Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
tjenesteDesign

I ELDREOMSORG
Åsne Kydland, Marit Støylen
og Emilie Strømmen Olsen
nå skal vi
13.30 Presentere to prosjekter
“Mitt siste hjem”
“Å styrke den pårørende”
14.30 Pause
14.45 Ha en miniworkshop ...
ARKITEKTUR

PRODUKTDESIGN

INDUSTRIDESIGN

TJENESTEDESIGN

LANDSKAPSARKITEKTUR

INTERAKSJONSDESIGN

Åsne Kydland, Marit St...
MITT SISTE HJEM

ÅSNE KYDLAND, MARIT STØYLEN
OG EMILIE STRØMMEN OLSEN
AHO, HØST 2012

SYSTEMORIENTERT
TJENESTEDESIGN
vv

RESULTAT
En re-organisering
og synliggjøring av
sykehjemsansattes
arbeidsoppgaver

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emil...
vv

AGENDA

>
>
>
>

BAKGRUNN FOR PROSJEKT
PROSESS OG METODE
ZOOM - VEIEN TIL RESULTATET
RESULTAT, FILM OG EVALUERING

Åsn...
vv

> BAKGRUNN FOR PROSJEKT
Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

SAMARBEIDSPARTNER

92 beboere

Seks avdelinger

Paulus Sykehjem

Attendo

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Str...
vv

>

DEMENS

80% av sykehjemsbeboere
er rammet av demens

Vanskeligheter for å orientere
seg og å gjøre dagligdagse ting...
vv

>

FREMTIDEN
Idag

2060

Arbeidsaktive pr.
pensjonist i Norge

Sysselsetting i
pleie og omsorg

Åsne Kydland, Marit St...
vv

> PROSESS OG METODE
Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

Eldre og
fremtiden
Lesing

Demens

Yrkesstolthet

Ansvar
for egen
alderdom

r

o

Ans
A s
ovenvar f
oveorvarof
r
r ...
>

GIGAMAP
en dag på
Paulus
kommune og
andre instanser

Forløp hos
terminale
pasienter

Fremtid

Demens

attendo

Paulus
s...
>

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

> ZOOM - VEIEN TIL RESULTATET
Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

OBSERVASJON - 1B

4 dagvakter

12 beboere

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
>

OBSERVASJON - 1B

Nye beboere
kan være
ekstra urolige

Uro er
smittsomt

Aktiviteter er
lette å avlyse

Uforutsette
hen...
vv

>

OBSERVASJON - 1B

Nærhet,
omsorg
og stimuli

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

WORKSHOP 01
Innsikt

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

WORKSHOP 01

Diskutere gigamap

Lage tidslinje
Før Paulus til første møte

Hvordan vil du
ha ditt siste hjem?

Dial...
vv

>

WORKSHOP 01
Hovedfunn

“

Vi er ofte litt for hjelpsomme

“

Det kan bli misnøye hvis man sitter
i sofaen med en be...
vv

>

MITT SISTE HJEM

MITT HJEM
Hvordan ønsker du at
eldreomsorgen skal
se ut i fremtiden?
Hvordan vil du ha det
i ditt ...
>

MITT SISTE HJEM
Involvering og
bevisstgjøring

“

Det skapte diskusjon på
vaktrommene!

Åsne Kydland, Marit Støylen og ...
>

MIN ARBEIDSDAG

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

MIN ARBEIDSDAG
Ansatte ønsker
Mer tid med beboer
Bruke mindre tid på praktiske oppgaver

Åsne Kydland, Marit Støyle...
vv

>

BARRIERER
Lite tid
Få ansatte

RESSURSER OG AKTIVITETER

Uforutsette
hendelser
For lite
kunnskap
Sjenerte/usikre
an...
>

WORKSHOP 02
Co-create ny arbeidsdag
med mål om å skape mer
tid til beboer

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømm...
vv

>

WORKSHOP 02
Hvordan kan man organisere
arbeidsdagen slik at den blir
mer oversiktlig og forutsigbar?

Avdekke arbei...
vv

>

WORKSHOP 02

tydeligere
fordelte
ansvarsområder
Sikre tid med beboer
Enklere for ekstravakter

Bevisstgjøre
Skape a...
vv

>
K JØKKE

UTFORDRENDE
SITUASJONER

N

Uro rundt vaktskifte

STUE

Kveldsplan:

D el e ut n o en
pr a kt is ke
o pp ga...
vv

>
K JØKKE

UTFORDRENDE
SITUASJONER

N

Masing er ubehagelig

STUE

Ingen har gått
med søpla!

M
VAKTRO
Åsne Kydland, M...
vv

>
K JØKKE

UTFORDRENDE
SITUASJONER

Den turen ble visst
ikke noe av, litt
dårlig vær kanskje...

N

Avlyste aktivitete...
vv

UTFORDRENDE
SITUASJONER

>
K JØKKE

Nå var det stille og
rolig her, jeg hjelper
deg på kjøkkenet!

N

For hjelpsom
Zzz...
vv

>

> RESULTAT, TESTING OG FILM
Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

ORGANISERT TEAMWORK

SAMVÆR OG
AKTIVITET

MAT OG
OMSORG

OMGIVELSER
OG HYGIENE

OVERSIKT
OG MEDISIN

Åsne Kydland, ...
vv

>

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>
visualisere
helhetlig
samarbeid

nærhet til beboer
og situasjonen

alle bidrar til
at beboer skal
ha det godt

Åsne ...
vv

>

ARBEIDSHEFTER
Oppgaver delt
inn i viktighet
og hyppighet
sitater fra
“mitt siste hjem”

attendos
verdier

Oversiktl...
vv

>

SYNLIGGJØRE
klart vise og føle hvilket
ansvar du har - både for
andre ansatte og deg selv
vite hvem du skal spørre ...
vv

>

PLANLEGGE I TURNUS

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
>

PILOTUKE
Skjermet enhet 1B
Somatisk enhet 2B

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

PILOTUKE
Presenterte og evaluerte
ved hvert vaktsifte

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10...
>

ETT ÅR SENERE
Evalueringsworkshop
med tre avdelinger

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
vv

>

HOVEDFUNN
Introduksjon og start-up workshop
på nye avdelinger er essensielt

“

jeg visste ikke
at grønn hadde
ansv...
vv

>

HOVEDFUNN
Forandring fryder ikke alltid
Holdninger smitter
Nye ansatte og vikarer er
mer tilpasningsdyktige

“

eks...
vv

HOVEDFUNN
Rødvakt er utfordrende
Trenger mer oppfølging og verktøy

“

Det knyter seg litt i magen
når jeg ser at jeg ...
vv

>

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
Å STYRKE DEN

PÅRØRENDE

Marit Støylen og Åsne Kydland, AHO 2013
BAKGRUNN
TILNÆRMING
FUNN
KONSEPT

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
BAKGRUNN

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
I 2040 VIL DET VÆRE
DOBBELT SÅ MANGE
ELDRE SOM NÅ
- SSB

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
DOBBELT SÅ MANGE
MED DEMENS

St.meld. nr. 25 Mestring, muligheter og mening
Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
MANGE FLERE PÅRØRENDE

Pårørende må regne med å stille opp mer
Oppgaven må være tilrettelagt så godt som mulig

St.meld. n...
PÅRØRENDE
EN RESSURS FOR DEN SYKE

“Han er jo kjæresten min”

‘De gamle hendene’, Aftenposten, A-magasinet, 15. feb, s. 24...
PÅRØRENDE
EN RESSURS FOR DET OFFENTLIGE

$

$

En pårørende kan spare det offentlige for minst
to og et halvt årsverk

$
-...
“Jeg føler meg så utrolig alene”
- Pårørende

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
50% AV PÅRØRENDE SLITER
MED STRESSRELATERTE PLAGER

- Ingun Ulstein

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
TILNÆRMING

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
FØLGE DEN PÅRØRENDE

Åsne

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013

Marit
VÅRT PROSJEKT - 4 MILEPÆLER

Strategi

Ønske:

Hovedretning:

Samarbeidspartner:

Konsept:

Bedre situasjonen for
pårørend...
ET STORT OG KOMPLEKST FELT

Innsikt

Forstå utfordringer
og behov

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013

Konsept

...
GRUNNLAG FOR FLERE OPPGAVER

Vårt fokus

Innsikt

Forstå utfordringer
og behov

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 20...
Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
- Jeg mistet mamma to ganger,
først til sykdommen og så til døden
- Ann-Iren Garmo Larsen, pårørende

Åsne Kydland og Mari...
Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
FUNN - PÅRØRENDE

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
EN JUNGEL AV AKTØRER
FOR PÅRØRENDE OG DEMENSSYKE

Pårørendeskoler

Demensliv.no
Demensforeningen

Hukommelsesklinikken
Fas...
ULIKE SYKDOMSFORLØP
ULIKE MENNESKER OG HISTORIER

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
DIAGNOSEN
- EN DØRÅPNER TIL TJENESTER

Diagnose

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
Hva haster?

ETTER DIAGNOSE

Hva kreves
av meg?
Hva kan jeg
vente med?

?

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
KUNNSKAP OG INFORMASJON
ET HJELPEMIDDEL TIL BEDRE LIVSKVALITET

"Hadde jeg bare visst"
“Ingen tid å miste” Demens nytt
,

...
BEHOV FOR INFORMASJON ØKER

Behovet for informasjon øker etter
hvert som sykdommen utvikler seg
For mye informasjon for ti...
Å STYRKE DEN PÅRØRENDE

Gi de pårørende de verktøyene de trenger
Få tilgang på den hjelpen de har behov for

Åsne Kydland ...
VALG AV HOVEDRETNING

Pårørendeskolen

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
PÅRØRENDESKOLEN EN VIKTIG AKTØR

Eksisterende kurstilbud i
kommunene for pårørende til
personer med demens

Undervisning

...
PÅRØRENDESKOLEN

Tidlige tegn

Mistanke
om demens

Diagnose

Etter
diagnose

Død

Pårørendeskolen

“Pårørendeskolens kurs ...
ET SATSINGSOMRÅDE

Alle komunner skal ha tilbud om
pårørendeskole innen 2015

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
DAGENS SITUASJON
PÅRØRENDESKOLEN

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
“DET ER VANSKELIG Å
FÅ MED FOLK”
- Pårørendeskolen i Oslo

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
KONTAKTPUNKTER

Renommé

Bruker

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013

Tjenestetilbyder
OSLO

KONTAKTPUNKTER
BROSJYRE

Pårørendeskolen?

VÅRPR

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013

OGRAM

2013
KIRKEN

...
KONTAKTPUNKTER
NY BROSJYRE

Kanskje dette er
noe for meg?

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
KONTAKTPUNKTER
INTERNETT

Mangler
oppdatering

ORKDAL.KOMMUNE.NO

DEMENSINFO.NO

BYMISJON.NO
Åsne Kydland og Marit Støylen...
PERSONLIG KONTAKT

Mange har et behov for å være anonym
i tidlig fase av sykdommen
Å ta personlig kontakt kan oppleves
som...
Hva er
pårørendeskolen?

Kjennskap

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013

Er det noe for
meg?

Vurdering

Jeg meld...
MANGE AKTØRER INVOLVERT

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
PÅ HVER SIN TUE
PÅRØRENDESKOLER I HELE LANDET

?!

HA

O
LL
A

!
O!
LL

HA

LLO

!!

HA

LL
O!

!

Vanskelig å finne hvert...
ANSATTES OPPGAVER
ALTMULIGMENN
Kom på kurs!

20%
stilling
Pårørendeskolen utgjør for mange ansatte
kun en liten del av en ...
MØTE MORGENDAGENS BRUKERE

Et godt tilbud, men mangler helhet
Større behov for pårørendeskole i fremtiden

Åsne Kydland og...
STYRKE FLERE PÅRØRENDE

Pårørendeskolen

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
VÅR RESPONS

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
3 NASJONALE TILTAK FOR
PÅRØRENDESKOLENE

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
Tilgjengeliggjøre
og samle

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013

Ha en felles
stemme

Dele og
inspirere
SNURR FILM!

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
PÅRØRENDESKOLEN.NO
EN FELLES PLATTFORM FOR ALLE PÅRØRENDESKOLENE I LANDET

En nettside, fremfor
292 forskjellige løsninger...
KOMMUNISERE DIREKTE UT MOT PÅRØRENDE

Unngå unødvendige mellomledd
Vise at man tar pårørenderollen
alvorlig
Gi pårørende e...
EN NØYTRAL AVSENDER

Pårørendeskolen.no

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Åsne Kydland og Marit Støylen //...
Vårt
konsept

Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
Husk å fylle ut denne

jeg hete
r

jeg jobb
er med

PAUSE I 15 MINUTTER

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Ol...
TurboworksHop

En liten smakeprøve på workshops

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
d
E g et ba

diTT sisTe HjeM

P le ie re s
om
b e h a n d le
r m eg
so m s in
egen mo
r

Hvordan vil du at ditt siste

å
P...
brukerreiser i
TjenesTedesign

Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
per Må på sykeHjeM

PER

ELISABETH

80 år

75 år

Har demens
Må på sykehjem, men vil ikke

Aldri bodd alene
Kan ikke lenge...
brukerreise
Kartlegge behov og
utfordringer i forbindelse med
overgang til sykehjem
15 min i grupper

Åsne Kydland, Marit ...
Valgt utfordring / behov
Valgt utfordring / behov

idéfase

ide

Ta utgangspunkt i utfordringer
forrige fase og se på hvor...
Tusen Takk
for en fantastisk innsats!

ÅSNE KYDLAND

MARIT STØYLEN

EMILIE STRØMMEN OLSEN

aasne.k@gmail.com
design.aasnek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tjenestedesign i eldreomsorg

1,009 views

Published on

 • Be the first to comment

Tjenestedesign i eldreomsorg

 1. 1. tjenesteDesign I ELDREOMSORG Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen
 2. 2. nå skal vi 13.30 Presentere to prosjekter “Mitt siste hjem” “Å styrke den pårørende” 14.30 Pause 14.45 Ha en miniworkshop med dere Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 3. 3. ARKITEKTUR PRODUKTDESIGN INDUSTRIDESIGN TJENESTEDESIGN LANDSKAPSARKITEKTUR INTERAKSJONSDESIGN Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 4. 4. MITT SISTE HJEM ÅSNE KYDLAND, MARIT STØYLEN OG EMILIE STRØMMEN OLSEN AHO, HØST 2012 SYSTEMORIENTERT TJENESTEDESIGN
 5. 5. vv RESULTAT En re-organisering og synliggjøring av sykehjemsansattes arbeidsoppgaver Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 6. 6. vv AGENDA > > > > BAKGRUNN FOR PROSJEKT PROSESS OG METODE ZOOM - VEIEN TIL RESULTATET RESULTAT, FILM OG EVALUERING Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 7. 7. vv > BAKGRUNN FOR PROSJEKT Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 8. 8. vv > SAMARBEIDSPARTNER 92 beboere Seks avdelinger Paulus Sykehjem Attendo Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 9. 9. vv > DEMENS 80% av sykehjemsbeboere er rammet av demens Vanskeligheter for å orientere seg og å gjøre dagligdagse ting ... Nedsatt hukommelse og svikt i andre kognitive funksjoner Evne til å ta initiativ svekkes Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 10. 10. vv > FREMTIDEN Idag 2060 Arbeidsaktive pr. pensjonist i Norge Sysselsetting i pleie og omsorg Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 11. 11. vv > PROSESS OG METODE Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 12. 12. vv > Eldre og fremtiden Lesing Demens Yrkesstolthet Ansvar for egen alderdom r o Ans A s ovenvar f oveorvarof r r dn ro b OG O OG el HY ig av g g e G ådelieliog r IENE av ngge ene de en o g HY GIE lin ren ge n e Overgang til sykehjem Gerika Sykehjem og kommune Deltakende observasjon Kommunikasjon mellom institusjoner G T O r at G MA r fo r i s O PILOT O gg b M eg ebo SO rik ern RG tig e e næ r å Ans få r var e n for A Arbeidsrutiner Ans SAMvar f f SAMV år eVmor R menat nÆ ÆR enat O G OG A Workshop v Ana eliv Ans ogivg m om Mer tid til beboer R SE LER hy I EES f yr p p GVVL srvaorr fhoeerlser s Gigamap D M ME G er bo a g be l l d ET le f u al g s IVIT in KT G OM OMGI PAULUS SYKEHJEM g et eo n els et ge he og lin e esls vdgen nheå alin e ISIN er pvd EDN ISI s ne k a er på k e ern bo a g be l l d ET le f u al g s IVIT in KT e n Møter/ intervju Seminar Aktiv omsorg ring b M eg ebo SO rik ern RG tig e e næ r ring Workshop O OVERSIK rdentebtlekboebo VE R SIK iblik TO T O Attendo NE T MA t ra sva få fo i s An te og t ar får me nsv g A te t me o Møter Seminar Demensforum Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 13. 13. > GIGAMAP en dag på Paulus kommune og andre instanser Forløp hos terminale pasienter Fremtid Demens attendo Paulus sykehjem Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 14. 14. > Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 15. 15. vv > ZOOM - VEIEN TIL RESULTATET Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 16. 16. vv > OBSERVASJON - 1B 4 dagvakter 12 beboere Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 17. 17. > OBSERVASJON - 1B Nye beboere kan være ekstra urolige Uro er smittsomt Aktiviteter er lette å avlyse Uforutsette hendelser stjeler tid Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 18. 18. vv > OBSERVASJON - 1B Nærhet, omsorg og stimuli Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 19. 19. vv > WORKSHOP 01 Innsikt Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 20. 20. vv > WORKSHOP 01 Diskutere gigamap Lage tidslinje Før Paulus til første møte Hvordan vil du ha ditt siste hjem? Dialog Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 21. 21. vv > WORKSHOP 01 Hovedfunn “ Vi er ofte litt for hjelpsomme “ Det kan bli misnøye hvis man sitter i sofaen med en beboer og det ikke er tatt ut av oppvaskmaskinen Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 22. 22. vv > MITT SISTE HJEM MITT HJEM Hvordan ønsker du at eldreomsorgen skal se ut i fremtiden? Hvordan vil du ha det i ditt siste hjem? Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 23. 23. > MITT SISTE HJEM Involvering og bevisstgjøring “ Det skapte diskusjon på vaktrommene! Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 24. 24. > MIN ARBEIDSDAG Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 25. 25. vv > MIN ARBEIDSDAG Ansatte ønsker Mer tid med beboer Bruke mindre tid på praktiske oppgaver Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 26. 26. vv > BARRIERER Lite tid Få ansatte RESSURSER OG AKTIVITETER Uforutsette hendelser For lite kunnskap Sjenerte/usikre ansatte For mange praktiske oppgaver Praktiske oppgaver prioriteres Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 27. 27. > WORKSHOP 02 Co-create ny arbeidsdag med mål om å skape mer tid til beboer Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 28. 28. vv > WORKSHOP 02 Hvordan kan man organisere arbeidsdagen slik at den blir mer oversiktlig og forutsigbar? Avdekke arbeidsoppgaver Rangere viktighet i nivåer Dialog og ideer Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 29. 29. vv > WORKSHOP 02 tydeligere fordelte ansvarsområder Sikre tid med beboer Enklere for ekstravakter Bevisstgjøre Skape ansvarsfølelse Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 30. 30. vv > K JØKKE UTFORDRENDE SITUASJONER N Uro rundt vaktskifte STUE Kveldsplan: D el e ut n o en pr a kt is ke o pp ga v er M VAKTRO Muntlig rapport Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 31. 31. vv > K JØKKE UTFORDRENDE SITUASJONER N Masing er ubehagelig STUE Ingen har gått med søpla! M VAKTRO Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 32. 32. vv > K JØKKE UTFORDRENDE SITUASJONER Den turen ble visst ikke noe av, litt dårlig vær kanskje... N Avlyste aktiviteter STUE M VAKTRO Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 33. 33. vv UTFORDRENDE SITUASJONER > K JØKKE Nå var det stille og rolig her, jeg hjelper deg på kjøkkenet! N For hjelpsom Zzz Zzz STUE Jeg også kan hjelpe til! M VAKTRO Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 34. 34. vv > > RESULTAT, TESTING OG FILM Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 35. 35. vv > ORGANISERT TEAMWORK SAMVÆR OG AKTIVITET MAT OG OMSORG OMGIVELSER OG HYGIENE OVERSIKT OG MEDISIN Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 36. 36. vv > Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 37. 37. vv > visualisere helhetlig samarbeid nærhet til beboer og situasjonen alle bidrar til at beboer skal ha det godt Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 38. 38. vv > ARBEIDSHEFTER Oppgaver delt inn i viktighet og hyppighet sitater fra “mitt siste hjem” attendos verdier Oversiktlig system for nye, deltid og vikarer Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 39. 39. vv > SYNLIGGJØRE klart vise og føle hvilket ansvar du har - både for andre ansatte og deg selv vite hvem du skal spørre om hva... Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 40. 40. vv > PLANLEGGE I TURNUS Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 41. 41. > PILOTUKE Skjermet enhet 1B Somatisk enhet 2B Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 42. 42. vv > PILOTUKE Presenterte og evaluerte ved hvert vaktsifte Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 43. 43. > ETT ÅR SENERE Evalueringsworkshop med tre avdelinger Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 44. 44. vv > HOVEDFUNN Introduksjon og start-up workshop på nye avdelinger er essensielt “ jeg visste ikke at grønn hadde ansvaret for hyggelige omgivelser Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 45. 45. vv > HOVEDFUNN Forandring fryder ikke alltid Holdninger smitter Nye ansatte og vikarer er mer tilpasningsdyktige “ ekstravakter og nye tilpasser seg lettest systemet Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 46. 46. vv HOVEDFUNN Rødvakt er utfordrende Trenger mer oppfølging og verktøy “ Det knyter seg litt i magen når jeg ser at jeg skal ha ansvaret for å gi beboerne en meningsfull dag Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 47. 47. vv > Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 48. 48. Å STYRKE DEN PÅRØRENDE Marit Støylen og Åsne Kydland, AHO 2013
 49. 49. BAKGRUNN TILNÆRMING FUNN KONSEPT Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 50. 50. BAKGRUNN Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 51. 51. Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 52. 52. I 2040 VIL DET VÆRE DOBBELT SÅ MANGE ELDRE SOM NÅ - SSB Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 53. 53. DOBBELT SÅ MANGE MED DEMENS St.meld. nr. 25 Mestring, muligheter og mening Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 54. 54. MANGE FLERE PÅRØRENDE Pårørende må regne med å stille opp mer Oppgaven må være tilrettelagt så godt som mulig St.meld. nr. 25 Mestring, muligheter og mening Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 55. 55. PÅRØRENDE EN RESSURS FOR DEN SYKE “Han er jo kjæresten min” ‘De gamle hendene’, Aftenposten, A-magasinet, 15. feb, s. 24. Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 56. 56. PÅRØRENDE EN RESSURS FOR DET OFFENTLIGE $ $ En pårørende kan spare det offentlige for minst to og et halvt årsverk $ - Professor Rolf Rønning Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 57. 57. “Jeg føler meg så utrolig alene” - Pårørende Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 58. 58. 50% AV PÅRØRENDE SLITER MED STRESSRELATERTE PLAGER - Ingun Ulstein Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 59. 59. TILNÆRMING Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 60. 60. FØLGE DEN PÅRØRENDE Åsne Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 Marit
 61. 61. VÅRT PROSJEKT - 4 MILEPÆLER Strategi Ønske: Hovedretning: Samarbeidspartner: Konsept: Bedre situasjonen for pårørende til personer med demens Å styrke den pårørende Pårørendeskolen En strategi for å forsterke pårørendeskolens tjeneste Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 62. 62. ET STORT OG KOMPLEKST FELT Innsikt Forstå utfordringer og behov Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 Konsept Ideutvikling
 63. 63. GRUNNLAG FOR FLERE OPPGAVER Vårt fokus Innsikt Forstå utfordringer og behov Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 Neste steg Konsept Ideutvikling Videreutvikling Grafisk- og interaksjonsdesign, testing Gjennomføring
 64. 64. Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 65. 65. - Jeg mistet mamma to ganger, først til sykdommen og så til døden - Ann-Iren Garmo Larsen, pårørende Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 66. 66. Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 67. 67. Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 68. 68. FUNN - PÅRØRENDE Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 69. 69. EN JUNGEL AV AKTØRER FOR PÅRØRENDE OG DEMENSSYKE Pårørendeskoler Demensliv.no Demensforeningen Hukommelsesklinikken Fastlege Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensinfo Demenskoordinator Demensteam Eldresentre Demenslinjen Bydelen/ kommunen "Alle vet jo at slike tjenester ligger under bydelen" - Kommuneansatt Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 70. 70. ULIKE SYKDOMSFORLØP ULIKE MENNESKER OG HISTORIER Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 71. 71. DIAGNOSEN - EN DØRÅPNER TIL TJENESTER Diagnose Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 72. 72. Hva haster? ETTER DIAGNOSE Hva kreves av meg? Hva kan jeg vente med? ? Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 73. 73. KUNNSKAP OG INFORMASJON ET HJELPEMIDDEL TIL BEDRE LIVSKVALITET "Hadde jeg bare visst" “Ingen tid å miste” Demens nytt , Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 74. 74. BEHOV FOR INFORMASJON ØKER Behovet for informasjon øker etter hvert som sykdommen utvikler seg For mye informasjon for tidlig er overveldende Behov for informasjon Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 Bevissthet Tidlige tegn Oppsøke hjelp Diagnose
 75. 75. Å STYRKE DEN PÅRØRENDE Gi de pårørende de verktøyene de trenger Få tilgang på den hjelpen de har behov for Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 76. 76. VALG AV HOVEDRETNING Pårørendeskolen Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 77. 77. PÅRØRENDESKOLEN EN VIKTIG AKTØR Eksisterende kurstilbud i kommunene for pårørende til personer med demens Undervisning Pårørendeskolenes mål er å gi pårørende kunnskap og støtte 292 kommuner med tilbud om pårørendeskole Gruppesamtaler Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 78. 78. PÅRØRENDESKOLEN Tidlige tegn Mistanke om demens Diagnose Etter diagnose Død Pårørendeskolen “Pårørendeskolens kurs kan være som en døråpner for å få vite mer” Inger Molvik, pårørendeskolen i Oslo Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 79. 79. ET SATSINGSOMRÅDE Alle komunner skal ha tilbud om pårørendeskole innen 2015 Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 80. 80. DAGENS SITUASJON PÅRØRENDESKOLEN Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 81. 81. “DET ER VANSKELIG Å FÅ MED FOLK” - Pårørendeskolen i Oslo Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 82. 82. KONTAKTPUNKTER Renommé Bruker Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 Tjenestetilbyder
 83. 83. OSLO KONTAKTPUNKTER BROSJYRE Pårørendeskolen? VÅRPR Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 OGRAM 2013 KIRKEN S BYMIS JON PÅ RØREN DESKOL EN
 84. 84. KONTAKTPUNKTER NY BROSJYRE Kanskje dette er noe for meg? Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 85. 85. KONTAKTPUNKTER INTERNETT Mangler oppdatering ORKDAL.KOMMUNE.NO DEMENSINFO.NO BYMISJON.NO Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 86. 86. PERSONLIG KONTAKT Mange har et behov for å være anonym i tidlig fase av sykdommen Å ta personlig kontakt kan oppleves som en høy terskel for mange Kona har ikke alzheimer altså! Eller kanskje...? Personlig kontakt en høy terskel Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 87. 87. Hva er pårørendeskolen? Kjennskap Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 Er det noe for meg? Vurdering Jeg melder meg på! Avgjørelse
 88. 88. MANGE AKTØRER INVOLVERT Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 89. 89. PÅ HVER SIN TUE PÅRØRENDESKOLER I HELE LANDET ?! HA O LL A ! O! LL HA LLO !! HA LL O! ! Vanskelig å finne hvert enkelt tilbud HA HA LLO !! LLO !! HALLO!! HA LLO ?! ! HA Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 H ! LO L
 90. 90. ANSATTES OPPGAVER ALTMULIGMENN Kom på kurs! 20% stilling Pårørendeskolen utgjør for mange ansatte kun en liten del av en større stilling Ansatte må produsere brosjyrer og markedsføre tilbudene i kommunene Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 10% stilling
 91. 91. MØTE MORGENDAGENS BRUKERE Et godt tilbud, men mangler helhet Større behov for pårørendeskole i fremtiden Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 92. 92. STYRKE FLERE PÅRØRENDE Pårørendeskolen Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 93. 93. VÅR RESPONS Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 94. 94. 3 NASJONALE TILTAK FOR PÅRØRENDESKOLENE Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 95. 95. Tilgjengeliggjøre og samle Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013 Ha en felles stemme Dele og inspirere
 96. 96. SNURR FILM! Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 97. 97. PÅRØRENDESKOLEN.NO EN FELLES PLATTFORM FOR ALLE PÅRØRENDESKOLENE I LANDET En nettside, fremfor 292 forskjellige løsninger Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 98. 98. KOMMUNISERE DIREKTE UT MOT PÅRØRENDE Unngå unødvendige mellomledd Vise at man tar pårørenderollen alvorlig Gi pårørende en følelse av å bli sett på som en verdi for samfunnet Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 99. 99. EN NØYTRAL AVSENDER Pårørendeskolen.no Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 100. 100. Vårt konsept Åsne Kydland og Marit Støylen // 24.10. 2013
 101. 101. Husk å fylle ut denne jeg hete r jeg jobb er med PAUSE I 15 MINUTTER Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 102. 102. TurboworksHop En liten smakeprøve på workshops Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 103. 103. d E g et ba diTT sisTe HjeM P le ie re s om b e h a n d le r m eg so m s in egen mo r Hvordan vil du at ditt siste å P iz za p lø rda g e r hjem skal være? 10 min i grupper H vo r dan v MiTT H jeM il du ha de t i dit t s i st e hje m? ? Nors k For m 24 .10.13 | Wor kshop | Åsn e Kyd land, Marit S tøylen o g Em ilie S trømm en Ols en Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 104. 104. brukerreiser i TjenesTedesign Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 105. 105. per Må på sykeHjeM PER ELISABETH 80 år 75 år Har demens Må på sykehjem, men vil ikke Aldri bodd alene Kan ikke lenger ta vare på Per Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 106. 106. brukerreise Kartlegge behov og utfordringer i forbindelse med overgang til sykehjem 15 min i grupper Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 107. 107. Valgt utfordring / behov Valgt utfordring / behov idéfase ide Ta utgangspunkt i utfordringer forrige fase og se på hvordan man kan løse disse 15 min i gruppe Norsk form 24.10.13 | Workshop | Marit Støylen, Emilie Størmmen Olsen og Åsne Kydland og behov som ble kartlagt i Norsk form 24.10.13 | Workshop | Marit Støylen, Emilie Størmmen Olsen og Åsne Kydland ide Her kan du rabLe noen ord Her kan du rabLe om ideen noen ord om ideen Åsne Kydland, Marit Støylen og Emilie Strømmen Olsen | 24.10.13
 108. 108. Tusen Takk for en fantastisk innsats! ÅSNE KYDLAND MARIT STØYLEN EMILIE STRØMMEN OLSEN aasne.k@gmail.com design.aasnekydland.com maritstoylen@gmail.com maritstoylen.com emilieso@gmail.com emilieolsen.com

×