถูกทุกข้อ ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 44. กรณีไม่ได้นำาหมวด 7 ครู ง. ถูกทั้ง ก และ ข คณาจารย์ และบุคลากร 40. ถ้ามีผู้บริจาคที่ดินให้สถานศึกษา ทางการศึกษามาใช้บงคับ จนกว่าจะมี ั ของรัฐ ทีไม่เป็น ่ การปรับปรุงกฎหมายใดบ้าง และภายใน นิติบุคคล ที่ดินนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร เวลาเท่าใด(ม.٧٣) ก. เป็นทีราชพัสดุ ่ ก. พ.ร.บ. ครู 2488/2 ปี ข. เป็นกรรมสิทธิของสถานศึกษา ข. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู/3 ค. เป็นอำานาจของสถานศึกษาที่ ปี ดำาเนินการได้เอง ค. พ.ร.บ. ครู พ.ศ. 2488/3 ปี ง. ถูกทุกข้อ ง. ถูกทุกข้อ 41. ตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงิน อุดหนุนการศึกษา ไม่ถูกต้องในข้อใด ก. การศึกษาที่จัดโดยบุคลา ครอบครัวองค์กรมหาชน ข. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ ค. องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม ง. ถูกทุกข้อ 42. การประเมินผลภายนอกครั้งแรก ให้ทำาภายในเวลา เท่าใด นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 ใช้บังคับ(ม.٧٢) ก. 3 ปี ข. 4 ปี ค. 5 ปี ง. 6 ปี 43. ข้อใดทีถือว่าสำาคัญที่สุดที่ ่ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง สำานักงานปฏิรูปการศึกษา(ม.٧٥) ก. เสนอการจัดโครงสร้าง องค์กร

×