Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mutiara kata

8,453 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mutiara kata

 1. 1. APABILA MENINGGAL DUNIA SEORANG MANUSIA , MAKA PUTUSLAH AMALNYA KECUALI TIGA PERKARA IAITU ILMU YANG BERMANFAAT , ANAK SOLEH YANG MENDOAKANDAN SEDEKAH JARIAH IAITU HARTA YANG DIWAKAFKAN . - HADIS
 2. 2. JAGALAH DIRIMU DARI API NERAKA MESKIPUNDENGAN SEDEKAH DARI SEBIJI KURMA , MAKA JIKA TIDAK DAPAT , MAKA SEPATAH KATA YANG BAIK . - SABDA RASULULLAH -
 3. 3. BARANGSIAPA YANG MATI DALAM MENUNTUT ILMU BERTUJUAN UNTUK MENGHIDUPKAN ISLAM , MAKA ANTARA DIA DAN PARA NABI ADALAH SATU DARJAT DALAM SYURGA - HADIS -
 4. 4. BERIMAN DAN BERILMUSUMBERNYA IALAH ILMU . ILMU DIPEROLEHI DENGAN BELAJAR . TIDAK ADA IMAN KALAU TIDAK ADA AMAL , DAN TIDAK ADA PULA AMAL KALAU TIDAK IKHLAS – HUKAMA’-
 5. 5. ILMU ITU ADALAHSEBAIK – BAIK PUSAKA - ALI BIN ABI TALIB
 6. 6. BARANGSIAPA YANG TIDAK ADA ADAB , BERERTI DIA TIDAK ADA ILMU . BARANGSIAPA YANG TIDAK ADA KESABARAN , BERERTI DIA TIDAK ADA AGAMA . DAN BARANGSIAPA YANG TIDAK ADA SIFAT WARAK , BERERTI DIA TIDAK DEKAT DENGAN TUHANNYA - HASAN BASRI -
 7. 7. ORANG YANG BERBUDI PEKERTI MULIA DAN BERILMU ITU: JERNIH MUKANYA ; LAPANG DADANYA ; DAN SUCI HATINYADAN LEMAH LEMBUT PERKATAANNYA DAN BAIK SEGALA PERBUATANNYA – HUKAMA’ -
 8. 8. ADA EMPAT TANDA – TANDA ORANG YANG BERAKAL :1. CINTA PADA ILMU ,2. TIDAK BERUBAH MUKANYA WAKTU MENERIMA UMPAT DAN PUJI ,3. BAGUS JAWAPAN4. DAN BANYAK BENARNYA . - CENDEKIAWAN -
 9. 9. ORANG YANG BERJAYA IALAH MEREKA YANG MENYEDARI KELEMAHANNYADAN BERUSAHA MENGATASINYA SERTA TAHU KELEBIHANDAN BIJAK MEMANFAATKANNYA
 10. 10. JADIKAN KEYAKINAN SEBAGAI PEGANGAN HIDUP , DORONGAN SEBAGAI TEMAN SETIA ,PUTUS ASA DIJADIKAN MUSUH DURJANA ,DAN JADIKAN TEKUN DAN USAHA SEBAGAI TANGGA KEJAYAAN .
 11. 11. DI MANA ADA KEMAHUAN , DI SITU ADA JALAN , DI MANA ADA KEMENANGAN , DI SITU ADA KECEMERLANGAN
 12. 12. YANG DI ATAS ADALAH LEBIH BAIKDARIPADA YANG DI BAWAH ,TETAPI APABILA SUDAH BERADA DIATAS ,JANGANLAH DILUPAI YANG DI BAWAHKERANA DI BAWAHLAH PUNCANYA DIATAS
 13. 13. CARILAH ILMU KERANA APABILA KAMU KUFUR MAKA ILMUITULAH HARTAMU DAN BILA KAMU KAYA , ILMU ITU MENJADIPERHIASAN DIRIMU .
 14. 14. SEBANYAK MANA USAHA YANG KITATABURKAN ,SEBANYAK ITULAH GANJARAN ATAUHASIL YANG KITAPEROLEHI .
 15. 15. KEPUASAN TERLETAK PADA USAHA ,BUKANPENCAPAIAN .
 16. 16. KASIHILAH ORANG YANG ENGKAUKASIHI SEKADARNYA,MUNGKIN DIA AKAN MENJADI ORANGYANG ENGKAUBENCI SUATU HARI NANTI . BENCILAHORANG YANGENGKAU BENCI SEKADARNYA ,MUNGKIN DIA AKANMENJADI KESAYANGANMU PADASUATU HARI NANTI .
 17. 17. DARI KESUSAHAN ITU AKANDIPEROLEH KESENANGANDAN KEBAHAGIAAN , SEPERTI DURIANBERDURI KERANASEDAP ISINYA , KULIT MANGGIS PAHITSEBAB MANIS DIDALAMNYA , DAN BUNGA ROSBERDURI KERANA HARUMBAUNYA .
 18. 18. AMBILLAH WAKTU UNTUK BERFIKIR ,ITU ADALAHSUMBER KEKUATANAMBILLAH WAKTU UNTUK BERMAIN ,ITU ADALAHRAHSIA MASA MUDA YANG ABADI .AMBILLAH WAKTU UNTUK BERDOA ,ITU ADALAHSUMBER KETENANGAN AMBILLAHWAKTU UNTUK BELAJAR , ITU ADALAHSUMBER KEBIJAKSANAAN .
 19. 19. BENAR BAHAWA KITA TIDAK TAHU APAYANG KITAMILIKI SAMPAI KITA KEHILANGANNYA ,TETAPI BENARPULA BAHAWA KITA TIDAK TAHU APAYANG BELUMPERNAH KITA MILIKI SAMPAI KITAMENDAPATKANNYA .
 20. 20. JANGAN TERTARIK KEPADASESEORANG KERANAPARASNYA , SEBAB KEELOKKANPARAS BOLEHMENYESATKAN . JANGAN PULATERTARIK KEPADAKEKAYAANNYA KERANA KEKAYAANBOLEH MUSNAH .TERTARIKLAH KEPADA SESEORANGYANG DAPATMEMBUATMU TERSENYUM , KERANAHANYA SENYUMYANG DAPAT MEMBUAT HARI – HARIYANG GELAPMENJADI CERAH .
 21. 21. PERMULAAN AMALAN SESEORANGHAMBA YANGDIKIRA DI HARI KIAMAT IALAHSEMBAHYANG , MAKAJIKA BAIK SEMBAHYANGNYA MAKADIKIRA BAIKLAHSELURUH AMALANNYA , JIKA ROSAKSEMBAHYANGNYAMAKA ROSAKLAH SELURUHAMALANNYA .
 22. 22. GELAP ITU ADA LIMA PERKARA .GELAP HARI KERANA MALAM ;GELAP MATA KERANA BUTA ; GELAPOTAK KERANA TIDAKBERILMU ; GELAP HATI KERANA TIDAKBERAGAMA ; DAN GELAPKEHIDUPAN KERANA LEMAHEKONOMI .
 23. 23. BERPIJAK DI ATAS BUMI NYATA , BAGAI MENITI JAMBATAN BARA .OLEH ITU , PILIHLAH JALAN YANG LURUS DAN BENARAGAR KITA MENCAPAI KESEMPURNAAN DAN KEBAHAGIAAN HIDUP .
 24. 24. USAHA + TAWAKKAL + DOA = KEJAYAAN DAN KEREDHAAN ALLAH
 25. 25. ILMU ADALAH HARTA KEPADA SIMISKIN , ADALAH KEHORMATANBAGI SI KAYA , ADALAH KENANGAN DIHARI TUA .
 26. 26. ORANG YANG BERILMU ITU SELALUMENANG DALAMPERGAULAN KERANA DIAMEMBIASAKAN SENYUMAPABILA DICACI , LEMAH LEMBUT BILADIHINA , DIAMBILA DIMARAHI DAN MEMBALASKEBAIKAN BILA ORANGBERBUAT KEJAHATAN .
 27. 27. SESIAPA YANG MENINGGALKAN CINTADUNIA YANG BERLEBIHANAKAN DIKURNIAKAN CINTA AKHIRATYANG HAKIKI..
 28. 28. JANGAN IMPIKAN SUAMI SEHEBATRASULLAH S.A.W JIKA DIRITIDAK SEANGGUN SAIDATINAKHADIJAH
 29. 29. Jika kejahatan di balas kejahatan,maka itu adalah dendamJika kebaikan dibalas kebaikanitu adalah perkara biasa.Jika kebaikan dibalas kejahatan,itu adalah zalim.Tapi...... jika kejahatan dibalas kebaikan,itu adalah mulia dan terpuji
 30. 30. ORANG CEMERLANG SENTIASAFOKUS PADA APA YANGDAPAT DILAKUKAN DAN TIDAK PERLURISAUBERKENAAN APA YANG TIDAK MAMPUDILAKUKAN- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH
 31. 31. ORANG CEMERLANG SENTIASA CERIADANBERSEMANGAT . GUNAKAN PELBAGAIKAEDAH DANCARA BAGI MEMASTIKAN KITA CERIAANBERSEMANGAT SETIAP HARI .- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH -
 32. 32. ORANG CEMERLANG SENTIASABELAJAR DARIPADAKESILAPAN LALU . ORANG YANGBERJAYA BUKANNYATIDAK PERNAH JATUH , TETAPIBANGKIT SEMULASETIAP KALI JATUH . KEGAGALANEBENAR IALAHAPABILA KITA BERHENTI MENCUBA .- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH -
 33. 33. ORANG CEMERLANG SENTIASADAHAGAKAN ILMU DANBERTERUSAN MENCARI ILMU .BERAPA BUAH BUKUYANG ANDA BELI SETIAP BULAN ? KITAPELU BELAJARDAN BELAJAR- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH
 34. 34. ORANG CEMERLANG SENTIASAFOKUS PADA KEJAYAANDAN MEMPUNYAI VISI DAN MISI YANGBESAR DANBERMAKNA- DATO’ DR FADZILAHKAMSAH -
 35. 35. ORANG CEMERLANG SENTIASAMENJAGA IBADAHDENGAN SEMPURNA . ORANG YANGINGKAR PERINTAHTUHAN PASTI GAGAL DUNIA AKHIRAT- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH -
 36. 36. ORANG CEMERLANG SENTIASAMENCARI HIKMAH ATAS SETIAP APAYANG BERLAKU . MEREKA SENTIASAREDHA DAN BERSYUKUR- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH -
 37. 37. ORANG CEMERLANG SENTIASAMENCARI PENGHALANGATAU PEMBANTUT KECEMERLANGAN .EBANYAKANORANG ENGGAN MENERIMA HAKIKATYANG MEREKASEBENARNYA BERMASALAH- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH -
 38. 38. ORANG CEMERLANG SENTIASAMELAKUKAN SETIAP KEGIATANSEBAIK MUNGKIN . KOMIYMENTERHADAP TUGAS AMAT TINGGI DANSENTIASA MEMBUATPERSEDIAAN RAPI- DATO’ DR FADZILAH KAMSAH
 39. 39. ORANG CEMERLANG SELALUMEMBENTUK NIAT YANGMURNI UNTUK SETIAP KEGIATANYANG DILAKUKAN- DATO’ DR. FADZILAH KAMSAH -
 40. 40. BARANGSIAPA YANG MENUNTUT ILMU , BERERTI DIAMENCARI SYURGA . DAN BARANGSIAPA YANG BERBUATDOSA , BERERTI DIA MENCARI NERAKA - SAIDINA ALI -
 41. 41. ILMU DAN KEPANDAIAN ITU ADALAHSAHABAT YANGSETIA DALAM HIDUP SAMPAI KEPENGHUJUNG UMUR KITA
 42. 42. ILMU ITU WARISAN NABI – NABI ,SEDANGKAN HARTAADALAH WARISAN QARUN , SYIDADDAN FIR’AUN .
 43. 43. ILMU AKAN MENJAGA PEMILIK ILMU ,SEDANGKAN HARTAMINTA DIJAGA
 44. 44. ORANG YANG BERILMU DISEBUTKARIM ( MULIA )SEDANGKAN ORANG YANG BERHARTADISBUT BAKHIL .
 45. 45. ORANG YANG PALING TIDAK BAHAGIAIALAH MEREKAYANG PALING TAKUT AKANPERUBAHAN- MITZ -
 46. 46. APABILA SESUATU BANGSA ITUMENGHINA BANGSANYA ,KETIKA ITULAH BANGSA LAIN TURUTMENGHINANYA
 47. 47. KEIKHLASAN ITU MEMBERSIHKANDARIPADA SEGALAKEKOTORAN- AL-JUNAID AL-BAGHDAD -
 48. 48. JANGAN MENGELUH HANYA KERANATIDAK MEMPUNYAIKASUT SEBELUM MELIHAT ORA NGYANG TIDAKMEMPUNYAI KAKI- EDWARD YOUNG -
 49. 49. HARTA AKAN ROSAK DITELAN ZAMANSEDANGKAN ILMUTETAP KEKAL UTUHORANG BERHARTA AKAN LUPAMENGAKU ALLAH TETAPIORANG YANG BERILMU AKAN INGATDAN MENGAKUSEBAGAI HAMBA ALLAH .
 50. 50. KEMULIAAN HATI IALAH MEMBERIMAAF ATASKESALAHAN KAWAN – KAWANYA
 51. 51. ORANG YANG BERHARTA AKANDIHISAB SEDANGKANORANG YANG BERILMU MENDAPATSYAFAAT .
 52. 52. HARTA BOLEH DICURI SEDANGKANILMU TIDAK BOLEHDICURI .
 53. 53. JANGAN DIIKUT PERANGAI LAMPU ,MENERANGI ORANGLAIN TETAPI DIRINYA SENDIRITERBAKAR . SEBALIKNYACONTOHILAH PERANGAI BULAN ,SETIAP KALIBERTENTANGAN DENGAN MATAHARI ,BULAN AKANMENDAPAT CAHAYA- AL – KINDI -
 54. 54. IMPIAN IALAH SESUATU YANGDISERTAI DENGANPERBUATAN , JIKA TIDAK DISERTAKANDENGANPERBUATAN MAKA IA DISEBUT ANGAN– ANGAN .
 55. 55. BERCAKAP TANPA BERFIKIR SEPERTIMENEMBAK TANPASASARAN- FULLER
 56. 56. JANGAN TANYA APA YANG DIBUATOLEH NEGARAUNTUKMU , TETAPI TANYALAH APAYANG BOLEH KAMUBUAT UNTUK NEGARA - ABRAHAMLINCOLN -
 57. 57. UNSUR TERKECIL PALING BERHARGAPADA MANUSIAADALAH PEMAHAMAN DIRI , KERANADARI SANA SEMUACITA – CITA DAPAT DICAPAI .
 58. 58. MANUSIA LAHIR DIBEKALI DUA MATADENGAN SATU MULUT AGAR DIABOLEH MELIHAT DUA KALI LEBIHBANYAK DARIPADA BERCAKAP- COLTON -
 59. 59. SEBAIK – BAIK KAWAN ADALAH ORANGYANGMEMERHATIKAN KEPENTINGANMU ,BUKAN KERANAKEPENTINGAN YANG DIHARAPKANDARIPADAMU UNTUKDIRINYA .
 60. 60. AGAMA TANPA ILMU ADALAH BUTA ,MANAKALA ILMUTANPA AGAMA ADALAH LUMPUH -ALBERT EINSTEIN -
 61. 61. SESUNGGUHNYA ENGKAU TIDAKAKAN MEMPEROLEH APAYANG ENGKAU SUKAI , MELAINKANDENGANKESABARANMU ATAS APA YANGTELAH ENGKAU SUKAI- NABI ISA A.S -
 62. 62. CITA – CITA PERLU BAGI MANUSIAYANG HIDUP . MANUSIAYANG TIDAK MEMPUNYAI CITA – CITASEPERTI MATIKERANA HAKIKATNYA MANUSIA YANGTIDAK BERCITA – CITA SUDAH MATIBATINNYA DAN KEMATIAN BATINNYASAMALAH SEPERTI HIDUP DALAMKUBUR- ABU HANAFIAH
 63. 63. URUSAN YANG KECIL AKAN MENJADI BESAR BAGI ORANGYANG BERJIWA KECIL , MANAKALA URUSAN YANG BESARAKAN MENJADI KECIL BAGI ORANG YANG BERJIWA BESAR
 64. 64. KATA – KATA YANG LEMAH LEMBUTDAN BERADAP DAPATMELEMBUTKAN HATI MANUSIA YANGKERAS .
 65. 65. KALAU KITA MEMERINTAH KEKAYAAN ,KITA AKANMENJADI KAYA DAN BEBAS ,SEBALIKNYA KALAUKEKAYAAN MEMERINTAH KITA , KITAAKAN MENJADIMISKIN . - EDMURD BURKE -
 66. 66. HIDUPLAH BIARLAH BERBAKTI BIARPUN TIDAK DIPUJI
 67. 67. KEGAGALAN ITU MERUPAKAN GURUYANG PALINABERKESANKEJAYAAN BERMULA DRI SIKAPPERCAYA PADA DIRISENDIRI DAN KESEDIAAN UNTUKMENGAKUI KEADAANDIRINYA SECARA JUJUR .
 68. 68. ADA MASA KITA PERLU MENANGISAGAR KITA TAHUDUNIA IN BUKAN UNTUK KETAWA .ADA MASA KITA PERLUKETAWA AGAR KITA TAHU BETAPABERNILAINYA SETITISAIR MATA .
 69. 69. ORANG YANG MEMILIKI KECINTAANYANG BAIK , MALUUNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN .
 70. 70. JANGAN SEPERTI AYAM JANTAN YANGINGAT BAHAWAMATAHARI TERBIT UNTUKMENDENGAR KOKOKNYA
 71. 71. AKAL ITU ADALAH PENASIHATMANAKALA NAFSUMERUNTUN AGAR KITA LALAI .
 72. 72. KEJAYAAN BUKAN DATANG SEKALI . KEJAYAAN ITUMERINTIS KEJAYAAN . BILA SUDAH MENCAPAI KEJAYAANDI SATU TAHAP , MAKA KITA HARUSLAH TERUSKAN LAGIUSAHA UNTUK MENCAPAI KEJAYAAN YANG LEBIH TINGGI.BERUSAHALAH HINGGA SAMPAI SAATNYA AJAL KITA .
 73. 73. TIDAK ADA KEJAYAAN TANPA PERLUBERSUSAH – SUSAH
 74. 74. KEJAYAAN CEMERLANG ITUMEMBAHAGIAKAN . SAMPAIBILAKAH ANDA SANGGUPBERDUKACITA ?KEJAYAAN ITU BUAH HASIL DARIKEMAHUAN YANGTINGGI DAN USAHA YANG GIGIH
 75. 75. ORANG YANG BELUM PERNAH GAGALSEBENARNA ORANGYANG BELUM PERNAH MENCUBA- EMMET LE COMPTE -
 76. 76. KATA – KATA YANG LEMAH LEMBUTDAN BARADAB DAPATMELEMBUTKAN HATI MANUSIA YANGKERAS .
 77. 77. SECARA SEMULAJADI SEMUA MANUSIA ITU SAMA , TAPIPALAJARANLAH YANG MENJADIKAN MEREKA CUKUPBERBEZA - BIDALAN CINA -
 78. 78. INSAN YANG BERILMU RAMAIKAWANNYA SEDANGKANORANG YANG BERHARTA BANYAKMUSUHNYA .
 79. 79. ORANG YANG HANYA MEMENTINGKANDIRI SENDIRIAKAN MENCIPTA BANYAK LAWAN -CONFICIUS -
 80. 80. TUJUAN PENDIDIKAN YANG PALING TINGGI BUKANLAH PENGETAHUANNYA TETAPI TINGKAHLAKU ATAU PERBUATANNYA , ERTINYA MEMPRAKTIKKAN ILMU PENGETAHUAN YANG B DIPELAJARINYA - ABDUL ISLAMI
 81. 81. EMPAT TANDA KESEMPURNAAN : ILMU DENGAN MANFAAT , AGAMA DENGAN TAQWA , AMAL DENGAN NIAT SERTAKEMULIAAN DENGAN KELEBIHAN . - ZAHID -
 82. 82. SEBAIK – BAIK SAHABAT ITU IALAH ORANG YANG TIDAK PERNAHBERUBAH KEBAIKANNYA , MESKIPUN ZAMAN TERUS BERUBAH .
 83. 83. KITA SENTIASA MEMPERTAHANKAN APA YANG KITATAHU SEDANGKAN KITA SEPATUTNYA TAHU BAHAWA TAK SEMUA YANG KITA TAHU ADALAH BENAR .
 84. 84. PANDANGAN MATA SELALU MENIPU ,PANDANGAN AKAL SELALU TERSALAH , PANDANGAN NAFSU SELALU MELULU , PANDANGAN HATI ITU YANG HAKIKI ,JIKA LAHIRNYA DARI IMAN DAN TAQWA
 85. 85. KEBAHAGIAAN ITU TIDAK SENTIASA KESENANGAN , TETAPIBIASANYA KEMENANGAN - FOSDICK
 86. 86. SESIAPA YANG CINTA KERANA ALLAH , MARAH KERANA ALLAH , MEMBERI KERANA ALLAH , MENEGAK KERANA ALLAH , MAKA SESUNGGUHNYA TELAH SEMPURNA IMANNYA - ABU DAUD DAN AT – TERMIZI -

×