Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT 2015 Sains Tingkatan 1

40,449 views

Published on

Rancangan Pengajaran Tahunan RPT Sains Tingkatan 1

Published in: Education

RPT 2015 Sains Tingkatan 1

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 MINGGU/ TARIKH OBJEKTIF PEMBELAJAR AN CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 1 05-09.1.2015 SESI PERSEKOLAHAN DITUNDA KERANA BENCANA BANJIR TEMA : MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: PENGENALAN KEPADA SAINS 2 12-16.1.2015 1.1 Memahami sains adalahsebahagian daripada kehidupanharian  Memerihalkandengancontohfenomena semulajadi yangmuridbolehlihatdi sekelilingmereka: a) Tumbesaranmanusiadaripadabayi hinggadewasa b) Kejatuhanbolake tanah c) Penccairanais  Membincangkankegunaandankelebihan sainsdalamkehidupanharian.  Menghadiri ceramahmengenai kerjaya dalamsains.  Menyenaraikanapayangdilihatdi sekeliling yang berkaitandengansains  Menerangkankepentingansainsdalam kehidupanharian  Menamakankerjayadalamsainsseperti : a) Guru sains b) Doctor c) Jurutera d) Saintisalamsekitar Band 1 menyatakan pelbagai fenomena semula jadi dan kerjaya dalam bidang sains dengan betul. 3 19-23.1.2015 1.2 Memahami langkah-langkah dalampenyiasatan saintifik  Menjalankanpenyiasatansaintifik/ eksperimen,  Murid bolehdimintauntukmelaporkan hasil penyiasatanmerekakepadakelas. Merekaharus menekankanjangkahyang telahdiambil,apayangdikekalkandanapa yang diukur.  Menyatakanlangkah-langkahdalam penyiasatansaintifik/eksperimen,  Menjalankansatupenyiasatansaintifik. Band 5 mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat faktor yang mempengaruhi ayunan bandul dalam satu jangka masa mengikut prosedur yang betul dan bersistematik.
 2. 2. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 4 26-30.1.2015 1.3 Mengetahui kuantiti fizikdan unitnya  Mengenal pasti kuantiti fizik(panjang,jisim, masa,suhu danarus elektrik),nilai danunit sebagaimanaterterapadamaklumat produk.  Mencari perkataanImbuhanyang digunakandalampengukuranseperti kilo-, senti-,danmili-.  Mencari symbol yangdigunakandalamunit pengukuran.  Mencari nilai bagi setiapimbuhan.  Menyatakankuantiti fizikiaitupanjang, jisim,masa,suhudanaruselektrik,  MenyatakanunitS.Idan symbol yang berpadananbagi kuantiti fizik,  Menyatakansymbol dannilai imbuhanbagi unitpanjangdan jisim:mili-,senti- dankilo-,  Mengenal pasti danmenggunakanimbuhan yang sesuai dalampengukuranpanjangdan jisim. Band 2 menerangkan kuantiti fizik dengan jelas. 5 02-06.2.2015 1.4 Memahami penggunaanalat pengukuran  Mengukurpanjanggarislurus,garis lengkungdandiameterobjekmenggunakan pembaris,benangdanangkup.  Menganggarluas bentuksekatadantidak sekatamenggunakankertasgraf.  Mengukurisipaducecairmenggunakan silinderpenyukat,pipetdanburet.  Menentukanisipadupepejal sekatadan tidaksekatamenggunakankaedahsesaran air.  Mengukursuhubadan dansuhu air.  Membincangkanpemilihanalatyangsesuai apabilamembuatukuran.  Mengaplikasikankemahiranmengukur dalamkonteksmenjalankaneksperimen.  Memilihalatyangbetul danmenukurpanjang,  Menganggarluas bentuksekatadantidak sekatamenggunakankertasgraf  Memilihalatyangbetul danmenyukatisipadu cecair,  Memilihalatyangbetul danmengukursuhu badan sertasuhucecair,  Menentukanisipadupepejal menggunakan kaedahsesaranair. Band 4 menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk membuat pengukuran mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan. 6 09-13.2.2015 1.5 Memahami konsepjisim  Menentukanberatpelbagai objek menggunakanneracaspring.  Membincangkanberatsebagai tarikanBumi (dayagraviti) ke atas objek.  Membincangkanjisim sebagaikuantitijirim.  Menentukanjisimpelbagai objekdengan menggunakanneracaalur/tuas.  Membincangkanperbezaanantarajisim denganberat.  Mengaplikasikankemahiran menggunakan neraca springdanneraca alur/tuasdalam  menentukanberatsuatu objek,  menerangkankonsepberat,  menerangkankonsepjisim,  menentukanjisimsuatu objek,  menerangkanperbezaanantarajisimdengan berat,  mengaplikasikanpenggunaanneracaspring dan neracaalur/tuasdalamkonteks menjalankaneksperimen. Band 3 mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai konsep berat dan jisim secara meluas.
 3. 3. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 konteksmenjalankaneksperimen. 7 16-20.2.2015 CUTI HARI RAYA CINA 8 23-27.2.2015 1.6 Menyedari kepentingan unitpiawai dalam kehidupan harian  Membincangkanpelbagai unitpengukuran seperti unituntukpanjang(kaki,ela,rantai, batu,meter,kilometer),unituntukberat (paun,auns,kati,tahil,gram,kilogram)  Membincangkankebaikandankeburukan apabilamenggunakanunitpengukuran yang tidaksama.  memberi contohmasalah yang mungkin timbul sekiranyaunitpiawai tidakdigunakan. Band 6 mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian secara kreatif, inovatif dan lengkap. 9 02-06.3.2015 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 10 09-13.3.2015 PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 11 16-20.3.2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 23-27.3.2015 TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN 1.1 Memahami sel  Mengumpul maklumatmengenai organismahidupdanmengenal pasti unit asas kehidupanyangmembinaorganisma tersebut.  Menyediakanslaidsel pipi dansel bawang.  Memerhati strukturumumsel pipi dansel bawangdi bawah mikroskopmenggunakan proseduryangbetul.  Melukisdanmelabel pelbagai struktursel haiwandansel tumbuhan.  mengenal pasti sel sebagai unitasas kehidupan,  menyediakanslaid menggunakanprosedur yang betul,  menggunakanmikroskop denganbetul,  mengenal pasti strukturumumsel haiwandan sel tumbuhan,  melukisstrukturumumsel haiwandansel tumbuhan,  melabel strukturumumsel haiwandansel Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai persamaan dan perbezaan struktur serta fungsi bagi sel
 4. 4. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1  Membandingkansel haiwandansel tumbuhan.  Mengumpul maklumatmengenai struktur sel danmembincangkanfungsinya. tumbuhan,  menyatakanfungsi setiap struktursel,  menyatakanpersamaandan perbezaanantara sel haiwandengansel tumbuhan. haiwan dan sel tumbuhan Band 4 menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk menyediakan slaid, menggunakan mikroskop dan melukis stuktur sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 13 30.3-03.4.2015 1.2 Memahami organisma unisel dan multisel.  Mengumpul maklumatmengenai organismaunisel danmultisel.  Menyediakanmuriddengankadgambar, kad nama,kad yang berlabel ‘unisel’dan ‘multisel’.  Murid memadankankad-kadbagi setiap organisma.  Memerhati contoh organismunisel dan multisel di bawah mikroskop.  menyatakanmaksudorganismaunisel dan multisel,  memberi contohorganisma unisel danmultisel. Band 2 menerangkan maksud dan contoh organisma unisel dan multisel dengan jelas. Band 5 mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk
 5. 5. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 mengelaskan organisma unisel dan multisel melalui kajian makmal mengikut prosedur yang betul dan bersistematik. 14 06.4-10.4.2015 1.3 Memahami sel membentuk tisu,organ dan sistemdalam badan manusia.  Mengumpul maklumatdan membincangkanperkaraberikut: a) jenissel manusia b) fungsi pelbagai jenissel manusia.  Menggunakanpengurusangrafik(seperti tangga hiraki) untukmenunjukkanhiraki organisasi sel: sel→ tisu→organ→ sistem→ organisma  menamakanpelbagai jenissel manusia,  menyatakanfungsi pelbagai jenissel manusia,  menyusunorganisasi selmengikuturutan daripadayang mudahke kompleks menggunakanistilahsel,tisu,organ,sistem dan organisma. Band 1 menyatakan pelbagai jenis sel manusia dengan betul. Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai fungsi pelbagai jenis sel dalam badan manusia 15 13-17.4.2015 1.4 Menyedari Manusiaadalah organismayang kompleks.  Membincangkanmengapamanusiaadalah organismayangkompleks.  menerangkanmengapamanusiaadalah organismyangkompleks. Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik organisasi sel dari mudah ke kompleks secara
 6. 6. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 meluas. Band 6 mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan untuk menjelaskan manusia adalah organisma kompleks secara kreatif, inovatif dan lengkap. 16 20-24.4.2015 TEMA : JIRIMDALAMALAM BIDANG PEMBELAJARAN : 1. JIRIM 1.1 Memahami jirim mempunyai jisimdan memenuhi ruang  Menunjukkansemuabendaseperti buku, udara, air,tanah dan bendahidup mempunyai jisimdanmemenuhi ruang melalui aktiviti.  Membincangkanmaksudjirim.  Menyenaraikancontohjirim.  menyatakansemuabendamempunyai jisim dan memenuhi ruang,  menerangkanmaksudjirim,  menghubungkaitkanbendadanjirim,  menjalankanaktiviti untukmenunjukkan udara, air,tanah dan bendahidupmempunyai jisimdanmemenuhi ruang Band1 menyatakan pelbagai objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dengan betul. Band 4 menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji
 7. 7. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 udara, air, tanah, benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang, mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan. 17 27.4-01.5.2015 1.2 Memahami tiga keadaan jirim.  Mengumpul maklumatdan membincangkan: a. apa yang membinajirim, b. tiga keadaanjirim.  Membandingkantigakeadaanjirimdari segi: a. susunanzarah-zarah, b. pergerakanzarah-zarah.  Membuatsimulasi susunandanpergerakan zarah-zarahdalamtiga keadaanjirim.  menyatakanjirimterdiri daripadazarah-zarah,  menyatakantigakeadaanjirim,  menyatakansusunanzarahzarah dalamtiga keadaanjirim,  menyatakanperbezaanpergerakanzarah- zarah dalam tiga keadaanjirim. Band 3 mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai perbezaan susunan dan pergerakan zarah dalam tiga keadaan jirim secara meluas. 18 04.5-08.5.2015 1.3 Memahami konsep ketumpatan  Mengingatkembali definisi ketumpatan.  Menentukanketumpatanmelalui aktiviti bagi: a) objekberbentuksekatadantaksekata, b) pelbagai cecair.  Membincangkanmengapaadaobjekdan cecair timbul danmengaitkannyadengan ketumpatan.  mendefinisikanketumpatan,  menerangkanmengapaadaobjekdancecair timbul,  menyelesaikanmasalah mudahberkaitan ketumpatan,  menyatakanketumpatan pelbagai objekdan cecair melalui aktiviti. Band 5 mengamal dan menilai maklumat saintifik bagi menyelesaikan masalah berkaitan ketumpatan, mengikut prosedur yang betul dan
 8. 8. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 bersistematik. 19 11-15.5.2015 1.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian  Mengumpul maklumatdan membincangkanbagaimana: a) manusiamenggunakanpengetahuan tentangpelbagai keadaanjirimdalam penyimpanandanpengangkutangas dan cecair. b) Manusiamenggunakankonsep ketumpatanuntukmembinarakit, pelampungdsb.  Menjalankanaktiviti untukmengkaji aplikasi konseptimbul dantenggelamyang berkaitandenganketumpatan.  memerihalkanbagaimanamanusia menggunakanpelbagaikeadaanjirim,  memerihalkanbagaimanamanusia mengaplikasikankonsepketumpatan,  menerangkanaplikasi konseptimbuldan tenggelamyangberkaitandenganketumpatan melalui aktiviti. 20 18-22.5.2015 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 21 25-29.5.2015 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 22-23 30.5-12.6.2015 CUTI PENGGAL PERTAMA 24 15.6-19.6.2015 BIDANG PEMBELAJARAN : KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 25 22-26.6.2015 2.1 Mengetahui kepelbagaian sumberdi Bumi  Mengumpul maklumatmengenai sumber Bumi iaituair,udara, tanah,mineral, bahanapi fosil danbendahidup.  menyenaraikansumberdi Bumi yang diperlukanuntuk menyokongkesinambungan hidup,  menyenaraikansumberBumi yangdigunakan dalamkehidupanharian. Band 1 menyatakan pelbagai jenis dan sumber tenaga dengan betul. Band 2 menerangkan kegunaan pelbagai sumber di Bumi yang menyokong
 9. 9. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 kesinambungan hidup dalam kehidupan harian dengan jelas. 26 29.6-03.7.2015 2.2 Memahami unsur, sebatiandan campuran  Mengumpul maklumatdan membincangkan a) maksudunsur,sebatiandancampuran, b) maksudlogamdan bukanlogam c) contohunsur,sebatian,campuran, logamdan bukanlogam.  Membandingdanmembezakanciri-ciri unsur,sebatiandancampuran.  Menjalankanaktiviti untuk membandingkan ciri-ciri logamdenganbukanlogamdari segi rupa, kekerasan,kekonduksianhabadan elektrik.  Menjalankanaktiviti untuk mengasingkan komponendalamcampuranseperti a) campuran serbukbesi danserbuksulfur, b) campuran pasirdan garam.  menyatakanmaksudunsur, sebatiandan campuran,  memberi contohunsur, sebatiandan campuran,  menyatakanperbezaanantaraunsur,sebatian dan campuran,  membandingdanmembezakanciri-ciri logam denganbukanlogammelalui aktiviti,  mengelaskanunsurkepadalogamdanbukan logamberdasarkanciri-cirinya,  memberi contohlogamdan bukanlogam,  mengasingkankomponen dalamcampuran melalui aktiviti. Band 4 menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran, kaedah pengasingan campuran, ciri-ciri logam dan bukan logam serta pengelasannya mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan. 27 06-10.7.2015 2.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumberBumi kepada  Membincangkankepentingan sumberBumi (air,udara, tanah,mineral,bahanapi fosil dan bendahidup) kepadamanusia.  Melukispetakonsepuntuk menunjukkan hubunganantara sumber-sumberini kepadakeperluanasaskehidupan.  menerangkankepentingan kepelbagaian sumberBumi kepadamanusia,  menyatakanmaksud pemeliharaandan pemuliharaansumberBumi,  menyatakankepentingan pemeliharaandan pemuliharaansumberBumi, Band 6 mensintesis maklumat dalam bentuk
 10. 10. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 manusia  Mengumpul maklumatmengenai pemeliharaandanpemuliharaansumberdi Bumi.  Membincangkankepentingan pemeliharaandanpemuliharaansumberdi Bumi (seperti kitarsemulakertasuntuk mengurangkanpenebanganpokok, memuliharaairbersihbagi mengelakkan kekuranganair)  Menjalankanprojek,kempenatau pertandingantentangpengurangan penggunaan, penggunaansemuladankitar semulabahanseperti buku latihanyang tidakhabisdigunakansebagai bukunota dan mengumpul suratkhabarlama.  mengamalkanpenggunaan, gunasemuladan kitarsemulabahan. persembahan tentang hubungan sumber dengan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi secara kreatif, inovatif dan lengkap. 28 13-15.7.2015 BIDANG PEMBELAJARAN : UDARA DI SEKELILING KITA 3.1 Memahami komponen dalamudara  Mengumpul maklumatmengenai: a) komposisi udara, b) peratusannitrogen,oksigenandkarbon dioksidadalamudara.  Menjalankanaktiviti untuk menunjukkan: a) peratusanoksigendalamudara, b) udara mengandungi wapair, mikroorganismadanhabuk.  menyatakankomponendalamudara,  menerangkanmengapaudaraialahsuatu campuran,  menyatakanperatusan nitrogen,oksigendan karbondioksidadalamudara,  menunjukkanmelalui aktiviti: a) peratusanoksigendalamudara, b) udara mengandungi wapair, mikroorganismadanhabuk. Band 4 menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji komponen udara, ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan. 28-29 16-21.7.2015 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
 11. 11. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 29 22-24.7.2015 3.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida  Mengumpul maklumatmengenai ciri-ciri oksigendankarbondioksida.  Menjalankanaktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigendankarbondioksidadari aspek: a) kelarutandalamair, b) tindakbalasdengannatrium hidroksida, c) kesanke atas kayuuji berbara dan menyala,kertaslitmus,airkapurdan penunjukbikarbonat.  menyenaraikanciri-ciri oksigendankarbon dioksida,  mengenal pasti oksigendan karbondioksida berdasarkanciri-cirinya,  memilihujianyangsesuai untukoksigen dan karbondioksida. 30 27-31.7.2015 3.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untukrespirasi Mengumpul maklumatdan membincangkanrespirasi. Menjalankaneksperimenuntukmenunjukkan semasarespirasi,bendahidup: a) menggunakanoksigen, b) membebaskan karbondioksida.  menyatakantenaga,karbon dioksidadanwap air adalahhasil respirasi,  menghubungkaitbendahidupmenggunakan oksigendanmembebaskankarbondioksida semasarespirasi,  membandingdanmembezakankandungan oksigendalamudarasedutandengan udara hembusandalam manusia,  menyatakanoksigendiperlukandalam respirasi,  menjalankaneksperimenuntukmenunjukkan bendahidupmenggunakanoksigendan membebaskankarbondioksidasemasa respirasi. Band 5 mengamal dan menilai maklumat saintifik bagi menyiasat gas yang terlibat dalam respirasi persamaan, perbezaan antara udara sedutan dan udara hembusan mengikut prosedur yang betul dan bersistematik. 31 03-07.8.2015 3.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk  Mengumpul maklumatdan membincangkanpembakaran.  Menjalankaneksperimenuntuk: a) menunjukkanoksigendiperlukanuntuk pembakaran, b) mengkaji kesansaizsuatubekaske atas  menyatakanmaksud pembakaran,  menyatakanoksigendiperlukanuntuk pembakaran,  menyenaraikanhasil pembakaran,  menjalankaneksperimenuntukmengkaji Band 5 mengamal dan menilai maklumat saintifik bagi
 12. 12. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 pembakaran jangkamasa nyalaanlilin.  Menjalankanaktiviti untuk menguji hasil pembakaranarangdan lilin. pembakaran. menyiasat gas yang terlibat dalam pembakaran mengikut prosedur yang betul dan bersistematik. 32 10.8-14.8.2015 3.5 Menganalisa kesan pencemaran udara  Mengumpul maklumatdan membincangkan: a) maksudpencemaran udara, b) contohbahan cemar udara, c) sumberbahancemar udara, d) kesanpencemaranudarake atas manusiadanalam sekitar, e) langkah-langkahyangdiperlukanuntuk mengawal pencemaranudara.  Menjalankanprojekuntuk mengkaji: a) pencemaranudaradalamsuatu kawasan di sekitarsekolah, b) kesanpencemaranudara.  menerangkanmaksud pencemaranudara,  menyenaraikancontohbahan cemarudara,  menyenaraikansumberbahan cemarudara,  memerihalkankesan pencemaranudara,  menerangkanlangkah-langkahyangperlu diambil untuk menghalangdanmengawal pencemaranudara. 33 17-21.8.2015 3.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih  Mengumpul maklumatdan membincangkan: a) bagaimanakeadaankehidupantanpa udara yang bersih, b) cara mengekalkanudarasupayabersih c) amalanyang bolehmengekalkanudara yang bersih.  Menjalankanaktiviti untuk menunjukkan bahan cemardalamasap rokok.  memerihalkanbagaimanakehidupanjikatiada udara bersih,  mencadangkancara mengekalkanudara supayabersih,  mempraktikkanamalanyangmengekalkan udara yang bersih. 34 24-28.8.2015 TEMA : TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN : SUMBER TENAGA 1.1 Memahami  Mengumpul maklumatmengenai pelbagai bentukdansumbertenagasertaperubahan  menyenaraikanpelbagaijenistenaga,  menyenaraikanpelbagaisumbertenaga, Band 4 menggunakan
 13. 13. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 pelbagai bentukdan sumbertenaga tenaga.  Membincangkan matahari sebagai sumber tenagautama.  Menjalankanaktiviti untukmelihat perubahantenaga  dari tenagakeupayaankepadatenaga kinetic(contoh:sebiji bolayangbergolek menuruni suatucerun),  dari tenagakinetikkepadatenaga keupayaan(contoh:mengunci spring keretamainan).  mengenal pasti perubahan tenaga,  mengenal pasti matahari sebagai sumber tenagautama,  mengkaji perubahantenagakeupayaan kepadatenagakinetikdansebaliknyamelalui aktiviti. pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji perubahan tenaga daripada tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya, mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan. 35 01-04.9.2015 1.2 Memahami tenagaboleh diperbaharui dan yangtidak boleh diperbaharui  Mengumpul maklumatdan membincangkanmaksudsumbertenaga bolehdiperbaharuidanyangtidakboleh diperbaharui.  Menjalankanprojekberikut: a) sumbertenagabolehdiperbaharui dan yang tidakbolehdiperbaharui, b) penggunaantenagasolar, c) cara meningkatkanpenggunaantenaga secara cekap.  mendefinisikantenagaboleh diperbaharui dan yang tidak bolehdiperbaharui,  mengelaskanpelbagai sumbertenagakepada tenagabolehdiperbaharui danyangtidak bolehdiperbaharui  menerangkanmengapakitaperlumemulihara sumbertenaga,  mencadangkancara-cara menggunakan tenagasecara cekap. Band 3 mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai pengelasan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu secara meluas. 1.3 Menyedari kepentingan memulihara sumbertenaga  Membincangkankepentingan memulihara sumbertenaga.  Membincangkan penggunaan danpengurusansumbertenagayangcekap.  memerihalkanpentingnyamemulihara sumbertenaga,  menerangkanpengunaandanpengurusan sumbertenagayangcekap. Band 6 mensintesis maklumat dalam bentuk
 14. 14. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 persembahan mengenai keperluan memelihara sumber tenaga dan cadangan penggunaan tenaga efisien secara kreatif, inovatif dan lengkap. 36 07-11.9.2015 BIDANG PEMBELAJARAN : HABA 2.1 Memahami haba sebagai suatubentuk tenaga  Menjalankanaktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskanhaba. b) cara menghasilkanhaba, c) haba dan suhuadalahberbeza(contoh: Murid dimintameramal dan memerhatikanbagaimanasuhuberubah apabilaairpanas dan air sejuk dicampurkan).  Membincangkan: a) haba ialahsuatubentuktenaga, b) pelbagai kegunaanhabadalam kehidupanharian, c) maksudsuhu, d) perbezaanantarasuhu denganhaba.  menyatakanmatahari membebaskanhaba,  menyatakansumberlainbagi haba,  menyatakanhabaialahsuatubentuktenaga,  memberi contohpelbagai kegunaanhaba,  menyatakanmaksudsuhu,  menyatakanperbezaan antarahabadengan suhu. Band 2 menerangkan perbezaan antara haba dan suhu dengan jelas. Band 4 menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji Matahari membebaskan haba mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan.
 15. 15. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 37 14-18.9.2015 2.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya  Menjalankanaktiviti untuk menunjukkan haba boleh menyebabkanpepejal,cecair dan gas mengembangdanmengecut (contoh:boladan gelang,merkuri dalam termometerdanudaradalamkelalang dasar bulat).  Menjalankanaktiviti untuk menunjukkan pengaliranhabamelalui konduksi, perolakandansinaran.  Menjalankanaktiviti berkumpulanuntuk membincangkan: a) fenomenaalamseperti bayudarat,bayu lautdan pemanasanbumi oleh matahari, b) bagaimanasuhubangunanboleh dikekalkansejuk, c) maksudkonduktorhaba, d) maksudpenebathaba, e) pelbagai kegunaankonduktordan penebathabadalamkehidupanharian. f) Menjalankaneksperimenuntuk mengkaji kegunaanbahanyangberbeza sebagai penebathaba.  menyatakanhabamenyebabkan pengembangan danpengecutanpepejal, cecair dangas,  menyatakanhabamengalirdengantigacara (konduksi, perolakandansinaran),  menyatakanhabamengalirdari kawasan panas ke kawasansejuk,  memberi contohpengaliran habadalam fenomenaalam,  menyatakanmaksudkonduktorhaba,  menyatakanmaksudpenebathaba,  menyenaraikanpelbagaikegunaankonduktor dan penebathabadalamkehidupanharian  menjalankaneksperimenuntukmengkaji kegunaanbahanberbezasebagai penebat haba. Band 5 mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat konduktor haba, penebat haba serta kegunaannya, mengikut prosedur yang betul dan bersistematik. 38 19-27.9.2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 39 28.9- 02.10.2015 2.3 Menganalisa kesanhaba ke atas jirim Menjalankanaktiviti untuk menunjukkanperubahankeadaanjirimdalam prosesfizikal. Membincangkan: i) kesanhaba ke atas keadaanjirim, ii) contohpemerhatianharianyang menunjukkanperubahankepadakeadaan jirim.  menyatakanperubahankepadakeadaanjirim dalamprosesfizikaL  menerangkanperubahan kepadakeadaan jirimyangmelibatkanpenyerapandan  pembebasanhaba,  memberi contohpemerhatianharianyang menunjukkanperubahankepadakeadaan jirim. Band 4 menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji Matahari membebaskan haba
 16. 16. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 dan kesan haba terhadap jirim mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan. 2.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim  Membincangkankegunaan pengembangan dan pengecutan jirimdalamyangberikut: a) merkuri dalamtermometer, b) jalur dwilogamdi dalamalat penggera kebakaran, c) ruang pada landasankeretapi, d) penggolekpadajambatan keluli.  Membincangkanpenggunaan prinsip pengembangandan pengecutanjirimuntuk menyelesaikanmasalahyangmudah.  menerangkandengancontoh pelbagai kegunaanpengembangandan pengecutan jirimdalamkehidupanharian,  mengaplikasikanprinsip pengembangandan pengecutanjirimdalam menyelesaikan masalahyang mudah. 40 05-09.10.2015 2.5 Memahami bahawa permukaanobjek yang gelapdan Kusammenyerap dan membebaskan haba denganlebih baik  Menjalankaneksperimenuntuk menunjukkanyangberikut: a) objekyanggelapdankusammenyerap haba lebihbaikdaripadaobjekputihdan berkilat, b) objekyanggelapdankusam membebaskanhabalebihbaik daripada objekputihdanberkilat.  menyatakanobjekyanggelapdankusam menyeraphabalebihbaikdaripadaobjek putihdanberkilat,  menyatakanobjekyanggelapdankusam membebaskanhabalebihbaikdaripadaobjek putihdanberkilat,  menjalankaneksperimenuntukmengkaji penyerapandanpembebasanhaba. Band 5 mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat objek yang gelap dan kusam menyerap, membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat mengikut prosedur yang betul dan
 17. 17. RANCANGAN TAHUNAN [2015] SAINS TINGKATAN 1 bersistematik. 2.6 Menghargai faedah pengaliranhaba Membincangdanmempraktikkan amalan seperti membukatingkap dalamkelasatau makmal untukmeningkatkanpengaliranudara.  mengamalkanprinsip pengaliranhabademi kehidupanyanglebihselesa. 41 12-16.10.2015 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 42 19-23.10.2015 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 43-46 26.10- 20.11.2015 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN @ PERSEDIAAN KE TINGKATAN 2 47-52 21.11.2015 - 03.01.2016 CUTI AKHIR TAHUN

×