Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Color butano na vida

560 views

Published on

Espiritualidade en galego

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Color butano na vida

 1. 1. na vida.... Butano... COLOR ....
 2. 2. Chegaches a co ñe certe ben, cando x a enc o ntras en ti má i s defectos que nos dem ai s.
 3. 3. O futuro as ú sta nos e o pasado encad é a nos . Velaquí por qu e se nos escapa o presente.
 4. 4. Ensinar…é aprender dúas veces.
 5. 5. O futuro ten o mal costume de non anunciarse
 6. 6. O a no x o ten má i s palabras que a calma pero menos construtivas.
 7. 7. Está ben f alar e está ben calar … está aínda me ll or saber o que se di.
 8. 8. Cando que i ras conseguir algo, o cami ñ o a través das en sina nzas é l ong o, en camb i o, a través dos e x emplos é breve e eficaz.
 9. 9. Ás veces é me ll or ser imperfecto a tempo que perfecto con retraso.
 10. 10. No n s ei como será a Terce i ra Guerra Mundial Só s ei que a cuar ta será con pedras e lanzas.
 11. 11. A poesía … é o sentimento que lle sobra ao corazón e sáeche pola man.
 12. 12. O éxito consiste en conseguir o que se dese x a. A felicidad e, en gozar do que se cons e gue.
 13. 13. O peor no n é cometer un erro, s enón tratar de x ustificalo en vez de aprove ita lo como aviso providencial d a n o sa li x e i reza o u ignorancia.
 14. 14. A insistencia en ter razón por encima de todo, dificulta o trato cos dem a is e limita a n o sa visión da vida.
 15. 15. Na felicidad e vivimos e n a dor .. . observamos a vida.
 16. 16. Moitas persoas equivocáronse por medo a equivocarse.
 17. 17. No n son m oit os os n en os m oi listos; pero pa i s de n en os m oi listos ha i m oití simos.
 18. 18. O diálogo ennob r ece o home, pero no n é posible entre quen f alan idiomas diferentes e están enfr o ntados s e n dese x o ningún de ceder.
 19. 19. Tede paciencia e teredes ciencia.
 20. 20. Causa m oit o me ll or efecto que os dem a is descubran as t úa s calidades s e n a t úa a x uda
 21. 21. Preocupá mo no s polo que un n en o será o día de mañ á , pero esquécesenos que x a é algu é n ho x e.
 22. 22. Temos modificado tan radicalmente a n o s a con torn a que a g ora debemos modificarnos a n ó s m e smos, para poder existir dentro de la .
 23. 23. A maxia sucede cada vez que unha ilusión se transforma nunha realidade Millóns de Bicosss. Ra***

×