Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation trancript

508 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation trancript

 1. 1. กลุ่มที่ 5การฝากไฟล์บ นเว็บ Presentation Transcript
 2. 2. สมาชิกในกลุ่ม1.นายอภิวัฒน์ แทนชิน 53011312534 ( หาข้อมูล และนำาเสนอ )2.นางสาวสุชาดา กัลยาวรณ์ 53011010695 ( หาข้อมูล )3.นายวิษณุ โยทะคง 53011312317 ( หาข้อมูล )4.นางสาวนิภาพร รักภักดี 53010914266 ( เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปเนื้อหา )5.นางสาวเกศินี พงษ์พละ 53011312029 ( เก็บรวบรวม ิข้อมูลและสรุปเนื้อหา )6.นายเจษฎา สิงหเสรี 53011312472 ( นำาเสนอ )7.นางสาวพรสุดา ประทุมศาลา 53010916268 ( จัดทำา
 3. 3. การฝากไฟล์บน บน เว็บ เว็บทีผู้คนส่วนมากรู้จักและเป็นที่นยมกัน ่ ิซึ่งเราก็คงจะรู้จักกันดี ในนามของ 4 shared ,YouTube , hi5 , facebook , twitter และอืนๆอีก ่มากมายแต่ในที่นยกตัวอย่างการฝากไฟล์บนเว็บ ี้ยอดนิยมคือ 4 SHARED และ youtube เพราะเป็นทีรู้จัก ่กันในวงกว้าง
 4. 4. ประวัติ 4SHARED 4shared คือบริษัทผู้ให้ บริการ เก็บรักษาและแบ่งปันไฟล์ ซึ่งก่อตัง ้ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ในประเทศโดยมีผู้ก่อตังสอง้คนได้แก่ อเล็กซ์ - ลุนคอฟ และเซอร์กี้ ชัดนอฟสกี ปัจจุบัน 4shared มีผู้ใช้ทั้งสิ้น 5,300,234คน และมีผู้เข้าชม เว็บไซต์จำานวน 11,000,222คน ต่อวัน มีผู้ใช้เข้ามาเก็บรักษาไฟล์940 TBและโอนไฟล์ 317TB เป็น ประจำาทุกวัน การใช้งาน4shared อนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลด และ ดาวน์โหลด ไฟล์ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ใดก็ได้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนขันต้นจะสามารถ ้อัปโหลดไฟล์ไปยังบัญชีของตนเองได้ 10240MB และเมื่อทำาการยืนยันการลงทะเบียนผ่านทาง
 5. 5. ขั้นตอนการฝากไฟล์บนเว็บ 4 sharedขั้นที่ 1. เข้าไปที่ WWW.4SHARED.COM
 6. 6. ขั้นที่ 2. กรอก E-MAIL ทีจะใช้ลงทะเบียน ่
 7. 7. ขั้นที่ 3. กรอกรหัสผ่าน พร้อมยืนยัน รหัสผ่าน
 8. 8. ขันที่ 4คลิกลงทะเบียน เป็นอันเรียบร้อย ้ สำาหรับ การลงทะเบียน
 9. 9. การ LOG INเพือเข้าใช้ งาน ่ขั้นที่ 1 คลิก เข้าสู่ระบบ
 10. 10. ขั้นที่ 2 กรอก E-MAIL ที่เราได้ลงทะเบียน และ รหัสผ่านให้ถูกต้อง เสร็จแล้วให้คลิกที่ เข้าสูระบบ ่
 11. 11. ขั้นที่ 3 เป็นวิธีการเริ่มฝากไฟล์กับ 4SHARED โดยการกดตรงคำาว่า เลือกไฟล์
 12. 12.  จากนั้นก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะฝาก เสร็จแล้วกดที่ OPEN
 13. 13. เมื่อเลือกไฟล์ทจะฝากแล้วให้กดที่ อัป ี่ โหลดรอระบบอัปโหลด หากต้องการให้หยุดอัปโหลด ให้กดที่ หยุด
 14. 14. เมื่อระบบทำาการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อย กดเสร็จสิน เป็นที่เรียบร้อยสำาหรับการฝากไฟล์ ้ กับ 4SHARED
 15. 15. ขั้นตอนการฝากไฟล์บนเว็บ YouTube ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเข้าไป ที่http://www.youtube.comแล้วทำาการสมัครเป็นสมาชิกเสียก่อนจึงจะสามารถ Upload Videos ได้
 16. 16. การสมัครสมาชิกเมื่อเข้าไปที่เว็บไซท์แล้วให้หา คำาว่า Sign Up หรือถ้าหาไม่เจอก็ให้ไปที่คำาว่า Upload Videos ก็ได้ แล้วคลิกเข้าไป
 17. 17. เราจะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ก็กรอกให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเฉพาะในส่วนของ Join YouTubeเมื่อกรอกเสร็จแล้วด้านล่างจะมีคำาว่า Sign Up ก็คลิกเข้าไปได้เลย
 18. 18. หน้าต่อมาคือหน้าที่จะแสดงว่าเราได้ทำาการสมัครสมาชิกไปแล้วซึ่งจะมี username บอกให้ทราบโดยแสดงอยู่ทางด้านบนของหน้า เราจะต้องจดจำา username และ password ที่เราได้สมัครไว้เพื่อใช้ในการ  Login เข้ามาใช้งานในครั้งต่อๆไป
 19. 19. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วจะต้องมีการยืนยันการสมัคร โดยการเข้าไป เช็คเมลล์ใน e-mail ที่เราใช้ในการสมัคร ซึ่งจะมีจดหมายจากเว็บไซท์เข้ามา ให้เราเข้าไปคลิกคำาว่า Confirm your emailaddress เพื่อเป็นการยืนยัน ซึ่งเมื่อทำาเสร็จแล้วจะลิงค์ไปที่หน้า Your email has been confirmed ก็เป็นอันเสร็จสินการสมัครสมาชิก ้
 20. 20. ขั้นตอนในการอัพโหลดไฟล์วีดีโอก็ให้หาคำาว่า  Upload Videosแล้ว ก็ค ลิก เข้า ไป ซึ่ง การอัพ โหลดนั้น จะมีส องขั้น ตอน คือ  เราจะต้องกรอกราย ขั้น ตอนแรก ละเอียดวีดีโอของเราก่อน โดย กรอกชื่อ กรอก คำาหลัก ของไฟล์วีดีโอ เมื่อเสร็จแล้วก็คลิกคำาว่า Continue Uploading ได้เลยขั้น ตอนแรก  เรา จะต้องกรอกรายละเอียดวีดีโอของเราก่อน โดย กรอกชือ กรอกคำาหลัก ของไฟล์วีดีโอ เมือเสร็จ ่ ่ แล้วก็คลิกคำาว่า Continue Uploading ได้เลย
 21. 21. ขั้น ที่ส อง เลือกไฟล์วีดีโอที่เราต้องการจะอัพโหลดลงไป โดยคลิกที่ปุ่มBrowse แล้วทำาการเลือกขึ้นมา จากนั้นก็คลิกที่ Upload Video ก็เรียบร้อย รอให้โหลดจนเสร็จ เมื่อ upload เสร็จแล้วหน้าถัดมาก็จะเป็นการใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ของไฟล์วีดีโอที่เราได้โพสต์ไป ซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ต่อจากนั้นก็ให้คลิกที่ Update Video info รอสักพักจะมีรูปแสดงขึ้นมา เราสามารถคลิกที่รูปใดรูปหนึงก็ได้ ่เพื่อเข้าไปดูผลงานที่เราได้อัพโหลดไป
 22. 22. เมื่อจะทำาการอัพโหลดวีดีโอครั้งต่อไปก็ไม่จำาเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่แล้ว เพียงแค่กรอก username และ password ที่เราได้สมัครไว้แล้วก็สามารถโพสต์วีดีโอได้ทันที อย่างไรก็ตามในการโพสต์ แต่ละครั้งควรคำานึงถึงความเหมาะสมด้วย

×