Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KKEEBBAANNGGKKIITTAANN SSEEMMAANNGGAATT KKEEBBAANNGGSSAAAANN 
UUNNTTUUKK MMEENNGGAANNGGKKAATT MMAARRTTAABBAATT BBAANNGGSSA...
88..11 MMaakkssuudd SSeemmaannggaatt KKeebbaannggssaaaann 
Semangat kebangsaan atau nasionalisme bermaksud 
perasaan cint...
88..22 PPeerrkkeemmbbaannggaann NNeeggaarraa LLuuaarr 
MMeemmbbeerrii IInnssppiirraassii PPeerrjjuuaannggaann 
Gerakan ke...
GGeerraakkaann ddii TTuurrkkii 
Pada akhir kurun ke 19,berlaku gerakan 
Kebangkitan Islam di Timur Tengah 
Ini disebabka...
KKeessaann ggeerraakkaann TTeerrsseebbuutt :: 
Tindakan Barat ini telah menyebabkan tercetusnya 
Gerakan Pan Islam iaitu ...
GGeerraakkaann IIssllaahh ddii MMeessiirr 
Perkembangan di Mesir turut mempengaruhi 
kebangkitan semangat kebangsaan di T...
MMAAKKSSUUDD GGEERRAAKKAANN IISSLLAAHH 
Juga dikenali sebagai Gerakan Pemulihan Islam. 
Gerakan ini menyeru Orang Islam ...
SSyyeeiikkhh MMuuhhaammmmaadd AAbbdduuhh 
aannaakk sseeoorraanngg ppeettaannii ddii MMeessiirr 
09/29/14 8
PPeerrkkeemmbbaannggaann ddii NNeeggaarraa AAssiiaa 
 Kebangkitan Revolusi China. 
- Dr Sun Yat Sen berjaya 
bentuk Repub...
Dr. SSuunn YYaatt SSeenn mmeemmiimmppiinn RReevvoolluussii 
11991111 ddii CChhiinnaa 
09/29/14 10
JJoossee RRiizzaall ((FFiilliippiinnaa)) 
Jose Rizal memimpin gerakan Liga 
Filipina menentang penjajahan 
Sepanyol di Fi...
Perjuangan Parti Nasional Indonesia yyaanngg ddiippiimmppiinn oolleehh 
SSooeekkaarrnnoo uunnttuukk mmeemmbbeebbaasskkaann...
Di India , gerakan oleh MMaahhaattmmaa GGaannddhhii mmeenneennttaanngg 
BBrriittiisshh 
09/29/14 13
PPeeppeerraannggaann JJeeppuunn RRuussiiaa 
 Pihak Jepun berjaya mengalahkan 
Rusia dan ini pertama kali berlaku 
dalam s...
Peristiwa-peristiwa yang berlaku diluar 
negara tersebar melalui kemajuan sistem 
perhubungan dan percetakan seperti 
akh...
88..33 GGeerraakkaann IIssllaahh mmeenncceettuusskkaann 
kkeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann 
Awal Kurun 20 semangat ...
Golongan pelajar ini dikenali sebagai 
KAUM MUDA. 
Antara tokoh utama ialah Syeikh 
Muhammad Tahir bin Jalaludin, Haji A...
SSyyeedd SSyyeeiikkhh AAhhmmaadd aall--HHaaddii 
09/29/14 18
Idea Kaum Muda banyak disebarkan melalui 
majalah al-Imam. 
Majalah ini memberi kesedaran kepada orang 
Melayu mengenai ...
SSaarraannaann AAll--IImmaamm 
 Seru Orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. 
 Menekan pentingnya ilmu pengeta...
09/29/14 21 
Akhbar dan 
majalah 
seperti 
Al Imam 
turut 
memperjuan 
g-kan masib 
bangsa dan 
tanahair
MMaaddrraassaahh kkaauumm mmuuddaa 
Madrasah dijadikan tempat sebar idea 
dengan lebih berkesan. 
Cth : Madrasah Al-Masy...
TTeennttaannggaann KKaauumm TTuuaa 
Kaum Tua terdiri daripada golongan 
ulama dan pegawai agama yang tidak 
dapat menerim...
BBeennttuukk PPeenneennttaannggaann KKaauumm TTuuaa 
Mereka menerbitkan akhbar SUARA 
BENAR dan LIDAH BENAR untuk 
menent...
09/29/14 25
88..33 IInntteelleekkttuuaall MMeemmaattaannggkkaann 
PPeerrjjuuaannggaann 
 Gerakan Islah telah menimbulkan kesedaran di...
GGoolloonnggaann BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu 
Merupakan lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris 
( MPSI ). 
Te...
TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall NNaassiioonnaalliiss 
BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu 
Harun Aminur...
Pelajar MMeellaayyuu ddii MMaakkttaabb PPeerrgguurruuaann SSuullttaann 
IIddrriiss bbeerrhhaassrraatt mmeenngghhaallaauu p...
TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall 
BBeerrppeennddiiddiikkaann IInnggggeerriiss 
Raja Chulan 
Mohammad Eunos ...
09/29/14 31
09/29/14 32
09/29/14 33
Kolej Melayu KKuuaallaa KKaannggssaarr mmeemmbbeerrii 
ppeelluuaanngg ppeennddiiddiikkaann kkeeppaaddaa eelliitt MMeellaay...
09/29/14 35
TTuuggaassaann PPeellaajjaarr 
Pelajar diminta untuk mencari 
maklumat latar belakang dan 
sumbangan tokoh Nasionalis 
Ber...
Na 8.5 Perjuangan Nassiioonnaalliissmmee mmeellaalluuii mmaattaa 
PPeennaa 
Akhbar dan majalah merupakan media yang rapat...
Peranan akhbar ddnn mmaajjaallaahh MMeellaayyuu 
Mula menyuarakan isu yang berkaitan aspek kedudukan 
sosial,ekonomi dan ...
Nama aakkhhbbaarr ddnn mmaajjaallaahh 
Warta Malaya 
Majlis 
Utusan Melayu 
Lembaga Melayu 
Pengasuh 
Majalah Guru 
...
AAnnttaarraa aakkhhbbaarr yyaanngg bbeerrppeennggaarruuhh 
sseebbeelluumm PPeerraanngg DDuunniiaa KKeedduuaa 
Warta Malay...
KKeeggiiaattaann PPeerrssuurraattkkhhaabbaarraann 
ddiikkaallaannggaann oorraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa 
Akhbar Mas...
Akhbar2 masyarakat ini banyak 
melaporkan tentang : 
 Kegiatan ekonomi dan sosial 
orang India dan Cina di Tanah 
Melayu...
AAkkhhbbaarr22 BBeerrbbaahhaassaa MMeellaayyuu 
ddiitteerrbbiittkkaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa 
AkhbarJawi ...
Para pelajar semua! Untuk makluman lanjut sila rujuk Buku 
Teks anda halaman 209-210 
Dalam Halaman ini anda dapat memah...
KKeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann mmeellaalluuii 
ppeennuulliissaann KKrreeaattiiff 
Golongan Guru,penulis dan wart...
AAnnttaarraa PPuuiissii…….... 
 Harun Aminurasyid 
 Pelajar diminta untuk senaraikan 
Penulis2 lain dan 
hasil karya mer...
Melalui penulisan novel dan cerpen dapat disampaikan 
dikalangan masyarakat dengan lebih berkesan. 
 Karya-karya sastera...
Penulis kreatif seperti Pak Sako, Abdul RRaahhiimm KKaajjaaii ddaann 
ZZaaiinnaall AAbbiiddiinn AAhhmmaadd ttuurruutt mmee...
88..66 KKeesseeppaakkaattaann MMeennjjaammiinn kkeeuuttuuhhaann 
PPeerrjjuuaannggaann 
Pertubuhan juga memainkan peranan ...
KKeemmuunnccuullaann PPeerrttuubbuuhhaann MMeellaayyuu 
Peranan golongan wartawan dan akhbar menimbulkan 
kesedaran polit...
CCiirrii--cciirrii PPeerrssaattuuaann iinnii :: 
Ditubuhkan untuk tingkat kedudukan ekonomi dan sosial 
Orang Melayu. 
D...
PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu SSeellaannggoorr aannjjuurrkkaann KKoonnggrreess MMeellaayyuu yyaanngg 
ppeerrttaammaa ddi...
KKoonnggrreess MMeellaayyuu kkeedduuaa 
Diadakan diSingapura, menarik minat Persatuan Melayu 
dari Sarawak dan Brunei. 
...
Persatuan-ppeerrssaattuuaann MMeellaayyuu 
 Kesatuan Melayu Singapura: 
 Galakkan ahli memainkan peranan 
penting dalam ...
PPeerrssaattuuaann--PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu 
Persaudaraan sahabat Pena( PASPAM ) : 
 Ditubuhkan pada 1934,dikenda...
KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa 
 Ditubuhkan pada tahun 1938 di Kuala Lumpur. 
 KMM merupakan pertubuhan Melayu b...
CCiirrii--cciirrii KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa 
Kebanyakkan anggota adalah guru lepasan 
MPSI. 
Dianggap radi...
Me Kesatuan Mellaayyuu MMuuddaa ddiimmaattaa BBrriittiisshh 
Bimbang dengan pergerakan KMM. 
Pada tahun 1941 Ibrahim Yaa...
09/29/14 59
PPeerrttuubbuuhhaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa 
 Sebelum Perang Dunia, Org Cina dan India tumpu perhatian pad...
PPeerrssaattuuaann OOrraanngg CCiinnaa PPeerraannaakkaann 
BBrriittiisshh 
Galakkan Orang Cina Peranakan mendapat pendidi...
PPeerrssaattuuaann OOrraanngg IInnddiiaa 
Terpengaruh dengan gerakan kebangsaan di negara asal 
mereka. 
Tubuhkan persat...
PPeerrssaattuuaann IInnddiiaa PPuussaatt TTaannaahh MMeellaayyuu 
Ditubuhkan pada tahun1936 dibawah pimpinan A.M 
Sossay....
Semangat kebangsaan adalah sangat 
penting dalam diri kita agar sayang dan 
cinta negara kita. 
Kita harus sanggup berko...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 8 (Tingkatan 2) ~ Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

15,580 views

Published on

Semangat kebangsaan bermaksud semngat cintakan tanahair

Published in: Education
 • Login to see the comments

Bab 8 (Tingkatan 2) ~ Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

 1. 1. KKEEBBAANNGGKKIITTAANN SSEEMMAANNGGAATT KKEEBBAANNGGSSAAAANN UUNNTTUUKK MMEENNGGAANNGGKKAATT MMAARRTTAABBAATT BBAANNGGSSAA DISEDIAKAN OLEH : Cikgu if 09/29/14 1
 2. 2. 88..11 MMaakkssuudd SSeemmaannggaatt KKeebbaannggssaaaann Semangat kebangsaan atau nasionalisme bermaksud perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanahair. Semangat ini mendorong lahirnya keazaman untuk berjuang menebus maruah serta membentuk masa depan bangsa dan negara. Semangat inilah yang menyebabkan kita berjuang membebaskan negara daripada penjajahan British untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat 09/29/14 2
 3. 3. 88..22 PPeerrkkeemmbbaannggaann NNeeggaarraa LLuuaarr MMeemmbbeerrii IInnssppiirraassii PPeerrjjuuaannggaann Gerakan kesedaran di Turki Gerakan di Mesir Gerakan di Jepun Gerakan di China Gerakan kesedaran di Filipina Gerakan di India Gerakan di Indonesia 09/29/14 3
 4. 4. GGeerraakkaann ddii TTuurrkkii Pada akhir kurun ke 19,berlaku gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah Ini disebabkan kuasa-kuasa barat telah memecahbelahkan dan menguasai empayar Turki Uthmaniah 09/29/14 4
 5. 5. KKeessaann ggeerraakkaann TTeerrsseebbuutt :: Tindakan Barat ini telah menyebabkan tercetusnya Gerakan Pan Islam iaitu gerakan untuk menyatukan seluruh umat Islam untuk menentang penjajahan Barat. Telah mempengaruhi dan menyatukan umat Islam dinegara-negara Timur tengah, India dan Asia Tenggara termasuk Tanah melayu menentang penjajahan kuasa asing. 09/29/14 5
 6. 6. GGeerraakkaann IIssllaahh ddii MMeessiirr Perkembangan di Mesir turut mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Gerakan Islah di Mesir dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh. Gerakan ini dibawa ke Tanah Melayu oleh Pelajar kita yang belajar di Mesir 09/29/14 6
 7. 7. MMAAKKSSUUDD GGEERRAAKKAANN IISSLLAAHH Juga dikenali sebagai Gerakan Pemulihan Islam. Gerakan ini menyeru Orang Islam kembali berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk capai kemajuan dan juga menyeru umat Islam bersatu menentang Penjajahan Barat di negara Islam. 09/29/14 7
 8. 8. SSyyeeiikkhh MMuuhhaammmmaadd AAbbdduuhh aannaakk sseeoorraanngg ppeettaannii ddii MMeessiirr 09/29/14 8
 9. 9. PPeerrkkeemmbbaannggaann ddii NNeeggaarraa AAssiiaa  Kebangkitan Revolusi China. - Dr Sun Yat Sen berjaya bentuk Republik China dan jatuhkan Kerajaan Manchu. 09/29/14 9
 10. 10. Dr. SSuunn YYaatt SSeenn mmeemmiimmppiinn RReevvoolluussii 11991111 ddii CChhiinnaa 09/29/14 10
 11. 11. JJoossee RRiizzaall ((FFiilliippiinnaa)) Jose Rizal memimpin gerakan Liga Filipina menentang penjajahan Sepanyol di Filipina. Menuntut kemajuan orang Filipina dan layanan adil kepada rakyat. 09/29/14 11
 12. 12. Perjuangan Parti Nasional Indonesia yyaanngg ddiippiimmppiinn oolleehh SSooeekkaarrnnoo uunnttuukk mmeemmbbeebbaasskkaann IInnddoonneessiiaa ddaarriippaaddaa ppeennjjaajjaahhaann BBeellaannddaa 09/29/14 12
 13. 13. Di India , gerakan oleh MMaahhaattmmaa GGaannddhhii mmeenneennttaanngg BBrriittiisshh 09/29/14 13
 14. 14. PPeeppeerraannggaann JJeeppuunn RRuussiiaa  Pihak Jepun berjaya mengalahkan Rusia dan ini pertama kali berlaku dalam sejarah apabila negara Asia mengalahkan negara Eropah.  Ianya mendapat liputan yang luas oleh pihak media.  Ini telah menyemarakkan keyakinan negara-negara Asia untuk menentang penjajahan Barat. 09/29/14 14
 15. 15. Peristiwa-peristiwa yang berlaku diluar negara tersebar melalui kemajuan sistem perhubungan dan percetakan seperti akhbar. Kegigihan perjuangan rakyat negara tersebut menyemarak semangat kebangsaan penduduk Tanah Melayu 09/29/14 15
 16. 16. 88..33 GGeerraakkaann IIssllaahh mmeenncceettuusskkaann kkeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann Awal Kurun 20 semangat kebangsaan dibangkitkan oleh pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah terutama di Mesir – Universiti al-Azhar. Mereka terpengaruh dengan idea Sayid Jamaluddin dan Syeikh Muhammad Abduh Sekembali ke Tanah Melayu mereka menyebarkan gerakan Islah ini. 09/29/14 16
 17. 17. Golongan pelajar ini dikenali sebagai KAUM MUDA. Antara tokoh utama ialah Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaludin, Haji Abbas bin Muhammad dan Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. 09/29/14 17
 18. 18. SSyyeedd SSyyeeiikkhh AAhhmmaadd aall--HHaaddii 09/29/14 18
 19. 19. Idea Kaum Muda banyak disebarkan melalui majalah al-Imam. Majalah ini memberi kesedaran kepada orang Melayu mengenai kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka. perjuangan ini diteruskan oleh akhbar lain seperti Neracha, al-Ikhwan, Pengasuh dan Saudara. 09/29/14 19
 20. 20. SSaarraannaann AAll--IImmaamm  Seru Orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan Hadis.  Menekan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan  Titik beratkan pengetahuan sejarah.  Nasihat ibu bapa berikan pendidikan sempurna kepada anak-anak  Kaum wanita diberi peluang pendidikan  Ketepikan adat resam dan kepercayaan karut yang boleh menghalang kemajuan 09/29/14 20
 21. 21. 09/29/14 21 Akhbar dan majalah seperti Al Imam turut memperjuan g-kan masib bangsa dan tanahair
 22. 22. MMaaddrraassaahh kkaauumm mmuuddaa Madrasah dijadikan tempat sebar idea dengan lebih berkesan. Cth : Madrasah Al-Masyhur Al-Islamiah di Pulau Pinang. Madrasah Al-Diniah di Padang Rengas. Madrasah ll-Ihya Al-Syarif di Gunung Semanggol Perak 09/29/14 22
 23. 23. TTeennttaannggaann KKaauumm TTuuaa Kaum Tua terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama yang tidak dapat menerima idea Islah Kaum Muda. Mereka berpegang kuat kepada adat dan agama Islam 09/29/14 23
 24. 24. BBeennttuukk PPeenneennttaannggaann KKaauumm TTuuaa Mereka menerbitkan akhbar SUARA BENAR dan LIDAH BENAR untuk menentang idea kaum muda.  Perkara yang menimbulkan pertelingkahan dikalangan mereka hanyalah perkara kecil dan tidak melibatkan perkara pokok dalam agama Islam 09/29/14 24
 25. 25. 09/29/14 25
 26. 26. 88..33 IInntteelleekkttuuaall MMeemmaattaannggkkaann PPeerrjjuuaannggaann  Gerakan Islah telah menimbulkan kesedaran dikalangan Intelektual Melayu.  Golongan ini telah menyemarakan kesedaran semangat kebangsaan pada tahun 1930 an.  Ada dua golongan: a ) Intelektual Berpendidikan Melayu b ) Intelektual Berpendidikan Inggeris 09/29/14 26
 27. 27. GGoolloonnggaann BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu Merupakan lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris ( MPSI ). Terdiri daripada guru-guru Melayu yang memainkan peranan sebagai pemimpin masyarakat Berganding-bahu dengan golongan cerdik pandai agama untuk memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Usaha ini timbulkan kesedaran untuk bebaskan Tanah melayu daripada penjajahan British. 09/29/14 27
 28. 28. TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall NNaassiioonnaalliiss BBeerrppeennddiiddiikkaann MMeellaayyuu Harun Aminurasyid Guru yang bersemangat kebangsaan dan penulis aktif dalam penulisan puisi bertemakan semangat kebangsaan Ibrahim Haji Yaakob Abdul Hadi Hasan Pensyarah MPSI yang sentiasa menanamkan semangat cinta akan bangsa dan negara kepada pelajarnya. 09/29/14 28
 29. 29. Pelajar MMeellaayyuu ddii MMaakkttaabb PPeerrgguurruuaann SSuullttaann IIddrriiss bbeerrhhaassrraatt mmeenngghhaallaauu ppeennjjaajjaahh BBrriittiisshh 09/29/14 29
 30. 30. TTookkoohh--ttookkoohh IInntteelleekkttuuaall BBeerrppeennddiiddiikkaann IInnggggeerriiss Raja Chulan Mohammad Eunos Abdullah  Dato Onn Jaafar Ishak Haji Muhammad 09/29/14 30
 31. 31. 09/29/14 31
 32. 32. 09/29/14 32
 33. 33. 09/29/14 33
 34. 34. Kolej Melayu KKuuaallaa KKaannggssaarr mmeemmbbeerrii ppeelluuaanngg ppeennddiiddiikkaann kkeeppaaddaa eelliitt MMeellaayyuu kkeettiikkaa zzaammaann BBrriittiisshh 09/29/14 34
 35. 35. 09/29/14 35
 36. 36. TTuuggaassaann PPeellaajjaarr Pelajar diminta untuk mencari maklumat latar belakang dan sumbangan tokoh Nasionalis Berpendidikan Inggeris Sila rujuk Buku teks muka surat 206 09/29/14 36
 37. 37. Na 8.5 Perjuangan Nassiioonnaalliissmmee mmeellaalluuii mmaattaa PPeennaa Akhbar dan majalah merupakan media yang rapat dengan rakyat. Sesuai dijadikan saluran untuk melahirkan kesedaran kebangsaan. Dapat menyalurkan idea untuk bacaan semua lapisan masyarakat 09/29/14 37
 38. 38. Peranan akhbar ddnn mmaajjaallaahh MMeellaayyuu Mula menyuarakan isu yang berkaitan aspek kedudukan sosial,ekonomi dan politik orang Melayu. Berjaya semai semangat kebangkitan dikalangan orang Melayu. Orang Melayu menubuhkan persatuan-persatuan untuk pergerakan yang lebih tersusun melalui seruan akhbar-akhbar ini. 09/29/14 38
 39. 39. Nama aakkhhbbaarr ddnn mmaajjaallaahh Warta Malaya Majlis Utusan Melayu Lembaga Melayu Pengasuh Majalah Guru Al-ikhwan Saudara Warta Malaya Fajar sarawak Majlis 09/29/14 39
 40. 40. AAnnttaarraa aakkhhbbaarr yyaanngg bbeerrppeennggaarruuhh sseebbeelluumm PPeerraanngg DDuunniiaa KKeedduuaa Warta Malaya Dato Onn pengarang pertama.Siarkan tentang sosio ekonomi orang Melayu.Desak orang Melayu diberi banyak jawatan dalam Perkhimatan Kerajaan  Majlis Pengarang pertama Rahim Kajai. Berani dedah kelemahan dasar British yang mengancam kedudukan Melayu.  Utusan Melayu 09/29/14 40
 41. 41. KKeeggiiaattaann PPeerrssuurraattkkhhaabbaarraann ddiikkaallaannggaann oorraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa Akhbar Masyarakat Cina Lat Pau, Nanyang Siang Pau, Sin Chew Jit Poh dan Modern Daily news. Akhbar Masyarakat India Ulaga Nesan Tamil Nesan Tamil Murasu 09/29/14 41
 42. 42. Akhbar2 masyarakat ini banyak melaporkan tentang :  Kegiatan ekonomi dan sosial orang India dan Cina di Tanah Melayu.  Menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara China dan India 09/29/14 42
 43. 43. AAkkhhbbaarr22 BBeerrbbaahhaassaa MMeellaayyuu ddiitteerrbbiittkkaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa AkhbarJawi Peranakan: Jawi Peranakan Skola Melayu Taman Pengetahuan Tanjung Penagri Akhbar Cina peranakan: Surat Khabar peranakan Bintang Timor Khabar Uchapan Baru Bintang Pranakan 09/29/14 43
 44. 44. Para pelajar semua! Untuk makluman lanjut sila rujuk Buku Teks anda halaman 209-210 Dalam Halaman ini anda dapat memahami peranan akhbar2 ini dengan lebih mendalam lagi. 09/29/14 44
 45. 45. KKeesseeddaarraann KKeebbaannggssaaaann mmeellaalluuii ppeennuulliissaann KKrreeaattiiff Golongan Guru,penulis dan wartawan menjadikan karya kreatif ini sebagai saluran untuk menyuarakan perjuangan orang Melayu. Banyak puisi bertemakan semangat kebangsaan dihasilkan bertujuan menyuburkan perasaan cinta akan bangsa dan negara serta pertahankan maruah bangsa 09/29/14 45
 46. 46. AAnnttaarraa PPuuiissii……....  Harun Aminurasyid  Pelajar diminta untuk senaraikan Penulis2 lain dan hasil karya mereka Selamat berusaha !!! - Tenaga Kaum ku - Rayuan Bangsamu - Mempertahan hak kita - Perwira Melayu 09/29/14 46
 47. 47. Melalui penulisan novel dan cerpen dapat disampaikan dikalangan masyarakat dengan lebih berkesan.  Karya-karya sastera yang bertemakan semangat kebangsaan menimbulkan kesedaran dikalangan orang Melayu Antara Cerpenis paling glamour masa tu…  Abdul Rahim Kajai  Ishak Haji Muhammad  Shamsudin Salleh 09/29/14 47
 48. 48. Penulis kreatif seperti Pak Sako, Abdul RRaahhiimm KKaajjaaii ddaann ZZaaiinnaall AAbbiiddiinn AAhhmmaadd ttuurruutt mmeenncceettuusskkaann iiddeeaa mmeemmbbeebbaasskkaann ttaannaahhaaiirr 09/29/14 48
 49. 49. 88..66 KKeesseeppaakkaattaann MMeennjjaammiinn kkeeuuttuuhhaann PPeerrjjuuaannggaann Pertubuhan juga memainkan peranan penting dalam gerakan kebangsaan. Peringkat awal : bersifat kenegerian dan perjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Namun, menjadi pendorong kepada kemunculan pertubuhan yang bersifat kebangsaan. 09/29/14 49
 50. 50. KKeemmuunnccuullaann PPeerrttuubbuuhhaann MMeellaayyuu Peranan golongan wartawan dan akhbar menimbulkan kesedaran politik dikalangan orang Melayu. Kesedaran ini mendorong orang Melayu menubuhkan pertubuhan untuk perjuangkan hak mereka. Penubuhan Kesatuan Melayu Singapura menjadi pencetus kepada penubuhan persatuan Melayu yang bersifat kenegerian cth : Persatuan Melayu Perak, Pahang,Pulau Pinang,Kelantan dan negeri Sembilan 09/29/14 50
 51. 51. CCiirrii--cciirrii PPeerrssaattuuaann iinnii :: Ditubuhkan untuk tingkat kedudukan ekonomi dan sosial Orang Melayu. Dianggotai cerdik pandai Melayu berpendidikan Inggeris. Bersifat sederhana. Menunjukkan kesetiaan yang kuat kepada raja-raja Melayu. Berkerjasama dengan British. Mendesak lebih banyak peluang diberikan kepada orang melayu dalam pentadbiran kerajaan 09/29/14 51
 52. 52. PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu SSeellaannggoorr aannjjuurrkkaann KKoonnggrreess MMeellaayyuu yyaanngg ppeerrttaammaa ddii KKuuaallaa LLuummppuurr bbeerrssaammaa KKeessaattuuaann MMeellaayyuu SSiinnggaappuurraa.. TTuujjuuaann :: MMeewwuujjuuddkkaann ppeerrppaadduuaann kkeebbaannggssaaaann ddiikkaallaannggaann oorraanngg mmeellaayyuu.. BBeerrjjaayyaa hhiimmppuunnkkaann wwaakkiill ddaarriippaaddaa sseemmuuaa ppeerrssaattuuaann MMeellaayyuu uunnttuukk bbiinnccaanngg mmaajjuukkaann oorraanngg MMeellaayyuu 09/29/14 52
 53. 53. KKoonnggrreess MMeellaayyuu kkeedduuaa Diadakan diSingapura, menarik minat Persatuan Melayu dari Sarawak dan Brunei. Kongres ini menyarankan agar semua persatuan Melayu bekerja keras bagi memajukan orang Melayu dinegeri masing-masing. Kongres ketiga tidak dapat diadakan kerana Jepun telah menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941. 09/29/14 53
 54. 54. Persatuan-ppeerrssaattuuaann MMeellaayyuu  Kesatuan Melayu Singapura:  Galakkan ahli memainkan peranan penting dalam politik dan pentadbiran  Jadi wakil Melayu berurusan dgn British perkara berkaitan hak dan kepentingan orang Melayu  Di asaskan Mohammad Eunos Abdullah pada tahun 1926.  Persatuan Melayu Selangor  Dipimpin Tengku Ismail Tengku Mohd Yassin  Desak lebih ramai pegawai Melayu dalam kerajaan Persekutuan dan negeri.  Keanggotaan askar Melayu ditambah.  Menubuhkan angkatan tentera laut dan udara Tanah Melayu 09/29/14 54
 55. 55. PPeerrssaattuuaann--PPeerrssaattuuaann MMeellaayyuu Persaudaraan sahabat Pena( PASPAM ) :  Ditubuhkan pada 1934,dikendalikan oleh akhbar saudara yang sediakan ruangan untuk ahli-ahlinya menulis dan kemuka pendapat.  Cogan kata “ Hidup bahasa hidup bangsa”  Galak ahli-ahli dari Tanah Melayu,Singapura,Sarawak dan Sabah bertukar-tukar pendapat.  Persidangan kebangsaan pada 1934 di Taiping Perak.  Ini amat bermakna dalam gerakan kesedaran kerana himpun ahlinya seluruh Tanah Melayu  Semangat kenegerian telah dipecahkan dan konsep kebangsaan Melayu telah terbentuk  Persidangan peringkat kebangsaan seterusnya diadakan di Pulau Pinang, Singapura,Ipoh dan Seremban 09/29/14 55
 56. 56. KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa  Ditubuhkan pada tahun 1938 di Kuala Lumpur.  KMM merupakan pertubuhan Melayu bersifat politik yang pertama ditubuhkan di Tanah Melayu. KMM dipimpin Ibrahim Yaakob.  Tujuan menanam semangat perpaduan dan kesedaran dikalangan orang Melayu untuk pertahankan hak mereka.  Bercita-cita bebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British dan satukan Indonesia dan Tanah Melayu untuk wujudkan Melayu Raya. 09/29/14 56
 57. 57. CCiirrii--cciirrii KKeessaattuuaann MMeellaayyuu MMuuddaa Kebanyakkan anggota adalah guru lepasan MPSI. Dianggap radikal kerana amal dasar tidak kerjasama dan suara penentangan terhadap British secara terbuka. Mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British. Gunakan akhbar Warta Malaya untuk bangkitkan perasaan anti-British dan perjuangan KMM. 09/29/14 57
 58. 58. Me Kesatuan Mellaayyuu MMuuddaa ddiimmaattaa BBrriittiisshh Bimbang dengan pergerakan KMM. Pada tahun 1941 Ibrahim Yaakob dan 150 orang anggotanya telah ditangkap dan dipenjarakan. Dibebaskan pada zaman Jepun,tapi telah diharamkan Jepun pada tahun 1942. 09/29/14 58
 59. 59. 09/29/14 59
 60. 60. PPeerrttuubbuuhhaann OOrraanngg CCiinnaa ddaann IInnddiiaa  Sebelum Perang Dunia, Org Cina dan India tumpu perhatian pada keadaan yang berlaku di negara asal mereka.cth :  Hsing Chong Hui dan Chung Ho Tang yang beri lebih tumpuan pada negara China.  Terdapat juga yang beri tumpuan pada politik tempatan.  Terdiri daripada orang Cina yang lahir di negeri-negeri Selat atau Cina Peranakan yang menjadi Warganegara British.  Contoh : Persatuan orang Cina Peranakan British untuk melindungi kepentingan mereka di Negeri-negeri Selat 09/29/14 60
 61. 61. PPeerrssaattuuaann OOrraanngg CCiinnaa PPeerraannaakkaann BBrriittiisshh Galakkan Orang Cina Peranakan mendapat pendidikan tinggi dan teknikal. Menyatakan taat setia kepada kerajaan British. Tokoh penting ialah Tan Cheng Lock 09/29/14 61
 62. 62. PPeerrssaattuuaann OOrraanngg IInnddiiaa Terpengaruh dengan gerakan kebangsaan di negara asal mereka. Tubuhkan persatuan bagi lindung kepentingan orang India di Tanah Melayu. Awal abad 20, golongan cerdik pandai tubuh persatuan India dibandar2 utama spt Taiping,Kuala Lumpur,seremban dan Pulau Pinang. Menjadi perintis kepada pembentukan pertubuhan politik yg satukan orang India di Tanah Melayu. 09/29/14 62
 63. 63. PPeerrssaattuuaann IInnddiiaa PPuussaatt TTaannaahh MMeellaayyuu Ditubuhkan pada tahun1936 dibawah pimpinan A.M Sossay. Merupakan gabungan 12 buah persatuan India dan empat dewan perniagaan India. Tujuan : Perjuangkan hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu 09/29/14 63
 64. 64. Semangat kebangsaan adalah sangat penting dalam diri kita agar sayang dan cinta negara kita. Kita harus sanggup berkorban untuk mempertahankan negara kita Yeaahhh!!! Dah habis… 09/29/14 64

×