Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat

478 views

Published on

Resum Auditoria Informació de Granollers Mercat
2013

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resum Informe Auditoria Informació de Granollers Mercat

 1. 1. Màster en Gestió de Continguts Digitals (Curs 2012-2013), Auditoria d’Informació Corporativa Auditoria de la informació dels recursos d’informació digitals de Granollers Mercat Activitat d’Avaluació Continuada 2- Cristina Soy Núria Lloret 10/06/2013 01/12/2013
 2. 2. Auditoria de la informació Paraules clau: extranet, web, estratègia de comunicació, gestió de continguts, RESUM Granollers Mercat és una entitat publica constituïda l’any 2005 integrada dins del Servei de promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers. L’any 2005 s’inicia el disseny i desenvolupament d’un gestor de continguts “ a mida” que actualment està en funcionament. El CMS disposa d’una intranet i d’una extranet amb publicació parcial dels continguts a la web. L’auditoria de la informació té com a finalitat analitzar els recursos i unitats d’informació per alinear-nos l’estratègia de comunicació digital d’acord a les necessitats de l’usuari, als objectius estratègics del Servei d’Empresa i emprenedoria de Promoció Econòmica i finalment a les diferents plataformes tecnològiques ( promoció econòmica i Ajuntament). En la present memòria es presenta la situació del punt de partida de l’estudi, els objectius específics i les fases i activitats que es desenvolupen actualment. La memòria actual no recull l’informe definitiu ja que es tracta d’una auditoria real que està en procés i a l’espera d’entrevistes amb d’altres agents participants ( proveïdors tecnològics i responsables de l’Ajuntament). 2
 3. 3. Auditoria de la informació INDEX 1 Preparació de l’Auditoria ...................................................................................................... 4 1.1 Aspectes previs.............................................................................................................. 4 1.1.1 Implicació d’Agents i equip de treball ................................................................... 4 1.1.2 Business Case: justificació del projecte ................................................................. 5 1.2 1.3 Temps i abast ................................................................................................................ 8 1.4 2 Definició d’objectius ...................................................................................................... 8 Anàlisi organitzatiu de Granollers Mercat..................................................................... 9 Auditoria d’informació i els continguts de la web .............................................................. 11 2.1 Elements a considerar ................................................................................................. 11 2.1.1 Recursos d’informació ......................................................................................... 11 2.1.2 Tecnologia ........................................................................................................... 12 2.1.3 Grups d’interès .................................................................................................... 13 2.1.4 Flux d’informació i interaccions .......................................................................... 14 2.1.5 Cost i valor afegit ................................................................................................. 15 2.2 2.3 3 Metodologia ................................................................................................................ 15 Tècniques de recollida de dades ................................................................................. 16 Presentació de resultats de l’AI ........................................................................................... 16 3.1 Diagnosi de l’actual estratègia de comunicació digital ............................................... 16 3.2 Entregables.................................................................................................................. 18 3.3 Informe final ................................................................................................................ 18 3
 4. 4. Auditoria de la informació 1 Preparació de l’Auditoria 1.1 Aspectes previs 1.1.1 Implicació d’Agents i equip de treball L’equip de treball està integrat pel director de Promoció econòmica qui dona vist i plau a l’auditoria i impulsat per la tècnica de difusió i formació recentment incorporada a l’equip . Els dos tècnics responsables que lideren el servei d’Empresa i emprenedoria respectivament seran claus per a fer un balanç informacional i poder comptabilitzar el valor de la informació (indicadors d’impacte). Igualment i seguint el model actual d’estratègia de comunicació descentralitzada, estaran involucrades en la AI dos tècniques encarregades de publicar les seves activitats a la web, butlletins i xarxes socials . La recollida d’informació i el seu coneixement és clau a l’hora de realitzar els diagrames de processos i flux d’informació i interacció. Col·laboració externa La col·laboració externa es durà a terme en 2 fases: (1) durant l’auditoria: participarà la responsable de comunicació de l’Ajuntament qui aportarà els seus coneixements i consultors externs (manteniment del sistema Gestor de continguts). (2) en les recomanacions i cerca de solucions: participarà el responsable de projectes tecnològics qui aportarà els seus coneixements i integrarà el projecte web dins el sistema webs que integren els diferents serveis i per altra banda els desenvolupadors de la web de Granollers Mercat. L’auditoria d’informació present serà per tant parcial ja que es centrarà en l’anàlisi dels recursos d’informació i l’estratègia de comunicació digital del Servei d’Empresa i emprenedoria. Serà el primer pas cap a una auditoria global de tots els serveis que integren Promoció Econòmica. Això és possible gràcies a que les activitats com formació o les jornades són de caràcter transversal i representen gran part del volum i generació de recursos d’informació i actualització de la web. Per exemple, el servei de comerç ha realitzat 6 activitats de difusió de les 96 totals que indica els registre de butlletins electrònics.1 Els altres serveis o bé l’integren o utilitzen altres canals 1 Dada pròpia extreta del registre del Gestor de continguts de Granollers Mercat 4
 5. 5. Auditoria de la informació de comunicació com bústies de correu, informació en format tradicional (cartells, díptics, anuncis en premsa). 1.1.2 Business Case: justificació del projecte Punt de partida: web i estratègia de comunicació existent Tal com es descriu en el resum, el gestor de continguts digitals és una plataforma desenvolupada 2006. Tot i que l’arquitectura de la informació és força vigent, és fa necessària la integració de continguts a nous llenguatges de programació que permetin nous recursos d’informació. Veient-ne breument les principals limitacions i com afecta l’estratègia de comunicació.   El recurs d’informació més explotat: el butlletí. És l’únic recurs d’informació que pots crear amb format html   Recursos d’informació Els recursos d’informació existents estan pensats per a formats textuals incorporant de forma limitada les imatges. La creació de recursos i seccions es realitza de forma molt limitada  Analítica i visites de la web El gestor no posiciona en els cercadors i els indicadors de visites de la web pel que a fa a audiència només es comptabilitzen en els butlletins2. Les visites a d’altres seccions (novetats banners, etc) no hi ha indicadors de visites Intranet obsoleta Dissenyada per a la gestió dels usuaris en general , la intranet només s’utilitza com a registre de projectes d’emprenedoria. El report i la creació d’indicadors d’activitat i d’impacte en el servei d’empresa no és possible Maquetació estàtica La home està dissenyada per a continguts estàtics ocupant gran part de l’espai. Una web liquida permetria a l’usuari interactuar i explotar més la informació. El contingut dinàmic es situa a àrees perifèriques Agregadors socials No incorpora xarxes socials pel que limita molt el flux d’informació amb els usuaris No és visitable a través de dispositius mòbils Política actual de creació de continguts digitals i comunició 2 Consultar taules 5
 6. 6. Auditoria de la informació La creació de continguts es realitza seguint un model descentralitzat d’edició i publicació per cada servei que conforma l’organització i recau sobretot en la creació d’unitats i recursos d’informació. Paral·lelament, es fa difusió de les activitats dels servei a l’agenda de la web de l’ajuntament que provoca una duplicació de tasques per part dels tècnics de les dues organitzacions. La causa principal deriva de la presència de diferents plataformes tecnològiques. L’Ajuntament per la seva part, està iniciant un procés de centralització de webs dels diferents serveis per adequarse als requeriments de la normativa relativa a l’Administració electrònica. Identificació de factor crític L’actual web no afavoreix l’evolució context digital l’estratègia de comunicació al nou Nou escenari La decisió de la creació d’una nova web i el creixent volum de creació de continguts ha fet imprescindible l’anàlisi i reflexió de l’actual política de comunicació digital. En aquest sentit, l’auditoria d’informació espera aportar els següents beneficis: 1. Detecció de noves necessitats d’informació dels usuaris L’evolució de la tecnologia ha modificat les necessitats de l’usuari i les empreses. Sense anar més lluny, el passat mes de març Granollers Mercat s’ha obert a les xarxes socials fet que ha suposat la incorporació de nous usuaris (400 facebook / 75 twitter). Tot i que la majoria ja són usuaris del butlletí i la web, també s’han afegint usuaris amb nous perfils (formadors, altres centres de serveis, projectes , consultores especialitzades) potenciant projectes que no tenen tan d’impacte a nivell local però si a nivell estratègic. Projectes empresarials d’ambit extracomarcals com REEmpresa, C-17, Innoget, Polígons es beneficien de xarxes socials empresarials (LinkedIn, twitter). 6
 7. 7. Auditoria de la informació 2. Crear una identitat o marca “digital” de Granollers Mercat i Can Muntanyola Amb la present auditoria s’espera reforçar el lideratge “digital” de Granollers Mercat i l’Ajuntament. La creació del nou centre de Serveis a les empreses de Can Muntanyola ofereix un nou escenari que ultrapassa l’àmbit local. 3. Crear i reforçar sinèrgies amb la resta d’agent econòmics de Granollers mitjançant una nova estratègia de comunicació i difusió. Com a exemple, l’agenda empresarial que té com a finalitat informar de les novetats empresarials de Granollers ha quedat obsoleta en quan a contingut, format i audiència. Segons l’analítica de la web s’estima que prop del 4. Economització de recursos humans i tecnològics de Granollers Mercat Des d’inici del 2010 la creació de continguts ha augmentat d’acord amb l’activitat demandant. Taula de l’evolució de la producció de butlletins 2013 2012 2011 2010 96 162 58 59 Els processos administratius i d’atenció als usuaris via telemàtica són molt limitats o s’han solucionat a través de solucions cloud computing Per tots aquest motius es fa imprescindible realitzar una auditoria de la informació que ajudi a crear una nova estratègia de comunicació d’acord a les noves necessitats de l’organització. 7
 8. 8. Auditoria de la informació 1.2 Definició d’objectius L’auditoria d’informació present persegueix assolir objectius immediats davant la proposta immediata de creació d’una nova web per part de la direcció adequant-se a la política actual de l’organització i assentant les bases per a futures actuacions en la resta de serveis que integren Promoció econòmica. Tot i que actua com a precedent per a futures actuacions abordarà també funcionalitats tècniques i d’informació que són transversals, facilitant futures actuacions en difusió i comunicació de tota l’organització. Els objectius principals són:  Introduir una cultura digital dins l’organització.  Alinear l’estratègia de comunicació i informació als nous canals d’informació 2.0/3.0  Donar “valor” a la informació ajustant els continguts i els recursos d’informació a les necessitats “reals” de les empreses i dels usuaris  Optimitzar els recursos tecnològics existents i futurs facilitant la integració d’aquests amb la resta de plataformes d’altres serveis de l’ajuntament.  Adequar-se a la normativa referent a l’Administració electrònica. 1.3 Temps i abast Tal com s’ha dit anteriorment l’AI serà parcial ja que analitzarà principalment les activitats d’Empresa i emprenedoria i els requisits funcionals i tècnics principals de l’estratègia de comunicació digital (butlletins, novetats a la web, xarxes socials, etc...) de tot Promoció econòmica. Si tenim en compte el referent de la consultora britànica Cimtec3 la duració de l’auditoria hauria de ser d’un dia (<25 empleats ) i la duració del procés a estimar en dos setmanes quan l’equip de la col·laboració externa (desenvolupador de la web) , presenti el 21 de juny l’arquitectura de la informació de la nova web. 3 Dada facilitada a la documentació d’Auditoria Informació del Màster de Gestor de Continguts digitals 8
 9. 9. Auditoria de la informació 1.4 Anàlisi organitzatiu de Granollers Mercat “Granollers Mercat” (GM) és una Entitat Pública Empresarial Local adscrita a l’Àrea de Govern i Economia de l’Ajuntament de Granollers, i va ser creada el mes de juliol de 2005. Segons la carta de serveis de l’organització4, els objectius de Granollers Mercat són:    Ajudar a les persones que busquen feina i també oferir formació i assessorament a les persones aturades i ocupades Contribuir activament a crear un entorn competitiu i innovador per a les empreses facilitant la informació, el coneixement i la cooperació com a estratègia per consolidar i fer créixer les empreses. Assessorar en allò necessari per tirar endavant el teu projecte d’empresa Els serveis s’integren 3 grans grups: Feina (ocupació), Serveis a les empreses i Serveis d’emprenedoria. Descriurem les activitats i tasques del serveis d’Empresa i emprenedoria que actualment funcionen conjuntament i del que és objecte aquesta auditoria:            Informació i orientació sobre normativa, ajuts i subvencions, finançament i programes de suport a les empreses en àmbits d’innovació, internacionalització, R+D i la millora de la gestió empresarial. Subscripció a un butlletí electrònic d’informació d’interès empresarial Cercadors on-line, actualitzat i fiable de les empreses ubicades en els polígons de la ciutat i els serveis existents Gestió d’ofertes de treball lliurant un proposta de possibles candidats (borsa de treball) Informa i orienta sobre: Identificació i avaluació d’idees de negoci Tràmits i passos necessaris per a la constitució d’una empresa Diferents formes jurídiques i la seva fiscalitat Ajuts, subvencions i facilitats de finançament per a la creació d’empreses Assessorament i suport tècnic de definició i creació i consolidació de l’empresa Formació per a emprenedors, autònoms i microempreses El model organitzatiu i l’estructura organitzativa ha canviat substancialment des que es va elaborar la carta de serveis però la missió i els valors de 4 Carta de Serveis de Granollers Mercat http://www.granollersmercat.cat/media/1690.pdf 9
 10. 10. Auditoria de la informació l’organització segueixen l’organització. fidels als objectius Representació dins de l’organigrama municipal (ajuntament de Granollers) descrits als estatuts de Organigrama propi Granollers Mercat 1 Regidora 1 Director 1 Coordinador tècnic Serveis que integra: Servei d’empresa i emprenedoria: treballen 1 coordinadora 5 tècnics amb Promoció de la ciutat: comerç i turisme: 2 tècniques Fires: 1 responsable i 1 administrativa Personal de suport 2 administratius , 1 persona d’atenció al públic i 1 persona de Pla d’Ocupació Servei d’ocupació ( ubicat en un altre edifici ): Font: Organització Municipal http://granollers.cat/sites/default/files/pagi na/2011/07/Organigrama%202%20Pol%2Bfu ncional%20Ajunt%20Granollers%20201115.pdf 1 coordinadora 5 tècnics 2 tècniques temporals 2 administratius de suport i atenció a l’usuari Pel que fa a la cultura organitzativa està marcada fortament pel lideratge de l’Ajuntament de Granollers propicia l’entesa i la col·laboració amb els diferents agents econòmics locals (PIMEC Vallès oriental, La Cambra de Comerç de Barcelona, Unió Intersectorial - i altres fundacions privades). Aquest juliol del 2012, s’inaugurà el Centre de Serveis a les Empreses de Can Muntanyola on s’ubica el Servei de l’Empresa i emprenedoria l’Ajuntament de Granollers i la seu de La Cambra de Comerç de Barcelona Vallès Oriental. El futur projecte de la finestra única empresarial s’entreveu. Sorgirà en breus anys un nou horitzó que s’entreveu en el canvi de funcionalitats del personal tècnic i com no, en l’estratègia de comunicació de Granollers Mercat que actua (o és la seva intenció) com centralitzador de la informació empresarial de Granollers i rodalies. 10
 11. 11. Auditoria de la informació 2 Auditoria d’informació i els continguts de la web 2.1 Elements a considerar Per tal de simplificar la present memòria, s’exposarà els principals elements i variables que integren l’auditoria de la informació i seguidament, la presentació de resultats i recomanacions si s’ha recollit prou informació. 2.1.1 Recursos d’informació L’auditoria analitzarà i identificarà els recursos i les fonts d’informació diferenciant-les i identificar-les segons diferents dimensions : demanda real de l’usuari, el cicle de vida del recurs i l’origen. Algunes preguntes clau per a la identificació són: L’element informatiu està aïllat o forma part d’un sistema? Els continguts són recollits o bé creats per una plataforma tecnològica aprofitant -ne totes les seves funcionalitats? Es medeixen els seus beneficis? El consum és quantificable? Presentació de resultats La presentació de resultats es realitzarà en funció dels següents criteris - Recursos i fonts d’informació existents Detecció de nous recursos Recursos per tipus de públic Recursos d’informació segons l’origen: S’està fent difusió d’activitats organitzades per l’organització i promoció d’activitats d’altres agents econòmics i que són d’interès Publicacions digitals Granollers Mercat Tipus de publicacions Agenda empresarial Granollers Nivell de formació Informació general Àmbit Local/comarcal Recursos d’informació Monogràfics Informació específica Programació de Can Muntanyola Informació general Responen a una necessitat d’un grup específic. És informació relativa El nivell d’informació és profund Programa d’activitats mensual 11
 12. 12. Auditoria de la informació 2.1.2 Tecnologia Tal com s’ha esmentant, el gran repte dels nous projectes digitals que aniran realitzant les diferents organitzacions i serveis municipals es basaran en la integració de la informació de les diferents plataformes tecnològiques . Els nous reptes i compromisos de l’administració amb l’OpenData, acompanyen un procés que tot just s’està iniciant Anàlisis i funcionalitats del CMS propi de Granollers Mercat Tal com s’ha esmentat, el CMS va ser desenvolupat per un proveïdor tecnològic. Dissenyat com a ecosistema tancat, el projecte inicial del CMS no s’ha acabat d’implantar explotant les funcionalitats de l’extranet i la web com a eines bàsiques per a l’elaboració de recursos d’informació. Les funcionalitats més utilitzades , en matèria de difusió són la importació de recursos bàsicament en format textual, d’imatge o pdf i la creació de butlletins amb un únic format. Les funcionalitats de la intranet parcialment implementades permeten un registre (per tipus d’usuaris i per tipus d’activitat com l’assessorament, accions de sensibilització, formació,etc..) i no ha tingut un manteniment d’actualització de la informació .Això ha reportat grans problemes als tècnics a l’hora de calcular indicadors d’activitat i d’impacte. La BBDD que integra el CMS no és exportable i només permet l’ús intern d’explotació. Les dades s’aprofiten de forma parcial en alguns informes dissenyats per a tasques molt específiques que no cobreixen els requisits. 12
 13. 13. Auditoria de la informació Interacció amb d’altres plataformes de l’Ajuntament i integració de BBDD Dins l’estratègia de comunicació es tindran en compte tots els canals de difusió existents a partir dels quals es compateix els recursos i les unitats d’informació. Actualment totes les activitats de Granollers Mercat i Can Muntanyola es publiquen a l’agenda de la web de l’ajuntament de Granollers. La web està gestionada per un altre Gestor de la informació de programari lliure(Drupal) que s’ha anat actualitzant amb més freqüència. Les funcionalitats de l’agenda i la visibilitat del continguts molt més localitzables a nivell de cercadors són algunes de les avantatges. A més, els recursos d’informació presenten diferents formats ajustant-se millor als requisits tecnològics i dels usuaris. Tot i així no és possible pel moment obtenir informació sobre les dades i la consulta dels usuaris 2.1.3 Grups d’interès La identificació dels grups d’interès i les seves necessitats d’informació és cabdal per a conèixer les necessitats reals. Descripció dels diferents grups Grup A. Agents econòmics    Grup B. Empreses Assessories laborals, consultores i enginyeries de Granollers, 72 Ajuntament, 86 Agents econòmics, 220 (Cambra de Comerç Finalitat dels recursos d’informació: estar informats, presencia        Polígons, 682 Butlletí empresa (no polígons), 147 Empreses d’economia social Vallès Oriental,62 Empreses Clúster Alimentació Vallès Oriental, 93 Empreses creades 2009-12,220 Clúster alimentació ecològica de Catalunya 82 Clúster químico- farmacèutic Finalitat dels recursos d’informació: estar informats, formació, creació de coneixement Grup C. Emprenedors  Emprenedors amb empresa creada, 225  Emprenedoria amb empresa creada 201011-12, , 62  Dones emprenedores 2012-13, 126  Dones emprenedores 2011, 182  Dones emprenedores 2010, 156  Dones Emprenedores abans del 2010,72  Dones emprenedores fora Granollers, 636 Altres: Finalitat dels recursos d’informació: estar informats, presencia Finalitat dels recursos d’informació : puntuals 13 C. Comerços 662 T. Expositors turisme, F. Fires, restaurants , hotels, Bodamarket
 14. 14. Auditoria de la informació Anàlisi de l’impacte de l’Agenda empresarial de Granollers, del 10 – 16 de juny. Retorn d’enviament/ errors d’usuari Qui ha obert el butlletí Obertures total: Enllaços clicats (de 19) El més clicat Agenda completa – programació Can Muntanyola (clics) és de juny TOTAL USUARIS A 15 B 50 C 370 Obertures totals:89 Destinataris diferents: 31 Usuari max: Observatori VO 17 Obertures totals:245 Destinataris diferents:139 Obertures totals:492 Destinataris diferents: 231 10 13 1. Botiga On-line (12 clicks) 2. Delegació de tasques PIMEC 3. Servei traducció català (5 clics) 1. Botiga Online (13 clicks) 2. LinkedIn UEI (5clicks) 3. Com fer màrketing low cost (4 clicks) 4/2 0 1. Agenda empresarial (24 clics) 2. Curs de Vic Emprèn Màrqueting digital 18 (clicks) 3. BizBarcelona/curs PIMEC (8 clics) (s’ha registrat 4 usuaris al BizBarcelona) 24/12 usuaris diferents 257 891 3570 Causes de Reclamacions: (bústia de correus) 1. Links no funcionen Agents locals 2. Sobreinformació de l’usuari 3. Baixa del butlletí Aquestes són algunes de les preguntes que s’extreuen de l’anàlisi de les estadístiques de la consulta de l’Agenda Empresarial. Reben la informació en el moment adequat, la freqüència és la correcte? Assisteixen als actes? Quins són els criteris de publicació? 2.1.4 Flux d’informació i interaccions Fins aquests moments el model d’estratègia de comunicació es troba descentralitzat i cada tècnic en funció de les tasques que li toquen (formació , jornades, difusió de normativa, ajuts, programes d’actuació) realitza les accions pertinents. 14
 15. 15. Auditoria de la informació Amb el creixement d’activitats a l’organització, les accions de difusió també s’han vist reflexades. La distribució de l’activitat s’autoplanifica en funció de la immediatesa. 2.1.5 Cost i valor afegit Segons Connell5, la informació no pot gestionar-se de la mateixa manera que les persones o els diners,. Donat que la informació no té un valor intrínsec per a la gent, el seu valor és totalment subjectiu i està en la ment de l’usuari L’auditoria relacionarà el valor de la informació en funció dels beneficis que creïn als diferents agents: Organització: indicadors d’impacte de l’activitat i retorn ( reforçament de la marca, més participació d’usuaris físics i virtuals, fidelització d’usuaris , reforçament de nous projectes com poden ser Can Muntanyola. Agents econòmics: Han de percebre un benefici sigui a través de guanys econòmics o bé intangibles com poden ser també l’augment d’assistència de les activitats i jornades. A nivell qualitatiu, el foment del networking, cerca de partners per a projecte, resolució de problemes o conflictes Usuaris: tractament específic i segmentació d’usuaris. Actualment els 2 grans perfils emprenedors i empreses no estan del tot diferenciats. Els emprenedors que ja tenen una empresa des de fa tres anys no són traspassat a empresa 2.2 Metodologia Per a elaborar l’auditoria s’utilitzarà una metodologia combinada que faciliti de la millor manera l’inventari de recursos, assessorament i compliment de les recomanacions pel pla d’acció. Degut a que s’ha de realitzar un treball d’identificació de recursos exhaustiu s’utilizarà la tècnica de Liz Orna ja que parteix de l’anàlisi dels objectius de l’organització i la cultura corporativa (prioritaris per a la direcció i presa de decisions) i permet definir una estratègia d’informació corporativa. Presentació de bones pràctiques Es cercaran 3 casos de bones pràctiques tenint en compte les diferents possibilitats que presenten les plataformes tecnològiques o d’altres 5 Cita recollida per Eaton, J.J i Baden What Kind of resource in information” International Journal of inofrmation management, 1991 15
 16. 16. Auditoria de la informació organitzacions similars que ja tinguin integrada una estratègia de comunicació basada en un disseny centrat en l’usuari. L’altre metodologia que pot aportar gran valora a l’auditoria d’informació és el mètode de Sue Henczel doncs permet dissenyar i planificar l’estratègia d’informació com a un procés i alinear-lo a la resta de processos de l’organització i dissenyar el diagrama de flux d’informació i de processos de l’organització a nivell intern i extern (amb la resta d’altres agents). 2.3 Tècniques de recollida de dades Les tècniques de recollida de dades es centraran en aquelles que millor s’adeqüin al disseny basat en l’usuari. 3 Presentació de resultats de l’AI 3.1 Diagnosi de l’actual estratègia de comunicació digital Presentació de bones pràctiques La presentació d’aquestes 3 bones pràctiques espera solventar les mancances actuals i a dibuixar les noves expectatives que s’esperen amb la implantació de la nova web i la nova estratègia de comunicació digital de Granollers Mercat. Cas1 . Vic, emprèn Exemple de web amb una arquitectura basada en l’usuari 16
 17. 17. Auditoria de la informació Cas 2. Butlletí de Mas Carandell . Promoció econòmica Anàlisi de continguts: Estructura 1. Les empreses del territori opinen 2. Les empreses del territori són noticia 3. Ajuts i finançament 4. Serveis de Mas Carandell 5. Publicacions o estudis recomenats Orientat a la creació de valor de la informació per part del ‘usuari 17
 18. 18. Auditoria de la informació Cas 3. Microsite de l’Ajuntament de Granollers Desenvolupada amb el CMS Drupal, és un testimoni que aquesta tecnologia cobreix les necessitats dels serveis i activitats de Granollers Mercat. El disseny de l’arquitectura està orientat als serveis dels centres cívics (formació, xerrades, espais de reunions). 3.2 Entregables Els entregables principals que s’entregaran en la memòria de l’auditoria i en l’informe final a finals de juny. Són els següents: 1. Entrega d’una proposta d’estratègia de comunicació digital de l’organització 2. Diagrama de processos i fluxos d’informació als següents nivells: Procés complet de la planificació, gestió i avaluació de les diferents activitats Tenir en comptes tots els agents que intervenen en les diferents fases del procés (interns i externs) 3. Mapa de recursos d’informació que garanteixi una anàlisi dels recursos d’informació i doni “valor” a la informació de l’organització 4. Balanç informacional permetrà identificar fites en els objectius de l’estratègia de comunicació 3.3 Informe final L’informe final tal com s’indica a l’inici del treball es realitzarà a finals de juny quan s’hagin completat totes les entrevistes i els qüestionaris de valoració del usuaris dels serveis del Servei d’empresa i emprenedoria de Granollers Mercat. 18
 19. 19. Auditoria de la informació BIBLIOGRAFIA Garcia del Paso, E. Auditoria y modelo estratégico de desarrollo en la Intranet del Ayuntamiento de Madrid, Tecnimap, 2006 Soy, C, Documentació de l’assignatura d’Auditoria d’informació Corporativa, màster de Continguts digitals de la UB http://papelesdeinteligencia.com/donde-esta-el-valor-en-la-gestion-de-lainformacion/ Moscoso, P, Reflexiones en torno al concepto de recursos de información, Facultad de Alcalà http://www.localret.cat/serveis/ambit-juridic/administracio-electronica 19

×