Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5º pascua c 2013 bene pagola

694 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5º pascua c 2013 bene pagola

 1. 1. Música: Chopin. Serenata cello e pianoPresentación:B.Areskurrinaga HCEuskaraz:D.Amundarain28 de abril de 20135º Pascua (C)Xoán 13,31-33a.34-35Red evangelizadora BUENAS NOTICIASConstrúe a amizade no interior da Igrexa. PásaoJosé Antonio Pagola
 2. 2. É a véspera da súa execución. Xesúsestá celebrando a derradeira cea cosseus. Acaba de lavar os pés aos seusdiscípulos. Xudas tomou xa a súatráxica decisión, e despois de tomar oúltimo bocado das mans de Xesús,marchou a facer o seu traballo.
 3. 3. Xesús dilles en voz alta oque todos están sentindo:“Meus fillos, quédame xapouco tempo de estarconvosco".
 4. 4. Fálalles con tenrura.Quere que queden gravados no seu corazón os seusúltimos xestos e palabras:““Douvos un mandamento novo: que vos amedes uns aDouvos un mandamento novo: que vos amedes uns aoutros; como eu vos amei, amádevos tamén entre vós.outros; como eu vos amei, amádevos tamén entre vós.O sinal polo que vos coñecerán todos que sodes osO sinal polo que vos coñecerán todos que sodes osmeus discípulos será que vos amades uns a outros"meus discípulos será que vos amades uns a outros"..Este é o testamento de Xesús.
 5. 5. Xesús fala dun "mandamento novo".Onde está a novidade?A consigna de amar ao próximo está xapresente na tradición bíblica.Tamén filósofos diversos falan de filantropíae de amor a todo ser humano.
 6. 6. A novidade está na forma de amarA novidade está na forma de amarpropia de Xesús:propia de Xesús:““Amádevos como eu vos amei"Amádevos como eu vos amei"..Así se irá difundindo a través dos seusAsí se irá difundindo a través dos seusseguidores o seu estilo de amar.seguidores o seu estilo de amar.
 7. 7. O primeiro que os discípulos tenO primeiro que os discípulos tenexperimentado é que Xesús osexperimentado é que Xesús osamou como a amigos:amou como a amigos:"Non vos chamo servos... a vós"Non vos chamo servos... a vóschameivos amigos"chameivos amigos"..
 8. 8. Na Igrexa temos que querernosa Igrexa temos que querernossinxelamente como amigos e amigas.sinxelamente como amigos e amigas.E entre amigos cóidase a igualdade, oE entre amigos cóidase a igualdade, oachegamento e o apoio mutuo.achegamento e o apoio mutuo.Ninguén está por enriba de ninguén.Ninguén está por enriba de ninguén.Ningún amigo é señor dos seus amigos.Ningún amigo é señor dos seus amigos.
 9. 9. Por iso, Xesús corta de raíz asambicións dos seus discípuloscando os ve discutiendo por serenos primeiros.A busca de protagonismos interesadosrompe a amizadee a comuñón.
 10. 10. Xesús lémbralles o seu estilo:Xesús lémbralles o seu estilo:"non vin a ser servido senón a servir"."non vin a ser servido senón a servir".Entre amigos ninguén se ha de imponer.Entre amigos ninguén se ha de imponer.Todos han de estar dispostos aTodos han de estar dispostos aservir e colaborar.servir e colaborar.
 11. 11. Esta amizade vivida polos seguidoresde Xesús non xera unha comunidade pechada.Ao contrario, o clima cordial e amable que sevive entre eles disponos a acoller os quenecesitan acollida e amizade.
 12. 12. Xesús ensinounos a comer con pecadores exentes excluídas e despreciadas.Rifoulles por apartar os nenos.Na comunidade de Xesús non estorban osNa comunidade de Xesús non estorban ospequenos senón os grandes.pequenos senón os grandes.
 13. 13. Un día, o mesmoUn día, o mesmoXesús queXesús quesinalou a Pedrosinalou a Pedrocomo "Rocha"como "Rocha"para construír apara construír asúa Igrexa,súa Igrexa,chamou os Doce,chamou os Doce,puxo un neno nopuxo un neno nomedio deles,medio deles,estreitouno entreestreitouno entreos seus brazos eos seus brazos edíxolles:díxolles:““O que acolle unO que acolle unneno coma esteneno coma esteno meu nome,no meu nome,acólleme a min".acólleme a min".
 14. 14. Na Igrexa querida por Xesús, osNa Igrexa querida por Xesús, osmáis pequeños, fráxiles emáis pequeños, fráxiles evulnerables teñen que estar novulnerables teñen que estar nocentro da atencióncentro da atencióne dos cuidados de todos.e dos cuidados de todos.
 15. 15. AMIZADE DENTRO DA IGREXAAMIZADE DENTRO DA IGREXA  É a véspera da súa execución. Xesús está celebrando a derradeira cea cos seus. Acaba de lavar osÉ a véspera da súa execución. Xesús está celebrando a derradeira cea cos seus. Acaba de lavar ospés aos seus discípulos. Xudas tomou xa a súa tráxica decisión, e despois de tomar o último bocado das manspés aos seus discípulos. Xudas tomou xa a súa tráxica decisión, e despois de tomar o último bocado das mansde Xesús, marchou a facer o seu traballo. Xesús dilles en voz alta o que todos están sentindo:de Xesús, marchou a facer o seu traballo. Xesús dilles en voz alta o que todos están sentindo: “Meus fillos,“Meus fillos,quédame xa pouco tempo de estar convosco"quédame xa pouco tempo de estar convosco"..Fálalles con tenrura. Quere que queden gravados no seu corazón os seus últimos xestos eFálalles con tenrura. Quere que queden gravados no seu corazón os seus últimos xestos epalabras:palabras: “Douvos un mandamento novo: que vos amedes uns a outros; como eu vos amei, amádevos tamén“Douvos un mandamento novo: que vos amedes uns a outros; como eu vos amei, amádevos taménentre vós. O sinal polo que vos coñecerán todos que sodes os meus discípulos será que vos amades uns aentre vós. O sinal polo que vos coñecerán todos que sodes os meus discípulos será que vos amades uns aoutros"outros". Este é o testamento de Xesús.. Este é o testamento de Xesús.Xesús fala dunXesús fala dun "mandamento novo""mandamento novo". Onde está a novidade? A consigna de amar ao próximo está xa. Onde está a novidade? A consigna de amar ao próximo está xapresente na tradición bíblica. Tamén filósofos diversos falan de filantropía e de amor a todo ser humano. Apresente na tradición bíblica. Tamén filósofos diversos falan de filantropía e de amor a todo ser humano. Anovidade está na forma de amar propia de Xesús:novidade está na forma de amar propia de Xesús: "amádevos como eu vos amei""amádevos como eu vos amei". Así se irá difundindo a través. Así se irá difundindo a travésdos seus seguidores o seu estilo de amar.dos seus seguidores o seu estilo de amar.O primeiro que os discípulos experimentaron é que Xesús amounos como a amigos:O primeiro que os discípulos experimentaron é que Xesús amounos como a amigos: "Non vos"Non voschamo servos... a vós chameivos amigos"chamo servos... a vós chameivos amigos". Na Igrexa temos que querernos sinxelamente como amigos e. Na Igrexa temos que querernos sinxelamente como amigos eamigas. e entre amigos cóidase a igualdade, o achegamento e o apoio mutuo. Ninguén está por enriba deamigas. e entre amigos cóidase a igualdade, o achegamento e o apoio mutuo. Ninguén está por enriba deninguén. Ningún amigo é señor dos seus amigos.ninguén. Ningún amigo é señor dos seus amigos.Por iso, Xesús corta de raíz as ambicións dos seus discípulos cando os ve discutindo por seren osPor iso, Xesús corta de raíz as ambicións dos seus discípulos cando os ve discutindo por seren osprimeiros. A busca de protagonismos interesados rompe a amizade e a comuñón. Xesús recórdalle o seu estilo:primeiros. A busca de protagonismos interesados rompe a amizade e a comuñón. Xesús recórdalle o seu estilo:"non vin a ser servido senón a servir". Entre amigos ninguén se ha de impoñer. Todos han de estar dispostos a"non vin a ser servido senón a servir". Entre amigos ninguén se ha de impoñer. Todos han de estar dispostos aservir e colaborar.servir e colaborar.Esta amizade vivida polos seguidores de Xesús non xera unha comunidad pechada. Ao contrario, oEsta amizade vivida polos seguidores de Xesús non xera unha comunidad pechada. Ao contrario, oclima cordial e amable que se vive entre eles disponos a acoller os que necesitan acollida e amizade. Xesúsclima cordial e amable que se vive entre eles disponos a acoller os que necesitan acollida e amizade. Xesúsensinounos a comer con pecadores e xentes excluídas e despreciadas. Rifoulles por apartar os nenos. Naensinounos a comer con pecadores e xentes excluídas e despreciadas. Rifoulles por apartar os nenos. Nacomunidade de Xesús non estorban os pequenos senón os grandes.comunidade de Xesús non estorban os pequenos senón os grandes.Un día, o mesmo Xesús que sinalou a Pedro como "Rocha" para construír a súa Igrexa, chamou osUn día, o mesmo Xesús que sinalou a Pedro como "Rocha" para construír a súa Igrexa, chamou osDoce, puxo un neno no medio deles, estreitounos entre os seus brazos e díxolles: “O que acolle un neno comaDoce, puxo un neno no medio deles, estreitounos entre os seus brazos e díxolles: “O que acolle un neno comaeste no meu nome, acólleme a min". Na Igrexa querida por Xesús, os máis pequenos, fráxiles e vulnerableseste no meu nome, acólleme a min". Na Igrexa querida por Xesús, os máis pequenos, fráxiles e vulnerablesteñen que estar no centro da atención e dos coidados de todos.teñen que estar no centro da atención e dos coidados de todos.José Antonio PagolaJosé Antonio Pagola

×