Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
____________________________________, major d’edat, amb document d’identitatnúmero _____________________, veí/veïna de ___...
denunciant, ni tan sols el seu nom, ni tampoc el número d’identificació de l’agentde l’autoritat. Com obliga també l’artíc...
model i matrícula d’un cotxe, ho trasllade al sistema informàtic i després faciliteeixes dades a l’administració.En segon ...
Així doncs, passar el semàfor en roig del peatge, no és cap infracció, no fer casd’una senyal inventada, i que no reglamen...
Atenent a la LSV, uns fets com ara els descrits si foren certs, que no ho són i noels reconeguem com a tals, sols seria in...
A València, ________________ de 2012.        PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT           C / MORA DE RUB...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Al·legacions multa peatges art.153 rgc+semàfor roig

475 views

Published on

Si has rebut una multa per no turar-te al peatge i per passar amb el semàfor en roig, aquest és el teu model.
Recorda has de presentar amb una còpia per a que te la segellen.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Al·legacions multa peatges art.153 rgc+semàfor roig

 1. 1. ____________________________________, major d’edat, amb document d’identitatnúmero _____________________, veí/veïna de _____________________ i ambdomicili a efectes de notificacions a ______________________________________,davant aquest organisme comparec i DIC:Que havent-me notificat el passat dia _________ de _________ de 2012, laincoació de l’expedient número __________________, en temps i forma realitze lessegüents AL·LEGACIONSPRIMERA .- A la indicada resolució fan constar que: “En el lugar, fecha y hora arriba señalados, Agentes encargados de la vigilancia del tráfico han formulado denuncia por infracción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícullos a Motor y Seguridad Vial, no pudiendo ser notificada en el acto por los motivos justificados que constan en la misma (art. 76.2 LSV).”Però el cert és que no consta cap motiu a la denúncia, i no consta perquè non’existeix. L’article 76 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor iseguretat vial (d’ara endavant LSV) és clar al respecte: les multes s’han denotificar en l’acte al denunciat i sols pot postergar-se eixa acció en els casos quees preveuen en l’apartat segon d’aquest artícle.I cap dels supòsits reflectitis a la norma es dóna en aquest cas ni consten aldocument, decaient per tant la seua força sancionadora.Igualment s’infringeix allò dispost als artícles 5, 8 i concordants del Reial Decret320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de procedimentsancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,atés que la resolució notificada no recull clarament ni la professió i domicili del 1
 2. 2. denunciant, ni tan sols el seu nom, ni tampoc el número d’identificació de l’agentde l’autoritat. Com obliga també l’artícle 75 de la LSV.SEGONA .- Però, a més a més dels arguments anteriors, tampoc no es potatendre ni és i vàlida la multa notificada en la mesura que el ________ de ___ de2012, a les ___ a l’AP-7 P.Km ___ sentit _________ (CANVIEU EL TEXT MARCATPEL QUE DIGA CADA MULTA), no hi havia cap agent de l’autoritat, sinó que haestat l’empleat de la concessionària de l’autopista qui, retenint-me sense baselegal, mantingué la barrera del peatge baixada, mentre anotava les dades delvehicle.I com que no és cap autoritat eixa persona empleada per una empresa privada,òbviament manca de cap veracitat la seua informació, màxim quan aquesta personano està ni identificat, vulnerant-se per tant, el meu dret a poder contradir la seuainformació, i interpel·lar-lo directament.TERCERA .- Quant al fet notificat a la resolució de proposta sancionadora fanconstar: “No obedecer la señal de prohibición de pasar sin detenerse. Incumplir la prescripción de la señal R-200 (peaje). Pasa en rojom (sic) peaje salida Torreblanca, sin abonar importe.” (CANVIEU EL TEXT MARCAT PEL QUE DIGA CADA MULTA)I l’anterior ho incardinen com una vulneració de l’artícle 153 del Reglament Generalde Circulació.Tanmateix, tot l’anterior és incert i deixa sense fonament les pretensionssancionadores.En primer lloc, per pura lògica, les lleis físiques impedeixen que un vehicle passesense detindre’s i que al temps una persona empleada de l’autopista, amb tota laparsimònia, isca de la caseta de peatge amb paper i llapis, prenga nota del color, 2
 3. 3. model i matrícula d’un cotxe, ho trasllade al sistema informàtic i després faciliteeixes dades a l’administració.En segon lloc, l’empresa privada no ha reclamat per danys a la via, no consta capbarrera arrancada. És evident doncs que, si aquestes es baixen automàticamentquan s’aproxima un vehicle i sols s’alcen quan la persona operària de l’empresa hodecideix, el vehicle necessàriament hagué d’aturar-se, i sols quan la personaencarregada de la barrera ho decidí, pogué reprendre la marxa.Però, a més a més i el que és més important, la senyal “R-200 (peaje)” noexisteix. L’article 134 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel quals’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament deltext articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial,aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, disposa claríssimamenta l’apartat quart que: “La forma, símbols i nomenclatura de les senyals, així com els documents que constitueixen el Catàleg oficial de senyals de circulació, són els que figuren a l’annex I”Determinant l’apartat segon del mateix artícle que el catàleg, especifica la forma i elsignificat de les senyals i, en el seu cas, el seu color i disseny, així com lesdimensions i sistemes de col·locació. I a l’apartat següent que les senyals que espoden utilitzar en les vies han de complir eixes especificacions.És a dir, que les úniques senyals vàlides són les que es contenen a l’esmentatcatàleg, sense que puguen alterar-se arbitràriament. En conseqüència, no hi ha capsenyal oficial d’obligació de pagar peatge i les que figuren a les autopistes, aixícom els seus semàfors, són mers elements privats de l’empresa per a organitzacióinterna de la seva tasca.El semàfor dels peatges, no és més que una senyal privada com la que també potfigurar a l’eixida dels garatges, però de cap manera és un semàfor de tràfic, perquètampoc no s’ajusta al reglament de circulació. Sols indica si s’ha pagat o no elpeatge, res que afecte a la circulació, perquè no regula aquesta. 3
 4. 4. Així doncs, passar el semàfor en roig del peatge, no és cap infracció, no fer casd’una senyal inventada, i que no reglamenta la circulació, tampoc no éssancionable.En cas contrari, es donaria cobertura a regular cadascú les vies al seu gust ivoluntat, s’estaria emparant l’arbitrarietat, això que tant l’estat de Dret com la pròpiaConstitució dels espanyols prohibeix.QUARTA .- Finalment, a la resolució indicada es fa constar que s’ha infringitl’article 153 del Reglament General de Circulació, cosa que també és completamentincerta. Eixe precepte indica que cal detindre’s davant la senyal R-200, de fet eixamateixa senyal esta a l’entrada de les autopistes, on s’agafa el tiquet, i no es pagares.Deixant de banda allò ja exposat sobre el fet que no estava davant d’eixa senyal, iacceptant als mers efectes dialèctics que hi havia una senyal que m’obligava adetindre’m, ho vaig fer.Com he explicat anteriorment, i com és notori, no es pot passar per un peatge sino t’alcen la barrera; en conseqüència, la detenció s’efectuà, única cosa a la qualvenia obligada, si la senyal haguera estat la correcta, la R-200.Cal tindre en compte que, d’acord amb l’artícle 70 de la LSV, no té lloc cap sanciósi no és respectant el procediment establert legal i reglamentàriament, inclosa la llei30/1992 del règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, i aquesta norma, com no pot ser d’altra forma, a l’article 129recull el principi de tipicitat, segons el qual sols constitueixen infraccionsadministratives les vulneracions de l’ordenament jurídic previstes com a tals per unallei, estant prohibida l’aplicació analògica.CINQUENA .- Quant a la proposta de sanció que s’estipula en 100€, ésabsolutament desproporcionada; però, a més a més, és que ni tan sols consta a ladenúncia el fonament d’eixe import. 4
 5. 5. Atenent a la LSV, uns fets com ara els descrits si foren certs, que no ho són i noels reconeguem com a tals, sols seria incardinable a l’artícle 65.3, és a dir, quesols podria considerar-se com a infracció lleu i, d‘acord amb l’artícle 67 del mateixText articulat, la sanció màxima seria de cent euros, just l’import que es proposa enla notificació que se m’ha fet.És indubtable que no s’han respectat els principis de proporcionalitat que ha depresidir tot procediment sancionador.En resum, la resolució notificada és completa i absolutament nul·la, per no haverrespectat de cap forma el procediment legalment establert per a emetre-la, d’acordamb tot allò manifestat als expositius anteriors.En la seua virtut,SOL·LICITE, que admeta a tràmit aquest escrit d’al·legacions, i previs els tràmitsque calguen, ordene l’arxiu del procediment per mancar de qualsevol fonamentjurídic i ser completament nul.De forma subsidiària, en el cas que s’optara per la continuació del procediment,aquesta part proposa els següentsMITJANS DE PROVA 1) Que em donen vista i còpia de tot l’expedient incoat, especialment de l’origen de la denúncia, identificant conforme marca la llei al denunciant. 2) Que cas que el denunciant siga un treballador de la mercantil concessionària de l’autopista AP-7, que l’empresa em facilite l’horari de treball d’eixa persona el dia indicat a la denúncia. 3) Interrogatori de la persona denunciant, per mi o per qui designe per al meu assessorament legal. 5
 6. 6. A València, ________________ de 2012. PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT C / MORA DE RUBIELOS S / N 46007 VALÈNCIA 6

×