Successfully reported this slideshow.

Població

5,258 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Població

  1. 1.  La població és el conjunt de persones que viuen en un lloc determinat.  Varia en funció de la natalitat, la mortalitat i els moviments migratoris
  2. 2.  -El creixement natural: és la diferencia entre la natalitat i la mortalitat .  -La natalitat: és el nombre de naixements en una població en un temps determinat  -La mortalitat: és el nombre de defuncions en una població en un temps determinat.  Si la natalitat més que la mortalitat el creixement serà i la població augmenta.  Si la mortalitat que la natalitat el creixement és es a dir, la població disminueix
  3. 3.  L’esperança de vida són els anys que una persona pot esperar viure
  4. 4.  La immigració és el nombre de persones que marxen d’un territori  L’emigració és el nombre de persones que arriben a un territori.  El creixement migratori o saldo migratori és: les persones que marxen les que arriben  El creixement real de la població és: el creixement natural el saldo migratori
  5. 5.  POBLAMENT RURAL  El poblament rural està format per nuclis petits de menys de 10.000 habitants.  El poblament rural pot ser dispers o concentrat.  Poblament dispers -els habitants viuen en nuclis aïllats o petits nuclis de cases ( és típic de les zones de muntanya o zones agrícoles)  Poblament concentrat , la població forma un nucli -el poble.  POBLAMENT URBÀ  Està format per grups de població de més de 10.000 h –les ciutats.
  6. 6. La densitat: és el nombre d’habitants que viuen en un lloc determinat per cada km² ( habitants / superficie
  7. 7.  L’estructura d’una població es refereix a com està distribuïda en funció de l’edat i el sexe. I per representar-la s’utilitzen les piràmides d’edat.

×