Sembahyang jenazah

249 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sembahyang jenazah

  1. 1. SEMBAHYANG JENAZAH: BOLEHKAH DILAKUKANBERULANG KALI?‘Antaraperkara yang dituntutuntukdilaksanakanterhadapjenazahialahmenyembahyangkannya.Tuntutanmenyembahyangkanjenazahiniadalahfardhukifayah.Jikasembahyangkeatasjenazahitudilakukanolehseorangsahaja, makaitu pun sudahmemadaidangugurkewajipantersebutdaripada orang lain selainnya.Merekatidakberdosajikamerekatidakmelakukannya.Walaupuntuntutanfardhukifayahitusudahtertunaidanmemadaidengandilaksanakanolehsatuindividusahaja, namunsebilanganbesarmasyarakatkitabegituprihatinuntuktidakketinggalanmenyembahyangkanjenazah yang merekaziarahi.Seringkalikitadapatibilanganjemaah yang turutsamamenyembahyangkanjenazahtersebutbegituramai. Kadang-kalakitadapatijugasembahyangkeatasjenazahdilakukanbeberapa kali olehindividuataujemaah yang berlainanolehsesetengah orang yang terlewatdatang.Inikeranaantaratujuanmerekamenyembahyangkanjenazahituadalahsebagaipenghormatanmerekaterhadapnyadandenganharapanapa yang dilakukanitusimatiakanmendapatrahmatdankeampunan Allah SubhanahuwaTa‘ala.Persoalannya, adakahsembahyangjenazah yang dilakukanbeberapa kali ataudilakukansecaraberulang-ulangkeatasjenazahyang telahdisembahyangkanitu, samaadaiadilakukanolehindividuataujemaah yang samaataupunberlainan, dibenarkanolehsyara‘? Tidakkahdenganmengulang-ulangsembahyangitubolehmenjejaskantuntutanmenyegerakanpengebumiannya?Makauntukmenjawabpersoalanterhadapperkaraini, dinyatakanpenjelasanulamamengenainya.PerbezaanAntaraJenazah Yang Sudah Dan Yang BelumDisembahyangkanSembahyangkeatasjenazahmerupakanfardhukifayah.Manakalaberjemaahdalamsembahyangjenazahhanyalahsunat.Jikajenazahbelumdisembahyangkan, makatuntutansembahyangjenazahmasihmerupakanfardhukifayahkeatassetiap orang Islam yang mengetahuinya.Makasembahyangjenazahbolehdikerjakansamaadasecarabersendirianataupunsecaraberjemaah.Bagaimana pula denganjenazah yang sudahdisembahyangkan,apakahbolehdilakukansembahyangkeatasjenazahtersebutberulang kali, samaadadilakukanolehindividu yang samaataupunindividu yang berlainan? Penjelasankepadapersoalaninidibahagikankepadadua, iaitu:i) Individu yang belummengerjakansembahyangjenazah.ii) Individu yang sudahmengerjakansembahyangjenazah.i) Individu yang belummengerjakansembahyangjenazahJikaseseorangdatangdandiabelummenyembahyangkanjenazahtersebut, sedangkan imam danjemaah yang laintelahpunselesaimenyembahyangkanjenazahtersebut, makadisunatkanbagi orang yang barudatangtadiuntukmenyembahyangkanjenazahtersebutsecaraberjemaahataupunsecarabersendirian.Niatmengerjakansembahyangkeatasjenazahbagi yang
  2. 2. belummengerjakannya, hendaklahdenganniatfardhudandikirasebagaifardhukifayahsepertijugasembahyang yangpertama yang telahdikerjakanolehjemaahawal, sertadiberikankepadanyaganjaranpahalafardhu, samaadasembahyangitudilakukansebelumataupunselepasjenazahdikebumikan.ii) Individu yang sudahmengerjakansembahyangjenazahMenurutpendapat yang shahih, tidakdisunatkan, bahkaniamenyalahi yang utama (khilaf al-awla) bagisesiapa yangsudahmengerjakansembahyangjenazahuntukmengulanginyalagidalamsemuakeadaan, sekalipunsembahyangnya yang awalitudilakukan:a) secarabersendirian, kemudiandiamahumengulanginyalagiuntuk kali keduanyasecaraberjemaah, samaadakumpulan yang kedua yang hendakberjemaahdalamsembahyangjenazahitudatangsebelumpengebumianataupunselepaspengebumian; ataub) secarabersendirian, danmahumengulanginyalagiuntukkali keduanyasecarabersendirian; atauc) secaraberjemaah, kemudiandiamahumengulanginyalagiuntuk kali keduanyasecaraberjemaah; ataud) secaraberjemaah, kemudiandiamahumengulanginyalagiuntuk kali keduanyasecarabersendirian.Bahkanmustahabditinggalkanperbuatanmengulangisembahyangkeatasjenazahbagi yang sudahmengerjakannya.Jikadiamengulangijugasembahyangnya, samaadasatu kaliataupunlebih, makasembahyang yang keduadanseterusnyaitudianggapsahdandikirasebagaisunat. Walaubagaimanapunsembahyang yang diulanginyaitutetapwajibdikerjakandenganniatfardhu.Adapunsesetengahulama yang membenarkanpengulangansembahyangjenazah, umpamanya Imam ar-RamliRahimahullahyang mengatakanharus, keranatujuanatausebabsembahyangkeatasjenazahitudilakukanadalahkeranasembahyangitusebagaidoa, syafaatdanmemperbanyakkanpahalabagijenazah.DisegerakanPengebumianJenazahApabilasatujenazahitusudahselesaidisembahyangkan, makamengikutsunnahhendaklahdisegerakanpengebumiannyatanpaperlumenunggu-nunggukedatangansesiapa, kecualikeranamenunggukedatanganwalinyadarijaraktempat yang hampiratauberdekatan. Namunpenangguhansebentaritudibenarkandengansyaratjikatidakditakutiterjadinyaperubahanpadamayat.Sebaliknyajikaditakutiterjadiperubahankepadamayat, makatidakditungguwalitersebutatauditangguhkanpengebumiannya.Inikeranatuntutanmenghormatijenazahitulebihpentingdaripadamenunggukedatanganwali.Sebagaikesimpulan, sembahyangjenazahmerupakanfardhukifayahdanmenyegerakansembahyangjenazahituadalahdituntut.Sesiapa yang hadirdanbelummenyembahyangkanjenazah, makadiabolehmengerjakannyasecarabersendirianataupunberjemaah, samaadajenazahtersebutsudahselesaidisembahyangkanataupunbelum. Manakalabagisesiapa yangsudahmengerjakannya, tidakdisunatkanuntukdiamengulanginyalagi.

×