Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 nadal sda. familia 2014 b

821 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2 nadal sda. familia 2014 b

 1. 1. Cando María e Xosé entraban co Neno Xesús noCando María e Xosé entraban co Neno Xesús no templo, Simeón tomouno en brazos e bendiciu a Deustemplo, Simeón tomouno en brazos e bendiciu a Deus dicindo:dicindo: -”Agora, Señor, segundo a túa promesa, podes deixar a-”Agora, Señor, segundo a túa promesa, podes deixar a
 2. 2. Cando cumpriron oCando cumpriron o prescrito na lei do Señor,prescrito na lei do Señor, volveron a Galilea, á súavolveron a Galilea, á súa vila de Nazaré.vila de Nazaré. O neno ía crecendo eO neno ía crecendo e robustecéndose, erobustecéndose, e enchíase de sabedoría, e aenchíase de sabedoría, e a graza de Deusgraza de Deus acompañábao.acompañábao. Lc 2, 27-33.39-40
 3. 3.  Hai que anunciar oHai que anunciar o evanxeo do amor e da vida,evanxeo do amor e da vida, da felicidade e dada felicidade e da fidelidade, da fecundidadefidelidade, da fecundidade e da esperanza.e da esperanza.  Hai que gritar o dereitoHai que gritar o dereito dos esposos a unha vivendados esposos a unha vivenda digna e a un traballo bendigna e a un traballo ben remunerado.remunerado.  A familia ha de ser amadaA familia ha de ser amada e tutelada como “patrimonioe tutelada como “patrimonio da humanidade”.da humanidade”.
 4. 4.  Hai que proclamar oHai que proclamar o dereito dos fillos adereito dos fillos a crecer ante o modelo duncrecer ante o modelo dun pai e dunha naipai e dunha nai que se aman e os aman.que se aman e os aman.  Hai que evitar ridiculizar oHai que evitar ridiculizar o matrimonio e a familia.matrimonio e a familia.
 5. 5. O evanxeoO evanxeo propónnos apropónnos a presentación de Xesúspresentación de Xesús no Templono Templo e a purificación dee a purificación de María.María.
 6. 6. No Templo Xesús revelaNo Templo Xesús revela a súa identidade e a súaa súa identidade e a súa misión.misión. A familia axuda aA familia axuda a descubrir a vocacióndescubrir a vocación persoal.persoal.
 7. 7. Xesús é recoñecido como o SalvadorXesús é recoñecido como o Salvador polo profeta Simeón.polo profeta Simeón. Toda familia ha de estar aberta á escoita da palabra deToda familia ha de estar aberta á escoita da palabra de Deus que orienta a vida de cada persoa.Deus que orienta a vida de cada persoa.
 8. 8. Toda familia é unha comunidadeToda familia é unha comunidade de comunicación e de afectos,de comunicación e de afectos, de traballo e de esperanza,de traballo e de esperanza, de palabras e silenciosde palabras e silencios que contribúen á madureza de cada un.que contribúen á madureza de cada un.
 9. 9. Oh Xesús, Palabra eternaOh Xesús, Palabra eterna do Pai, que quixeches vivirdo Pai, que quixeches vivir baixo a autoridadebaixo a autoridade de María e de Xosé.de María e de Xosé. Ensínanos a vivirEnsínanos a vivir na humildadena humildade e a obediencia.e a obediencia. Ensínanos a escoitar conEnsínanos a escoitar con corazón puro e bo ascorazón puro e bo as palabras da túa boca.palabras da túa boca.
 10. 10. Ensínanos a traballar,Ensínanos a traballar, con empeño e acon empeño e a conciencia, nas nosasconciencia, nas nosas tarefas.tarefas. Concédenos crecerConcédenos crecer sempre en ti, que es asempre en ti, que es a nosa cabeza.nosa cabeza. Amén.Amén.
 11. 11. José Román Flecha Andrés Palabra del Señor, Salamanca , Editorial.Secretariado Trinitario,2007 Presentación: Antonia Castro Panero

×