Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT 2015 Kimia Tingkatan 4

39,150 views

Published on

Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 4

Published in: Education
 • Be the first to comment

RPT 2015 Kimia Tingkatan 4

 1. 1. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 TEMA : MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SAINS BERASASKAN INKUIRI PETA PEMIKIRAN (I-THINK) KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 1 MINGGU ORIENTASI 2 PENGENALAN KEPADA KIMIA 1.1 Memahami kimia dan kepentingannya Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan. Menonton video atau perisian komputer tentang: (a) Kerjaya yang memerlukan ilmu kimia. (b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap pembangunan Negara. Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia Peta Bulatan 5 1 1
 2. 2. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 terhadap pembangunan Negara. 1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi, (b) Mengenalpasti semua pembolehubah, (c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan, (d) Membentuk hipotesis, (e) Memilih alat radas bersesuaian, (f) Menyenaraikan langkah kerja. Peta Alir 1.3 Menggabungka n sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik Menonton video atau membaca artikel mengenai penyiasatan saintifik. Murid membincangkan dan mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh penyelidik dan ahli sains dalam video atau artikel. Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik. Peta Bulatan 2
 3. 3. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : STRUKTUR ATOM MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SAINS BERASASKAN INKUIRI PETA PEMIKIRAN (I-THINK) KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 3 - 4 STRUKTUR ATOM 2.1 Menganalisis jirim Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. Menggunakan model atau menonton simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut: (a) teori kinetik jirim (b) maksud atom, molekul dan ion. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim melalui simulasi Peta Pokok 6 2 1 3
 4. 4. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 5 atau animasi berkomputer. Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. 2.2 Mensintesiskan struktur atom Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan Chadwick. Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom tentang proton dan neutron dalam nukleus dan susunan elektron dalam petala. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton, nombor nukleon dan bilangan proton, elektron dan neutron dalam sesuatu atom. Gunakan jadual untuk membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton, elektron dan neutron. Peta Pokok Peta Bulatan 4
 5. 5. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Mengkaji nombor proton dan nombor nukleon beberapa unsur yang berlainan. Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang unsur, A x z dimana; x = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom. 2.3 Memahami isotop dan menilai Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop 5
 6. 6. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 kepentingannya (b) isotop-isotop hidrogen, oksigen, karbon, klorin dan bromin. 8 2.4 Memahami susunan elektron bagi atom Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. Menjalankan aktiviti untuk: Peta Bulatan 6
 7. 7. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 (a) mengilustrasi susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. 9 2.5 Menghargai ketertiban dan keunikan struktur atom. Membincangkan sumbangan ahli sains terhadap sejarah perkembangan idea struktur atom. Mengadakan pertandingan bercerita tentang sejarah perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains. Peta Titi TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA 7
 8. 8. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 BIDANG PEMBELAJARAN : FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SAINS BERASASKAN INKUIRI PETA PEMIKIRAN (I-THINK) KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 9 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 3.1 Memahami dan mengaplikasikan konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif berdasarkan karbon-12. Membincangan kegunaan karbon -12 sebagai piawai untuk menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif secara anologi atau animasi berkomputer. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya, HCl, C02, Na2C03, Al(N03)3, CuS04.5H20. Peta Bulatan 8 1 1 3.2 Menganalisis hubungan antara bilangan mol dengan bilangan zarah Mengkaji konsep mol melalui analogi atau simulasi berkomputer. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang pemalar Avogadro. Membincang hubungkait di Peta Bulatan 8
 9. 9. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 10 antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan sebaliknya. 3.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim Membincangkan maksud jisim molar. Menggunakan anologi atau simulasi berkomputer, bincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. Peta Bulatan 11 UJIAN UP1 12 3.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen, gas karbon dioksida dan gas helium. Menggunakan grafik atau Peta Bulatan 9
 10. 10. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 simulasi computer, bincang: (a) Perhubungan di antara isipadu molar dengan pemalar Avogadro. (b) Membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Membina peta minda untuk menunjukkan perhubungan di antara bilangan zarah, bilangan mol, jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah, bilangan mol, jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14 - 15 3.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia, formula empirik, formula molekul. Peta Titi 10
 11. 11. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer, (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida, (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan formula empirik danformula molekul. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan, (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. Peta Buih Berganda 16 3.6 Mentafsirkan Bincang: 11
 12. 12. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 persamaan kimia (a) maksud persamaan kimia, (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat, CuC03, (b) pembentukan ammonium klorida, NH4Cl, (c) pemendakan plumbum(II) iodida, PbI2. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia, (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif, (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) Peta Pokok 16 3.7 Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyiasatan tentang jirim Membincangkan sumbangan ahli sains dalam penyelidikan terhadap jisim atom relatif, jisim molekul relatif, konsep mol, formula dan persamaan kimia. Peta Bulatan 12
 13. 13. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Berbincang untuk mewajarkankeperluan ahli sains mengamalkan sikap saintifik dan nilai positif dalam menjalankan penyelidikan tentang struktur atom, formula dan persamaan kimia. Membincangkan peranan simbol kimia, formula dan persamaan kimia sebagai alat komunikasi dalam kimia. TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA 13
 14. 14. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 BIDANG PEMBELAJARAN : JADUAL BERKALA UNSUR MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SAINS BERASASKAN INKUIRI PETA PEMIKIRAN (I-THINK) KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 10 JADUAL BERKALA UNSUR 4.1 Menganalisis Jadual Berkala Unsur Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala, (b) Nombor proton, (c) Susunan elektron. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan elektron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan Peta Titi 6 1 1 14
 15. 15. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 10 kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. 4.2 Menganalisis Kumpulan 18 Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti, keadaan fizik, ketumpatan dan takat didih. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18, (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsurk Kumpulan 18. Guna gambarajah atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan susunan elektron duplet dan oktet bagi Peta Bulatan Peta Buih 15
 16. 16. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 11 - 12 unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan kestabilannya. Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18. 4.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1, (b) sifat fizik umum unsur litium, natrium dan kalium, (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan, ketumpatan dan takat lebur, (d) sifat kimia litium, natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium, natrium dan kalium (f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium, natrium dan kalium dengan air dan oksigen. Peta Bulatan Peta Buih Berganda 16
 17. 17. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Mengkaji tindak balas litium, natrium dan kalium dengan klorin dan bromin melalui simulasi berkomputer. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium, natrium dan kalium. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1 12 - 13 4.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17, (b) sifat fizik klorin, bromin dan iodin dari segi warna, ketumpatan dan takat didih, (c) perubahan sifat Peta Bulatan 17
 18. 18. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 fizik dari klorin ke iodin, (d) menghuraikan sifat kimia klorin, bromin dan iodin, (e) persamaan sifat kimia klorin, bromin dan iodin, (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin, bromin dan iodin dengan: (a) air, (b) logam, seperti ferum, (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin, bromin dan iodin. Peta Buih 18
 19. 19. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17 13 4.5 Menganalisis unsur dalam Kala Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton, (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkann ya dengan sifat logam. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. Peta Buih 19
 20. 20. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti, silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik. 14 4.6 Memahami unsur peralihan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur, ketumpatan, nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan, (b) hasil tindak balas di antara larutan Peta buih 20
 21. 21. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 akues sebatian unsur peralihandengan larutan natrium hidroksida, NaOH dan larutan ammonia, NH3(ak). Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. 14 4.7 Mensyukuri kewujudan unsur dan sebatiannya. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. Menjalankan projek untuk mengumpul Peta Buih 21
 22. 22. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 spesimen atau gambar pelbagai jenis batu batan. Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran. TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. IKATAN KIMIA MINGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 14 5.1 MEMAHAMI ASAS PEMBENTUKAN SEBATIAN Peta pokok 8 2 2 22
 23. 23. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 BAB 5 IKATAN KIMIA 15 5.2 MENSINTESIS IDEA TENTANG PEMBENTUKAN IKATAN ION Peta Bulatan 16 5.3 MENSINTESIS IDEA TENTANG PEMBENTUKAN IKATAN KOVALEN Peta Buih Berganda 17 5.4 MENGANALISIS SIFAT SEBATIAN ION DAN SEBATIAN KOVALEN Menjalankan eksperimen untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Peta Buih Peta Buih Berganda TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA 23
 24. 24. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 BIDANG PEMBELAJARAN : 6. ELEKTROKIMIA MINGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 21 22 ELEKTROKIMIA 6.4 Menilai proses elektrolisis dalam industri Menjalankan eksperiemn untuk mengkaji penulenan logam dan penyaduran logam. Peta Pokok Peta Bulatan 10 2 1 22 23 6.5 Menganalisis sel kimia Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan tenaga elektrik daripada sel kimia yang ringkas Peta Bulatan Peta Buih Berganda 23 24 6.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Menjalankan eksperimen bagi membina Siri Elektrokimia . Peta Bulatan MINGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN IBSE KECUKUPAN LATIHAN 24
 25. 25. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 I-THINK OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 24 ELEKTROKIMIA 6.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggung- jawab dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Peta Bulatan TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 25
 26. 26. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 BIDANG PEMBELAJARAN : 7. ASID DAN BES MINGGU TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 24 ASID DAN BES 7.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes Menjalankan eksperimen bagi membuktikan kepentingan kehadiran air untuk pembentukan ion hydrogen bagi menunjukkan sifat asid Menjalankan eksperimen bagi membuktikan kepentingan kehadiran air untuk pembentukan ion hidroksida bagi menunjukkan sifat alkali Peta Bulatan Peta Buih 9 2 1 25 7.2 Mensintesiskan konsep asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah Peta Bulatan Peta Titi 26 ASID DAN BES 7.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara nilai pH dan kemolaran asid dan alkali. Peta Pokok 27 7.4 Menjalankan pentitratan asid dan bes dan Peta Bulatan 26
 27. 27. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Menganalisis peneutralan menentukan takat akhir menentukan penunjuk. TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA 27
 28. 28. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 BIDANG PEMBELAJARAN : 8.0 GARAM MINGGU TARIKH TAJUK BIDANG PEMBELAJARAN IBSE ITHINK KECUKUPAN LATIHAN KERTAS 1 KERTAS 2 A B C 34 19-23 Ogos 8.0 GARAM 8.1 Mensintesiskan garam Mengumpul dan mentafsirkan data tentang: (a) kewujudan garam secara semula jadi, (b) maksud garam, (c) kegunaan garam dalam bidang pertanian, perubatan, penyediaan dan pengawetan makanan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan garam-garam nitrat, sulfat, karbonat dan klorida. Menyediakan garam PETA POKOK CARTA ALIR 6 1 1 28
 29. 29. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 terlarut melalui tindakbalas: (a) asid dengan alkali (b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam (d) asid dengan karbonat logam Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan menggunakan kaedah penghabluran semula. Bincangkan keperluan penulenan garam. Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti ciri- ciri fizik hablur garam seperti kuprum (II) sulfat, CuS04, natrium klorida, NaCl, kalium kromat (VI), K2Cr04 dan kalium dikromat, K2Cr207 Menyediakan garam tak PETA BUIH 29
 30. 30. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 terlarut seperti plumbum(II) iodida, PbI2, plumbum(II) kromat(VI), PbCr04 dan barium sulfat, BaS04 melalui tindak balas pemendakan. Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida, PbI2, plumbum(II) kromat(VI), PbCr04 dan barium sulfat, BaS04 melalui tindak balas pemendakan. Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut. 30
 31. 31. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu. Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri. 31
 32. 32. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 35-37 26 Ogos - 13 SEPT 8.0 GARAM 8.2 Mensintesiskan analisis kualitatif garam Membincangkan maksud analisis kualitatif. Mengkaji warna dan keterlarutan dalam air bagi beberapa garam dan seterusnya membuat inferens tentang garam tersebut. Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah- kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. Memerhati dan menjalankan ujian PETA BULAT PETA POKOK 32
 33. 33. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen, 02, hidrogen, H2, karbon dioksida, C02, ammonia, NH3, klorin, Cl2, hidrogen klorida, HCl, sulfur dioksida, S02 dan nitrogen dioksida, N02. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion PETA POKOK 33
 34. 34. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 karbonat, sulfat, klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu 2+ , Mg 2+ , Al3+ , Fe2+ , Fe3+ , Pb2+ , Zn2+ , NH4 + dan Ca 2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida, NaOH dan larutan ammonia, NH3 (ak). Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe 2+ , Fe 3+ , Pb2+ dan NH4 + dalam lrutan akueus + 34
 35. 35. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam. Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui. CARTA ALIR 35-37 26 Ogos - 13 Sept 8.0 GARAM 8.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan, penyediaan larutan piawai, penyediaan garam dan hablur. Merancang eksperimen, membuat pemerhatian, merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. 35
 36. 36. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMA BIDANG PEMBELAJARAN : BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SAINS BERASASKAN INKUIRI PETA PEMIKIRAN (I-THINK) KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 OBJEKTIF STRUKTUR ESEI 32 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 9.1 Memahami pembuatan asid sulfurik Membincangkan penggunaan asid sulfurik dalam kehidupan harian, contohnya, pembuatan cat, detergen, baja dan akumulator. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik. Membina carta alir untuk menunjukkan peringkat- peringkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida, S02, menyebabkan pencemaran alam sekitar. Peta Alir 9 1 1 36
 37. 37. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 9.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian, contohnya, penghasilan baja dan asid nitrik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat- sifat ammonia. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkat- peringkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium, contohnya, ammonium sulfat, (NH4)2S04. Peta Buih 9.3 Memahami aloi Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. Peta Bulatan 37
 38. 38. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi, (b) tujuan menghasilkan aloi, seperti duralumin, loyang, keluli, keluli nirkarat, gangsa dan piuter, (c) komposisi, sifat dan kegunaan aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi, keluli dan keluli nirkarat. Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi. Peta Titi 33 9.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Membincangkan maksud polimer. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. Mengenal pasti monomer- monomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. Peta Bulatan 38
 39. 39. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada pembuangan bahan polimer sintetik. Membahaskan tentang kegunaan polimer sintetik dan kesan kepada alam sekitar akibat daripada penggunaan polimer sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam kehidupan harian. 33 9.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Mengumpul dan mentafsirkan data tentang jenis, komposisi, sifat dan kegunaan kaca dan seramik. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik, contohnya, kaca fotokromik dan kaca konduksi. Peta Pokok 33 9.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit, (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan, superkonduktor spesifik, gentian optik, gentian kaca dan kaca fotokromik, (c) komponen-komponen bahan komposit, Peta Bulatan 39
 40. 40. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 (d) kegunaan bahan komposit. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. Melihat cara penghasilan bahan komposit di kilang-kilang. Peta Buih Berganda 33 9.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Membincangkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan harian. Mengadakan forum untuk membincangkan kepentingan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk kesejahteraan hidup sejagat Menonton persembahan multimedia atau simulasi komputer berkenaan dengan pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. Peta Bulatan 34 UJIAN AMALI 35 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 40
 41. 41. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 41
 42. 42. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 42
 43. 43. RPT : KIMIA TINGKATAN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2015 43

×