Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Por que ir á igrexa

378 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Por que ir á igrexa

 1. 1. Por que teño que ir áPor que teño que ir áigrexa?igrexa?
 2. 2. Recoméndoche que o leas… é de lóxicaRecoméndoche que o leas… é de lóxica
 3. 3. Un asiduo asistente áUn asiduo asistente áigrexa escribiulle ao editorigrexa escribiulle ao editordun periódico queixándosedun periódico queixándosede que non tiña sentido ir áde que non tiña sentido ir áigrexa todos os domingos.igrexa todos os domingos.
 4. 4. ““Fun durante 30 anos”, escribía, “eFun durante 30 anos”, escribía, “edurante ese tempo terei escoitadodurante ese tempo terei escoitadocomo 3.000 sermóns. Pero xuro polacomo 3.000 sermóns. Pero xuro polamiña vida que non recordo nin un sómiña vida que non recordo nin un sódeles. Por iso penso que estoudeles. Por iso penso que estouperdendo o meu tempo, e os sacerdotesperdendo o meu tempo, e os sacerdotestamén dando sermóns”.tamén dando sermóns”.
 5. 5. Así empezou unha controversia naAsí empezou unha controversia nacolumna de “Cartas ao Editor”,columna de “Cartas ao Editor”,para deleite do mesmo editor.para deleite do mesmo editor.A mesma que continuou por variasA mesma que continuou por variassemanas ata que alguén escribiu osemanas ata que alguén escribiu oseguinte:seguinte:
 6. 6. ““Xa llevo casado 30 anos. Durante todo eseXa llevo casado 30 anos. Durante todo esetempo a miña esposa debe ter preparado 32.000tempo a miña esposa debe ter preparado 32.000comidas, e xuro pola miña vida que non mecomidas, e xuro pola miña vida que non meacordo de nin un só menú. Pero si sei isto:acordo de nin un só menú. Pero si sei isto:Todas me alimentaron e me deron a forza queTodas me alimentaron e me deron a forza quenecesitaba para facer o meu traballo.necesitaba para facer o meu traballo.Se a miña esposa non mas tivese preparado,Se a miña esposa non mas tivese preparado,estaría fisicamente morto o día de hoxe. Daestaría fisicamente morto o día de hoxe. Damesma maneira, se non tivese ido á igrexa paramesma maneira, se non tivese ido á igrexa paraalimentarme, estaría espiritualmente morto naalimentarme, estaría espiritualmente morto naactualidade!”.actualidade!”.
 7. 7. Cando estás desorientado e senCando estás desorientado e sensaber que facer: DEUS tensaber que facer: DEUS tensempre algo para ti!sempre algo para ti!A Fe ve o invisible, cre oA Fe ve o invisible, cre oincrible e recibe o imposible.incrible e recibe o imposible.Grazas a DEUS polo nosoGrazas a DEUS polo nosoalimento material e espiritual!alimento material e espiritual!
 8. 8. Creo que todos deberían ler isto.Creo que todos deberían ler isto.Cando o Mal estea petando á túaCando o Mal estea petando á túaporta, simplemente di:porta, simplemente di:XESÚS, podes Ti abrir por min?XESÚS, podes Ti abrir por min?
 9. 9. QUE DEUS TE BENDIGA!QUE DEUS TE BENDIGA!
 10. 10. QUE DEUS TE BENDIGA!QUE DEUS TE BENDIGA!

×