Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9º corpo e sangue de cristo c 2013 bene pagola

790 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

9º corpo e sangue de cristo c 2013 bene pagola

 1. 1. 2 de xuño de 2013O Corpo e o Sangue de Cristo (C)Lucas 9, 11-17Red evangelizadora BUENASNOTICIASEsperta nas conciencias a solidariedadeconciencias a solidariedadecara aos que sofren". Pásao.cara aos que sofren". Pásao.Música:Mantovani Unchained Melode: present:B.Areskurrinaga HC; euskaraz:D. AmundarainJosé Antonio Pagola
 2. 2. A crise económica vai ser longa e dura.Non nos temos que enganar.Non poderemos mirar a outro lado.Na nosa contorna máis ou menospróxima irémonos encontrando confamilias obrigadas a vivir dacaridade, persoas ameazadas dedesafiuzamento, veciños golpeadospolo paro, enfermos sen saber comoresolver os seus problemas de saúdeou medicación.
 3. 3. Ninguén sabe moi ben comoirá reaccionando asociedade.Sen dúbida, irá crecendo aimpotencia, a rabia e adesmoralización de moitos.É previsible que aumentenos conflitose a delincuencia.É fácil que creza o egoísmoegoísmoe a obsesión pola propiae a obsesión pola propiaseguridade.seguridade.
 4. 4. Pero tamén é posible que vaiaPero tamén é posible que vaiacrecendo a solidaridade.crecendo a solidaridade.A crise pódenos facer máis humanos.A crise pódenos facer máis humanos.Pódenos ensinar a compartir máisPódenos ensinar a compartir máiso que temos e non necesitamos.o que temos e non necesitamos.
 5. 5. Pódense estreitar os lazos ePódense estreitar os lazos ea mutua axuda dentro das familias.a mutua axuda dentro das familias.Pode crecer a nosa sensibilidadePode crecer a nosa sensibilidadecara aos máis necesitados.cara aos máis necesitados.Seremos máis pobres, peroSeremos máis pobres, peropodemos ser máis humanospodemos ser máis humanos..
 6. 6. No medio da crise, tamén as nosas comunidades cristiásNo medio da crise, tamén as nosas comunidades cristiáspoden crecer en amor fraterno.poden crecer en amor fraterno.É o momento de descubrir que non é posible seguir aÉ o momento de descubrir que non é posible seguir aXesús e colaborar no proxecto humanizador do Pai,Xesús e colaborar no proxecto humanizador do Pai,sen traballar por unha sociedade máis xusta e menossen traballar por unha sociedade máis xusta e menoscorrupta,corrupta,máis solidaria e menos egoísta,máis solidaria e menos egoísta,máis responsable e menos frívola e consumista.máis responsable e menos frívola e consumista.
 7. 7. É tamén o momentode recuperar a forzarecuperar a forzahumanizadora quehumanizadora quese encerra nase encerra naeucaristía cando éeucaristía cando évivida como unhavivida como unhaexperiencia deexperiencia deamor confesado eamor confesado ecompartidocompartido..
 8. 8. O encontro dos cristiáns,reunidos cada domingodomingo entorno a Xesús, ha dedecconverterse nun lugar deconcconcienciación e de impulsodede solidariedade práctica.
 9. 9. A crise pode sacudir a nosa rutina e mediocridade.A crise pode sacudir a nosa rutina e mediocridade.Non podemos comungar con Cristo na intimidadeNon podemos comungar con Cristo na intimidadedo noso corazón sen comungar cos irmánsdo noso corazón sen comungar cos irmánsque sofren.que sofren.
 10. 10. Non podemosNon podemoscompartir o pancompartir o paneucarísticoeucarísticoignorando a fameignorando a famede millóns dede millóns deseres humanosseres humanosprivados de pan eprivados de pan ede xustiza.de xustiza.É unha burla darnosÉ unha burla darnosa paz uns a outrosa paz uns a outrosesquecendo os queesquecendo os quevan quedandovan quedandoexcluídosexcluídossocialmente.socialmente.
 11. 11. A celebración da eucaristíaA celebración da eucaristíatennos que axudar a abrir os ollostennos que axudar a abrir os ollospara descubrir os que temospara descubrir os que temosque defender, apoiar e axudarque defender, apoiar e axudarnestes momentos.nestes momentos.
 12. 12. Tennos que espertar da “ilusión de inocencia”que nos permite vivir tranquilos, para movernose loitar só cando vemos en perigo os nososintereses.
 13. 13. Vivida cada domingo con fe, pódenos facerVivida cada domingo con fe, pódenos facermáis humanos e mellores seguidores demáis humanos e mellores seguidores deXesús.Xesús.Pódenos axudar a vivir a crise con lucidezPódenos axudar a vivir a crise con lucidezcristiá, sen perder a dignidade nin acristiá, sen perder a dignidade nin a
 14. 14. NO MEDIO DA CRISEA crise económica vai ser lomga e dura. Non nos temos que enganar. Non poderemos mirara outro lado. Na nosa contorna máis ou menos próxima irémonos encontrando con familias obrigadas avivir da caridade, persoas ameazadas de desafiuzamento, veciños golpeados polo paro, enfermos sensaber como resolver os seus problemas de saúde ou medicación.Ninguén sabe moi ben como irá reaccionando a sociedade. Sen dúbida, irá crecendo aimpotencia, a rabia e a desmoralización de moitos. É previsible que aumenten os conflitos e adelincuencia. É fácil que creza o egoísmo e a obsesión pola propia seguridade.Pero tamén é posible que vaia crecendo a solidariedade. A crise pódenos facer máishumanos. Pódenos ensinar a compartir máis o que temos e non necesitamos. Pódense estreitar os lazose a mutua axuda dentro das familias. Pode crecer a nosa sensibilidade cara aos máis necesitados.Seremos máis pobres, pero podemos ser máis humanos.No medio da crise, tamén as nosas comunidades cristiás poden crecer no amor fraterno. É omomento de descubrir que non é posible seguir a Xesús e colaborar no proxecto humanizador do Pai sentrabajar por unha sociedade máis xusta e menos corrupta, máis solidaria e menos egoísta, máisresponsable e menos frívola e consumista.E tamén o momento de recuperar a forza humanizadora que se encerra na eucaristía candoé vivida como unha experiencia de amor confesado e compartido. O encontro dos cristiáns, reunidoscada domingo en torno a Xesús, ha de converterse nun lugar de concienciación e de impulso desolidariedade práctica.A crise pode sacudir a nosa rutina e mediocridade. Non podemos comungar con Cristo naintimidade do noso corazón sen comungar cos irmáns que sofren. Non podemos compartir o paneucarístico ignorando a fame de millóns de seres humanos privados de pan e de xusticia. É unha burladarnos a paz uns a outros esquecendo os que van quedando excluídos socialmente.A celebración da eucaristía tennos que axudar a abrir os ollos para descubrir aos que temosque defender, apoiar e axudar nestes momentos. Tennos que espertar da “ilusión de inocencia” que nospermite vivir tranquilos, para movernos e loitar só cando vemos en perigo os nosos intereses. Vividacada domingo con fe, pódenos facer máis humanos e mellores seguidores de Xesús. Pódenos axudar avivir a crise con lucidez cristiá, sen perder a dignidade nin a esperanza.Jose Antonio Pagola

×