Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT 2015 Fizik Tingkatan 4

36,672 views

Published on

Rancangan Pengajaran Tahunan Fizik Tingkatan 4

Published in: Education
 • Be the first to comment

RPT 2015 Fizik Tingkatan 4

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 1 BIDANG PEMBELAJARAN: 1.PENGENALANKEPADA FIZIK Minggu Tarikh Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 1 05 – 09 Jan 1.1 Memahami Fizik Membuatpemerhatianobjekharianseperti meja,pensil,cermindll dan membincangkankaitannyadengankonsep fizik. Menontonvideotentangfenomenaalam semulajadi danmembincangkankaitannya dengankonsepfizik. Membincangkanbidangkajianfizikseperti daya,gerakan,haba, cahaya dll. Murid boleh:  menerangkantentangfizik.  mengenal pasti konsepfizik dalamobjekhariandan fenomenaalamsemulajadi. Frog VLE Minggu 2 12 – 16 Jan 1.2 Memahami kuantiti asas dan kuantiti terbitan Membincangkankuantiti asasdankuantiti terbitan. Mengenal pasti kuantiti fizikdari petikan yang diberi danseterusnya, mengelaskannyakepadakuantiti asasdan kuantiti terbitan. Menyenaraikanimbuhandansingkatan daripadanano hinggagiga. Contoh:nano( 9 10 ),nm (nanometer). Membincangkanpenggunaanbentukpiawai untukmenyatakanangkayangsangat besar atau sangat kecil. Murid boleh:  menerangkankuantiti asasdan kuantiti terbitan.  menyenaraikan kuantiti asas dan unitnya.  menyenaraikan beberapa kuantiti terbitandanunitnya.  menyatakankuantiti dengan menggunakanimbuhan.  mengungkapkankuantiti dalam bentukpiawai.  menyatakankuantiti terbitan Kuantiti asasialah: panjang(l), jisim(m), masa(t), suhu(T) danarus(I). Kuantiti terbitan yang dicadangkan: daya(F),ketumpatan )( , isipadu(V) dan halaju(v). Kuantiti terbitan yang lebihkompleks boleh dibincangkan KEMAHIRAN MANIPULATIF
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 2 Minggu Tarikh Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Menentukankuantiti asas(danunit) dalam kuantiti terbitan(danunit) yangdiberi menggunakan formulayangberkaitan. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan pertukaranunit. dan unitnyadalambentuk kuantiti asasdan unitasas.  menyelesaikanmasalahyang melibatkanpertukaranunit. apabilaia diperkenalkandalam bidangpembelajaran yang berkaitan. 1.3 Memahami kuantiti skalar dan kuantiti vektor Menjalankanaktiviti yangdapat menunjukkanwujudkuantitiyangboleh dijelaskanolehmagnitudsahajamanakala wujudkuantiti lainyangboleh dijelaskan olehmagnituddanarah. Mengumpulkansatusenarai kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Murid boleh:  menyatakanmaksud kuantiti skalardan kuantiti vektor.  menyatakanbeberapacontoh kuantiti skalardankuantiti vektor. Minggu 3 19 – 23 Jan 1.4 Memahami pengukuran Memilihperalatanyangsesuai untuk membuatpengukuran. Membincangkankepersisandankejituan denganmenggunakancontohtaburan tembakanpadasasaran. Membincangkankepekaanpelbagaialat pengukur. Membuatdemontrasi ralatrawak danralat sistematik.Membincangkanralatrawakdan ralat sistematik. Murid boleh:  mengukurkuantiti fizikdengan peralatanyangsesuai.  menerangkankejituandan kepersisan.  menerangkankepekaan.  menerangkanjenis-jenisralat dalameksperimen. KEMAHIRAN MANIPULATIF ElemenKBAT– menghasilkansebuah neraca mikrountuk
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 3 Minggu Tarikh Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Menggunakanteknikyangsesuai untuk mengurangkanralatdalampengukuran seperti mengulangi pengukuranuntuk mendapatkanpuratadanmengambil kira ralat sifar.  menggunakanteknikyang sesuai untukmengurangkan ralat. menentukanjisim cebisankertas Minggu 4 26 – 30 Jan 1.5 Menganalisis penyiasatan saintifik Meninjausituasi danmembuatinferens untukpenyiasatansaintifik. Membincangkancara a) membuatinferens yangsesuai dalam penyiasatansaintifik. b) mengenal pasti semuapembolehubah. c) membentukhipotesis. d) merancangkaedahpenyiasatan termasukpemilihanalatdanprosedur kerja. Menjalankaneksperimendan a) mengumpul datadanmembinajadual. b) mempamerkandatadalambentuk yang sesuai. c) mentafsirkandatadanmembuat kesimpulan. d) menulislaporanyanglengkap. Murid boleh:  mengenal pasti pembolehubah dalamsituasi yangdiberi.  membuatinferensyangsesuai.  membentukhipotesis.  merancangdan menjalankan eksperimen mudahuntuk menguji hipotesis.  merekoddatadalambentuk yang sesuai.  mentafsirdatauntukmembuat kesimpulan.  menulislaporaneksperimen. Kemahiransaintifik sentiasaditekankan. KEMAHIRAN MANIPULATIF
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 2. DAYA DAN GERAKAN Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 5 02 – 06 Feb 2.1 Menganalisis gerakanlinear Menjalankanaktiviti untukmenjanaidea: a) jarak dansesaran. b) lajudan halaju. c) pecutandan nyahpecutan. Menjalankanaktiviti menggunakandata logger/ kalkulatorgrafik/jangkamasadetik untuk: a) mengenal pasti bilasesuatu jasad dalamkeadaanpegun,bergerak denganhalajuseragamatau halaju tidakseragam. b) menentukansesaran,halajudan pecutan. Menyelesaikanmasalahmenggunakan persamaangerakanlineariaitu: a) atuv  b) 2 2 1 atuts  c) asuv  22 Murid boleh:  menyatakanmaksudjarakdan sesaran.  menyatakanmaksudlajudan halajudan menyatakanhalajupurata, t s v   menyatakanmaksudpecutan dan nyahpecutandan menyatakan t uv a    menghitunglaju danhalaju.  menghitungpecutandan nyahpecutan.  menyelesaikanmasalah gerakanlineardenganpecutan yang seragamiaitu: i) atuv  ii) 2 2 1 atuts  iii) asuv  22 𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑝𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 6 09 – 13 Feb 2.2 Menganalisis graf gerakan Menjalankanaktiviti menggunakandata logger/ kalkulatorgrafik/jangkamasadetik untukmemplotkan a)graf sesaran-masa. b) graf halaju-masa. Menghuraikandanmentafsirkan: c)graf sesaran-masa. d) graf halaju-masa. Menentukanjarak,sesaran,halajudan pecutandaripadagraf sesaran-masadan graf halaju-masa. Menyelesaikanmasalahgerakanlinear denganpecutanseragammenggunakan graf. Murid boleh:  memplotdanmentafsirkangraf sesaran-masadangraf halaju- masa.  deduksikandaripadabentuk graf sesaran-masaapabilajasad dalamkeadaan: i. pegun. ii. bergerakdengan halaju seragam. iii. bergerakdenganhalaju tidakseragam.  menentukanjarak,sesarandan halajudaripadagraf sesaran- masa.  deduksikandaripadabentuk graf halaju-masaapabilajasad dalamkeadaan: i. pegun. ii. bergerakdenganhalaju seragam. iii. bergerakdenganpecutan seragam.  menentukanjarak,sesaran, halajudanpecutandaripada graf halaju-masa.  menyelesaikanmasalah gerakanlineardenganpecutan seragam. Peringatan: Halajuditentukan daripadakecerunangraf sesaran-masa. Pecutanditentukan daripadakecerunan graf halaju-masa. Jarak ditentukan daripadaluasdi bawah graf halaju-masa. Frog VLE
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 6 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 7 16 – 20 Feb 2.3 Memahami inersia Menjalankanaktiviti /melihatsimulasi komputer/situasi untukmenjanaidea tentanginersia. Menjalankanaktiviti untukmengenal pasti hubunganantara inersiadanjisim. Mengkaji danmelaporkantentang a) kesanpositif inersia. b) kaedahuntukmengurangkankesan negatif inersia. Murid boleh:  menerangkankonsepinersia.  menghubungkaitkanjisim denganinersia.  memberi beberapacontoh situasi yangmelibatkaninersia.  mencadangkankaedah mengurangkankesannegatif inersia. HukumGerakan NewtonPertamaboleh diperkenalkan. IBSE – Inkuiri Berpandu(Tugasan 7 Modul Pedagogi SainsMenengah) Minggu 8 23 – 27 Feb 2.4 Menganalisis momentum Menjalankanaktiviti /melihatsimulasi 6omputeruntukmendapatkan ideatentang momentumdenganmembandingkankesan menghentikanduaobjekyang: a) sama jisim,bergerakdenganlajuyang berbeza. b) berbezajisim,bergerakdenganlajuyang sama. Membincangkanmomentumsebagai hasil darab jisimdanhalaju. Melihatsimulasi komputertentang perlanggarandanletupanuntukmenjana ideatentangkeabadianmomentum. Menjalankaneksperimenuntuk menunjukkanjumlahmomentumdalam Murid boleh:  menyatakanmaksud momentumsuatuobjek.  menyatakanmomentum(p) sebagai hasil darabjisim(m) dan halaju(v) iaitu, p= mv.  menyatakanprinsipkeabadian momentum.  menghuraikanaplikasi keabadianmomentum.  menyelesaikanmasalahyang melibatkanmomentum. Peringatan: Dalampenyelesaian masalah,perlu ditekankanbahawa momentumadalah kuantiti vektor.
 7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 7 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran suatusistemyangtertutupadalahmalar. Menjalankanaktiviti yangdapat menunjukkankeabadianmomentum, contoh:roketair. Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi keabadianmomentumseperti roketatau enjinjet. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan momentumlinear. ElemenKBAT– menghasilkan sebuahroketair yang efisien Minggu 9 02– 06 Mac Ujian Pertengahan Penggal 1 Minggu 10 09 – 13 Mac Ujian Pertengahan Penggal 1 Minggu 11 14 – 22 Mac Cuti Pertengahan Penggal 1 Minggu 12 23 – 27 Mac 2.5 Memahami kesandaya Denganbantuangambar rajah,tunjukkan daya-dayayangbertindakkeatasobjek yang: a) pegun. b) bergerakdengan halajuseragam. c) mengalami pecutan. Menjalankaneksperimenuntuk Murid boleh:  menghuraikankesandaya-daya dalamkeseimbanganyang bertindakke atassuatu objek.  menghuraikankesandaya-daya yang bukandalam keseimbanganyangbertindak ke atas suatu objek. Apabiladaya-dayayang yang bertindakkeatas objekadalahseimbang, daya-dayaituakan salingmembatal (dayabersih=0). IBSE – inkuiri Berstruktur
 8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 8 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran mendapatkanhubunganantara: a) pecutandan jisimapabiladaya dimalarkan. b) pecutandan dayaapabilajisim dimalarkan. MenyelesaikanmasalahyangmelibatkanF= ma.  menentukanhubunganantara daya,jisimdanpecutan,iaitu: F = ma.  menyelesaikanmasalah denganmenggunakan F = ma. Kesannyaseperti tiada daya yangbertindak. HukumGerakan NewtonKeduaboleh diperkenalkan. Minggu 13 30 Mac – 03 Apr 2.6 Menganalisis impulsdandaya impuls Melihatsimulasi komputertentang perlanggarandanletupanuntukmenjana ideatentangdayaimpuls. Membincangkan: a) impulssebagai perubahan dalam momentum. b) daya impulssebagai kadarperubahan momentumsemasaperlanggaranatau letupan. c) bagaimanapeningkatanatau penguranganmasaperlanggaran memberi kesankepadamagnituddaya impuls. Mengkaji danmelaporkantentangsituasi di mana: a) daya impulsperludikurangkandan bagaimanaia dapatdilakukan. Murid boleh:  menerangkantentangdaya impuls.  memberikanbeberapacontoh situasi yangmelibatkandaya impuls.  menyatakanimpulssebagai perubahandalammomentum, iaitu: mumvFt  .  menyatakandayaimpuls sebagai kadarperubahan momentumdalam perlanggaranatauletupan, iaitu: t mumv F   .  menerangkankesankeatas daya impulsapabilamasa pelanggaranbertambahatau Frog VLE
 9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 9 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran b) daya impulsadalahberfaedah. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan daya impuls. berkurang.  menghuraikanbeberapasituasi di mana dayaimpulsperlu dikurangkandan mencadangkankaedahuntuk mengurangkannya.  menghuraikanbeberapasituasi di mana daya impuls adalah berfaedah.  menyelesaikanmasalahyang melibatkandayaimpuls. 2.7 Menyedari kepentingan ciri-ciri keselamatan kenderaan Mengkaji danmelaporkantentangkonsep fizikdalampelanggaran danciri-ciri keselamatankenderaan. Membincangkankepentingan ciri-ciri keselamatankenderaan. Murid boleh:  menghuraikankepentinganciri- ciri keselamatanpada kenderaan. Frog VLE ElemenKBAT– keretakonsep2020 Minggu 14 06 – 10 Apr 2.8 Memahami daya graviti Menjalankanaktiviti danmelihatsimulasi komputeruntukmenjanaideapecutan graviti. Membincangkan: a) pecutangraviti. b) medangraviti sebagai kawasanyang mengalami dayadisebabkanoleh tarikangraviti. c) kekuatanmedangraviti (g) sebagai daya graviti perunitjisim. Murid boleh:  menerangkanpecutan disebabkanolehgraviti.  menyatakanmaksudmedan graviti.  menyatakanmaksudkekuatan medangraviti. Bagi suatuobjekyang jatuhbebas,g (= 9.8 m s- 2 ) ialah pecutan. Bagi objekdalam keadaanrehat, g (= 9.8 N kg-1 ) ialah kekuatanmedangraviti bumi. ElemenKBAT– percutianke angkasalepas
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 10 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Menjalankanaktiviti untukmenentukan nilai pecutangraviti. Membincangkanberatsebagai dayagraviti bumi yangbertindakke atas suatuobjek. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan pecutangraviti.  menentukannilaipecutan graviti.  menyatakanberat(W) sebagai hasildarab jisim(m) dan pecutangraviti (g), iaitu 𝑊 = 𝑚𝑔.  menyelesaikanmasalahyang melibatkanpecutangraviti. Berat sesuatuobjek yang mempunyai jisim yang tetapbergantung kepadag yang bertindakke atasnya. Minggu 15 13 – 17 Apr Minggu 16 20 – 24 Apr 2.9 Menganalisis keseimbangan daya Denganbantuangambarajah jelaskan situasi daya- dayadalamkeseimbangan, contoh:sebuahbukudalamkeadaanrehat di atas meja,suatuobjekdalamkeadaan rehatpada satah condong. Denganbantuangambarajah,bincangkan leraiandayadan penambahandayauntuk menentukandayapaduan. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan daya-dayadalamkeseimbangan(terhad kepadatigadaya). Murid boleh:  menggambarkansituasi di mana daya-dayaadalahdalam keseimbangan.  menyatakanmaksuddaya paduan.  menentukandayapaduan denganmenambahduadaya.  meleraikandayakepadadua komponendayayangberkesan.  menyelesaikanmasalah melibatkandaya-dayadalam keseimbangan. Minggu 16 20 – 24 Apr 2.10 Memahami kerja,tenaga, kuasadan Memerhati danmembincangkansituasidi mana kerjadilakukan. Membincangkanbahawatiadakerja dilakukanapabila: Murid boleh:  menyatakankerja(W) sebagai hasildarabdaya(F) dan sesaran (s) suatuobjek,iaitu sFW . . Murid mengingat kembali tentang kepelbagaianbentuk tenaga.
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 11 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran kecekapan a) daya dikenakantetapi tiadasesaran terhasil. b) suatuobjekmengalami sesaran tetapi tiadadaya dikenakan terhadapnya. Memberikanbeberapacontohbagi menggambarkanbagaimanatenaga dipindahkandari satuobjekke objeklain apabilakerjadilakukan. Membincangkanhubunganantarakerja yang dilakukanuntukmemecutsuatujasad dan perubahantenagakinetik. Membincangkanhubunganantarakerja yang dilakukanmenentanggravitidan tenagakeupayaangraviti. Menjalankanaktiviti bagi menunjukkan prinsipkeabadiaantenaga. Menyatakankuasaadalah kadarkerja dilakukan, t w P  . Menjalankanaktiviti untuk menentukan kuasa. di mana arah sesaranadalah sama denganarah dayayang dikenakan.  menyatakanbahawaapabila kerjadilakukan,tenaga dipindahkandari satuobjekke objekyanglain.  menyatakanmaksudtenaga kinetikdanmenyatakan 2 2 1 mvEk  .  menyatakanmaksud tenaga keupayaandanmenyatakan mghEp  .  menyatakanprinsipkeabadian tenaga.  menyatakanmaksudkuasadan menyatakan t w P  .  menerangkanmaksud kecekapansesuatualat.
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 12 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 17 27 Apr – 01 Mei Membincangkankecekapansebagai: %100 dibekalkantenaga digunakantenaga . Menilai danmelaporkecekapanpelbagai peralatanseperti enjindiesel,enjinpetrol dan enjinelektrik. Menyelesaikan masalahmelibatkankerja, tenaga,kuasadan kecekapan.  menyelesaikanmasalahyang melibatkankerja,tenaga,kuasa dan kecekapan. Minggu 17 27 Apr – 01 Mei 2.11 Menghargai kepentingan memaksima kan kecekapan alat Membincangkanapabilaperubahantenaga berlaku,tidaksemuatenagadigunakan untukmembuatkerjayangberfaedah. Sebahagiannyabertukarkepadahabaatau bentuktenagayanglain. Denganmelakukanpenyelenggaraan berkala,perubahantenagaberlakudengan lebihberkesan.Tenagayangtersediaboleh digunakandenganlebihcekap.Ini dapat membantumemuliharasumber. Murid boleh:  menyedari kepentingan memaksimakankecekapanuntuk pemuliharaansumber. Minggu 18 04 – 08 Mei 2.12 Memahami kekenyalan. Menjalankanaktiviti untukmenjanaidea mengenai kekenyalan. Merancang dan menjalankaneksperimen untukmencari hubunganantaradaya dan pemanjanganspring. Murid boleh:  menyatakanmaksudkekenyalan.  menyatakanHukumHooke IBSE – Inkuiri Terbuka(Tugasan 11 Modul Pedagogi SainsMenengah)
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 13 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Menghubungkaitkerjayangdilakukan dengantenagakeupayaankenyal untuk mendapatkan 2 2 1 kxEk  . Menghurai danmentafsirkangraf daya– pemanjangan. Menyiasatfaktor-faktoryang mempengaruhi kekenyalan. Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi kekenyalan. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan kekenyalan.  menyatakanmaksudtenaga keupayaankenyal dan menyatakan 2 2 1 kxEk  .  menentukanfaktor-faktoryang mempengaruhi kekenyalan.  menghuraikanaplikasi kekenyalan.  menyelesaikanmasalahyang melibatkankekenyalan. Minggu 19 11 – 15 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (AMALI) Minggu 20 18 – 22 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Minggu 21 25 – 29 Mei PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Minggu 22 & 23 30 Mei – 14 Jun Cuti Pertengahan Tahun
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 14 BIDANG PEMBELAJARAN: 3. DAYA DAN TEKANAN Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 24 15 – 19 Jun 3.1 Memahami tekanan Memerhati danmenghuraikankesandaya yang bertindak,ke ataspermukaanyang luasberbandingdenganpermukaanyang kecil.Contoh:kasutsekolahdankasut bertumittinggi. -Menghuraikantekanansebagai dayaper unitluas. -Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi tekanan. -Menyelesaikanmasalahmelibatkan tekanan. Murid boleh:  menyatakanmaksudtekanandan menyatakan A F P  .  menghuraikanaplikasi tekanan.  menyelesaikanmasalah melibatkantekanan. Memperkenalkanunit tekanan,pascal (Pa). (Pa= N m-2 ). IBSE – inkuiri Terbuka(Aktiviti pakudan belon) Satu pakudan banyakpaku. Minggu 25 22 – 26 Jun 3.2 Memahami tekanandalam cecair Memerhati situasi untukmenjanaidea tentangtekanandalamcecair; a) bertindakpadasemuaarah. b) meningkatdengankedalaman. -Memerhatikansituasiuntukmenjanaidea bahawatekanandalamcecair bertambah apabilaketumpatanbertambah. -Menghubungkaitkedalaman(h), ketumpatan(ρ) dankekuatanmedan graviti(g) terhadaptekanandalamcecair untukmendapatkan P= ρhg. Murid boleh:  menghubungkaitkankedalaman dengantekanandalamcecair.  Menghubungkaitkanketumpatan dengantekanandalamcecair.  menerangkantekanandalam cecair danmenyatakan P = ρhg.  menghuraikanaplikasi tekanan dalamcecair.  menyelesaikanmasalahmelibatkan tekanandalam cecair. IBSE – inkuiri Pengesahan(Jarak pancutanair dari botol air mineral)
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 15 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Mengkaji danmelaporkantentang: a) aplikasi tekanandalamcecair. b) beberapakaedahuntuk mengurangkan kesannegatif tekanandalamcecair. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan tekanandalamcecair. 3.3 Memahami tekanangas dan tekanan atmosfera Menjalankanaktiviti untukmenjanaidea tentangtekanangasdan tekanan atmostera. Membincangkantekanangasdari segi kelakuanmolekul gasberdasarkanteori kinetikgas. Membincangkantekananatmosferadari segi beratatmosferayangbertindak terhadappermukaanbumi. Membincangkankesanaltitud terhadap magnitudtekananatmostera. Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi tekananatmosfera. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan tekananatmosferadangas termasuk bacaan barometerdanmanometer. Murid boleh:  menerangkantekanangas.  menerangkantekananatmosfera.  menghuraikanaplikasi tekanan atmosfera.  menyelesaikanmasalah melibatkantekananatmosfera dan tekanangas. Murid perludidedahkan kepadaperalatanuntuk mengukurtekanangas (tolokBourdon) dan tekananatmosfera (barometerFortin, barometeraneroid). Prinsipkerjaalattidak diperlukan. Memperkenalkanunit- unitlaintekanan atmosfera: 1 atmosfera(1atm) = 760 mmHg = 10.3 m air = 101 300 Pa 1 milibar=100 Pa IBSE – inkuiri Terbuka(Penyedut minumanyang ditebuklubang)
 16. 16. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 16 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 27 06 – 10 Jul 3.4 Aplikasi Prinsip Pascal Memerhatikansituasi untukmenjanaidea bahawatekananke atas cecair dalambekas tertutupdisebarkansekatake semuaarah cecair itu. Membincangkansistemhidrauliksebagai satu pembesardayauntukmendapat: inputpistonluas outputpistonluas inputdaya outputdaya  Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi prinsipPascal (sistemhidraulik). Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan prinsipPascal. Murid boleh:  menyatakanprinsipPascal.  menerangkansistemhidraulik.  menghuraikanaplikasi prinsip Pascal.  menyelesaikanmasalahyang melibatkanprinsipPascal. Frog VLE Minggu 28 13 – 17 Jul 3.5 Aplikasi prinsip Archimedes Menjalankanaktiviti untukmengukurberat objekdi udara danberat objekyangsamadi dalamair untukmendapatideatentang daya apung. Menjalankaneksperimenuntukmenyiasat hubunganantara beratair tersesardan daya apung. Membincangkandayaapungdari segi; a) objekyangtenggelamsepenuhnyaatau tenggelamsebahagiandi dalambendalir Murid boleh:  menjelaskandayaapung.  mengaitkandayaapungdengan beratcecair yang tersesar.  menyatakanprinsipArchimedes. Mengingatkembali ketumpatandandaya apung. Magnitudberat ketara bersamaandengan magnitudberatsebenar tolakmagnituddaya apung. IBSE – Inkuiri Terbimbing (Tugasan9 & 10 Modul Pedagogi SainsMenengah)
 17. 17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 17 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran mengalami dayaapungyangbersamaan denganberatbendalirtersesar. b) beratobjekyangterapungsepenuhnya adalahsama denganberatbendaliryang tersesar. c) objekyangterapungmempunyai ketumpatanyangkurangatau sama denganbendaliryangmengapungnya. Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi prinsipArchimedes. Contoh:kapal selam, hidrometer,belonudarapanas. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan prinsipArchimedes. Membinapenyelamcartesian.Bincangkan mengapapenyelamituboleh digerakkanke atas dan ke bawah.  menghuraikanaplikasi prinsip Archimedes.  menyelesaikanmasalah melibatkanprinsipArchimedes. Minggu 29 20 – 24 Jul 3.6 Memahami prinsipBernoulli Menjalankanaktiviti untukmenjanaidea apabilalajubendalirbergerakbertambah, tekanannyaakanberkurang. Contoh:meniupbahagianatassekeping kertas,meniup udaramenggunakan penyedutminumandi antaraduabolaping pongyang digantungkandenganbenang. MembincangkanprinsipBernoulli. Menjalankaneksperimenbagi menunjukkan wujudnyadayaakibatdari perbezaan Murid boleh:  menyatakanprinsipBernoulli.  menerangkanbahawadaya paduanwujudakibatdari perbezaantekananbendalir. IBSE – inkuiri Terbuka 1. Bola pingpong 2. Kertas
 18. 18. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 18 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran tekananbendalir. Melihatsimulasi komputeruntuk memerhati pengaliranudarake atasaerofoil untukmenjanaideatentangdayaangkat. Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi prinsipBernoulli. Menyelesaikanmasalahmelibatkanprinsip Bernoulli.  menghuraikanaplikasi prinsip Bernoulli.  menyelesaikanmasalah melibatkanprinsipBernoulli. BIDANG PEMBELAJARAN: 4. HABA Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 30 27 – 31 Jul 4.1 Memahami keseimbangan terma Menjalankanaktiviti untukmenunjukkan bahawakeseimbangantermaadalahsatu keadaan,di mana tiadahaba bersih mengalir,di antaradua objekyang bersentuhan. Menggunakan termometercecair–dalam- kaca untukmenerangkanbagaimanaisipadu cecair berjisimtetapbolehdigunakanuntuk menentukurskalasuhu. Murid boleh:  menerangkan keseimbangan terma.  menerangkanbagaimana termometercecair- dalam- kaca berfungsi. IBSE – inkuiri Berpandu(air berlainansuhu dicampur,rekod suhuawal dan akhir) Minggu 31 03 – 07 Ogos 4.2 Memahami muatanhaba Memerhati perubahansuhuapabila: a) jumlahhabayang sama digunakan untukmemanaskanjisimairyang Murid boleh:  menyatakanmaksudmuatanhaba tentu(c) Muatan haba hanya berkaitandengansuatu objektertentu KemahiranSaitifik Kaedah1.
 19. 19. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 19 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran tentu berlainan. b) jumlahhabayang sama digunakan untukmemanaskancecairyang berlainanyangsamajisimnya. Membincangkanmuatanhabatentu. Merancang dan menjalankanaktiviti untuk menentukan muatanhabatentu: a) cecair b) pepejal Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi muatanhaba tentu. Menyelesaikanmasalahyangberkaitan denganmuatanhaba tentu.  menyatakan m Q c  .  menentukanmuatanhabatentu cecair.  menentukanmuatanhabatentu pepejal.  menghuraikankanaplikasimuatan haba tentu. .  menyelesaikanmasalahyang berkaitandenganmuatanhaba tentu. manakalamuatanhaba tentuberhubungkait dengansuatubahan. Bimbingmurid menganalisisunitbagi c sebagai J kg-1 K-1 atau J kg-1 o C-1 Minggu 32 10 – 14 Ogos Ujian Pertengahan Penggal 2 Minggu 33 17– 21 Ogos Ujian Pertengahan Penggal 2 Minggu 34 24 – 28 Ogos 4.3 Memahami haba pendam tentu Menjalankanaktiviti untukmenunjukkan bahawatiada perubahansuhusemasahaba dibekalkankepada: a) cecair padatakat didihnya. b) pepejal padatakatleburnya. Murid boleh:  menyatakanbahawapemindahan haba semasaperubahanfasatidak melibatkanperubahan suhu. Membantumurid menganalisisunit l sebagai Jkg-1 KemahiranSaitifik Kaedah1. Frog VLE
 20. 20. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 20 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Denganbantuanlengkungpenyejukan dan pemanasan,bincangkanpeleburan, pemejalan,pendidihan dankondensasi sebagai satuprosespemindahantenaga tanpa perubahansuhu. Membincangkan: a) haba pendamdari segi kelakuan molekul. b) haba pendam tentu. Merancang dan menjalankanaktivitiuntuk menentukanhabapendamtentu a) pelakuran. b) pengewapan. Menyelesaikanmasalahmelibatkanhaba pendam tentu.  menyatakanmaksudhaba pendamtentu(l)  menyatakan m Q l  .  menentukanmuatanhabatentu pelakuran.  menentukanmuatanhabatentu pengewapan.  menyelesaikanmasalah melibatkanhabapendam tentu. Minggu 35 31 Ogos – 04 Sept 4.4 Memahami hukum-hukum gas Menggunakanmodel atausimulasi komputer untukmelihat kelakuanmolekul gas berjisimtetapuntukmendapatkanidea tentangtekanan,suhudanisipadugas. Membincangkantekanan,isipadudansuhu gas dari segi kelakuanmolekul berdasarkan teori kinetik. Merancang dan menjalankaneksperimen Murid boleh:  menerangkantekanan,suhudan isipadugasdari segi kelakuan molekul gas.  menentukanhubunganantara tekanandanisipadupadasuhu malar,bagi suatugas berjisimtetap iaitu, PV = malar. IBSE – Inkuiri Terbimbing (Tugasan8 Modul Pedagogi Sains Menengah)
 21. 21. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 21 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran bagi satu gas berjisimtetapuntuk menentukanhubunganantara: a) tekanandanisipadupadasuhutetap. b) isipadudansuhupada tekanantetap. c) tekanandansuhu padaisipadutetap. Mengekstrapolasi graf P-Tdan V-T atau melihatsimulasi komputeruntuk menunjukkan apabilatekanandanisipadu sifar,suhupada graf P-Tdan V-T adalah -273 o C. Membincangkansuhusifarmutlakdansuhu skalaKelvin. Menyelesaikanmasalahmelibatkan tekanan,suhudanisipadugasberjisim tetap.  menentukanhubunganantara isipadudansuhupada tekanan malar,bagi suatugas berjisim tetap,iaitu malar T V .  menentukanhubungandiantara tekanandansuhu padaisipadu malar,bagi suatugas berjisim tetap,iaitu  T P malar.  menerangkansifarmutlak.  menerangkanskalamutlak/skala Kelvinbagi suhu.  menyelesaikanmasalahyang melibatkantekanan,suhudan isipadusuatugasberjisimtetap. Minggu 36 07 – 11 Sept 5.1 Memahami pantulancahaya Memerhati imej yangdibentukolehcermin satah.Bincangkan bahawaimejnya: a) beradasama jarak denganobjektetapi beradadi belakangcermin. Garisyang menyambungkanobjekdanimej itu adalahbersuduttegakdengancermin. b) sama saizdenganobjek. c) maya. Murid boleh:  menghuraikanciri-ciri imejyang dibentukolehpantulancahaya. ElemenKBAT: 1. Kesan kelengkungan cerminterhadap imej 2. Pembentukan imej pada permukaan
 22. 22. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 22 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran d) songsangsisi. Membincangkanhukumpantulan. Melukisgambarajahsinaruntuk menentukankedudukandanciri-ciriimej yang dibentukoleh a) cerminsatah. b) cermincembung. c) cermincekung. Mengkaji danmelaporkantentangaplikasi pantulancahaya. Menyelesaikanmasalahpantulancahaya. Membinaalatberdasarkanpantulan cahaya.  menyatakanhukumpantulan cahaya .  melukisgambarajahsinaruntuk menentukankedudukandanciri- ciri imej yangdibentukoleh a) cerminsatah. b) cermincembung. c) cermincekung.  menghuraikanaplikasi pantulan cahaya.  menyelesaikanmasalah melibatkanpantulancahaya.  membinaalatberdasarkan aplikasi pantulancahaya. berwarna. Minggu 37 14 – 18 Sept 5.2 Memahami pembiasan cahaya Memerhati situasi yangmencetuskanidea pembiasancahaya. Menjalankaneksperimenuntukmencari hubunganantara suduttujudan sudut biasanbagi memperolehi HukumSnell. Menjalankan aktiviti untukmenentukan indeksbiasanbagi blokkacaatau blok perspeks. Membincangkanindeksbiasan,nsebagai Murid boleh:  menerangkanpembiasan cahaya.  menyatakanindeksbiasan sebagai rsin isin n .  menentukanindeksbiasanbagi blokkaca atau perspeks.  menyatakanindeksbiasan,n, sebagai KemahiranSaintifik Kaedah2.
 23. 23. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 23 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran mediumdalamcahayalaju vakumdalamcahayalaju . Mengkaji danmelaporkantentang fenomena yangdisebabkan oleh pembiasan,contoh:dalamketara,kerdipan bintang. Menjalankanaktiviti untukmenjanaidea tentangdalamketara.Denganbantuan gambarajah,bincangkandalamnyatadan dalamketara. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan pembiasancahaya. mediumdalamcahayalaju vakumdalamcahayalaju .  menghuraikanfenomenayang disebabkanolehpembiasan.  menyelesaikanmasalahyang melibatkanpembiasancahaya. Minggu 38 19 – 27 Sept Cuti Pertengahan Penggal 2 BIDANG PEMBELAJARAN: 5. CAHAYA Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 39 28 Sept – 02 Okt 5.3 Memahami pantulandalam penuh Menjalankanaktiviti untukmenunjukkan kesanpenambahansuduttujuke atassudut biasanapabilacahayabergerakdari mediumyanglebihtumpatke medium kurang tumpatuntukmenjanaideatentang pantulandalampenuhdanuntuk Murid boleh:  menerangkanpantulandalam penuhbagi cahaya.  meyatakanmaksudsudut genting(c). Frog VLE
 24. 24. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 24 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran menentukansudutgenting. Membincangkandenganbantuan gambarajah a) pantulandalampenuhdansudut genting. b) hubungkaitantarasudutgentingdan indeksbiasan. Mengkaji danmelaporkan a) fenomenonsemulajadi melibatkan pantulandalampenuh. b) aplikasi pantulandalampenuh,contoh: penggunaangentianoptikdalambidang telekomunikasi. Menyelesaikanmasalahmelibatkan pantulandalampenuh.  menghubungkaitsudutgenting denganindeksbiasan,iaitu csin 1 n .  menghuraikanfenomenon semulajadi melibatkanpantulan dalampenuh.  menghuraikanaplikasi pantulan dalampenuh.  menyelesaikanmasalah melibatkanpantulandalam penuh. ElemenKBAT– menentukan ketulenanberlian Minggu 40 05 – 09 Okt 5.4 Memahami kanta Menggunakankitoptikuntukmemerhati sinarcahaya yang merambatmelalui kanta cembungdankanta cekunguntukmenjana ideamengenai titikfokusdanmengukur panjangfokus. Menentukantitikfokusdanpanjangfokus bagi kanta cembungdankanta cekung. Denganbantuangambarajahsinar, bincangkantitikfokusdanpanjangfokus. Murid boleh:  menerangkantitikfokusdan panjangfokus.  menentukantitikfokusdan panjangfokusbagi kanta cembung.  menentukantitikfokusdan panjangfokusbagi kanta cekung. KEMAHIRAN PENYIASATAN SAINTIFIK –Kaedah 2 (Modul Pedagogi SainsMenengah)
 25. 25. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 25 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran Minggu 41 26 – 30 Okt Melukisgambarajahsinaruntuk menunjukkankedudukandanciri-ciri imej yang dibentukoleh a) kanta cembung. b) kanta cekung. Menjalankanaktiviti untukmenjanaidea mengenai pembesaran. Denganbantuangambarajahsinar, bincangkanpembesaran. Menjalankanaktiviti untukmencari hubungandi antara u, v dan f. Menjalankanaktiviti untuk menjanaidea mengenai penggunaankantadalamalat optik. Denganbantuangambarajahsinar, bincangkankegunaankantadalamalat-alat optikseperti teleskopdanmikroskop. Membinaalat-alatoptikmenggunakan kanta. Menyelesaikanmasalahyangmelibatkan kanta.  melukisgambarajahsinaruntuk menunjukkankedudukandan ciri-ciri imej yangdibentukoleh kanta cembung.  melukisgambarajahsinaruntuk menunjukkankedudukandan ciri-ciri imej yangdibentukoleh kanta cekung.  menyatakanpembesaran sebagai u v m  .  menghubungkaitpanjangfokus (f),jarakobjek(u) danjarakimej (v) iaitu vuf 111   menghuraikandenganbantuan gambarajah, penggunaankanta dalamalat-alatoptik.  membinaalat-alatoptik menggunakankanta. ElemenKBAT– penghasilan sebuahteleskop/ periskopprisma ringkas
 26. 26. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN: FIZIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 DISEDIAKAN OLEH : JU PEDAGOGI SAINS (FIZIK) 2014 26 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Kemahiran  menyelesaikanmasalahyang melibatkankanta. Minggu 42 26 – 30 Okt PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Minggu 43 02 – 06 Nov PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Minggu 44 09 – 13 Nov PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN *Minggu 45 16 – 20 Nov ULANGKAJI 21 Nov 2015 – 03 Jan 2016 CUTI AKHIR TAHUN *IBSE – Inquiri-base Science Education(Terbuka,Berpandu,Berstruktur,Pengesahan) * KemahiranSaintifik –Kaedah1 danKaedah2 * KemahiranManipulatif –kemahiranmenggunakanalatradas *SemuaAktiviti IBSEdanKemahiranSaintifikakanmelibatkanjugaKemahiranManipulatif * KBAT– KemahiranBerfikirArasTinggi (HOTS) *’Tagging’dibuatadalahuntukmemberi ideakepadaguru-guruterhadaptopik-topikyangsesuai. - Minggu yang dipaparkanadalahcadangan sahajamengikuttahunlepas.Pihakpanitiabolehmembuatperubahanmengikuttakwimsekolah. - Bahan dan ModulKBATdanKemahiranSaintifikbolehdimuatturundiwww.myintek.info diruanganMuatTurun.

×