องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

7,519 views

Published on

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 1. 1. องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 2. 2. ระบบสารสนเทศ 1. ฮาร์ ดแวร์ประกอบ ด้ วย 2. ซอฟต์ แวร์ 3. ข้ อมูล 4. บุคลากร 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 3. 3. 1.ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 4. 4. (1) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)หมายถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นแปนพิมพ์ เมาส์ หน่วย ้ประมวลผลกลาง จอภาพ เครื่ องพิมพ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ฮาร์ ดแวร์ จะทางานตามโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ ที่เขียนขึ ้น โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 5. 5. 2. ซอฟต์ แวร์ แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบติการ ั 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2.1 โปรแกรมสาเร็จ 2.2 ภาษาคอมพิวเตอร์ โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 6. 6. (2) ซอฟต์ แวร์ (Software)บางครั้งเรี ยกว่าโปรแกรม หรื อชุดคาสัง วัตถุประสงค์หลักของ ่ซอฟต์แวร์ที่สงให้ฮาร์ดแวร์ทางาน คือ ั่การประมวลผลข้อมูล (Data) ให้เป็ นสารสนเทศ (Information) นันเอง ่ โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 7. 7. ระบบปฏิบัติการ (operating system)  ระบบปฏิบัตการ (operating system) ิ หรื อ โอเอส (OS) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้ าที่ เป็ นตัวกลางระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทวไป บางครังเราอาจะเห็น ั่ ้ ระบบปฏิบตการเป็ นเฟิ ร์มแวร์ ก็ได้ ัิ โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 8. 8. ระบบปฏิบติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ ั การจัดสรรทรัพยากรในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ บริการซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ใน เรื่ องการรับส่งและจัดเก็บข้ อมูลกับฮาร์ ดแวร์ เช่น การส่งข้ อมูลภาพไปแสดงผล ที่จอภาพ การส่งข้ อมูลไปเก็บหรื ออ่านจากฮาร์ ดดิสก์ การรับส่งข้ อมูลในระบบ เครื อข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกลาโพง หรื อจัดสรรพื ้นที่ใน หน่วยความจา ตามที่ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ร้องขอ รวมทังทาหน้ าที่จดสรรเวลาการ ้ ั ใช้ หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้ รันซอฟต์แวร์ ประยุกต์หลายๆ ตัว พร้ อมๆ กัน ระบบปฏิบติการ ช่วยให้ ตวซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ไม่ต้องจัดการเรื่ องเหล่านันด้ วย ั ั ้ ตนเอง เพียงแค่เรี ยกใช้ บริการจากระบบปฏิบติการก็พอ ทาให้ พฒนาซอฟต์แวร์ ั ั ประยุกต์ได้ ง่ายขึ ้น โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 9. 9. 1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบติการ ั ตัวอย่าง เช่น1. เอ็มเอสดอส (Ms-Dos)2. ยูนิกซ์ (Unix) 5. ลีนุกซ์ (linux)3. โอเอสทู (Os2) 6. แมคอินทอช (Macintosh)4. วินโดวส์(Windows) โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 10. 10. ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (application software)  โปรแกรมประยุกต์ หรื อ ซอฟต์ แวร์ แอปพลิเค ชัน (อังกฤษ: application software) ในบางครังเรี ยก ้ ย่อว่า แอปพลิเคชัน คือซอฟต์แวร์ ประเภทหนึงสาหรับ ่ ใช้ งานสาหรับงานเฉพาะทาง ซึงแตกต่างกับซอฟต์แวร์ ่ ประเภทอื่น เช่น ระบบปฏิบติการ ที่ใช้ สาหรับรับรอง ั การทางานหลายด้ าน โดยไม่จาเพาะเจาะจง โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 11. 11. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรมต่ างๆ ที่ใช้ งานเฉพาะเรื่ องไป เช่ น ประมวลผลคา ۞ งานด้านการพิมพ์ ตารางทางาน ۞ การนาเสนอข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ۞ ด้านกราฟิ ก &ตกแต่งภาพ การติดต่อสื่ อสารทางไกล โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 12. 12. 3. ข้ อมูล (Data)  สังเกต  การรวบรวม อาจได้มาจาก  การวัด โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 13. 13. ตัวอย่ างของข้ อมูล ซึ่งอาจจะเป็ น...• ตัวเลข • ข้อความ • รูปภาพ • เสียง สิ่ งเหล่านี้ จะถูกคอมพิวเตอร์ทาการประมวลให้ได้สารสนเทศ อีกที โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 14. 14. 4. บุคลากร (Peopleware) หมายถึง บุคลากรในงานด้าน คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สังงาน ่ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานตามที่ ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้ โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 15. 15. 1. ผูจดการระบบ (System Manager) ้ั คือ ผูวางนโยบายการใช้ ้ คอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปตาม เป้ าหมายของหน่วยงาน โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 16. 16. 2. นักวิเคราะห์ ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศกษาระบบงานเดิมหรื องาน ึ ใหม่และทาการวิเคราะห์ความ เหมาะสม ความเป็ นไปได้ ในการ ใช้ คอมพิวเตอร์ กบระบบงาน ั เพื่อให้ โปรแกรมเมอร์ เป็ นผู้เขียน โปรแกรมให้ กบระบบงาน ั โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 17. 17. 3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสังงาน ่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ทางานตามความต้องการของผูใช้ โดยเขียนตาม ้ แผนผังที่นกวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ ั โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 18. 18. 4.ผู้ใช้ คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป(User) ซึ่งต้องเรียนรู้วธีการใช้เครื่อง ิ และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถ ทางานได้ตามที่ต้องการ โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 19. 19. 5. ขันตอนการปฏิบัตงาน (Procedure) ้ ิ ได้ แก่ กฏเกณฑ์และระเบียบ ต่างๆ ที่ใช้ ควบคุมการใช้ งาน คอมพิวเตอร์ ให้ มี ประสิทธิภาพมากขึ ้น และทา ให้ การทางานราบรื่ น โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 20. 20. ตัวอย่ างขันตอนการปฏิบัติงาน ้• ขั้นตอนการทาต้มบะหมี่• ขั้นตอนการคัดลอกแฟ้ มข้อมูล• ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเรี ยน• ขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง• ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อแฟ้ มข้อมูล• ขั้นตอนการเปิ ดคอมพิวเตอร์• ฯลฯ โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 21. 21. สิ่งเหล่านี ้ต้ องมีการซักซ้ อม เตรี ยมการ และศึกษาคูมือการใช้ ่ งานให้ ชดเจน ั โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา
 22. 22. จ๊า....โดย นายณภัทร์ สกล ปั ญญา

×