Advertisement

More Related Content

Similar to Castells Rojas Nuria_Actividad 3.pptx(20)

Advertisement

Castells Rojas Nuria_Actividad 3.pptx

 1. La vulnerabilitat de l’emprenedor a les xarxes Núria Castells Rojas
 2. Contingut - La necessitat d’estar a les xarxes quan emprens - Eines per donar visibilitat a l’emprenedor - Com netejar la reputació del teu negoci a les xarxes socials - Saber-ne més… L A V U L N E R A B I L I T A T D E L ’ E M P R E N A D O R A L E S X A R X E S 2
 3. ESTAR PRESENT A LES XARXES L A V U L N E R A B I L I T A T D E L E M P R E N A D O R A L E S X A R X E S 3 54% 2021 +5,59% RECORDEU AQUESTES DADES
 4. LA NECESSITAT D’ESTAR A LES XARXES QUAN EMPRÈNS
 5. Hi ha la urgent necessitat d’educar a les empreses i als emprenadors sobre l’ús de les xarxes perquè de moment només un 54% d’empreses catalanes hi son, i el mercat online creix a un ritme del 5,59% només el 2021. L a n e c e s s i t a t d ’ e s t a r a l e s x a r x e s q u a n e m p r è n s 5
 6. Eines per donar visibilitat a l’emprenedor 6
 7. Que ens aporta estar a les xarxes 1 Estar al dia de les últimes tendències 2 Monotoritzar als competidors 6 Estar amb contacte amb altres emprenedors 3 Ensenyar-li al món que l’empresa/negoci existeix 7 Trobar el millor talent 4 Rebre comentaris i reaccions gratuïtament 8 Crear-se un mateix la marca personal 5 Estar connectat amb mentors i consultors 9 Genera més negoci T Í T U L O D E L A P R E S E N T A C I Ó N 7 Eclincher.com [en línia] [consulta: 4 d’octubre del 2022] Disponible a: https://eclincher.com/why-every-entrepreneur-needs-to-be-on-social-media,
 8. Defensar-se de les crítiques C O M N E T E J A R L A R E P U T A C I Ó D E L T E U N E G O C I A L E S X A R X E S S O C I A L S 8
 9. Què podem fer si tenim massa comentaris negatius? 9 Doncs posar-nos en mans de professionals, per crear una bona estratègia del linkbulding.
 10. Per saber-ne més Consulteu la bibliografía a: https://www.diigo.com/user/ncastellsroj T Í T U L O D E L A P R E S E N T A C I Ó N 10
 11. Gràcies per la vostre atenció Núria Castells Rojas 11
Advertisement