Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25º domingo toc 2013 bene pagola

458 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

25º domingo toc 2013 bene pagola

 1. 1. ““Non podedes servir a Deus e aoNon podedes servir a Deus e ao Diñeiro”Diñeiro”.. Estas palabras de Xesús non poden serEstas palabras de Xesús non poden ser esquecidas nestes momentos por quen nosesquecidas nestes momentos por quen nos sentimos os seus seguidores, pois encerran asentimos os seus seguidores, pois encerran a advertencia máis grave queadvertencia máis grave que deixou Xesús á Humanidade.deixou Xesús á Humanidade.
 2. 2. O Diñeiro, convertido en ídoloO Diñeiro, convertido en ídolo absoluto, é o grande inimigo paraabsoluto, é o grande inimigo para construír ese mundo máis xusto econstruír ese mundo máis xusto e fraterno, querido por Deus.fraterno, querido por Deus.
 3. 3. Desgraciadamente, a RiquezaDesgraciadamente, a Riqueza converteuse no noso mundoconverteuse no noso mundo globalizado nun ídolo de inmensoglobalizado nun ídolo de inmenso poder que, para subsistir, esixe cadapoder que, para subsistir, esixe cada vez máis vítimas e deshumaniza evez máis vítimas e deshumaniza e empobrece cada vez máis a historiaempobrece cada vez máis a historia humana.humana.
 4. 4. Nestes momentos encontrámonosNestes momentos encontrámonos atrapados por unha crise xerada en gran parte pola ansia de acumular.
 5. 5. Practicamente, todoPracticamente, todo se organiza, se move ese organiza, se move e dinamiza desde esadinamiza desde esa lóxica:lóxica: buscar máisbuscar máis produtividade, máisprodutividade, máis consumo,consumo, máis benestar, máismáis benestar, máis enerxía, máis poderenerxía, máis poder sobre os demais...sobre os demais... Esta lóxica éEsta lóxica é imperialista.imperialista. Se non a detemos,Se non a detemos, pode poñer en perigopode poñer en perigo o ser humano e oo ser humano e o mesmo Planeta.mesmo Planeta.
 6. 6. Tal vez, o primeiro é tomar conciencia do que estáTal vez, o primeiro é tomar conciencia do que está pasando. Esta non é só unha crises económica.pasando. Esta non é só unha crises económica. É unha crise social e humana.É unha crise social e humana. Nestes momentos temos xa datos suficientes na nosaNestes momentos temos xa datos suficientes na nosa contorna e no horizonte do mundo para percibir o dramacontorna e no horizonte do mundo para percibir o drama humano no que vivimos inmersos.humano no que vivimos inmersos.
 7. 7. Cada vez é máis patente ver que un sistema que conduceCada vez é máis patente ver que un sistema que conduce a unha minoría de ricos a acumular cada vez máis poder,a unha minoría de ricos a acumular cada vez máis poder, abandonando na fame e na miseria a millónsabandonando na fame e na miseria a millóns de seres humanos, é unha insensatez insoportable.de seres humanos, é unha insensatez insoportable. Inútil mirar a outra parte.Inútil mirar a outra parte.
 8. 8. Xa nin asXa nin as sociedades máissociedades máis progresistas sonprogresistas son capaces decapaces de asegurar unasegurar un traballo digno atraballo digno a millóns demillóns de cidadáns.cidadáns. Que progreso éQue progreso é este que,este que, lanzándonos alanzándonos a todos cara aotodos cara ao benestar, deixa abenestar, deixa a tantas familias sentantas familias sen recursos para vivirrecursos para vivir con dignidade?con dignidade?
 9. 9. A crise está arruinando o sistema democrático. Presionados polas esixencias do Diñeiro, os gobernantes non poden atender as verdadeiras necesidades dos seus pobos. Que é a política se xa non está aoQue é a política se xa non está ao servizo do ben común?servizo do ben común?
 10. 10. A diminución dos gastosA diminución dos gastos sociais nos diversos campossociais nos diversos campos e a privatización interesada ee a privatización interesada e indigna de servizos públicos,indigna de servizos públicos, como a sanidade, seguiráncomo a sanidade, seguirán golpeando os máis indefensosgolpeando os máis indefensos xerando cada vez máisxerando cada vez máis exclusión, desigualdadeexclusión, desigualdade vergoñenta e fractura social.vergoñenta e fractura social.
 11. 11. Os seguidores de Xesús non podemos vivirOs seguidores de Xesús non podemos vivir encerrados nunha relixión illada desteencerrados nunha relixión illada deste drama humano.drama humano. As comunidades cristiás poden ser nestesAs comunidades cristiás poden ser nestes momentos un espazo de concienciación,momentos un espazo de concienciación, discernimento e compromiso.discernimento e compromiso.
 12. 12. Temos que axudaTemos que axuda a vivir con lucideza vivir con lucidez responsabilidaderesponsabilidade A crise podeA crise pode facernos máisfacernos máis humanos e máishumanos e máis cristiánscristiáns..
 13. 13. NON SÓ CRISE ECONÓMICA “No podedes servir a Deus e ao Diñeiro”. Estas palabras de Xesús non poden ser esquecidas nestes momentos por quen nos sentimos os seus seguidores, pois encerran a advertencia máis grave que deixou Xesús á Humanidade. O Diñeiro, convertido en ídolo absoluto, é o gran inimigo para construír ese mundo máis xusto e fraterno, querido por Deus. Desgraciadamente, a Riqueza converteuse na noso mundo globalizado nun ídolo de inmenso poder que, para subsistir, esixe cada vez máis vítimas e deshumaniza e empobrece cada vez máis a historia humana. Nestes momentos encontrámonos atrapados por unha crise xerada en gran parte pola ansia de acumular. Practicamente, todo se organiza, se mueve e dinamiza desde esa lóxica: buscar máis produtividade, máis consumo, máis benestar, máis enerxía, máis poder sobre os demais... Esta lóxica é imperialista. Se non a detemos, pode poñer en perigo o ser humano e o mesmo Planeta. Tal vez, o primeiro é tomar conciencia do que está pasando. Esta non é só unha crise económica. É unha crise social e humana. Nestes momentos temos xa datos suficientes na nosa contorna e no horizonte do mundo para percibir o drama humano no que vivimos inmersos. Cada vez é máis patente ver que un sistema que conduce a unha minoría de ricos a acumular cada vez máis poder, abandonando na fame e na miseria a millóns de seres humanos, é unha insensatez insoportable. Inútil mirar a outra parte. Xa nni as sociedades máis progresistas son capaces de asegurar un traballo digno a millóns de cidadáns. Que progreso é este que, lanzándonos a todos cara ao benestar, deixa a tantas familias sen recursos para vivir con dignidade? A crise está arruinando o sistema democrático. Presionados polas esixencias do Diñeiro, os gobernantes non poden atender as verdadeiras necesidades dos seus pobos. Que é a política se xa non está ao servizo do ben común? A diminución dos gastos sociais nos diversos campos e a privatización interesada e indigna de servizos públicos, como a sanidade, seguirán golpeando os máis indefensos xerando cada vez máis exclusión, desigualdade vergoñenta e fractura social. Os seguidores de Xesús non podemos vivir encerrados nunha relixión illada deste drama humano. As comunidades cristiás poden ser nestes momentos un espazo de concienciación, discernimento e compromiso. Temos que axudarnos a vivir con lucidez e responsabilidade. A crise pódenos facer máis humanos e máis cristiáns. José Antonio Pagola

×