Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 3 perniagaan dalam negeri

683 views

Published on

 • Be the first to comment

Bab 3 perniagaan dalam negeri

 1. 1. PERNIAGAAN BORONG:Fungsi Pemborong dalamSaluran AgihanBAB 3PERNIAGAAN DALAM NEGERI
 2. 2. 1.Mengetahui konsep PerniagaanBorong dan Fungsi-FungsiPemborong2.Menilai kepentingan pemborongkepada Pengeluar, Peruncit danPengguna akhir
 3. 3. PERNIAGAAN BORONG“ Aktiviti membeli barang secara borongatau pukal daripada pengeluar untukdijual semula sama ada kepada peruncitatau terus kepada pengguna akhir”
 4. 4. FUNGSI PEMBORONG DALAM SALURAN AGIHANPENGELUARPEMBORONGPERUNCITPENGGUNABarang di beli olehMengagihkan kepadaMenjual kepadaMenghebahkan kepadaMenyampaikanmaklumat kepadaMaklumat disampaikankepada
 5. 5. FUNGSI PEMBORONG KEPADA PENGELUARMembeli secara pukal dan memecah pukalMengurangkan kos pergudanganMengurangkan kos pengangkutanPengendalian pasaranMemberi maklumat pasaran12345
 6. 6. 1. Membeli secara pukal dan pecahpukal• Pemborong beli stok secara pukal dengan caratunai• Oleh itu, pengeluar boleh keluarkanbarangnya secara besar-besaran kerana cepatmendapat semula modal• Pengeluar dapat menjimatkan kos kerjapembungkusan dan upah pekerja keranaditanggung oleh pemborong
 7. 7. 2. Mengurangkan Kos Pergudangan• Barang pengeluar tidak disimpan lama keranapemborong membeli secara pukal dan simpandi gudang sendiri• Pemborong perlu menyediakan kemudahanpergudangan sendiri bagi menyimpan stokpukal dari pengeluar
 8. 8. 3. Mengurangkan Kos Pengangkutan• Pengeluar tidak perlu sediakankenderaan kerana pemborong adakemudahan pengangkutan sendiri
 9. 9. 4. Pengendalian Pasaran• Pengeluar dapat meluaskan pasaranproduknya kerana pemborong mempunyairangkaian peruncitnya sendiri• Pemborong mempunyai hubungan yang baikdengan peruncit dan sebaliknya
 10. 10. 5. Memberi Maklumat Pasaran• Pemborong menerima maklumat daripadapengeluar dan peruncit• Pengeluar boleh mengetahui tentangproduknya dan komen tentang pelanggannya
 11. 11. FUNGSI PEMBORONG KEPADAPERUNCIT1. Membekalkan beraneka jenis barang2. Memberi kemudahan kredit3. Menghantar barang kepada peruncit4. Menyimpan stok yang mencukupi5. Memberi maklumat dan nasihat
 12. 12. 1. Membekalkan Beraneka Jenis Barang• Peruncit tidak perlu bersusah-payahmendapatkan bekalan stok daripada pelbagaipengeluar• Peruncit hanya perlu setia dengan satu-satupemborong sahaja dan ini menjimatkan masadan tenaga mereka
 13. 13. 2. Memberi Kemudahan Kredit• Peruncit boleh menangguhkan bayaran atauhutangnya sehingga barang itu habis di jualkepada pelanggan• Peruncit dapat merancang modal pusingandengan sempurna• Contohnya, peruncit dapat membeli barangyang lain terlebih dahulu dengan duit tersebut
 14. 14. 3. Menghantar Barang kepada Peruncit• Menjimatkan masa dan kospengangkutan bagi peruncit keranapemborong yang akan membuatpenghantaran barang tersebut
 15. 15. 4. Menyimpan Stok yang Mencukupi• Peruncit akan mendapat stok bekalanyang berterusan dan ini mengekalkanpelanggannya• Pelanggan tidak akan beralih ke kedairuncit yang lain.
 16. 16. 5. Memberi Maklumat dan Nasihat• Pemborong memberi maklumat dannasihat berkenaan barang baru kepadaperuncit• Maklumat tersebut adalah daripadapelbagai pengeluar
 17. 17. FUNGSI PEMBORONG KEPADAPENGGUNA1 •Menstabilkan harga barang2 •Menyediakan bekalan berterusan3 •Menyampaikan maklumat4 •Memecah pukal5 •Mempelbagaikan pilihan
 18. 18. 1. Menstabilkan Harga Barang• Pemborong sentiasa menyimpan stokyang mencukupi dalam gudangnya• Bekalan stok yang yang berterusanmengelakkan harga barang naik
 19. 19. 2. Menyediakan Bekalan Berterusan• Jika bekalan stok terputus, penggunaakan cenderung untuk membeli banyak• Ini menyebabkan perbelanjaan penggunameningkat kerana mereka risau tiadastok pada masa akan datang• Contoh, isu gula
 20. 20. 3. Menyampaikan Maklumat• Pemborong memberitahu peruncitmaklumat terkini tentang produknyakemudian maklumat ini disalurkankepada pengguna yang membeli produktersebut
 21. 21. 4. Memecah Pukal• Pemborong menimbang, membungkus,menyusun, melabel dan sebagainya• Mempercepatkan proses pengagihanbarang kepada pengguna akhir
 22. 22. 5. Mempelbagaikan Pilihan• Pemborong menjual pelbagai jenisbarang dan jenama barang kepadapengguna• Pengguna akhir bebas membuat pilihan• Contoh, sabun pencuci pakaian sepertiDynamo, Fab Total , Daia dll.
 23. 23. SUBTOPIK 4 : FUNGSI PEMBORONG DALAM SALURAN AGIHANPilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan yang berikut danklik pada pilihan jawapan di bawah:SOALAN 1:Pernyataan yang berikut berkaitan dengan Perniagaan dalamNegeri. Apakah jenis perniagaan di bawah?:Terlibat dalam pembelian stok secara pukaldaripada pengeluarA Perniagaan Runcit B Perniagaan BorongJAWAPAN:
 24. 24. Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan yang berikut danklik pada pilihan jawapan di bawah:SOALAN 2:Pernyataan berikut merupakan fungsi pemborong kepadapengeluar, betul atau salah?:Mengurangkan kos pergudangan danpengangkutanA Betul B SalahJAWAPAN:
 25. 25. Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan yang berikut danklik pada pilihan jawapan di bawah:SOALAN 3:Pernyataan berikut merujuk kepada fungsi pemborongkepada peruncit berkaitan dengan:Peruncit dapat menangguhkan bayaran atauhutangnya sehingga barang itu habis dijualkepada penggunaA Memberi maklumat dannasihatB Memberi kemudahankreditJAWAPAN:
 26. 26. Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan yang berikut danklik pada pilihan jawapan di bawah:SOALAN 4:Pernyataan berikut merujuk kepada fungsi pemborongkepada pengguna:Pemborong akan menyimpan stok yangmencukupi dalam gudangnya supaya stoktidak terputusA Menyediakan bekalanyang berterusanB Memecah pukalJAWAPAN:
 27. 27. Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan yang berikut danklik pada pilihan jawapan di bawah:SOALAN 5:Persamaan antara perniagaan borong dengan perniagaan runcit adalah :Kedua-duanya bermotifkankeuntunganA Ya B TidakJAWAPAN:
 28. 28. Betul….pandai awak =) 12543
 29. 29. Alaaa….cuba lagi.. =(54321
 30. 30. SEKIAN!!!
 31. 31. *Kita sudah masuk topik PERNIAGAAN DALAM NEGRIYang membawa maksud aktiviti jual dan beliOhooo… penduduk di dalam negeriDan dalam topik ini ada runcit ada borongPeruncit skala kecil Borong pula skala besarOhooo… keduanya tak serupa**Jangan lupa… Perniagaan AntarabangsaImport, Eksport, Entreport terlibat samaMenjual beli… antara negaraContohnya negara Jepun dengan MalaysiaBanyak Fungsi Pemborong dalam SalurannyaTerhadap Pengeluar, Peruncit, PenggunaPecah pukal, Sedia barang pada pengeluarPada peruncit pula barang beranekaKepada Pengguna Menstabilkan HargaSediakan Maklumat kepada merekaBekalan berterusan tidak dilupaMempelbagaikan pilihan untukpenggunaUlang *Ulang **Ulang *Perniagaan Dalam Negri…Lirik oleh : Cik SuzanaLagu Asal : Muka Buku (Najwa Latif)
 32. 32. *Kita sudah masuk topik __________________Yang membawa maksud aktiviti jual dan beliOhooo… penduduk di dalam negeriDan dalam topik ini ada runcit ada ________Peruncit skala _____ Borong pula skala besarOhooo… keduanya tak serupa**Jangan lupa… Perniagaan AntarabangsaImport, ________, Entreport terlibat samaMenjual beli… antara negaraContohnya negara Jepun dengan MalaysiaBanyak Fungsi Pemborong dalam SalurannyaTerhadap Pengeluar, Peruncit, PenggunaPecah _____, Sedia barang pada pengeluarPada peruncit pula barang beranekaKepada Pengguna Menstabilkan HargaSediakan __________ kepada merekaBekalan berterusan tidak dilupaMempelbagaikan pilihan untukpenggunaUlang *Ulang **Ulang *Perniagaan Dalam Negri…Lirik oleh : Cik SuzanaLagu Asal : Muka Buku (Najwa Latif)

×