Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7º santísima trindade c 2016 bene pagola

336 views

Published on

PASCUA C

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

7º santísima trindade c 2016 bene pagola

 1. 1. 22 de maio de 201622 de maio de 2016 Festa da Trindade – CFesta da Trindade – C (Xoán 16,12-15(Xoán 16,12-15) Abrirnos aoAbrirnos ao misteriomisterio dede DeusDeus José Antonio PagolaJosé Antonio Pagola Presentación: B.Areskurrinaga HCPresentación: B.Areskurrinaga HC Euskaraz: D. AmundarainEuskaraz: D. Amundarain Música: Adagio Concierto de violinesMúsica: Adagio Concierto de violines
 2. 2. Ao longo dosAo longo dos séculos, os teólogosséculos, os teólogos realizaron un granderealizaron un grande esforzo poresforzo por achegarse aoachegarse ao misterio de Deusmisterio de Deus formulando conformulando con diferentesdiferentes construciónsconstrucións conceptuais asconceptuais as relacións querelacións que vinculan evinculan e diferencian asdiferencian as persoas divinas nopersoas divinas no seo da Trindade.seo da Trindade. Esforzo, sen dúbida,Esforzo, sen dúbida, lexítimo, nacido dolexítimo, nacido do amor eamor e o desexo de Deuso desexo de Deus.
 3. 3. Xesús, con todo, non segue ese camiño. Desde a súa propia experiencia de Deus, invita os seus seguidores a relacionarse de maneira confiada con Deus Pai, a seguir fielmente os seus pasos de Fillo de Deus encarnado, e a deixarnos guiar e alentar polo Espírito Santo. Ensínanos así a abrirnos ao misterio santo de Deus.
 4. 4. Antes que nada, Xesús invita os seusAntes que nada, Xesús invita os seus seguidores a vivir como fillos e fillas dun Deusseguidores a vivir como fillos e fillas dun Deus achegado, bo e entrañable, ao que todosachegado, bo e entrañable, ao que todos podemos invocar como Pai querido.podemos invocar como Pai querido. O que caracteriza a este Pai non é o seuO que caracteriza a este Pai non é o seu poder e a súa forza, senón a súa bondade e apoder e a súa forza, senón a súa bondade e a súa compaixón infinita.súa compaixón infinita.
 5. 5. Ninguén está só. TodosNinguén está só. Todos temos un Deus Pai quetemos un Deus Pai que nos comprende, nos querenos comprende, nos quere e nos perdoa comae nos perdoa coma ninguén.ninguén.
 6. 6. Xesús descóbrenos que este Pai ten unXesús descóbrenos que este Pai ten un proxecto nacido do seu corazón: construírproxecto nacido do seu corazón: construír con todos os fillos e fillas un mundo máiscon todos os fillos e fillas un mundo máis humano e fraterno, máis xusto e solidario.humano e fraterno, máis xusto e solidario.
 7. 7. Xesús chámao "reino de Deus" e invita aXesús chámao "reino de Deus" e invita a todos a entrar nese proxecto do Paitodos a entrar nese proxecto do Pai buscando unha vida máis xusta e digna parabuscando unha vida máis xusta e digna para todos, empezando polos seus fillos e fillastodos, empezando polos seus fillos e fillas máis pobres, indefensos e necesitados.máis pobres, indefensos e necesitados.
 8. 8. Ao mesmo tempo, Xesús invita os seus seguidores a que confíen tamén Nel: «Non se turbe o voso«Non se turbe o voso corazón.corazón. Credes en Deus; credeCredes en Deus; crede tamén en min».tamén en min».
 9. 9. El é o Fillo de Deus, imaxe viva de seu Pai. AsEl é o Fillo de Deus, imaxe viva de seu Pai. As súas palabras e os seus xestos descóbrennossúas palabras e os seus xestos descóbrennos como nos quere o Pai de todos.como nos quere o Pai de todos. Por iso, invita a todos a seguilo.Por iso, invita a todos a seguilo. El ensinaranos a vivir con confianza eEl ensinaranos a vivir con confianza e docilidade ao servizo do proxecto do Pai.docilidade ao servizo do proxecto do Pai.
 10. 10. Co seu grupo de seguidores, Xesús quereCo seu grupo de seguidores, Xesús quere formar unha familia nova onde todos busquenformar unha familia nova onde todos busquen «cumprir a vontade do Pai».«cumprir a vontade do Pai».
 11. 11. Esta é a herdade queEsta é a herdade que quere deixar na terra:quere deixar na terra: un movemento deun movemento de irmáns e irmás aoirmáns e irmás ao servizo dos máisservizo dos máis pequenos epequenos e desvalidos.desvalidos. Esa familia seráEsa familia será símbolo e xerme dosímbolo e xerme do novo mundo queridonovo mundo querido polo Paipolo Pai.
 12. 12. Para isto necesitan acoller o Espírito que alentaPara isto necesitan acoller o Espírito que alenta ao Pai e ao seu fillo Xesús:ao Pai e ao seu fillo Xesús: «Vós recibiredes a forza do Espírito Santo que«Vós recibiredes a forza do Espírito Santo que virá sobre vós e así seredesvirá sobre vós e así seredes as miñas testemuñas».as miñas testemuñas».
 13. 13. Este Espírito é o amor de Deus, o alento que comparten o Pai e seu fillo Xesús, a forza, o impulso e a enerxía vital que fará dos seguidores de Xesús as súas testemuñas e colaboradores ao servizo do gran proxecto da Trindade santa.
 14. 14. ABRIRNOS AO MISTERIO DE DEUS   Ao longo dos séculos, os teólogos realizaron un grande esforzo por achegarse ao misterio de Deus formulando con diferentes construcións conceptuais as relacións que vinculan e diferencian as personas divinas no seo da Trindade. Esforzo, sen dúbida, lexgítimo, nacido do amor e o desexo de Deus. Xesús, con todo, non segue ese camiño. Desde a súa propia experiencia de Deus, invita os seus seguidores a relacionarse de maneira confiada con Deus Pai, a seguir fielmente os seus pasos de fillo de Deus encarnado, e a deixarnos guiar e alentar polo Espírito Santo. Ensínanos así a abrirnos ao misterio santo de Deus. Antes que nada, Xesús invita os seus seguidores a vivir como fillos e fillas dun Deus achegado, bo e entrañable, ao que todos podemos invocar como Pai querido. O que caracteriza a este Pai non é seu poder e a súa forza, senón a súa bondade e a súa compaixón infinita. Ninguén está só. Todos temos un Deus Pai que nos comprende, nos quere e nos perdoa coma ninguén. Xesús descóbrenos que este Pai ten un proxecto nacido do seu corazón: construír con todos os seus fillos e fillas un mundo máis humano e fraterno, máis xusto e solidario. Xesús chámao "reino de Deus" e invita a todos a entrar nese proxecto do Pai buscando unha vida máis xusta e digna para todos empezando polos seus fillos e fillas máis pobres, indefensos e necesitados. Ao mesmo tempo, Xesús invita a seus seguidores a que confíen tamén Nel: «Non se turbe o voso corazón. Credes en Deus; crede tamén en min». El é o fillo de Deus, imaxe viva de seu Pai. As súas palabras e os seus xestos descóbrennos como nos quere o Pai de todos. Por iso, invita a todos a seguilo. El ensinaranos a vivir con confianza e docilidade ao servizo do proxecto do Pai. Co seu grupo de seguidores, Xesús quere formar unha familia nova onde todos busquen «cumprir a vontade do Pai». Esta é a herdanza que quere deixar na terra: un movemento de irmáns e irmás ao servizo dos máis pequenos e desvalidos. Esa familia será símbolo e xerme do novo mundo querido polo Pai. Para isto necesitan acoller o Espírito que alenta ao Pai e a seu fillo Xesús: «Vós recibiredes a forza do Espírito Santo que virá sobre vós e así seredes as miñas testemuñas». Este Espírito é o amor de Deus, o alento que comparten o Pai e seu fillo Xesús, a forza, o impulso e a enerxía vital que fará dos seguidores de Xesús as súas testemuñas e colaboradores ao servizo do gran proxecto da Trindade santa. José Antonio Pagola

×