SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
ABC JA NUORET
Vinkkejä ja toimintamalleja asiakaspalvelutilanteisiin nuorten kanssa
2

           Mikä tämä opas on?

   Tämä opas jaetaan jokaiselle ABC-liikennemyymälässä
          työskentelevälle henkilölle.
   Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä ja toimintamalle-
   ja asiakaspalvelutilanteisiin nuorten kanssa. Positiivinen
  vuorovaikutus lisää kaikkien asiointiviihtyvyyttä ja parantaa
        myös henkilökunnan työhyvinvointia.
    Asiointitilanteissa toisinaan syntyvät konfliktitilanteet
        helpottuvat ennakoivalla työotteella.


    Sisältö on laadittu yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n
       ABC kohtaa nuoria –hankkeen kanssa.
SISÄLLYSLUETTELO
ABC ja nuoret.........................................................   4

Nuoret ja nuoruus/ryhmässä oleilu........................          4

Miten nuori kohdataan asiakkaana?......................           4

ABC-henkilökunnan yhteiset toimintamallit...........            6

Pelisäännöt............................................................   6

Kontaktin ottaminen nuoriin...................................       8

Järjestyksen ylläpitämisen keinot..........................         8

Haasteellisiin tilanteisiin reagoiminen....................         9

Tilannekohtaisia ratkaisumalleja............................        10

Asiaton kielenkäyttö...............................................     11

Tahallinen sotkeminen ja ilkivalta...........................        12   3
Pitkä hengailu.........................................................
                                      12
Evästäminen eli marketista ostettujen
tuotteiden nauttiminen ravintolan puolella.............           13

Tupakointi...............................................................  15

Päihtyneet nuoret...................................................    15

Tupakkatuotteiden ja alkoholin välittämisen valvonta...           15

Rahapelaaminen ja valvonta..................................        16

Yhteyden ottaminen vanhempiin...........................          17

Lapsi tai nuori avun tarpeessa...............................        17

Mopoiluun liittyviä yleisiä huomioita......................         18

Osaamisen ylläpitäminen yksikössä......................           19

Omia muistiinpanoja..............................................      20-23
ABC JA NUORET

  ABC:sta on muodostunut suosittu kokoontumispaikka
  nuorten keskuudessa kaikkialla Suomessa. Se on tilana
  ja brändinä vetovoimainen. Useilla paikkakunnilla ABC on
  ainoa kahvila- ja ravintolapalveluita tarjoava paikka, joka
  on auki iltaisin sekä viikonloppuisin. Kaupallisten tilojen
  merkitys näkyy yleisemminkin entistä enemmän nuorten
  vapaa-ajanvietossa.

      Nuoret ja nuoruus/ryhmässä oleilu

  Vapaamuotoinen oleilu ikätovereiden kanssa on nuorille
  tärkeää ”omaa aikaa”, jollaiseksi esim. harrastuksia ei vält-
  tämättä koeta. Ryhmässä harjoitellaan kehityksen kannalta
  tärkeitä sosiaalisia taitoja, luodaan kontakteja muihin sekä
4
  kokeillaan rajoja. Rajoista taas aikuisten kuuluu johdon-
  mukaisesti pitää kiinni, vaikka niitä toistuvasti ja näkyvästi
  testataan. Se luo nuorille turvallisuuden tunnetta ja turvaa
  hyvinvointia.

      Miten nuori kohdataan asiakkaana?

  Nuoret ovat paitsi ”tulevaisuuden asiakkaita” niin jo tälläkin
  hetkellä tärkeä asiakassegmentti. He kokevat hyvin tärkeä-
  nä tasavertaisen kohtelun niin oman viiteryhmänsä sisällä
  kuin muihin asiakkaisiin nähden. Nuoria ei tule nähdä
  yhtenä yhtenäisenä ryhmänä, vaan samanlaisena joukkona
  yksilöitä kuin muutkin asiakkaat. Se, millaista asiakaspal-
  velua hän saa nyt, vaikuttaa hänen asiakkuuteensa nyt ja
  tulevaisuudessa.
On tärkeää muistaa, että valtaosa nuorista käyttäytyy
hyvin. Osa kuitenkin vasta harjoittelee asiakkaana olemista.
Työntekijän asenteella on ratkaiseva merkitys siihen, miten
kohtaaminen etenee. Jos myyjästä välittyy jo lähtökohtai-
sesti negatiivisuus, nuoren uhma kasvaa ja hänen tekee
välittömästi mieli hangoitella vastaan.

Hyvä tapa suhtautua nuoriin on olla lähtökohtaisesti myön-
teinen ja välitön. On hyvä pitää mielessä, että positiivinen
vahvistaminen tuottaa parempia ja pitkäkestoisempia tu-
loksia kuin kielteinen puuttuminen. Kun asiat sujuvat hyvin,
anna siitä myönteistä palautetta.

Toimintakulttuurin muutokset eivät tapahdu hetkessä. Se
vaatii asenteiden ja ajattelutavan muutosta kaikilta: nuoril-
ta, henkilökunnalta ja muilta asiakkailta.
                                5
ABC-henkilökunnan yhteiset toimintamallit

  Liikennemyymälän arkea helpottavat henkilökunnan yhtei-
  set toimintamallit erilaisiin tilanteisiin. Ne tulee käydä läpi
  yhdessä koko henkilökunnan sekä vartijoiden ja järjestyk-
  senvalvojien kanssa. Yhdenmukainen linja ja siihen sitoutu-
  minen on erittäin tärkeää. Tällöin jokainen tietää, että koko
  henkilökunnan tuki on takana. Kukaan ei koe jäävänsä
  järjestyksenpidossa yksin tai silmätikuksi, mikä lisää työn
  mielekkyyden ja turvallisuuden kokemusta.

  Hyvillä perusvalmiuksilla ja johdonmukaisuudella on kuhun-
  kin tilanteeseen mahdollista löytää sopiva menettelytapa.
  Sen myötä muodostuu yhteinen käsitys siitä, miten on so-
  pivaa käyttäytyä ja mitkä rajat ovat sellaisia, joita ei ylitetä.
6
  Hankaliinkin tilanteisiin tulee kyetä reagoimaan, vaikka se
  välillä tuntuisi epämukavalta. Onnistunut lopputulos antaa
  myönteisen signaalin tilanteen hallinnasta myös muille
  asiakkaille.
              Pelisäännöt

  Nuorten on helpompi sitoutua yhteisiin pelisääntöihin,
  kun he ovat olleet niitä itse laatimassa. Jos yhdessä
  laaditut pelisäännöt ovat liikennemyymälässä esillä, niihin
  on helppo vedota. Tässä esimerkkejä nuorten laatimista
  ”reilun pelin” säännöistä. ABC Sintrasta löydät säännöistä
  muokattavan mallipohjan.
• Kunnioitetaan henkilökuntaa ja muita asiakkaita käyttäy-
tymällä asiallisesti ja käyttämällä asiallista kieltä.

• Laitetaan roskat roskikseen sisällä ja ulkona.

• Ei sotketa tai vahingoiteta esineitä ja paikkoja.

• Huomioidaan muutkin asiakkaat - ei meluta, kiroilla tai
juosta asiakastiloissa.

• Ruokaillaan hyviä tapoja noudattaen.

• Ravintolasalin puolella nautitaan vain ravintolasta ostet-
tuja tuotteita.

• Noudatetaan henkilökunnan antamia ohjeita ja pyyntöjä.
                                 7

• Todistetaan ikä asianmukaisesti sitä pyydettäessä.

• Muistetaan, että rahapelaamisen sekä alkoholi- ja tupak-
katuotteiden ikäraja on K18.

• Tupakointi on sallittu ABC:n alueella vain täysi-ikäisille ja
sille osoitetussa paikassa.

• Pysäköidään mopot niille osoitettuun paikkaan.

• Piha-alueella mopolla ajettaessa tai muuten liikuttaessa
noudatetaan erityistä varovaisuutta.
Kontaktin ottaminen nuoriin

  Luo yhteys nuorten ryhmän/nuoren kanssa mahdollisuuk-
  sien mukaan pian sisääntulon jälkeen. Jos mahdollista,
  tervehdi koko porukkaa ja kysy vaikka mitä kuuluu. Ota
  positiivista kontaktia myös ravintolasalin puolella käydes-
  säsi tervehtimällä ja vaihtamalla muutaman sanan. Nuoret
  itse toivovat henkilökunnan näyttäytymistä ja näkymis-
  tä enemmän salin puolella. Kun nuoret asiakkaat oppii
  tuntemaan, yhteisymmärrys lisääntyy ja kanssakäyminen
  on helpompaa. Nimeltä tunteminen ja nimellä puhuttelu
  toimivat hyvin myös haastavissa kohtaamisissa. Mahdol-
  liset ongelmat eivät pääse etenemään pitkälle ja pahaksi,
  kun nuori näkee, että hänet huomioidaan.


8
       Järjestyksen ylläpitämisen keinot

  Pyri löytämään rajoitusten sijaan rakentavia toimenpiteitä.
  Niiden vaikuttavuus on nähtävissä yleensä vasta viiveellä,
  joten kärsivällisyyttä tarvitaan. Ongelmia ratkaistaessa on
  helppo turvautua kontrolliin ja rajoituksiin. Se on nopea,
  mutta ei pitkäkestoisia tuloksia tuottava keino. Vartijan
  kutsuminen (poikkeuksena uhkaavat tilanteet) ei välttämät-
  tä ratkaise ongelmaa pidemmällä tähtäimellä ja vastaava
  tilanne saman asiakkaan kanssa saattaa olla edessä jo
  seuraavana päivänä.

  Ryhmärangaistusta tulee välttää. Koko ryhmän kollektii-
  vinen kohtelu koetaan hyvin epäoikeudenmukaisena ja
  se heikentää nuorten luottamuksen saavuttamista. Lyhyt
  neuvonpito tai tuumaustauko voi tuoda ratkaisun, joka
  hyödyttää molempia osapuolia ja jättää jälkeensä parem-
  man asiakkuuden kokemuksen.
9


    Haasteellisiin tilanteisiin reagoiminen

Jos ongelmia syntyy:

• Puutu tilanteisiin rohkeasti ja mahdollisimman nopeasti
ennen kuin ne kehittyvät vaikeasti hallittavaksi.

• Ole ystävällinen, mutta jämäkkä. Se vie asioita paremmin
eteenpäin kuin kiukkuinen asenne.

• Älä menetä malttiasi, vaan jatka keskustelua rauhallisesti.

• Perustele, miksi joku asia ei ole sallittua tai suotavaa.
Pelkkä käsky tai pyyntö ei riitä.
• Istu mahdollisuuksien mukaan nuorten pöytään ja laita
   osalliset itse miettimään ratkaisua tilanteeseen.

   • Ryhmätilanteissa bongaa ryhmän ”johtaja” ja puhuttele
   häntä erillään ongelman ratkaisemiseksi.

   • Anna nuorelle mahdollisuus ”kunnialliseen perääntymi-
   seen” tai pyydetyn tehtävän suorittamiseen valvomatta eli
   pyynnön jälkeen poistu hetkeksi.

   • Anna vaihtoehtoja, esim. sotkemisessa: ”Siivoatteko
   tämän vai korjaammeko me sotkun ja te lähdette ulos?”

   • Saata viestisi perille johdonmukaisesti toimimalla ja vie
   ongelmaan puuttuminen loppuratkaisuun asti.

10
   • Huumori toimii tiettyyn rajaan saakka, mutta ei välttämät-
   tä ratkaise kaikkea.

   • Jos tilanne muuttuu uhkaavaksi, kutsu paikalle esimies
   tai työkaveri. Tarvittaessa ota yhteys vartijaan tai poliisiin.        Tilannekohtaisia ratkaisumalleja

   Seuraavassa on esitetty muutamia ehdotuksia toimintamal-
   leiksi yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Jokainen kohtaaminen
   on erilainen, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toimia
   nuorten kanssa. Haasteellisissa tilanteissa täytyy kyetä
   etenemään tilanteen mukaan. Osaaminen ja pelisilmä
kehittyvät kokemuksen ja harjaantumisen myötä. Nuorten
varttuessa tilanteet muuttuvat ja helpottuvat, kunnes taas
uusi ikäluokka kasvaa asiakkaiksi. Parhaimmassa tapa-
uksessa positiivisen käyttäytymisen mallit siirtyvät myös
heille, jos hyvät käytännöt ovat jo vakiintuneet.

         Asiaton kielenkäyttö

• Kielenkäytöllä ja äänenvoimakkuudella tulee olla selkeät
rajat, joita myös henkilökunta noudattaa.

• Asenne on tärkeää: reilu puuttuminen ja mahdollisimman
neutraali reagoiminen vähentää nuoren vastareaktiota
asiasta huomauttamisen jälkeen.

• Puutu ystävällisesti ja huomauta rauhallisesti, että kielen-
                                 11
käyttö ei ollut asiallista, se häiritsee myös muita asiakkaita.

• Kenenkään ei missään tilanteessa tarvitse hyväksyä
haistattelua.

• Jos asiaton kielenkäyttö jatkuu, pyydä rauhallisesti asia-
kasta poistumaan, esim.: ”Valitettavasti joudun pyytämään
sinua poistumaan, et noudattanut pelisääntöjä ”.

• Poistumispyynnön jälkeen anna hetki aikaa kunnialliselle
poistumiselle. Älä vahdi vieressä.

• Samat säännöt pätevät kaikille ikään, alkuperään jne.
katsomatta.
Tahallinen sotkeminen ja ilkivalta

   • Pyydä sotkijaa ystävällisesti siivoamaan jälkensä esim.
   antamalla vaihtoehto joko siivota tai poistua liikennemyy-
   mälästä. Siivousvälineet voi tuoda paikalle.

   • Jos hän kieltäytyy tehtävästä, pyydä poistumaan.

   • Tilanteiden toistuessa ota tarvittaessa yhteyttä nuoren
   vanhempiin.

   • Pyynnöistä piittaamaton sotkija voidaan asettaa määräai-
   kaiseen porttikieltoon. Infoa siitä muuta henkilökuntaa.

   • Tee ilkivallasta ja vahingonteosta ilmoitus poliisille.
12
              Pitkä hengailu

   • Aikarajaa hengailulle ei ole syytä asettaa, jos ravintolassa
   on tilaa ja nuorten käytös on asiallista; eivät ole häiriöksi
   muille asiakkaille tai työntekijöille.

   • Pelisääntöjen tulee olla samat kaikille asiakasryhmille.

   • Jos pöydät alkavat täyttyä ja tila loppua:

     - huomauta ystävällisesti astioita blokattaessa:
     ”Voisitteko antaa tilaa muille asiakkaille”.

     - älä häädä asiakasta pois, jos kahvia on vielä kupissa
     tms. tai asiointi on muuten kesken
- kehota ystävällisesti poistumaan ja antamaan tilaa
   muille, jos pöydät on jo putsattu ja siivottu astioista:
   ”Tervetuloa uudelleen.”
                                13
   Evästäminen eli marketista ostettujen
  tuotteiden nauttiminen ravintolan puolella

• Marketista hankittujen tai omien eväiden syönti ravinto-
lassa on pääsääntöisesti kielletty (mahdollisena poikke-
uksena erityisruokavalioiden tuotteet – selvitä yksikkösi
käytäntö).
• Sallittua, jos esim. osa perheestä tai seurueesta ostaa
   kaupasta täydennykseksi muuta ravintolan tuotteiden
   lisäksi.

   • Käytetään maalaisjärkeä, mutta toimitaan yhtenäisesti
   muun henkilökunnan kanssa.

   • Puutu kohteliaasti: ”Anteeksi, mutta ravintolatilat on
   tarkoitettu vain ravintolatuotteiden nauttimiseen.”

   • Varaudu selittämään kaupan ja ravintolan ero. Jotkut asi-
   akkaat kokevat, että ABC on yksi yhtenäinen kokonaisuus.
14
Tupakointi

• Alaikäisten tupakointiin puuttumisessa ulkoalueella päte-
vät yksikkökohtaiset käytännöt. Selvitä omasi.

• Ohjaa tupakoitsijat merkitylle tupakkapaikalle, pois erityi-
sesti ulko-ovien välittömästä läheisyydestä.

• Käske tupakoitsijoita poistumaan välittömästi mittari-
kentältä ja kaasukaappien läheisyydestä.

          Päihtyneet nuoret

• Päihtyneiden alaikäisten ei sallita oleskella tiloissa.

• Jos nuori on huonossa kunnossa tai hän ei pysty huoleh-
                                 15
timaan itsestään, ota yhteyttä vanhempiin tai poliisiin, jos
nuori ei anna huoltajan numeroa.

• Tarvittaessa neuvoa voi kysyä kunnan sosiaalipäivystyk-
sestä.

      Tupakkatuotteiden ja alkoholin
        välittämisen valvonta

• Puutu heti, jos epäilet savukkeiden tai alkoholijuomien
välittämistä alaikäisille.

• Jos asiakas ostaa useita eri savukemerkkejä, kysy syytä.
Voit kieltäytyä myymästä pelkän epäilyksen nojalla.
• Jos on tiedossa, että asiakas on joskus välittänyt alaikäi-
   selle, voit kieltäytyä myymästä.

   • Yhteinen linja kaikille, koko henkilökunta osallistuu val-
   vontaan ja pitää silmät auki.

         Rahapelaaminen ja valvonta

   Raha-automaattiyhdistyksen ohjeistuksen mukaisesti
   työhösi kuuluu valvoa raha-automaattien pelaamista,
   sillä arpajaislaki kieltää alle 18-vuotiailta kaikkien raha-
   pelien pelaamisen. Tutkimusten mukaan varhain aloitettu
   rahapelaaminen lisää aikuisiällä ilmenevien peliongelmien
   mahdollisuutta. Uuden arpajaislain lähtökohtana on nuor-
   ten henkilöiden suojelu.

16
   • Kiellä pelaamisen aloittaminen tai lopeta jo käynnissä
   oleva pelaaminen ystävällisesti, mutta päättäväisesti, jos
   pelaaja ei pysty luotettavasti todistamaan olevansa yli
   18-vuotias.

   • Kerro lopuksi pelaajalle ystävällisesti, että hän on ter-
   vetullut pelaamaan raha-automaatteja seuraavan kerran
   vasta 18 vuotta täytettyään.

   • Voit myös lopettaa pelaamisen pelinestolaitteella, jos
   et pääse esimerkiksi kassajonon takia keskustelemaan
   pelaajan kanssa.

   Alle 18-vuotiaalla pelaajalla on myös oikeuksia, vaikka hän
   mahdollisesti onkin rikkonut lakia. Hänellä on esimerkiksi
oikeus pitää pelaamatta olevat pelivaraukset ja mahdolliset
voitot. Lasten vanhemmilla ei ole oikeutta ohittaa lakia,
esimerkiksi antaa lapsellensa lupa pelata raha-automaatte-
ja. Tällaiset suulliset tai kirjalliset valtakirjat eivät ole päte-
viä, vaan sinulla on oikeus ja velvollisuus kieltää ja lopettaa
lapsen pelaaminen.

     Yhteyden ottaminen vanhempiin

Vanhempien tunteminen auttaa usein, jos nuoren kanssa
tulee liikennemyymälässä ongelmia. Heihin voi tarpeen
tullen ottaa yhteyttä, keskustella tilanteesta tai pyytää huol-
tajaa hakemaan häiriötä aiheuttaneen tai päihtyneen lapsen
kotiin. Myös tuntemattoman nuoren kanssa voi kokeilla
vanhempiin vetoamista apuna. Isälle tai äidille voi yrittää
soittaa yhdessä nuoren kanssa, mutta toisaalta mikään
                                   17
ei takaa, että nuori antaa oikean numeron. Joskus pelkkä
vanhemman nimen kysyminen voi saada nuoren toimimaan
haluttuun suuntaan.
On hyvä varautua siihen, että vanhempien keskuudessa on
myös niitä, joiden reaktio yhteydenottotilanteessa on välin-
pitämätön, nuoren tekoja mitätöivä tai jopa hyökkäävä.

      Lapsi tai nuori avun tarpeessa

Pitkään avoinna oleville ABC-asemille saattaa joskus
hakeutua lapsia ja nuoria hakemaan suojaa. Kotiolot voivat
olla vaikeat tai heillä ei ole mitään muuta paikkaa, missä voi
tuntea olevansa turvassa. Huolestuttavia merkkejä nuoren
hyvinvoinnin laiminlyönnistä voivat olla epätyypillinen
käytös tai olemus, asiointiaika on ikään nähden myöhäinen
tai lapsen fyysinen tai psyykkinen vointi vaikuttaa poik-
keavalta. Jos epäilet, että lapsen tai nuoren asiat eivät ole
kunnossa, kysy huomiota herättämättä onko kaikki hyvin ja
   voiko häntä jotenkin auttaa. Tarkempia neuvoja ja toimin-
   taohjeita voi kysyä virka-aikana kunnan sosiaalitoimesta ja
   muina aikoina hätänumerosta 112.

   Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on
   huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Ilmoituksen tekeminen
   on vapaaehtoista (ellei ole viranomainen) ja tiedot ilmoite-
   taan kunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoitus johtaa lastensuo-
   jelutarpeen arviointiin, ei huostaanottoon.

   Vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista voi kantaa en-
   nakoivasti ja puuttua tilanteisiin ennen niiden kehittymistä
   kiireellisiksi. Kerro mahdollisista varhaisista signaaleista ja
   havainnoistasi esimiehellesi.

18
       Mopoiluun liittyviä yleisiä huomioita

   Mopoilun suosio nuorten keskuudessa on lisääntynyt
   moninkertaiseksi muutamassa vuodessa. Iso osa nuorista
   asiakkaista kulkee mopoilla tai skoottereilla. Liikennemyy-
   mälöissä mopoilijoita joudutaan huomauttamaan lähinnä
   pysäköinnistä ulko-ovien välittömään läheisyyteen tai
   liikenneturvallisuutta vaarantavasta ajokäyttäytymisestä
   piha-alueella. Puutu pysäköintialueella ajamiseen välittö-
   mästi, jos vaaratilanteita uhkaa muodostua. Selvitä myös,
   mihin mopot (ja polkupyörät) voidaan turvallisesti ja häiriötä
   aiheuttamatta pysäköidä oman yksikkösi alueella.

   Mopomiitit ovat nuorten epävirallisia kokoontumisia, joihin
   osallistuu suuri määrä, jopa useita satoja mopoilijoita usein
   laajoiltakin alueilta. Kokoontumisia kutsutaan koolle sosi-
aalisen median välityksellä ilman virallisia järjestäjätahoja.
Miitit voivat näkyä myös ABC-asemilla kokoontumisina
pysäköintialueilla tai suurina asiakaspiikkeinä.

    Osaamisen ylläpitäminen yksikössä

Nuorisokysymyksien säännöllinen päivitys ja tilanteiden
läpikäyminen henkilökunnan palavereissa on osoittautunut
toimivaksi menetelmäksi lisätä osaamista. Kerro rehellisesti
omista havainnoistasi ja tuntemuksistasi. Valmistautuminen
ja tilanteiden harjoittelu parantaa valmiuksia kohdata haas-
tavat tilanteet. Valmiiden yhtenäisten ohjeistusten avulla on
helppo perehdyttää myös uudet työntekijät onnistuneeseen
nuorten kohtaamiseen.

Arjen hyvinvointi ja sujuvuus rakentuu pienistä tekijöistä.
                                 19
Tärkeä osa kanssakäymistä on toimia nuorelle vastuun-
tuntoisena aikuisuuden mallina sekä tarjota hänelle hyvän
asiakaspalvelun kokemuksia.
20
21
22
23
24
   ABC-liikennemyymälät

More Related Content

Viewers also liked

ABC Pietarsaaren pelisäännöt
ABC Pietarsaaren pelisäännötABC Pietarsaaren pelisäännöt
ABC Pietarsaaren pelisäännötNuorten Palvelu ry
 
  Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima...
 Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima... Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima...
  Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima...Veli Liikanen
 
Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö
Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö
Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö Nuorten Palvelu ry
 
Kohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraportti
Kohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraporttiKohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraportti
Kohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraporttiNuorten Palvelu ry
 
Tietoa Etsivästä Nettityöstä
Tietoa Etsivästä NettityöstäTietoa Etsivästä Nettityöstä
Tietoa Etsivästä NettityöstäNuorten Palvelu ry
 
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuortaABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuortaNuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projektet på svenska
Nuorten reviireillä -projektet på svenskaNuorten reviireillä -projektet på svenska
Nuorten reviireillä -projektet på svenskaNuorten Palvelu ry
 
Asiakaskohtelukyselyn yhteenveto
Asiakaskohtelukyselyn yhteenvetoAsiakaskohtelukyselyn yhteenveto
Asiakaskohtelukyselyn yhteenvetoNuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2Nuorten Palvelu ry
 
Paré à innover n°64
Paré à innover n°64Paré à innover n°64
Paré à innover n°64Chrystèle GUY
 
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa Nuorten Palvelu ry
 
800036 pai 65_bd_corrigé
800036 pai 65_bd_corrigé800036 pai 65_bd_corrigé
800036 pai 65_bd_corrigéChrystèle GUY
 

Viewers also liked (19)

ABC Pietarsaaren pelisäännöt
ABC Pietarsaaren pelisäännötABC Pietarsaaren pelisäännöt
ABC Pietarsaaren pelisäännöt
 
  Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima...
 Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima... Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima...
  Vaihtoehtoliikunnan ääni ja äänettömyys - neuvotteluja kaupunkitilan äänima...
 
Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö
Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö
Outreach Online Youth Work - Etsivä Nettityö
 
Kohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraportti
Kohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraporttiKohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraportti
Kohtauksista kohtaamisiin - ABC kohtaa nuoria -hankkeen loppuraportti
 
Tietoa Etsivästä Nettityöstä
Tietoa Etsivästä NettityöstäTietoa Etsivästä Nettityöstä
Tietoa Etsivästä Nettityöstä
 
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuortaABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta
 
ABC kohtaa nuoria -esite
ABC kohtaa nuoria -esiteABC kohtaa nuoria -esite
ABC kohtaa nuoria -esite
 
Jäsenlomake 2013
Jäsenlomake 2013Jäsenlomake 2013
Jäsenlomake 2013
 
Nuorten reviireillä -projektet på svenska
Nuorten reviireillä -projektet på svenskaNuorten reviireillä -projektet på svenska
Nuorten reviireillä -projektet på svenska
 
Asiakaskohtelukyselyn yhteenveto
Asiakaskohtelukyselyn yhteenvetoAsiakaskohtelukyselyn yhteenveto
Asiakaskohtelukyselyn yhteenveto
 
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2
Nuorten reviireillä projektin vuosiraportti 2015 osa 2
 
Paré à innover n°64
Paré à innover n°64Paré à innover n°64
Paré à innover n°64
 
Tervetuloa uusi jäsen!
Tervetuloa uusi jäsen!Tervetuloa uusi jäsen!
Tervetuloa uusi jäsen!
 
äNpeen sanomat 2 2016
äNpeen sanomat 2 2016 äNpeen sanomat 2 2016
äNpeen sanomat 2 2016
 
äNPeen Sanomat 1 2016
äNPeen Sanomat 1 2016äNPeen Sanomat 1 2016
äNPeen Sanomat 1 2016
 
äNpeen sanomat 1 2015
äNpeen sanomat 1 2015äNpeen sanomat 1 2015
äNpeen sanomat 1 2015
 
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa
ABC Vanhempainkahvit. Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa
 
800036 pai 65_bd_corrigé
800036 pai 65_bd_corrigé800036 pai 65_bd_corrigé
800036 pai 65_bd_corrigé
 
äNpeen sanomat 2 2015
äNpeen sanomat 2 2015 äNpeen sanomat 2 2015
äNpeen sanomat 2 2015
 

Similar to Abc ja nuoret -opas

CBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaa
CBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaaCBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaa
CBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaaCxO Professional Oy
 
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...Sani Leino
 
Uuden johtajan pikaopas 1.0
Uuden johtajan pikaopas 1.0Uuden johtajan pikaopas 1.0
Uuden johtajan pikaopas 1.0Ville Tapio
 
MicroMedia yritysesite
MicroMedia yritysesiteMicroMedia yritysesite
MicroMedia yritysesiteSeveri Brandt
 
Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Vivi Stening
 
Kaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneetti
Kaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneettiKaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneetti
Kaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneettiJoona Luostarinen
 
Hyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenHyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenTuomo Luoma
 
Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...
Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...
Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...SalesHeli Advisors Ltd
 
Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03
Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03
Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03Sani Leino
 
Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014
Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014
Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014K2HEL
 
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteet
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteetModernin saas-yhtiön johtamisen periaatteet
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteetMikko Seppä
 
Bränditarinan rakentaminen
Bränditarinan rakentaminenBränditarinan rakentaminen
Bränditarinan rakentaminenMiisa Helenius
 
Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)
Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)
Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)Riina Law
 
ope valmentajana opas_2016
ope valmentajana opas_2016ope valmentajana opas_2016
ope valmentajana opas_2016Kristina Ström
 
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...EHYT
 

Similar to Abc ja nuoret -opas (20)

CBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaa
CBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaaCBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaa
CBMXII Miten juuri sinua tulisi johtaa
 
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
Myynnin henkinen puoli - Sani Leino - DNA Yritysmyynti - Myynti ja Menestys -...
 
Uuden johtajan pikaopas 1.0
Uuden johtajan pikaopas 1.0Uuden johtajan pikaopas 1.0
Uuden johtajan pikaopas 1.0
 
Menesty somessa
Menesty somessa Menesty somessa
Menesty somessa
 
Eiköhän liitytä! Opas jäsenhankintaan
Eiköhän liitytä! Opas jäsenhankintaanEiköhän liitytä! Opas jäsenhankintaan
Eiköhän liitytä! Opas jäsenhankintaan
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
MicroMedia yritysesite
MicroMedia yritysesiteMicroMedia yritysesite
MicroMedia yritysesite
 
Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3
 
Kaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneetti
Kaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneettiKaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneetti
Kaava, jonka avulla vedät asiakkaita valmennuksiisi kuin magneetti
 
Hyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminenHyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminen
 
Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...
Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...
Brain to-brain vaativan puhelinkontaktoinnin workshop 9.6.2015 by SalesHeli ...
 
Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03
Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03
Myyttejä myynnistä sani_leino_dna_yritysmyynti_03
 
Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014
Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014
Kauppakamari kirjat ja palvelut syksy 2014
 
Sparraava esimies 2013
Sparraava esimies 2013Sparraava esimies 2013
Sparraava esimies 2013
 
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteet
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteetModernin saas-yhtiön johtamisen periaatteet
Modernin saas-yhtiön johtamisen periaatteet
 
Bränditarinan rakentaminen
Bränditarinan rakentaminenBränditarinan rakentaminen
Bränditarinan rakentaminen
 
Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)
Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)
Farmasia_tyoelamaopas_aukeamittain (1)
 
Työelämän pelisäännöt
Työelämän pelisäännötTyöelämän pelisäännöt
Työelämän pelisäännöt
 
ope valmentajana opas_2016
ope valmentajana opas_2016ope valmentajana opas_2016
ope valmentajana opas_2016
 
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...
 

More from Nuorten Palvelu ry

Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018
Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018
Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018Nuorten Palvelu ry
 
YMCA Hackathon 6.-7.4. Kuopiossa
YMCA Hackathon 6.-7.4. KuopiossaYMCA Hackathon 6.-7.4. Kuopiossa
YMCA Hackathon 6.-7.4. KuopiossaNuorten Palvelu ry
 
Eijsveikeet ry:n vertaisryhmämainos
Eijsveikeet ry:n vertaisryhmämainosEijsveikeet ry:n vertaisryhmämainos
Eijsveikeet ry:n vertaisryhmämainosNuorten Palvelu ry
 
Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017
Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017
Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat
Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat
Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat Nuorten Palvelu ry
 
Whats Up - Miten menee oppaan sisällysluettelo
Whats Up - Miten menee oppaan sisällysluetteloWhats Up - Miten menee oppaan sisällysluettelo
Whats Up - Miten menee oppaan sisällysluetteloNuorten Palvelu ry
 
WU Ylä savon nuoret kyselyn kooste
WU Ylä savon nuoret kyselyn koosteWU Ylä savon nuoret kyselyn kooste
WU Ylä savon nuoret kyselyn koosteNuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijat
Nuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijatNuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijat
Nuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijatNuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari Holmström
Nuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari HolmströmNuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari Holmström
Nuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari HolmströmNuorten Palvelu ry
 
Yhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussa
Yhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussaYhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussa
Yhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussaNuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi Purhonen
Nuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi PurhonenNuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi Purhonen
Nuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi PurhonenNuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esitykset
Nuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esityksetNuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esitykset
Nuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esityksetNuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...Nuorten Palvelu ry
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...Nuorten Palvelu ry
 

More from Nuorten Palvelu ry (20)

Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018
Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018
Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2018
 
YMCA Hackathon 6.-7.4. Kuopiossa
YMCA Hackathon 6.-7.4. KuopiossaYMCA Hackathon 6.-7.4. Kuopiossa
YMCA Hackathon 6.-7.4. Kuopiossa
 
Eijsveikeet ry:n vertaisryhmämainos
Eijsveikeet ry:n vertaisryhmämainosEijsveikeet ry:n vertaisryhmämainos
Eijsveikeet ry:n vertaisryhmämainos
 
Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017
Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017
Kutsu nuorten palvelun kevätpäivät 2017
 
Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat
Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat
Nuorten Palvelu ry Valtakunnalliset paikkakunnat
 
Whats Up - Miten menee oppaan sisällysluettelo
Whats Up - Miten menee oppaan sisällysluetteloWhats Up - Miten menee oppaan sisällysluettelo
Whats Up - Miten menee oppaan sisällysluettelo
 
WU Ylä savon nuoret kyselyn kooste
WU Ylä savon nuoret kyselyn koosteWU Ylä savon nuoret kyselyn kooste
WU Ylä savon nuoret kyselyn kooste
 
Nuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijat
Nuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijatNuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijat
Nuorten reviireillä, Espoon loppuseminaari Elsa Saarikkomaki nuoret ja vartijat
 
Nuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari Holmström
Nuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari HolmströmNuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari Holmström
Nuorten reviireillä loppuseminaari, Turvallisuuspäällikkö Kari Holmström
 
Yhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussa
Yhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussaYhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussa
Yhdessä parempaa – nuoret mukana suunnittelussa
 
Nuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi Purhonen
Nuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi PurhonenNuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi Purhonen
Nuorten reviireillä loppuseminaari, tutkija Kirsi Purhonen
 
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
 
Nuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esitykset
Nuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esityksetNuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esitykset
Nuorten Reviireillä Loppuseminaari Espoossa. Projektitiimin esitykset
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Saarikkomäki Els...
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Purhonen Kirsi: ...
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Puomilahti Ilkka...
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Nuotio Jaakko: Y...
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016 Matson Tomi: Tutu...
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016. Leppävuori Mikko...
 
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...
Nuorten reviireillä -projekti, Mikkelin seminaari 1.11.2016, Kaukonen Antti: ...
 

Abc ja nuoret -opas

 • 1. ABC JA NUORET Vinkkejä ja toimintamalleja asiakaspalvelutilanteisiin nuorten kanssa
 • 2. 2 Mikä tämä opas on? Tämä opas jaetaan jokaiselle ABC-liikennemyymälässä työskentelevälle henkilölle. Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä ja toimintamalle- ja asiakaspalvelutilanteisiin nuorten kanssa. Positiivinen vuorovaikutus lisää kaikkien asiointiviihtyvyyttä ja parantaa myös henkilökunnan työhyvinvointia. Asiointitilanteissa toisinaan syntyvät konfliktitilanteet helpottuvat ennakoivalla työotteella. Sisältö on laadittu yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n ABC kohtaa nuoria –hankkeen kanssa.
 • 3. SISÄLLYSLUETTELO ABC ja nuoret......................................................... 4 Nuoret ja nuoruus/ryhmässä oleilu........................ 4 Miten nuori kohdataan asiakkaana?...................... 4 ABC-henkilökunnan yhteiset toimintamallit........... 6 Pelisäännöt............................................................ 6 Kontaktin ottaminen nuoriin................................... 8 Järjestyksen ylläpitämisen keinot.......................... 8 Haasteellisiin tilanteisiin reagoiminen.................... 9 Tilannekohtaisia ratkaisumalleja............................ 10 Asiaton kielenkäyttö............................................... 11 Tahallinen sotkeminen ja ilkivalta........................... 12 3 Pitkä hengailu......................................................... 12 Evästäminen eli marketista ostettujen tuotteiden nauttiminen ravintolan puolella............. 13 Tupakointi............................................................... 15 Päihtyneet nuoret................................................... 15 Tupakkatuotteiden ja alkoholin välittämisen valvonta... 15 Rahapelaaminen ja valvonta.................................. 16 Yhteyden ottaminen vanhempiin........................... 17 Lapsi tai nuori avun tarpeessa............................... 17 Mopoiluun liittyviä yleisiä huomioita...................... 18 Osaamisen ylläpitäminen yksikössä...................... 19 Omia muistiinpanoja.............................................. 20-23
 • 4. ABC JA NUORET ABC:sta on muodostunut suosittu kokoontumispaikka nuorten keskuudessa kaikkialla Suomessa. Se on tilana ja brändinä vetovoimainen. Useilla paikkakunnilla ABC on ainoa kahvila- ja ravintolapalveluita tarjoava paikka, joka on auki iltaisin sekä viikonloppuisin. Kaupallisten tilojen merkitys näkyy yleisemminkin entistä enemmän nuorten vapaa-ajanvietossa. Nuoret ja nuoruus/ryhmässä oleilu Vapaamuotoinen oleilu ikätovereiden kanssa on nuorille tärkeää ”omaa aikaa”, jollaiseksi esim. harrastuksia ei vält- tämättä koeta. Ryhmässä harjoitellaan kehityksen kannalta tärkeitä sosiaalisia taitoja, luodaan kontakteja muihin sekä 4 kokeillaan rajoja. Rajoista taas aikuisten kuuluu johdon- mukaisesti pitää kiinni, vaikka niitä toistuvasti ja näkyvästi testataan. Se luo nuorille turvallisuuden tunnetta ja turvaa hyvinvointia. Miten nuori kohdataan asiakkaana? Nuoret ovat paitsi ”tulevaisuuden asiakkaita” niin jo tälläkin hetkellä tärkeä asiakassegmentti. He kokevat hyvin tärkeä- nä tasavertaisen kohtelun niin oman viiteryhmänsä sisällä kuin muihin asiakkaisiin nähden. Nuoria ei tule nähdä yhtenä yhtenäisenä ryhmänä, vaan samanlaisena joukkona yksilöitä kuin muutkin asiakkaat. Se, millaista asiakaspal- velua hän saa nyt, vaikuttaa hänen asiakkuuteensa nyt ja tulevaisuudessa.
 • 5. On tärkeää muistaa, että valtaosa nuorista käyttäytyy hyvin. Osa kuitenkin vasta harjoittelee asiakkaana olemista. Työntekijän asenteella on ratkaiseva merkitys siihen, miten kohtaaminen etenee. Jos myyjästä välittyy jo lähtökohtai- sesti negatiivisuus, nuoren uhma kasvaa ja hänen tekee välittömästi mieli hangoitella vastaan. Hyvä tapa suhtautua nuoriin on olla lähtökohtaisesti myön- teinen ja välitön. On hyvä pitää mielessä, että positiivinen vahvistaminen tuottaa parempia ja pitkäkestoisempia tu- loksia kuin kielteinen puuttuminen. Kun asiat sujuvat hyvin, anna siitä myönteistä palautetta. Toimintakulttuurin muutokset eivät tapahdu hetkessä. Se vaatii asenteiden ja ajattelutavan muutosta kaikilta: nuoril- ta, henkilökunnalta ja muilta asiakkailta. 5
 • 6. ABC-henkilökunnan yhteiset toimintamallit Liikennemyymälän arkea helpottavat henkilökunnan yhtei- set toimintamallit erilaisiin tilanteisiin. Ne tulee käydä läpi yhdessä koko henkilökunnan sekä vartijoiden ja järjestyk- senvalvojien kanssa. Yhdenmukainen linja ja siihen sitoutu- minen on erittäin tärkeää. Tällöin jokainen tietää, että koko henkilökunnan tuki on takana. Kukaan ei koe jäävänsä järjestyksenpidossa yksin tai silmätikuksi, mikä lisää työn mielekkyyden ja turvallisuuden kokemusta. Hyvillä perusvalmiuksilla ja johdonmukaisuudella on kuhun- kin tilanteeseen mahdollista löytää sopiva menettelytapa. Sen myötä muodostuu yhteinen käsitys siitä, miten on so- pivaa käyttäytyä ja mitkä rajat ovat sellaisia, joita ei ylitetä. 6 Hankaliinkin tilanteisiin tulee kyetä reagoimaan, vaikka se välillä tuntuisi epämukavalta. Onnistunut lopputulos antaa myönteisen signaalin tilanteen hallinnasta myös muille asiakkaille. Pelisäännöt Nuorten on helpompi sitoutua yhteisiin pelisääntöihin, kun he ovat olleet niitä itse laatimassa. Jos yhdessä laaditut pelisäännöt ovat liikennemyymälässä esillä, niihin on helppo vedota. Tässä esimerkkejä nuorten laatimista ”reilun pelin” säännöistä. ABC Sintrasta löydät säännöistä muokattavan mallipohjan.
 • 7. • Kunnioitetaan henkilökuntaa ja muita asiakkaita käyttäy- tymällä asiallisesti ja käyttämällä asiallista kieltä. • Laitetaan roskat roskikseen sisällä ja ulkona. • Ei sotketa tai vahingoiteta esineitä ja paikkoja. • Huomioidaan muutkin asiakkaat - ei meluta, kiroilla tai juosta asiakastiloissa. • Ruokaillaan hyviä tapoja noudattaen. • Ravintolasalin puolella nautitaan vain ravintolasta ostet- tuja tuotteita. • Noudatetaan henkilökunnan antamia ohjeita ja pyyntöjä. 7 • Todistetaan ikä asianmukaisesti sitä pyydettäessä. • Muistetaan, että rahapelaamisen sekä alkoholi- ja tupak- katuotteiden ikäraja on K18. • Tupakointi on sallittu ABC:n alueella vain täysi-ikäisille ja sille osoitetussa paikassa. • Pysäköidään mopot niille osoitettuun paikkaan. • Piha-alueella mopolla ajettaessa tai muuten liikuttaessa noudatetaan erityistä varovaisuutta.
 • 8. Kontaktin ottaminen nuoriin Luo yhteys nuorten ryhmän/nuoren kanssa mahdollisuuk- sien mukaan pian sisääntulon jälkeen. Jos mahdollista, tervehdi koko porukkaa ja kysy vaikka mitä kuuluu. Ota positiivista kontaktia myös ravintolasalin puolella käydes- säsi tervehtimällä ja vaihtamalla muutaman sanan. Nuoret itse toivovat henkilökunnan näyttäytymistä ja näkymis- tä enemmän salin puolella. Kun nuoret asiakkaat oppii tuntemaan, yhteisymmärrys lisääntyy ja kanssakäyminen on helpompaa. Nimeltä tunteminen ja nimellä puhuttelu toimivat hyvin myös haastavissa kohtaamisissa. Mahdol- liset ongelmat eivät pääse etenemään pitkälle ja pahaksi, kun nuori näkee, että hänet huomioidaan. 8 Järjestyksen ylläpitämisen keinot Pyri löytämään rajoitusten sijaan rakentavia toimenpiteitä. Niiden vaikuttavuus on nähtävissä yleensä vasta viiveellä, joten kärsivällisyyttä tarvitaan. Ongelmia ratkaistaessa on helppo turvautua kontrolliin ja rajoituksiin. Se on nopea, mutta ei pitkäkestoisia tuloksia tuottava keino. Vartijan kutsuminen (poikkeuksena uhkaavat tilanteet) ei välttämät- tä ratkaise ongelmaa pidemmällä tähtäimellä ja vastaava tilanne saman asiakkaan kanssa saattaa olla edessä jo seuraavana päivänä. Ryhmärangaistusta tulee välttää. Koko ryhmän kollektii- vinen kohtelu koetaan hyvin epäoikeudenmukaisena ja se heikentää nuorten luottamuksen saavuttamista. Lyhyt neuvonpito tai tuumaustauko voi tuoda ratkaisun, joka hyödyttää molempia osapuolia ja jättää jälkeensä parem- man asiakkuuden kokemuksen.
 • 9. 9 Haasteellisiin tilanteisiin reagoiminen Jos ongelmia syntyy: • Puutu tilanteisiin rohkeasti ja mahdollisimman nopeasti ennen kuin ne kehittyvät vaikeasti hallittavaksi. • Ole ystävällinen, mutta jämäkkä. Se vie asioita paremmin eteenpäin kuin kiukkuinen asenne. • Älä menetä malttiasi, vaan jatka keskustelua rauhallisesti. • Perustele, miksi joku asia ei ole sallittua tai suotavaa. Pelkkä käsky tai pyyntö ei riitä.
 • 10. • Istu mahdollisuuksien mukaan nuorten pöytään ja laita osalliset itse miettimään ratkaisua tilanteeseen. • Ryhmätilanteissa bongaa ryhmän ”johtaja” ja puhuttele häntä erillään ongelman ratkaisemiseksi. • Anna nuorelle mahdollisuus ”kunnialliseen perääntymi- seen” tai pyydetyn tehtävän suorittamiseen valvomatta eli pyynnön jälkeen poistu hetkeksi. • Anna vaihtoehtoja, esim. sotkemisessa: ”Siivoatteko tämän vai korjaammeko me sotkun ja te lähdette ulos?” • Saata viestisi perille johdonmukaisesti toimimalla ja vie ongelmaan puuttuminen loppuratkaisuun asti. 10 • Huumori toimii tiettyyn rajaan saakka, mutta ei välttämät- tä ratkaise kaikkea. • Jos tilanne muuttuu uhkaavaksi, kutsu paikalle esimies tai työkaveri. Tarvittaessa ota yhteys vartijaan tai poliisiin. Tilannekohtaisia ratkaisumalleja Seuraavassa on esitetty muutamia ehdotuksia toimintamal- leiksi yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Jokainen kohtaaminen on erilainen, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toimia nuorten kanssa. Haasteellisissa tilanteissa täytyy kyetä etenemään tilanteen mukaan. Osaaminen ja pelisilmä
 • 11. kehittyvät kokemuksen ja harjaantumisen myötä. Nuorten varttuessa tilanteet muuttuvat ja helpottuvat, kunnes taas uusi ikäluokka kasvaa asiakkaiksi. Parhaimmassa tapa- uksessa positiivisen käyttäytymisen mallit siirtyvät myös heille, jos hyvät käytännöt ovat jo vakiintuneet. Asiaton kielenkäyttö • Kielenkäytöllä ja äänenvoimakkuudella tulee olla selkeät rajat, joita myös henkilökunta noudattaa. • Asenne on tärkeää: reilu puuttuminen ja mahdollisimman neutraali reagoiminen vähentää nuoren vastareaktiota asiasta huomauttamisen jälkeen. • Puutu ystävällisesti ja huomauta rauhallisesti, että kielen- 11 käyttö ei ollut asiallista, se häiritsee myös muita asiakkaita. • Kenenkään ei missään tilanteessa tarvitse hyväksyä haistattelua. • Jos asiaton kielenkäyttö jatkuu, pyydä rauhallisesti asia- kasta poistumaan, esim.: ”Valitettavasti joudun pyytämään sinua poistumaan, et noudattanut pelisääntöjä ”. • Poistumispyynnön jälkeen anna hetki aikaa kunnialliselle poistumiselle. Älä vahdi vieressä. • Samat säännöt pätevät kaikille ikään, alkuperään jne. katsomatta.
 • 12. Tahallinen sotkeminen ja ilkivalta • Pyydä sotkijaa ystävällisesti siivoamaan jälkensä esim. antamalla vaihtoehto joko siivota tai poistua liikennemyy- mälästä. Siivousvälineet voi tuoda paikalle. • Jos hän kieltäytyy tehtävästä, pyydä poistumaan. • Tilanteiden toistuessa ota tarvittaessa yhteyttä nuoren vanhempiin. • Pyynnöistä piittaamaton sotkija voidaan asettaa määräai- kaiseen porttikieltoon. Infoa siitä muuta henkilökuntaa. • Tee ilkivallasta ja vahingonteosta ilmoitus poliisille. 12 Pitkä hengailu • Aikarajaa hengailulle ei ole syytä asettaa, jos ravintolassa on tilaa ja nuorten käytös on asiallista; eivät ole häiriöksi muille asiakkaille tai työntekijöille. • Pelisääntöjen tulee olla samat kaikille asiakasryhmille. • Jos pöydät alkavat täyttyä ja tila loppua: - huomauta ystävällisesti astioita blokattaessa: ”Voisitteko antaa tilaa muille asiakkaille”. - älä häädä asiakasta pois, jos kahvia on vielä kupissa tms. tai asiointi on muuten kesken
 • 13. - kehota ystävällisesti poistumaan ja antamaan tilaa muille, jos pöydät on jo putsattu ja siivottu astioista: ”Tervetuloa uudelleen.” 13 Evästäminen eli marketista ostettujen tuotteiden nauttiminen ravintolan puolella • Marketista hankittujen tai omien eväiden syönti ravinto- lassa on pääsääntöisesti kielletty (mahdollisena poikke- uksena erityisruokavalioiden tuotteet – selvitä yksikkösi käytäntö).
 • 14. • Sallittua, jos esim. osa perheestä tai seurueesta ostaa kaupasta täydennykseksi muuta ravintolan tuotteiden lisäksi. • Käytetään maalaisjärkeä, mutta toimitaan yhtenäisesti muun henkilökunnan kanssa. • Puutu kohteliaasti: ”Anteeksi, mutta ravintolatilat on tarkoitettu vain ravintolatuotteiden nauttimiseen.” • Varaudu selittämään kaupan ja ravintolan ero. Jotkut asi- akkaat kokevat, että ABC on yksi yhtenäinen kokonaisuus. 14
 • 15. Tupakointi • Alaikäisten tupakointiin puuttumisessa ulkoalueella päte- vät yksikkökohtaiset käytännöt. Selvitä omasi. • Ohjaa tupakoitsijat merkitylle tupakkapaikalle, pois erityi- sesti ulko-ovien välittömästä läheisyydestä. • Käske tupakoitsijoita poistumaan välittömästi mittari- kentältä ja kaasukaappien läheisyydestä. Päihtyneet nuoret • Päihtyneiden alaikäisten ei sallita oleskella tiloissa. • Jos nuori on huonossa kunnossa tai hän ei pysty huoleh- 15 timaan itsestään, ota yhteyttä vanhempiin tai poliisiin, jos nuori ei anna huoltajan numeroa. • Tarvittaessa neuvoa voi kysyä kunnan sosiaalipäivystyk- sestä. Tupakkatuotteiden ja alkoholin välittämisen valvonta • Puutu heti, jos epäilet savukkeiden tai alkoholijuomien välittämistä alaikäisille. • Jos asiakas ostaa useita eri savukemerkkejä, kysy syytä. Voit kieltäytyä myymästä pelkän epäilyksen nojalla.
 • 16. • Jos on tiedossa, että asiakas on joskus välittänyt alaikäi- selle, voit kieltäytyä myymästä. • Yhteinen linja kaikille, koko henkilökunta osallistuu val- vontaan ja pitää silmät auki. Rahapelaaminen ja valvonta Raha-automaattiyhdistyksen ohjeistuksen mukaisesti työhösi kuuluu valvoa raha-automaattien pelaamista, sillä arpajaislaki kieltää alle 18-vuotiailta kaikkien raha- pelien pelaamisen. Tutkimusten mukaan varhain aloitettu rahapelaaminen lisää aikuisiällä ilmenevien peliongelmien mahdollisuutta. Uuden arpajaislain lähtökohtana on nuor- ten henkilöiden suojelu. 16 • Kiellä pelaamisen aloittaminen tai lopeta jo käynnissä oleva pelaaminen ystävällisesti, mutta päättäväisesti, jos pelaaja ei pysty luotettavasti todistamaan olevansa yli 18-vuotias. • Kerro lopuksi pelaajalle ystävällisesti, että hän on ter- vetullut pelaamaan raha-automaatteja seuraavan kerran vasta 18 vuotta täytettyään. • Voit myös lopettaa pelaamisen pelinestolaitteella, jos et pääse esimerkiksi kassajonon takia keskustelemaan pelaajan kanssa. Alle 18-vuotiaalla pelaajalla on myös oikeuksia, vaikka hän mahdollisesti onkin rikkonut lakia. Hänellä on esimerkiksi
 • 17. oikeus pitää pelaamatta olevat pelivaraukset ja mahdolliset voitot. Lasten vanhemmilla ei ole oikeutta ohittaa lakia, esimerkiksi antaa lapsellensa lupa pelata raha-automaatte- ja. Tällaiset suulliset tai kirjalliset valtakirjat eivät ole päte- viä, vaan sinulla on oikeus ja velvollisuus kieltää ja lopettaa lapsen pelaaminen. Yhteyden ottaminen vanhempiin Vanhempien tunteminen auttaa usein, jos nuoren kanssa tulee liikennemyymälässä ongelmia. Heihin voi tarpeen tullen ottaa yhteyttä, keskustella tilanteesta tai pyytää huol- tajaa hakemaan häiriötä aiheuttaneen tai päihtyneen lapsen kotiin. Myös tuntemattoman nuoren kanssa voi kokeilla vanhempiin vetoamista apuna. Isälle tai äidille voi yrittää soittaa yhdessä nuoren kanssa, mutta toisaalta mikään 17 ei takaa, että nuori antaa oikean numeron. Joskus pelkkä vanhemman nimen kysyminen voi saada nuoren toimimaan haluttuun suuntaan. On hyvä varautua siihen, että vanhempien keskuudessa on myös niitä, joiden reaktio yhteydenottotilanteessa on välin- pitämätön, nuoren tekoja mitätöivä tai jopa hyökkäävä. Lapsi tai nuori avun tarpeessa Pitkään avoinna oleville ABC-asemille saattaa joskus hakeutua lapsia ja nuoria hakemaan suojaa. Kotiolot voivat olla vaikeat tai heillä ei ole mitään muuta paikkaa, missä voi tuntea olevansa turvassa. Huolestuttavia merkkejä nuoren hyvinvoinnin laiminlyönnistä voivat olla epätyypillinen käytös tai olemus, asiointiaika on ikään nähden myöhäinen tai lapsen fyysinen tai psyykkinen vointi vaikuttaa poik- keavalta. Jos epäilet, että lapsen tai nuoren asiat eivät ole
 • 18. kunnossa, kysy huomiota herättämättä onko kaikki hyvin ja voiko häntä jotenkin auttaa. Tarkempia neuvoja ja toimin- taohjeita voi kysyä virka-aikana kunnan sosiaalitoimesta ja muina aikoina hätänumerosta 112. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista (ellei ole viranomainen) ja tiedot ilmoite- taan kunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoitus johtaa lastensuo- jelutarpeen arviointiin, ei huostaanottoon. Vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista voi kantaa en- nakoivasti ja puuttua tilanteisiin ennen niiden kehittymistä kiireellisiksi. Kerro mahdollisista varhaisista signaaleista ja havainnoistasi esimiehellesi. 18 Mopoiluun liittyviä yleisiä huomioita Mopoilun suosio nuorten keskuudessa on lisääntynyt moninkertaiseksi muutamassa vuodessa. Iso osa nuorista asiakkaista kulkee mopoilla tai skoottereilla. Liikennemyy- mälöissä mopoilijoita joudutaan huomauttamaan lähinnä pysäköinnistä ulko-ovien välittömään läheisyyteen tai liikenneturvallisuutta vaarantavasta ajokäyttäytymisestä piha-alueella. Puutu pysäköintialueella ajamiseen välittö- mästi, jos vaaratilanteita uhkaa muodostua. Selvitä myös, mihin mopot (ja polkupyörät) voidaan turvallisesti ja häiriötä aiheuttamatta pysäköidä oman yksikkösi alueella. Mopomiitit ovat nuorten epävirallisia kokoontumisia, joihin osallistuu suuri määrä, jopa useita satoja mopoilijoita usein laajoiltakin alueilta. Kokoontumisia kutsutaan koolle sosi-
 • 19. aalisen median välityksellä ilman virallisia järjestäjätahoja. Miitit voivat näkyä myös ABC-asemilla kokoontumisina pysäköintialueilla tai suurina asiakaspiikkeinä. Osaamisen ylläpitäminen yksikössä Nuorisokysymyksien säännöllinen päivitys ja tilanteiden läpikäyminen henkilökunnan palavereissa on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi lisätä osaamista. Kerro rehellisesti omista havainnoistasi ja tuntemuksistasi. Valmistautuminen ja tilanteiden harjoittelu parantaa valmiuksia kohdata haas- tavat tilanteet. Valmiiden yhtenäisten ohjeistusten avulla on helppo perehdyttää myös uudet työntekijät onnistuneeseen nuorten kohtaamiseen. Arjen hyvinvointi ja sujuvuus rakentuu pienistä tekijöistä. 19 Tärkeä osa kanssakäymistä on toimia nuorelle vastuun- tuntoisena aikuisuuden mallina sekä tarjota hänelle hyvän asiakaspalvelun kokemuksia.
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 22. 22
 • 23. 23
 • 24. 24 ABC-liikennemyymälät