Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แบบพิมพ์ที่ 1 การพิมพ์ภาษาไทย 
ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
ใบงานที่ 9-16
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

Download to read offline

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

  1. 1. แบบพิมพ์ที่ 1 การพิมพ์ภาษาไทย ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ทาให้มีการพัฒนาคิดคว้าสิ่งอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีเป็นพืน้ฐานการดารงชีวิตได้เป็นอย่างดีสามารถบริการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์มากขึน้ ทาให้การผลิตสินค้าเป็นจานวนมาก ราคาถูกสินค้ามีคุณภาพ การติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกการเชื่อมโยงถึงกันทาให้ประชากรติดต่อรับฟังข่าวสารได้ตลอด พัฒนาการของเทคโนโลยีทาให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตเชื่อกันว่าการพัฒนาธรรมชาติ ทาให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกาเนิดโลกประมาณ 500 ปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่อยๆ พัฒนามา สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนังถา้ และหลักฐานมนุษย์สามารถจัดทาหนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปี

ใบงานที่ 2 การพิมพ์ภาษาไทย

Views

Total views

395

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

50

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×