Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT 2015 Fizik Tingkatan 5

35,887 views

Published on

Rancangan Pengajaran Tahunan Fizik Tingkatan 5

Published in: Education
 • tqvm
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

RPT 2015 Fizik Tingkatan 5

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 1 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.GELOMBANG Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota / Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 1 05 – 09 Jan 1.1 Memahami Gelombang Memerhati situasi untukmendapat ideamengenai gelombangseperti getaranpada tali,springslinki atau tangki riak. Menjalankanaktiviti menggunakan tangki riakdan springslinki untuk menunjukkan: a) gelombangmemindahkan tenagatanpa memindahkan jirim, b) gelombangmelintangdan gelombangmembujur, c) muka gelombang d) arah perambatangelombang danhubungannyadengan mukagelombang. Melihatsimulasi komputeruntuk mendapatideamengenai: a) gelombangmelintangdan gelombangmembujur, b) mukagelombang c) arah perambatangelombang danhubungannyadengan muka gelombang Murid boleh:  menghuraikanmaksud gerakangelombang  mengenalpasti bahawa gelombang memindahkantenaga tanpa memindahkan jirim  membanding gelombangmelintang dan gelombang membujurdan memberi contohsetiap satunya  menyatakanapakah maksudmuka gelombang  menyatakanarah perambatangelombang dan hubungannya denganmuka gelombang amplitud - amplitude frekuensi - frequency gelombangmelintang- transversewave gelombangmembujur- longitudinalwave tempoh- period perambatan-propagation resonan- resonance getaran- vibration mukagelombang- wavefront panjanggelombang - wavelength gelombang - wave Frog VLE
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.2 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota / Perbendaharaan Kata Kemahiran Memerhati satusistemayunan seperti bandul ringkasatauspring berbebanuntukmendefinisi amplitud,tempohdanfrekuensi. Melihatsimulasi komputeruntuk mendapatkefahamanmengenai a) amplitud(a) b) tempoh(T) c) frekuensi (f) d) panjanggelombang(λ) e) lajugelombang(v) Membincangkanamplituddan tempohdenganbantuangraf sesaran-masabagi suatugelombang. Membincangkanamplitud dan panjanggelombangdenganbantuan graf sesaran-jarakbagi suatu gelombang. Membincangkanhubunganantara laju,panjanggelombangdan frekuensi. Membincangkanpenyelesaian masalahmengenai laju,panjang gelombangdanfrekuensi. Memerhati danmembincangkan kesan:  mendefinisi i. amplitud ii. tempoh iii. frekuensi iv. panjanggelombang v. lajugelombang  melakardanmentafsir graf sesaran-masabagi suatugelombang  melakardanmentafsir graf sesaran-jarakbagi suatugelombang  mengesahkan hubunganantara laju, panjanggelombangdan frekuensi  menyelesaikanmasalah mengenai laju,panjang gelombangdan frekuensi  menghuraikan pelembapanbagi satu sistemayunan menghuraikanresonan bagi satusistemayunan v = f λ bolehditerbitkan daripada v = s t
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 3 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota / Perbendaharaan Kata Kemahiran a) pelembapanbagi satusistem ayunan b) resonanbagi satusistemayunan seperti bandul Barton ElemenKBAT– Aplikasi resonans dalamteknologi moden Minggu 2 12 – 16 Jan 1.2 Menganalisis pantulangelombang Menjalankanaktiviti untuk memerhati pantulan: a) gelombangsatahdi dalam tangki riak, b) cahaya, c) gelombangbunyi. Membincangkanciri-ciri pantulan gelombangdari segi sudutpantulan, panjanggelombang,frekuensi,laju dan arah perambatangelombang dan hubungannyadengan gelombangtuju. Melihatsimulasi komputer mengenai pantulangelombang Murid boleh:  menghuraikanpantulan gelombangdari segi suduttuju,sudut pantulan,panjang gelombang,frekuensi, lajudan arah perambatan gelombang.  melukisgambarajah untukmenunjukkan pantulangelombang. Pantulangelombangair membulatdan penggunaanpemantul melengkungtidak diperlukan. suduttuju– angleof incidence sudutpantulan – angle of reflection gema– echo gelombangsatah – plane wave pantulan– reflection tangki riak– ripple tank gelombangbunyi –sound wave IBSE – inkuiri pengesahan 1.3 Menganalisis pembiasan gelombang Menjalankanaktiviti untuk memerhati pembiasan: a) gelombangairsatahdi dalam tangki riak b) gelombangcahaya c) gelombangbunyi Membincangkanciri-ciri pembiasan Murid boleh:  menghuraikanpembiasan gelombangdari segi sudut tuju,sudutbiasan,panjang gelombang,frekuensi,laju dan arah perambatan gelombang  melukisgambarajahuntuk Termasukpembiasan gelombangmelalui blok kaca satah, cembungdan cekungyanglutsinar. sudutbiasan – angleof refraction pembiasan- refraction IBSE – inkuiri pengesahan
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.4 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota / Perbendaharaan Kata Kemahiran gelombangdari segi sudutbiasan, panjanggelombang,frekuensi,laju dan arah perambatangelombang dan hubungannyadengan gelombangtuju. Melihatsimulasi komputer mengenai pembiasangelombang. menunjukkanpembiasan gelombang Minggu 3 19 – 23 Jan 1.4 Menganalisis pembelauan gelombang Menjalankanaktiviti untuk memerhati pembelauan: a) gelombangairdi dalam tangki riak b) gelombangcahaya c) gelombangbunyi Membincangkanciri-ciri pembelauan gelombangdari segi panjang gelombang,frekuensi,laju,arah perambatandanbentukgelombang, dan hubungannyadengan gelombangtuju. Melihatsimulasi komputertentang pembelauangelombang. Murid boleh:  menghuraikan pembelauangelombang dari segi panjang gelombang,frekuensi, laju,arah perambatan dan bentukgelombang  melukisgambarajah untukmenunjukkan pembelauangelombang Membincangkankesan saizcelahterhadap darjahpembelauan. pembelauan –diffraction IBSE – inkuiri pengesahan Minggu 4 26 – 30 Jan 1.5 Menganalisis interferens gelombang Memerhati model mekanikal seperti springslinki untukmendapatidea tentangsuperposisi. Murid boleh:  menyatakanprinsip superposisi Eksperimendwicelah Young mungkin digunakanuntuk menunjukkaninterferens IBSE – inkuiri pengesahan
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 5 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota / Perbendaharaan Kata Kemahiran Menjalankanaktiviti untuk memerhati corakinterferens: a) gelombangairdalamtangki riak b) gelombangcahaya c) gelombangbunyi Membincangkaninterferens membinadaninterferens memusnah. Membincangkan λ = ax D  menerangkan interferensgelombang  melukiscorak interferens  mentafsircorak interferens  menyelesaikanmasalah melibatkan λ = ax D gelombangcahaya. λ - panjang gelombang x - jarak antara dua nodatau dua anti-nod yang berturutan a - jarak antara dua sumber gelombang D - jarak tegakdari sumberke kedudukandi mana x diukur. Interferens –interference corak interferens – interferencepatterns superposisi – superposition ElemenKBAT– Teknologi ‘stealth’ dalampesawat tempur Minggu 5 02 – 06 Feb 1.6 Menganalisis gelombangbunyi Membincangkan a) penghasilanbunyimelalui sumberyangbergetar b) gelombangbunyi sebagai gelombangmembujuryang memerlukanmediumuntuk perambatan Murid boleh :  menghuraikangelombang bunyi  menerangkanbagaimana kenyaringan berhubungkaitdengan amplitud  menerangkanbagaimana kelangsingan kenyaringan–loudness kelangsingan –pitch getaran - vibration
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.6 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota / Perbendaharaan Kata Kemahiran Menonton simulasi komputeratau menjalankanaktiviti untuk memerhati kesan: a) amplitudke ataskenyaringan, b) frekuensi ke ataskelangsingan. Memerhatikansimulasi komputer atau menjalankanaktiviti untuk mendapatideamengenai aplikasi gelombangbunyi. Mengkaji danmelaporkantentang aplikasi pantulangelombangbunyi seperti sonardanpengimbas ultrasound. berhubungkait dengan frekuensi  menghuraikanaplikasi pantulangelombangbunyi  menghitungjarak menggunakanpantulan gelombangbunyi Minggu 6 09 – 13 Feb 1.7 Menganalisis gelombang elektromagnet Mengkaji danmelaporkantentang komponenspektrumelektromagnet dari segi: a) penguranganjarakgelombang dan pertambahanfrekuensi b) sumber-sumber Membincangkanciri-ciri gelombang elektromagnet. Membincangkanaplikasi gelombang elektromagnetseperti: a) gelombangradiountuk penyiarandankomunikasi Murid boleh  menghuraikanspektrum elektromagnet  menyatakanbahawa cahaya tampakmerupakan sebahagiandaripada spektrumelektromagnet  menyenaraikansumber gelombangelektromagnet  menghuraikanciri-ciri gelombangelektromagnet  menghuraikanaplikasi gelombangelektromagnet  Menghuraikankesan spektrumelektromagnet – electromagnetic spectrum sinargama – gammarays sinarinframerah– infraredrays gelombangmikro – microwaves gentianoptik – optical fibres gelombangradio – radio waves sinarultraungu – ultravioletrays Frog VLE
 7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 7 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota / Perbendaharaan Kata Kemahiran b) gelombangmikrountuksatelit dan telefonselular c) sinaraninframerahdalam peralatanelektrikdi rumah, kawalanjarak jauhdan alat tinjaumalam d) cahaya tampakdalam gentian optikdanfotografi e) sinaranultraungudalamlampu pendarfluordanpensterilan f) penggunaansinar-X di hospital dan bidangkejuruteraan g) sinargama dalamperubatan Mengkaji danmembuatlaporan mengenai kesansampingan terhadappendedahanyang berlebihankepadakomponen tertentu spektrumelektromagnet. sampinganterhadap pendedahanyang berlebihankepada komponentertentu spektrumelektromagnet cahaya tampak– visible light sinar-X– X-rays ElemenKBAT– kesandedahan berterusan gelombangEM
 8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.8 BIDANG PEMBELAJARAN : 2. ELEKTRIK Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 7 16 – 20 Feb 2.1 Menganalisis medan elektrikdan pengalirancas Membincangkanaruselektrik sebagai kadarpengalirancas,iaitu I = Q t Menjalankanaktiviti /melihat simulasi komputeruntukmengkaji garismedanmagnetuntuksusunan cas yang berbeza. Memerhati kesanmedan elektrikke atas: a) sebiji bolapingpongyang bersalutbahankonduktor b) nyalaanlilin Membincangkanpenyelesaian masalahmelibatkancaselektrikdan arus. Murid boleh:  menyatakanhubungan antara pengaliran elektrondanarus elektrik  mendefinisikanarus elektrik  menghuraikanmedan elektrik  melakarkan garis medanelektrikuntuk menunjukkanarah medan  menghuraikankesan medanelektrikke atas cas  menyelesaikanmasalah melibatkancaselektrik dan arus Mengingatkembali aktiviti yangdijalankan menggunakanpenjana Vande Graaf untuk menunjukkanhubungan antara cas elektrikdan pengaliranarus. I - arus Q - cas t - masa cas elektrik –electric charge arus elektrik –electric current medanelektrik –electric field aliranelektron –electron flow Minggu 7 16 – 20 Feb 2.2 Menganalisis hubunganantara arus elektrikdan bezakeupayaan Melihatsimulasi komputeruntuk memahami bezakeupayaan. Membincangkanbezakeupayaan(V) sebagai kerja(W) yangdilakukan untukmenggerakkan1Ccas(Q) antara dua titikdalammedan elektrik,iaitu Murid boleh:  Mendefinisi beza keupayaan  merancangdan menjalankan eksperimenuntuk menentukanhubungan Bolehmenggunakan sama ada beza keupayaanatauvoltan. bezakeupayaan – potentialdifference rintangan– resistance voltan- voltage
 9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 9 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran V = W Q Merancang dan menjalankan eksperimenuntukmenentukan hubunganantara arus danbeza keupayaanbagi satukonduktorohm. MembincangkanhukumOhm sebagai hubunganantarabeza keupayaandenganaruspada suhu malar. Membincangkanrintangansebagai nisbahbezakeupayaankepadaarus bagi satu konduktorohm. Menjalankaneksperimenuntuk mengkaji danmembincangkan faktor-faktoryangmempengaruhi rintangan,iaitujenisbahan,luas keratanrentas,panjangdan suhu. Membincangkanpenyelesaian masalahyang melibatkanbeza keupayaan,arusdanrintangan. Mengkaji danmelaporkantentang superkonduktor. antara arus dan beza keupayaan  menghuraikan hubunganantara arus dan bezakeupayaan  menyatakanhukum Ohm  mendefinisi rintangan  menerangkanfaktor- faktoryang mempengaruhi rintangan  menyelesaikanmasalah yang melibatkanbeza keupayaan,arusdan rintangan  menghuraikan superkonduktor IBSE – inkuiri Berpandu KEMAHIRAN PENYIASATAN SAINTIFIK (Kaedah1)
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.10 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 8 23 – 27 Feb 2.3 Menganalisislitar sesiri danselari Menjalankanaktiviti untukmengenal pasti litarsesiri danselari. Menjalankanaktiviti mengkaji hubunganarus, I dan beza keupayaan, V bagi litarsesiri dan selari menggunakanammeterdan voltmeteruntukmenunjukkannilaiI dan V. Menghitungrintanganberkesanbagi perintangyangdisambungkansecara a) sesiri b) selari Membincangkandanmengaplikasi prinsiparus,bezakeupayaandan rintangan bagi litar sesiri danselari kepadasituasi barudan penyelesaianmasalah. Murid boleh:  mengenal pasti litar sesiri danselari  membandingkanarus dan bezakeupayaan bagi litarsesiri dan selari  menentukanrintangan berkesanbagi perintang-perintang yang disambungkan secara sesiri  menentukanrintangan berkesanbagi perintang-perintang yang disambungkan secara selari  menyelesaikanmasalah melibatkanarus,beza keupayaandan rintanganbagi litar sesiri,selari danlitar gabungan rintanganberkesan – effectiveresistance litarsesiri – series circuit litar selari – parallel circuits IBSE – inkuiri pengesahan Minggu 9 02– 06 Mac Ujian Pertengahan Penggal 1 Minggu 10 09 – 13 Mac Ujian Pertengahan Penggal 1 Minggu 11 14 – 22 Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2014
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 11 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 12 23 – 27 Mac 2.4 Menganalisisdaya gerakelektrikdan rintangandalam. Membincangkand.g.e.sebagai kerja daripadasatu sumberuntuk menggerakkansatuunitcas mengelilingi satulitarelektrikyang lengkap. Menjalankanaktiviti untuk membezakanantarad.g.e. danbeza keupayaan. Menjalankanaktiviti untukmengkaji rintangandalam. Menjalankanaktiviti untuk menentukand.g.e.danrintangan dalamsebuahbateri dengan memplotgraf voltanmelawanarus. Membincangkanpenyelesaian masalahmelibatkand.g.e.dan rintangandalam. Murid boleh:  mendefinisikandaya gerakelektrik(d.g.e.)  membezakanantara d.g.e.danbeza keupayaan  menerangkanrintangan dalam.  menentukand.g.e.dan rintangandalam menyelesaikanmasalah melibatkand.g.e.danrintangan dalam Menjelaskan bahawa d.g.e.bukan daya tetapi tenagaper unitcas daya gerakelektrik – electromotiveforce rintangandalam– internal resistance IBSE – inkuiri pengesahan IBSE – inkuiri Berpandu KBAT – Kesan rintangandalam terhadapbateri murah dan berjenama Minggu 13 30 Mac – 03 Apr 2.5 Menganalisistenaga dan kuasaelektrik Membincangkanhubunganantara a) tenaga(E),voltan(V), arus(I) dan masa (t) b) kuasa(P),voltan(V) danarus (I) Murid boleh:  Mendefinisikantenaga elektrik  Mendefinisikankuasa elektrik kecekapantenaga– energy efficiency kuasa- power
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.12 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Membincangkanpenyelesaian masalahmelibatkantenagadan kuasaelektrik. Membandingkankadarkuasa pelbagai alatanelektrikdi rumahdan menghitungkantenagayang digunakanpadaselamasa yang tetap. Menjalankanaktiviti membandingkanalatanelektrikdi rumah yangmenjalankanfungsi yang sama seperti mentol berfilamen tungstendanmentol jimattenaga dari segi kecekapanpenggunaan tenaga. Mengkaji danmembuatlaporan mengenai cara-carameningkatkan kecekapantenagadi rumahatau sekolah. Membincangkan kepentingan penyelenggaraanuntukmemastikan kecekapanalatanelektrik  menyelesaikanmasalah melibatkantenagadan kuasaelektrik.  membandingkankadar kuasadan penggunaan tenagapelbagai alatan elektrik  membandingkan pelbagai alatanelektrik dari segi kecekapan penggunaantenaga  menghuraikancara-cara meningkatkan kecekapantenaga ElemenKBAT: Bandingkanmana- mana alatan elektrikyang menjimatkan tenaga.
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 13 BIDANG PEMBELAJARAN : 3. KEELEKTROMAGNETAN Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 14 06 – 10 Apr 3.1 Menganalisis kesan magnetke atas suatukonduktor pembawaarus Mengingatkembali apaitu elektromagnet. Menjalankanaktiviti untukmengkaji corak dan arah medanmagnetyang disebabkanoleharusdalamsuatu : a) dawai lurus, b) gegelungbulat, c) solenoid. Merancang dan menjalankan eksperimenuntukmengkaji faktor- faktoryang mempengaruhikekuatan medanmagnetbagi suatu elektomagnet,iaitu: a) bilanganlilitanpadagegelung, b) saiz arus yangdibawaoleh gegelung, c) penggunaanterasbesi lembut. Mengkaji danmelaporkantentang aplikasi elektromagnetseperti locengelektrik,pemutuslitar, geganti elektromagnetdancuping telingatelefon. Murid boleh:  menyatakanapaitu elektromagnet  melukiscorakdan menandakanarah medanmagnetyang disebabkanoleharus dalamsuatu : i. dawai lurus, ii. gegelungbulat, iii.solenoid.  merancangdan menjalankan eksperimenuntuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatanmedan magnetbagi suatu elektromagnet  menghuraikanaplikasi elektromagnet Petua genggaman tangan kanan boleh diperkenalkan gegelung–coil solenoid - solenoid IBSE – Inkuiri Terbuka(Tugasan 14 Modul Pedagogi SainsMenengah) ElemenKBAT: Aplikasi alatanyang menggunakan konsep elektromagnet
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.14 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 15 13 – 17 Apr 3.2 Memahami dayake atas konduktor pembawaarus dalamsuatu medanmagnet Menjalankanaktiviti untuk menunjukkandayake atassuatu konduktorpembawaarusdalam suatumedanmagnettermasuk kesanmenyongsangkanaraharus dan medanmagnet. Melihatsimulasi komputeruntuk memahami medanmagnetpaduan yang diperolehi daripada penggabunganmedan-medan magnetyang disebabkanoleh konduktor pembawaarusdan suatu magnet. Menjalankaneksperimenuntuk mengkaji faktor-faktoryang mempengaruhi dayake atassuatu konduktor pembawaarusdalam suatumedanmagnetdan membincangkanbagaimanaia mempengaruhi dayake atas konduktor pembawaarus dalam suatumedanmagnet. Menjalankanaktiviti untuk memerhati kesanputaransuatu gegelungpembawaarusdalam suatumedanmagnet. Murid boleh:  menghuraikanapayang berlakukepadasuatu konduktorpembawa arus dalamsuatu medanmagnet  melukiscorakmedan magnetpaduan disebabkanoleh konduktorpembawa arus dalamsuatu medanmagnet  menghuraikan bagaimanakonduktor pembawaarusdalam medanmagnet mengalami daya  menerangkanfaktor- faktoryang mempengaruhi magnituddayayang bertindakke atas konduktorpembawa arus dalamsuatu medanmagnet  menghuraikan bagaimanagegelung pembawaarusdalam medanmagnet mengalami daya putaran Petuatangankiri Fleming bolehdiperkenalkan. konduktorpembawaarus – current-carrying conductor motor arusterus – direct currentmotor medanmagnet– magneticfield ammetergegelung bergerak– moving-coil ammeter Prinsipkerjasuatu ammetergegelung bergerakbolehjuga dibincangkan. Perbandingankepada suatumotor arus ulang- alikbolehdibincangkan. IBSE – inkuiri Berstruktur
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 15 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Membincangkanbagaimanakesan putaran suatugegelungpembawa arus dalamsuatu medanmagnet digunakandalamtindakansuatu motor. Menjalankanaktiviti ataumelihat simulasi komputeruntukmengkaji faktor-faktoryangmempengaruhi kelajuanputaransuatumotor elektrik.  menghuraikan bagaimanasuatumotor arus terusbekerja  menyatakanfaktor- faktoryang mempengaruhi kelajuan putaran suatumotor elektrik Minggu 16 20 – 24 Apr 3.3 Menganalisis aruhan elektomagnet Menjalankanaktiviti untuk memerhati aruhanelektromagnet dalamsuatu : a) dawai lurus, b) gegelung c) solenoid. Membincangkanaruhan elektromagnetsebagai penghasilan daya gerakelektrikdalamsuatu konduktorbilaterdapatgerakan relatif konduktormerentasi suatu medanmagnet. Membincangkanaraharus aruhan dalam : a) dawai lurus, b) gegelung c) solenoid. Murid boleh:  menghuraikanaruhan elektromagnet  menunjukkanaraharus aruhan dalam i) dawai lurus, ii) gegelung iii) solenoid HukumFaraday dan hukumLenzboleh diperkenalkan. Petuatangankanan Flemingboleh diperkenalkan. arus ulang-alik– alternatingcurrent arus terus– direct current aruhan elektromagnet– electromagneticinduction Frog VLE
 16. 16. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.16 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 17 27 Apr – 01 Mei Menjalankanaktiviti untukmengkaji faktor-faktoryangmempengaruhi magnitudarusaruhan dan membincangkanbagaimanaia mempengaruhi magnitudarus aruhan. Mengkaji danmelaporkantentang aplikasi aruhanelektromagnet seperti dalampenjanaarusterus (a.t) dan arus ulang-alik(a.u.). Memerhati danmembincangkan outputyang dijanakanolehsumber arus terusdan arus ulang-alikatas unitpaparan seperti osiloskopsinar katod.  menerangkanfaktor- faktoryang mempengaruhi magnitudarusaruhan  membincangkan aplikasi aruhan elektromagnet  membandingkanarus terusdan arus ulang- alik IBSE - Inkuiri Berstruktur Minggu 18 04 – 08 Mei 3.4 Menganalisis transformer Menjalankanaktiviti untuk mendapatpemahamantentang strukturdan prinsipkerjasuatu transformerinjaknaikdan transformerinjakturunyangringkas. Menjalankankanaktiviti untuk mengkaji hubunganantarabilangan lilitangegelungprimer(Np),bilangan lilitangegelungsekunder(N s), voltanprimer(Vp) danvoltan sekunder(Vs). Murid boleh:  menghuraikanstrukturdan prinsipkerjasuatu transformerringkas.  membandingdan membezakantransformer injaknaikdantransformer injakturun.  menyatakanbahawa Vp Np -- - = --- Vs Ns Primer– primary Sekunder–secondary Transformerinjakturun – step-downtransformer Transformerinjaknaik - step-downtransformer IBSE – Inkuiri Pengesahan
 17. 17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 17 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Membincangkanhubunganantara kuasaoutput dankuasa inputdalam suatutransformerunggul,iaitu Vp Ip = Vs Is Membincangkan a) kehilangantenagadalam suatu transformer, b) cara-cara untukmeningkatkan kecekapansuatu transformer. Membincanguntukmenyelesaikan masalahmelibatkantransformer. untuksuatu transformerunggul  menyatakanVp Ip = Vs Is untuk suatutransformer unggul  menghuraikankehilangan tenagadalamsuatu transformer  menghuraikancara-cara untukmeningkatkan kecekapansuatu transformer  menyelesaikanmasalah yang melibatkan transformer KBAT – kesanribut solarterhadap transformer Minggu 19 11 – 15 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (AMALI) Minggu 20 18 – 22 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Minggu 21 25 – 29 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Minggu 22 & 23 30 Mei – 14 Jun Cuti Pertengahan Tahun Minggu 24 15 – 19 Jun 3.5 Memahami penjanaandan penghantaran elektrik Penyelidikandanpelaporantentang pelbagai sumber tenagayang digunakanuntukmenjanaelektrik seperti hidro,gas,nuklear,diesel, arangbatu,biojisim,matahari dan angin. Murid boleh:  menyenaraikansumber- sumbertenagayang digunakanuntukmenjana elektrik Biojisim–biomass Hidro- hydro Rangkaiangridnasional – Nationalgridnetwork Penghantaran– transmission KEMAHIRAN PENYIASATAN SAINTIFIK
 18. 18. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.18 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Melihatsimulasi komputeruntuk memahami bahawaterdapat pelbagai sumberyangdigunakan untukmenjanaelektrik. Mengkaji model penghantaran elektrik. Membincangkankehilangantenaga dalamkabel dankebaikan penghantaranvoltantinggi. Melihatsimulasi komputeruntuk mendapatpemahamantentang RangkaianGrid Nasional. Mengkaji dan melaporkan tentang: a) kepentingan RangkaianGrid Nasional dari segi pengagihan tenagayang cekap, b) kepentingankecekapantenaga dan sumbertenagayang diperbaharui dari segi sumber- sumber tenagayang terhad, c) kesanterhadappersekitaran yang disebabkanoleh penggunaanpelbagai sumber untukmenjanaelektrik.  menghuraikanpelbagai cara penjanaanelektrik  menghuraikan penghantaranelektrik  menghuraikankehilangan tenagadalamkabel penghantaranelektrikdan mendeduksi kebaikan penghantaranvoltantinggi  menyatakankepentingan RangkaianGridNasional  menyelesaikanmasalah yang melibatkan penghantaranelektrik  menerangkankepentingan tenagayang boleh diperbaharui  menerangkankesan terhadap persekitaran yang disebabkan oleh penggunaanpelbagai sumberuntukmenjana elektrik Tenagadiperbaharui – renewableenergy Frog VLE
 19. 19. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 19 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 25 22 – 26 Jun 4.1 Memahami penggunaan OsiloskopSinar Katod(O.S.K.) Melihatsimulasi komputeruntuk mendapatpemahamantentang pancaran termion. Menjalankanaktiviti untukmengkaji sifat-sifatsinarkatoddengan menggunakanalatseperti tiub PalangMaltese. Membincangkanosiloskopsinar katoddaripadaaspek-aspekberikut: a) senapangelektron, b) sistempemesongan, c) skrinberpendarflour, d) perubahantenaga. Menjalankanaktiviti menggunakan O.S.K. untuk: a) mengukurbezakeupayaan, b) mengukurselamasayang singkat, c) memaparkanbentuk gelombang. Membincanguntukmenyelesaikan masalahberdasarkanpemaparan O.S.K. Murid boleh:  menerangkan pancaran termion  menerangkansifat- sifat sinarkatod  menghuraikanprinsip kerjaosiloskopsinar katod  mengukurbeza keupayaandengan O.S.K.  mengukurselamasa yang singkatdengan O.S.K.  memaparkanbentuk gelombangdengan O.S.K.  menyelesaikan masalah berdasarkanpaparan O.S.K. Pancaran termion– Thermionic emission Sinarkatod – cathode rays osiloskopsinarkatod- cathoderay oscilloscope pendarfluor–fluorescent Frog VLE IBSE: Inkuiri Berpandu KBAT – paparan OSKuntuk mengesan kedalamanlaut
 20. 20. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.20 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 26 29 Jun – 03 Jul 4.2 Memahami diod semikonduktor Melihatsimulasi komputeruntuk mendapatpemahamanterhadap sifatsemikonduktordari segi rintangandan elektronbebas. Melihatsimulasi komputeruntuk mendapatpemahamanterhadap: a) semikonduktorjenis-ndan jenis-p, b) diodsemikonduktor. -Menjalankanaktiviti untuk memerhati pengaliranarusdalam suatudiodsemikonduktor(simpang p-n) dalampincangdepanatau pincangsongsang. -Membinasuatulitarrektifikasi separuhgelombangdanlitar rektifikasipenuhgelombang. -Memerhati rektifikasi separuh gelombangdanrektifikasi penuh gelombangmenggunakanperalatan seperti O.S.K. -Memerhati danmembincangkan kesanmemasangsatukapasitor dalamsuatu : a) litarrektifikasiseparuh gelombang b) litarrektifikasipenuh gelombang Murid boleh:  menghuraikan semikonduktordari segi rintangandan elektron bebas  menghuraikan semikonduktor jenis-ndan jenis-p  menghuraikandiod semikonduktor  menghuraikanfungsi diod  menghuraikankegunaan diodsebagai rektifier  menghuraikankegunaan kapasitoruntukmeratakan arus outputdan voltan output dalam suatulitar rektifikasi Pendopan- doping Diod– diode Semikonduktor– semiconductor Rektifikasi–rectification Gelombangpenuh –full wave Gelombangseparuh- Half wave Istilah pendopan boleh diperkenalkan
 21. 21. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 21 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 27 06 – 10 Jul 4.3 Memahami transistor Denganbantuangambarajah bincangkan suatutransistordari segi terminal-terminal,iaitu tapak, pengumpul danpengeluar. Menjalankanaktiviti untuk menunjukkantransistorsebagai amplifierarus. Memasangsuatu litarelektronik yang berasaskantransistoryang berfungsi sebagai suisyangdikawal olehcahaya,haba atau bunyi. Murid boleh:  menghuraikansuatu transistordari segi terminal-terminalnya  menghuraikan bagaimana suatu transistorboleh digunakansebagai amplifierarus  menghuraikan bagaimana suatu transistorboleh digunakansebagai suis automatik tapak – base pengeluar–emitter pengumpul –collector transistor- transistor BIDANG PEMBELAJARAN : 4. ELEKTRONIK Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 28 13 – 17 Jul 4.4 Menganlisis getlogik Membincangkangetlogiksebagai litarpensuisandalamkomputerdan sistemelektronikyanglain. Mengkaji danmelaporkantentang simbol-simbol untukgetlogik yang berikut: a) DAN b) ATAU c) TAK Murid boleh:  menyatakanbahawaget logikadalahlitar pensuisandalam komputerdansistem elektronikyanglain.  menyenaraikandan melukissimbol-simbol untukgetlogikyang berikut: Get logik – logic gate IBSE: Inkuiri Pengesahan (PapanlitarLogik Get)
 22. 22. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.22 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran d) TAKDAN e) TAKATAU Menjalankanaktiviti untukmengkaji tindakanbagi getlogikyangberikut: a) DAN b) ATAU c) TAK d) TAKDAN e) TAKATAU Membinajadual kebenaranuntuk getlogikdan gabungangetlogik. Mengkaji danmelaporkantentang sistemkawalangetlogikseperti dalamsistemkeselamatan,sistem penggeradanlampujalan. i. DAN ii. ATAU iii. TAK iv. TAKDAN v. TAKATAU  menyatakantindakan get-getlogikberikut dalamsuatu jadual kebenaran: i. DAN ii. ATAU iii.TAK iv.TAKDAN v. TAKATAU  membinajadual kebenaran bagi gabungan getlogikuntukmaksimum 2 input.  menghuraikanaplikasi sistemkawalangetlogik. KBAT – gabungan litartransistor dan getlogik untuk menghasilkan sistempenggera
 23. 23. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 23 BIDANG PEMBELAJARAN : 5. KERADIOAKTIFAN Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 29 20 – 24 Jul 5.1 Memahami nukleus bagi suatu atom Memerhatikansimulasi komputer atau model–modeluntuk memahami a) komposisi nukleus b) isotop Mengkaji danmelaporkanmengenai nukliddanisotop. Murid boleh:  menerangkankomposisi nukleussuatuatom terdiri dari proton dan neutron.  mendefinisikannombor proton(Z) dan nombor nukleon(A).  menerangkanistilah nuklid.  menggunakansimbol nuklid XA Z  mendefinisikanistilah isotop nuklid–nuclide isotop– isotope numberproton – proton number nomborjisim– mass nombor Frog VLE Minggu 29 20 – 24 Jul 5.2 Menganalisis reputanradioaktif Memerhatikansimulasi komputer untukmemahami keradioaktifan. Membincangkan: a) keradioaktifanialahproses pereputanspontan nukleus yang tidakstabil dengan memancarkansinaran radioaktif untukmenjadi nukleusyanglebihstabil b) pengesanansinaran radioaktif dengan menggunakanperalatan pengesansepertikebuk Murid boleh:  menyatakanapaitu keradioaktifan  menamakanpengesan yang biasauntuksinaran radioaktif  membandingkan3jenis sinaranradioaktif dari segi sifatsemulajadi mereka Strukturpengesantidak diperlukan. keradioaktifan– radiactivity reputan–decay tidakstabil – unstable separuhhayat–half life
 24. 24. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.24 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran awan dantiubGeiger-Muller Membincangkanciri-ciri sinaran radioaktif iaituzarahalfa,zarah beta dan sinargama dari segi a) kesanpengionanrelatif b) kuasapenembusanrelatif c) pemesonganolehmedan elektrikdanmedanmagnet Membincangkanreputanradioaktif denganbantuanpersamaan. Menjalankanaktiviti supaya memahami maksud separuhhayat. Membincangkanlengkung pereputanyangbiasa. Membincangpenyelesaianmasalah melibatkanseparuhhayat.  menerangkanreputan radioaktif  menggunakanpersamaan bagi menunjukkan perubahankomposisi dalamnukleusapabila zarah dibebaskan  menerangkanmaksud separuhhayat  menentukanseparuh hayat daripadalengkung pereputan.  menyelesaikanmasalah melibatkanseparuh hayat. Minggu 30 27 – 31 Jul 5.3 Memahami penggunaan radioisotop Membincangkan 24adioisotope. Mengkaji danmelaporaplikasi 24adioisotope dalambidang: a) perubatan b) pertanian c) arkeologi d) perindustrian Memerhatikansimulasi komputer mengenai aplikasi radioisotop. Melawat “MalaysianInstitude for Murid boleh:  mendefinisi 24adioisotope  menamakanbeberapa contoh24adioisotope  menerangkanaplikasi radioisotop KBAT – Aplikasi / Implikasi radioisotop dalam kehidupan.
 25. 25. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 25 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran NuclearTechnologyResearch” (MINT) atau tempatlainyangsesuai untukmelihatpelbagaiaplikasi radioisotop. Minggu 31 03 – 07 Ogos 5.4 Memahami tenaga nuklear Memerhatikansimulasi komputer untukmemahami a) pembelahannukleus b) tindakbalasberantai c) pelakurannukleus Bincangkan: a) unitjisimatom(u.j.a) b) pembelahannukleus c) tindakbalasberantai d) pelakurannukleus Bincangkanhubungandiantara kehilanganjisimdengantenaga nuklearyangdihasilkansemasa pembelahannukleusdanpelakuran nukleusiaituE=mc2 Mengkaji danmelaporkanmengenai penjanaantenagaelektrikdaripada tenaganukleus. Membincangkankebaikan dan keburukanpenjanaantenaga elektrikdari pembelahannukleus. Murid boleh:  mendefinisikanunitjisim atom (u.j.a)  menerangkan pembelahan nukleus  memberi contoh pembelahannukleus  menerangkantindakbalas berantai  menerangkanpelakuran nukleus  memberi contoh pelakurannukleus  menghubungkan pembebasantenaga semasatindakbalas nukleardengan perubahanjisim mengikutpersamaan E=mc2  menerangkanpenjanaan tenagaelektrikdari pembelahannukleus  mewajarkanpenggunaan pembelahannukleus dalampenjanaantenaga Tindakbalasberantai – chainreaction Pembelahannukleus – nuclearfission Pelakurannukleus – nuclearfusion Frog VLE
 26. 26. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang.26 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Membincangkanpenyelesaian masalahyang melibatkantenaga nuklear. elektrik  menyelesaikanmasalah yang melibatkantenaga nuklear Minggu 31 03 – 07 Ogos 5.5 Menyedari kepentingan pengurusanbahan radioaktif yangbetul Mengkaji danmelaporkanmengenai: a) kesannegatif unsur radioaktif, b) langkah–langkah keselamatanyangpatut diambil dalampengurusan unsurradioaktif c) pengurusansisaradioaktif Murid boleh:  menerangkankesan negatif bahanradioaktif  menerangkanlangkah keselamatanyangperlu diambil dalam pengurusan bahan radioaktif  menerangkan pengurusansisa radioaktif Minggu 32 10 – 14 Ogos MINGGU ULANGKAJI SPM Minggu 33 17– 21 Ogos PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 (AMALI) Minggu 34 24 – 28 Ogos PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 Minggu 35 31 Ogos – 04 Sept PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 Minggu 36 07 – 11 Sept PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 Minggu 37 14 – 18 Sept ULANGKAJI
 27. 27. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 5 TAHUN 2015 Disediakanoleh:JU Pedagogi Sains (Fizik) Negeri Pahang. 27 Minggu (Tarikh) Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota/ Perbendaharaan Kata Kemahiran Minggu 38 19 – 27 Sept ULANGKAJI Minggu 39 28 Sept – 02 Okt ULANGKAJI Minggu 40 05 – 09 Okt ULANGKAJI Minggu 41 26 – 30 Okt ULANGKAJI Minggu 42 26 – 30 Okt ULANGKAJI Minggu 43 02 – 06 Nov SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Minggu 44 09 – 13 Nov SIJIL PELAJARAN MALAYSIA *Minggu 45 16 – 20 Nov SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 21 Nov 2015 – 03 Jan 2016 CUTI AKHIR TAHUN *IBSE – Inquiri-base Science Education(Terbuka,Berpandu,Berstruktur,Pengesahan) * KemahiranSaintifik –Kaedah1 danKaedah2 * KemahiranManipulatif –kemahiranmenggunakanalatradas *SemuaAktiviti IBSEdanKemahiranSaintifikakanmelibatkanjugaKemahiranManipulatif * KBAT– KemahiranBerfikirArasTinggi (HOTS) *’Tagging’dibuatadalahuntukmemberi ideakepadaguru-guruterhadaptopik-topikyangsesuai. - Minggu yangdipaparkanadalahcadangan sahajamengikuttahunlepas.Pihakpanitiabolehmembuatperubahanmengikuttakwimsekolah. - Bahan danModulKBATdanKemahiranSaintifikbolehdimuatturundiwww.myintek.info diruanganMuatTurun.

×