Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tinc un perfil professional

986 views

Published on

Conferencia a estudiantes de medicina de la universidad de barcelona. 14 de abril de 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tinc un perfil professional

 1. 2. Tinc un perfil professional?
 2. 3. Perfil <ul><li>Capacitats i competències </li></ul><ul><li>segons la formació d’una persona, </li></ul><ul><li>per assumir responsabilitats, funcions y tasques </li></ul><ul><li>d’una professió u ofici. </li></ul>
 3. 4. Professional <ul><li>brinda un servei o elabora un bé, </li></ul><ul><li>amb qualitat del resultat. </li></ul><ul><li>Formació: títol universitari o no, tècnica, experiència. </li></ul>
 4. 5. Professional <ul><li>NO tots el que tenen  </li></ul><ul><li>títols, tècnica, experiència </li></ul><ul><li>SI  </li></ul><ul><ul><li>tot allò desenvolupa diàriament, </li></ul></ul><ul><ul><li>en tot moment i situacions, </li></ul></ul><ul><ul><li>amb inquietud per la qualitat. </li></ul></ul>
 5. 6. Tipus de Professions
 6. 7. Professional <ul><li>Es necessita un perfil: </li></ul><ul><li>TÈCNIC </li></ul><ul><li>HUMÀ </li></ul><ul><li>LABORAL </li></ul>
 7. 8. perfil TÈCNIC: constructe <ul><li>Coneixements sòlids: tema, informàtica, Internet, segona llengua (anglès). </li></ul><ul><li>Estar al dia: ganes per aprendre. </li></ul>
 8. 9. perfil TÈCNIC: decisió <ul><li>Recollida, anàlisi i organització de la informació. </li></ul><ul><li>Possibles causes, implicacions, conseqüències. </li></ul><ul><li>Capacitat crítica i autocrítica. </li></ul><ul><li>Execució i avaluació. </li></ul>
 9. 10. perfil TÈCNIC resolució de problemes <ul><li>Destreses per a identificar-los. </li></ul><ul><li>Sentit comú per a buscar alternatives. </li></ul><ul><li>Ganes per a solucionar-los. </li></ul><ul><li>Adaptació a noves situacions(no rigidesa). </li></ul><ul><li>Problema com a desenvolupament. </li></ul>
 10. 11. perfil TÈCNIC: creativitat <ul><li>Generar noves idees i activitats. </li></ul><ul><li>Assumir noves tasques i projectes. </li></ul><ul><li>Iniciativa i esperit emprenedor. </li></ul><ul><li>Inquietud per la qualitat i per l’èxit. </li></ul>
 11. 12. perfil TÈCNIC: intel·lectual <ul><li>accés a fonts d’informació i documentació. </li></ul><ul><li>comprensió, anàlisi i crítica informes científics i professionals (en altres llengües). </li></ul><ul><li>Capacitat de treball i mobilitat en contextos internacionals. </li></ul>
 12. 13. perfil TÈCNIC: curiositat <ul><li>Per la pròpia professió. </li></ul><ul><li>Per la ciència i la investigació. </li></ul><ul><li>Per les diferents corrents i escoles. </li></ul><ul><li>Per entendre i descobrir. </li></ul>
 13. 14. perfil TÈCNIC: recursos <ul><li>Materials: estris, equips, maquines, cables, programes. </li></ul><ul><li>Humans: persones necessàries tasques. </li></ul><ul><li>Temporals: temps d’un mateix i dels altres  anual, trimestral, mensual, diari,... </li></ul>
 14. 16. perfil HUMÀ - nivell INTRAPERSONAL amb un mateix. - nivell INTERPRESONAL amb els altres.
 15. 17. perfil HUMÀ amb un mateix <ul><li>Maduresa personal. </li></ul><ul><li>Equilibri emocional tranquil·litat i serenor. </li></ul><ul><li>Motivació intrínseca. </li></ul>
 16. 18. <ul><li>Poc estrès. </li></ul><ul><li>No estats depresius. </li></ul><ul><li>No queixes. </li></ul><ul><li>Optimisme versus pessimisme. </li></ul><ul><li>Resolució de conflictes personals. </li></ul><ul><li>Seguretat front improvisació, angoixa, neguit o rigidesa </li></ul>Maduresa personal
 17. 20. <ul><li>Valoració personal positiva i amable. </li></ul><ul><li>Visualització de situacions d’èxit. </li></ul><ul><li>Treballar-se la bona sort. </li></ul><ul><li>Permetre’s cometre errors. </li></ul><ul><li>Permetre’s fruir dels èxits. </li></ul><ul><li>Creixement personal. </li></ul>Maduresa personal
 18. 21. <ul><li>Seguiment acurat i respectuós dels valors socials. </li></ul><ul><li>Bones actituds d’observació i escolta de les situacions, encara que no afectin directament. </li></ul><ul><li>Esforç en situacions adverses: </li></ul><ul><li>“ al cuerpo hay que darle lo que no quiere ” </li></ul>Maduresa personal
 19. 22. <ul><li>Possibilitar el coneixement de les emocions: </li></ul><ul><ul><li>pròpies: autoconeixement  guia accions individuals </li></ul></ul><ul><ul><li>alienes: empatia  guia accions socials  sociabilitat </li></ul></ul>Equilibri emocional
 20. 23. <ul><li>AUTOCONEIXEMENT  discriminar emocions pròpies i la seva mediatització: </li></ul><ul><li>reconèixer i entendre l’efecte en un mateix, en els altres i en el treball: debilitats, fortaleses, estats d’ànim, impulsos, </li></ul>Equilibri emocional
 21. 25. <ul><li>EMPATIA  conèixer emocions en els altres. </li></ul><ul><li>entendre les necessitats i sentiments dels altres, </li></ul><ul><li>posar-se al seu lloc, </li></ul><ul><li>respondre positivament a les seves reaccions emocionals. </li></ul>Equilibri emocional
 22. 28. <ul><li>SOCIABILITAT  relacionar-se amb persones. </li></ul><ul><li>apanyar-se amb la gent que ens envolta, </li></ul><ul><li>crear una ret de relacions interpersonals sanes. </li></ul>Equilibri emocional
 23. 29. <ul><li>Actuacions segons normes i acords de la microsocietat on es treballa, relaciona o viu. </li></ul><ul><li>Grups socials. </li></ul><ul><li>Grups professionals, sector, </li></ul><ul><li>departaments, competidors, ... </li></ul><ul><li>Grup d’amics . </li></ul>Perfil HUMÀ amb els altres
 24. 30. Perfil HUMÀ amb els altres <ul><li>RELACIONS SOCIALS : </li></ul><ul><li>són emocionals i polítiques: MICROPOLÍTICA de la institució. </li></ul><ul><li>són un segell de la història de la institució: rotació personal, immobilitat, feminització, masculinització, arquitectura, masclisme, feminisme, rancúnies, ambicions, lleialtats, gestió privada o pública , joventut, maduresa, etc . </li></ul>
 25. 31. Joventut
 26. 34. Només públiques?
 27. 35. Perfil HUMÀ amb els altres <ul><li>No es poden separar les relacions socials a les institucions de la vida personal de les persones que hi treballen, experiències i personalitat. </li></ul>
 28. 36. Perfil HUMÀ amb els altres <ul><li>A totes les institucions hi ha: </li></ul><ul><li>Antiintelectualisme. </li></ul><ul><li>Converses similars. </li></ul><ul><li>Agrupaments concrets. </li></ul><ul><li>Humor: bromes, acudits i cinismes. </li></ul><ul><li>Queixes idèntiques. </li></ul><ul><li>Difusió d’informació i rumors. </li></ul><ul><li>Cotilles i safareig. </li></ul>
 29. 37. Agrupaments <ul><li>rols del company/a. </li></ul><ul><li>interessos i perspectives passats o futurs. </li></ul><ul><li>experiències de domini o subordinació. </li></ul>afavorits – no afavorits privilegiats – exclosos interessants – sense interès interessats – conformistes forts – dèbils qui és consultat – qui no ho és qui té opinions de pes – qui no té opinió qui recolzarà proposta – qui passarà qui recolzarà qui – qui no ho farà
 30. 38. Els cotilles i el safareig <ul><li>Es fa públic lo privat. </li></ul><ul><li>Es diuen veritats a mitges, s’insinua que,... </li></ul><ul><li>Es dóna imatge d’harmonia i amistat. </li></ul><ul><li>Es reparteix informació o se’n demana. </li></ul><ul><li>És una font quan fallen altres canals. </li></ul><ul><li>S’espera que els oients creguin cegament en les informacions. </li></ul><ul><li>TEMES: relacions professionals i personals entre l’equip, ascensos dubtosos, vides personals... </li></ul>
 31. 39. Rumors <ul><li>Volen explicar lo inexplicable. </li></ul><ul><li>Es propaguen en període d’incertesa. </li></ul><ul><li>Proporcionen un respiro temporal a la inseguretat col·lectiva i a la ignorància individual. </li></ul><ul><li>És difícil localitzar la font d’origen. </li></ul><ul><li>Només tenen una credibilitat fugaç. </li></ul><ul><li>Forma innocent d’entreteniment, de passar el temps. </li></ul>
 32. 40. Perfil LABORAL <ul><li>Compensacions econòmiques i </li></ul><ul><li>socials, </li></ul><ul><li>marquen convenis col·lectius, </li></ul><ul><li>segons la responsabilitat, titulació o </li></ul><ul><li>tasques que es realitzen, </li></ul><ul><li>durant la jornada laboral. </li></ul>
 33. 41. <ul><li>horaris, </li></ul><ul><li>vacances, </li></ul><ul><li>malalties, </li></ul><ul><li>permisos, </li></ul><ul><li>formació, </li></ul><ul><li>excedències, </li></ul><ul><li>jubilacions, </li></ul><ul><li>faltes i sancions, </li></ul><ul><li>seguretat-higiene, </li></ul><ul><li>drets sindicals, </li></ul><ul><li>millores respecte a situacions semblants... </li></ul>Perfil LABORAL
 34. 42. Compensacions econòmiques
 35. 43. Perfil LABORAL <ul><li>Mai anar a entrevista de treball amb pares, sí sol/a. </li></ul><ul><li>Professional (treballador/a) responsable i qualificat/a. </li></ul><ul><li>Acomplir amb els deures. </li></ul>
 36. 44. Accés treball
 37. 45. DEURES <ul><li>Seguiment, respecte i implicació en la cultura i el projecte de la institució. </li></ul><ul><li>Puntualitat: monocrònic-policrònic. </li></ul><ul><li>Us digne peces vestit: imatge. </li></ul><ul><li>Tenir cura de la salut física i mental: exercici, alimentació, descans, oci, lleure, relaxació , … </li></ul><ul><li>Tenir cura de l’entorn: mobiliari, clima, colors, música, flors, ordre, netedat, olor, mòbil, … </li></ul>
 38. 46. Telèfon
 39. 47. DEURES <ul><li>Comunicació : pacients, clients, iguals, </li></ul><ul><li>jerarquies superiors, inferiors... </li></ul><ul><li>Us formes de cortesia: </li></ul><ul><li>sr, sra, bon dia, bona tarda, disculpes, perdó, l’he entès malament,... </li></ul><ul><li>Evitar individualitats: ser autònom </li></ul><ul><li>Treball en equip: </li></ul><ul><li>el tot és més important que les parts . </li></ul>
 40. 48. Comunicació <ul><li>Oral i escrita eficaç (comunicacions, articles) en la llengua nativa i estrangera (anglès). </li></ul><ul><li>Habilitat per a comunicar amb experts d’altres camps. </li></ul>
 41. 49. Comunicació <ul><li>Atendre activament. </li></ul><ul><li>Prendre el temps necessari. </li></ul><ul><li>Realitzar preguntes apropiades. </li></ul><ul><li>No interrompre en moments inapropiats. </li></ul><ul><li>Contestar sempre els mails i trucades de: </li></ul><ul><li>l’usuari, pacient, client: </li></ul><ul><li>trucada telefònica </li></ul>
 42. 50. Una trucada telefònica és ... ...el sinònim més adient d’una necessitat. Bárbara Lancennis
 43. 51. Trucada com a servei <ul><li>Imprescindible per consultes i suggeriments. </li></ul><ul><li>Atendre angoixes i peticions: resoldre problemes. </li></ul><ul><li>Transmet imatge: positiva, adequada i de professionalitat dels empleats. </li></ul>
 44. 52. Mòbil i comunicació
 45. 53. Equip interdisciplinar <ul><li>Diferents disciplines i/o internacional. </li></ul><ul><li>Diversitat humana i/o multiculturalitat. </li></ul><ul><li>Cultures i costums diferents. </li></ul>
 46. 54. Equip interdisciplinar <ul><li>Posar-se en el lloc de l’altre. </li></ul><ul><li>Ajustar les accions pròpies en relació amb les accions d’altres. </li></ul><ul><li>Persuadir als altres per a que canviïn alguna cosa. </li></ul><ul><li>Negociació: unir i/o conciliar les diferencies. </li></ul>
 47. 56. Equip interdisciplinar <ul><li>Motivar i orientar membres de l’equip. </li></ul><ul><li>Identificar millors candidats per a realitzar les tasques. </li></ul><ul><li>Ensenyar a altres com fer alguna cosa: delegar. </li></ul><ul><li>Cooperativitat per a compartir informació i idees. </li></ul>
 48. 58. ALINEAMENT EN UN EQUIP <ul><li>NO ALIENAMENT </li></ul><ul><li>Diferents objectius. </li></ul><ul><li>Pèrdua d’energies personals. </li></ul><ul><li>Cap operativitat. </li></ul><ul><li>Individualisme. </li></ul>
 49. 59. ALINEAMENT EN UN EQUIP <ul><li>POC ALIENAMENT </li></ul><ul><li>Graus de poder personal. </li></ul><ul><li>Poca operativitat. </li></ul><ul><li>Petits grups. </li></ul>
 50. 60. ALINEAMENT EN UN EQUIP <ul><li>ALINEAMENT: SINERGIA </li></ul><ul><li>El conjunt és més que les seves parts. </li></ul><ul><li>Objectius comuns. </li></ul><ul><li>Energies harmonitzades. </li></ul><ul><li>Força operativitat. </li></ul><ul><li>Visió d’equip. </li></ul>
 51. 61. Equip: sinergia

×