โครงการอ่า งเก็บ นำ้า ห้ว ยแม่ป ระจัน ต์ อัน เนื่อ งมาจากพระ    ราชดำา ริ
พระราชดำา ริ    วันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินจังหวัดเพชรบุรีทรงมีพระราชดำาริเก...
โครงการห้วยแม่ประจันต์ฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณดำาเนินงานสูง รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีนโยบายที่จะชะลองานก่อสร้างขนาด...
ผลการดำา เนิน งานจนถึง ปัจ จุบ ัน     งานก่อสร้างเขื่อนทำานบดิน ดำาเนินงานขุดลอกร่องแกน ปรับปรุงฐานรากและถมดินอัดแน่น...
โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยแม่ประจันต์ฯ ตังอยู่ทหมู่                       ้   ี่ที่ 5 บ้านจะโปรง ตำา...
สภาพทั่ว ไป      ลักษณะภูมิประเทศบริเวณต้นนำ้าทางด้านทิศเหนือ ทิศ  ตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้...
รายละเอีย ดระยะเวลาก่อ สร้า ง              โครงการ• เริ่มดำาเนินการก่อสร้าง  ก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคาร ...
ประโยชน์ท ี่ค าดว่า จะ   ความก้า วหน้า ของได้ร ับ          โครงการ    โครงการอ่างเก็บนำ้า    ดำาเนินการก...
ภาพโครงการ
นางสาวสุนษา มิทยัพ      ิ ชั้น ม. 4 /6 เลขที่ 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

1,059 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

 1. 1. โครงการอ่า งเก็บ นำ้า ห้ว ยแม่ป ระจัน ต์ อัน เนื่อ งมาจากพระ ราชดำา ริ
 2. 2. พระราชดำา ริ วันที่ 17 มิถุนายน 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินจังหวัดเพชรบุรีทรงมีพระราชดำาริเกี่ยวกับงานชลประทานสรุปได้ว่า “...ให้ก รมชลประทานพิจ ารณาวางโครงการก่อ สร้า งอ่า งเก็บ นำ้า ห้ว ยแม่ป ระจันต์ เพื่อ จัด หานำ้า ให้ร าษฎรที่อ าศัย อยู่ต ามหมู่บ า นต่า ง ๆ ริม ห้ว ยแม่ป ระจัน ต์ใ ห้ม น ำ้า ใช้ ้ ีเพาะปลูก และอุป โภค-บริโ ภคได้ต ลอดปีนอกจากนัน ยัง ช่ว ยระบายนำ้า ลงมาเสริม ให้ ้กับ โครงการชลประทานเพชรบุร ีใ นระยะที่
 3. 3. โครงการห้วยแม่ประจันต์ฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณดำาเนินงานสูง รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีนโยบายที่จะชะลองานก่อสร้างขนาดใหญ่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) กรมชลประทานจึงต้องเลื่อนการก่อสร้างโครงการฯ ออกไป สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพืนที่จังหวัดเพชรบุรี ้เมื่อเดือนตุลาคม 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว ทรงมี ัพระราชดำาริวันที่ 6 ตุลาคม 2546 และวันที่ 4 พฤศจิกายน2546 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เร่งดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้าห้วยแม่ประจันต์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรมชลประทานจึงได้พจารณาปรับ ิแผนงานก่อสร้างจากเดิมระยะ 5 ปี (2546-2550) เหลือระยะเวลาการดำาเนินการ 3 ปี (2546-2548) โดยขอให้กองทัพบกสนับสนุนกำาลังพลและเครื่องจักรเครื่องมือเข้าร่วมดำาเนิน
 4. 4. ผลการดำา เนิน งานจนถึง ปัจ จุบ ัน งานก่อสร้างเขื่อนทำานบดิน ดำาเนินงานขุดลอกร่องแกน ปรับปรุงฐานรากและถมดินอัดแน่นด้วยเครื่องจักร งานหินเรียงและหินทิ้ง สรุปผลงานก่อสร้างเขื่อนหัวงาน 94.60% งานอาคารท่อระบายนำ้า ดำาเนินงานขุดร่องระบายนำ้า งานท่อระบายนำ้า ก่อสร้างอาคารรับนำ้า อาคารควบคุมการระบายนำ้า และติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย สรุปผลงานก่อสร้าง 64.58 % งานอาคารระบายนำ้าล้น ดำาเนินงานขุด-ขนย้ายดินและหิน งานคอนกรีตหยาบ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานหินทิ้ง และงานติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย สรุปผลงานก่อสร้าง 87.54 % รวมผลงานตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน ได้ผลงานทั้งโครงการประมาณ ....% คาดว่าจะดำาเนินงานแล้วเสร็จภายในปี 2548 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเก็บกักนำ้าได้เต็มปริมาณความจุของอ่างจำานวน 42.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ในเดือนพฤศจิกายน 2548 (ในกรณีค่าเฉลียฝนปกติ) ซึงส่งผลให้มีโรงเรียนที่ตั้งอยูเหนืออ่าง ่ ่ ่เก็บนำ้าจะถูกนำ้าท่วม 2 โรงเรียน ปัจจุบันสำานักงาน กปร. ร่วม
 5. 5. โครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยแม่ประจันต์ฯ ตังอยู่ทหมู่ ้ ี่ที่ 5 บ้านจะโปรง ตำาบลหนองหญ้าปล้อง อำาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการอ่างเก็บนำ้าขนาดกลาง โดยเป็นเขือนดินชนิด Zone Type ปิด ่กั้นลำาห้วยแม่ประจันต์ ความยาวเขื่อนดิน 2,105 เมตรความกว้างของสันเขือน 8 เมตร ระดับสันเขื่อน +99.60 ่เมตร (รทก.) ความจุทระดับเก็บกัก 42.20 ล้านลูกบาศก์ ี่เมตร อาคารประกอบ 2 แห่งคือ อาคารระบายลงลำานำ้าเดิม (River Outlet) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 เมตรสามารถระบายนำ้าได้สูงสุด 17.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีและอาคารระบายนำ้าล้น (Spill way) เป็นบานระบายโค้งสามารถระบายนำ้าได้สูงสุด 1,360 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีณ วันที่ 7 กันยายน 2550 มีปริมาณนำ้ากักเก็บ 27.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
 6. 6. สภาพทั่ว ไป ลักษณะภูมิประเทศบริเวณต้นนำ้าทางด้านทิศเหนือ ทิศ ตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ โดย เฉพาะทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นชายแดนติดต่อกับประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสภาพเมียนม่า ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงปกคลุมด้วยป่าทึบ มีความลาดเทจากด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ป่าไม่เป็นป่าเบญจพรรณยังคงเป็นสภาพป่าทึบ มีเพียงบางส่วนที่ถูกบุกรุกแผ่วถางเป็นป่าเปิด พื้นที่ บริเวณอ่างฯ และพื้นที่โครงการเป็นลักษณะที่ราบระหว่างภูเขาริมฝั่งทั้งสองด้านของห้วยแม่ประจันต์ ลักษณะพื้นที่คอนข้างราบ ่ เหมาะสำาหรับการปลูกพื้นไร่ การประกอบอาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเมื่อหมดฤดูกาลของการเพาะปลูก ก็จะไปรับจ้าง อย่างอื่น ตลอดจนการหาของป่าขาย สภาพปัญหาทั่วไป ในด้านการพัฒนาของอำาเภอ หนองหญ้าปล้อง คือ แหล่งนำ้าเพื่อทำาการเกษตรไม่เพียงพอ,การคมนาคมไม่สะดวก, รายได้ของสภาตำาบลไม่เพียงพอต่อการ
 7. 7. รายละเอีย ดระยะเวลาก่อ สร้า ง โครงการ• เริ่มดำาเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคาร ประกอบ ปีงบประมาณ 2546 เขื่อนดินประเภท Zone Type• แล้วเสร็จปีงบประมาณ สูง 21.60 เมตร 2549 ยาว 2105.00 เมตร สันเขื่อน กว้าง 8.00 เมตร อาคารระบายนำ้าล้น (Spillway) 1 แห่ง ท่อส่งนำ้าลงลำานำ้าเดิม (River Outlet) 1 แห่ง
 8. 8. ประโยชน์ท ี่ค าดว่า จะ ความก้า วหน้า ของได้ร ับ โครงการ โครงการอ่างเก็บนำ้า ดำาเนินการก่อสร้างห้วยแม่ประจันต์ อันเนืองมา แล้วเสร็จ 100 % ใน ่จากพระราชดำาริ มีปริมาตร ปีงบประมาณ 2549เก็บกักทีระดับเก็บกัก 42.2 ่ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งนำ้าเพือการเพาะปลูกประมาณ ่22,000 ไร่
 9. 9. ภาพโครงการ
 10. 10. นางสาวสุนษา มิทยัพ ิ ชั้น ม. 4 /6 เลขที่ 4

×