Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pregón pascual k. rahner

547 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pregón pascual k. rahner

 1. 1. Pregón Pascual Texto: Karl Rahner Mús ica: OM í s de Ha esa endel
 2. 2. A tención. A tención.Noticia de últimahora. A núnciovos unha boa nova.
 3. 3. A boa nova é s obre Xes uc ris to. C ris to res ucitou.E s tá vivo entre nós .
 4. 4. Rotas as c adeas da morte,C ris to s aíu vitorios o do s epulcro.
 5. 5. A terra encheus e de luz e foxen as tebrasque c ubrían o orbe enteiro.
 6. 6. Xes ús viñera c ara a nós e vivira como viven os homes . Os homes des trozárono coas s úas propias mans e a s úa vida des embocou na morte.Pero Deus fixo o impos ible:nes te día, E l res ucitou para nós ,des armada e morta quedou a morte.
 7. 7. Eagora es tá aquí.E áa í como o pr o día st qu imeir .E áa í ent e nó st qu, r s,igua que o pr o día l imeir ,et na e a í er ment qutodos os días .
 8. 8. Xes ús é o s entido concreto e final das nos as vidas . E l é o impuls o de toda creación, o punto de arranque de toda iniciativa, a á de toda novidade,o s oris o s orprendente da eterna mocidade.
 9. 9. Se res uc itou, non foi paamachase, r r rdeixa ta de Si un baeir sen esper nza ndo r s l o a .Oseu cor for , xapaasempr po ma r e,pat de nosat r . re era Pa éo sina ext no do lume interno scua l er ecore s r ñ s era que r r a ent aa dat r .
 10. 10. Nasuper non obst nt t quedou igua: ficie, a e, odo l o mal continúa maca o r r da cousa r ndo osto s s, e nó t ndo aa r porr l de, s, oma paencia eaida cremos que o amor es tá morto. NON! C ris to es tá pres ente no c orazón da his toria.Pero es ta non s erá realidade plena s en a nos a propia c olaborac ión.
 11. 11. Oque hoxe v a os nuncio con paa a l br s anunciádeo vós c oa vida. E a ú os aboa bosimanov , u n nciov , í amoit má impora e que t s a nov s escr a napr . o is t nt oda s a it s ensa
 12. 12. Os amigos directos de Xes ús ,os que o viron s uar nos camiños ,os que logo o viron pres o e tris te,os que fuxiron ao velo conducido á morte, viron e s entiron á s úa manera, viron, amigos , que Xes ús es tá vivo!
 13. 13. Eque s e deixa ver porquen t os olos ben a t en l beros,aamaesper nza e o cor zó inquedo. l a da an
 14. 14. E , que lles di?S halom, a paz,amigos ,convos co. É dicir: a alegría, a s aúde, a fes ta, a promes a d unha vida máis bela e máis humana. S halom, a paz!
 15. 15. Pero, en fin, xa s ei o que moitos es tades pens ando:Ningún de nós temos a Xes ús , o S eñor res uc itado.Non tocamos as s úas mans ,nin metemos a man nas s úas feridas ,nin xamais s e aparec eu na nos a c as a.
 16. 16. …Con t despois de t nt a odo, a os nosc remos na s úa palabra e nasú promesa a :cr que E r ou e est v o ente nó emos l esucit á iv r s.
 17. 17. E l vén c omer c os s eus irmáns e irmástris tes : os pobres , os enfermos , os “ ilegales ” , aspros titutas , os pres os … para que vexamos que non é unha pantas ma,
 18. 18. Invítovos a c elebrar a vida. B ebamos o viño do home novo.A c heguemos a nos a copa á copa do Res ucitado. C elebremos a Vida! C elebremos a Res urrecc ión!
 19. 19. NON! Cristo está presente no corazón da historia.PREGÓN PASCUAL (Karl Rahner s.j.) Pero esta non será realidade plena sen a nosa propia colaboración. O que hoxe vos anuncio con palabras (Atención. Atención. Noticia de última hora. anunciádeo vós coa vida.Anúnciovos unha boa nova. Anúnciovos a boa, bonísima nova,A boa nova é sobre Xesucristo. moito máis importante que todas as novas escritas na prensa.Cristo resucitou. Os amigos directos de Xesús,Está vivo entre nós. os que o viron suar nos camiños,Rotas as cadeas da morte, os que logo o viron preso e triste,Cristo saíu vitorioso do sepulcro. os que fuxiron ao velo conducido á morte,A terra encheuse de luz viron e sentiron á súa maneira,e foxen as tebras que cubrían o orbe enteiro. viron, amigos, que Xesús está vivo!Xesús viñera cara a nós E que se deixa ver por quen ten os ollos ben abertos,e vivira como viven os homes. a alma esperanzada e o corazón inquedo.Os homes destrozárono coas súas propias mans E, que lles di?e a súa vida desembocou na morte. Dilles:Pero Deus fixo o imposible: Shalom, a paz, amigos, convosco.neste día, resucitouno para nós, É dicir: a alegría, a saúde, a festa,desarmada e morta quedou a morte. a promesa dunha vida máis bella e máis humana,E agora está aquí. Shalom, a paz!Está aquí como o primeiro día. Pero, en fin, xa sei o que moitos estades pensando:Está aquí, entre nós, igual que o primeiro día, Ningún de nós vimos a Xesús, o Señor resucitado.eternamente aquí todos os días. Non tocamos as súas mans,Xesús é o sentido concreto e final das nosas vidas. nin metemos a man nas súas feridas.El é o impulso de toda creación, nin xamais se apareceu na nosa casa.o punto de arranque de toda iniciativa, … con todo, despois de tantos anosa á de toda novidade, cremos a súa palabra e a súa promesa:o sorriso sorprendente da eterna mocidade. cremos que El resucitouSe resucitou non foi para marcharse e está vivo entre nós.deixando tras de Si un baleiro sen esperanza. El vén comer cos seus irmáns e irmás tristes:O seu corpo forma, xa para sempre, parte de nosa terra. os pobres, os enfermos, os “ilegais”, as prostitutas, os presos….Pascua é o sinal externo do lume interno para que vexamos que non é unha pantasma,que percorre as entrañas da terra. para que apostemos pola vida.Na superficie, non obstante, todo quedou igual: Eu invítovos a celebrar a vida.o mal continúa marcando o rostro das cousas, Bebamos o vino do home novo.e nós, tomando a aparencia por realidade, Acheguémonos a nosa copa á copa do Resucitado.cremos que o amor está morto. Celebremos a Vida, celebremos a Resurrección!

×