Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar: Kvalitet i validering

305 views

Published on

Præsentation ved Per Andersson, Linköpings Universitet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar: Kvalitet i validering

 1. 1. Kvalitet i validering Webinarium 28 november 2018 Per Andersson, Linköpings universitet
 2. 2. Kvalitet i validering? “The establishment of an environment and the implementation of policies, processes and assessment practices that maximise individuals’ opportunities to fully and accurately demonstrate relevant knowledge, skills and competencies” (Van Kleef, 2011) (Van Kleef, 2014, s. 208) - Att skapa ett sammanhang som maximerar individens möjligheter att på ett rättvisande sätt visa sina relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser
 3. 3. Kvalitet i validering? “The establishment of an environment and the implementation of policies, processes and assessment practices that maximise individuals’ opportunities to fully and accurately demonstrate relevant knowledge, skills and competencies” (Van Kleef, 2011) (Van Kleef, 2014, s. 208) - Att skapa ett sammanhang som maximerar individens möjligheter att på ett rättvisande sätt visa sina relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser
 4. 4. Syfte och intressenter? Hur vi ser på kvalitet beror på syftet med valideringen, sammanhanget, och vilka intressenter som finns. Kvalitet handlar inte bara om “validitet” och “reliabilitet”, utan handlar i mångt och mycket om en “förhandling” om mening. “Legitimitet” och “legalitet” bidrar till den (uppfattade) kvaliteten. Målet med den specifika valideringsprocessen är central för att avgöra vad kvalitet är i ett visst sammanhang, t.ex. • Formativ • Summativ • Prediktiv • Transformativ
 5. 5. Kvalitet – två sidor av myntet • Flexibilitet, individualisering, omdöme • Göra individen rättvisa • Standardisering, reliabilitet/tillförlitlighet, enhetlighet, kunskapsmätning • Möjliggöra rättvisa jämförelser
 6. 6. Den nordiska kvalitetsmodellen Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 7. 7. Bakgrund • En generell modell for kvalitet i validering som togs fram av en expertgrupp från Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark 2012 – 2013 • En studie av kvalitetsarbete, baserat på den nordiska modellen, genomfördes 2016 – 2017 • Studien finansierades av NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) www.nvl.org • Forskare från Åbo universitet, FIN; Linköpings universitet, SE; och VIA University College, Århus, DK
 8. 8. Kvalitet på tre nivåer i modellen • Organisationskvalitet • Helhetsperspektiv i organisationen • Utvärdering och strävan efter utveckling och förbättring • Procedurkvalitet • Ansvars- och rollfördelning • Information • Administration • Bedömningskvalitet • Bedömningskriterier • Bedömningsmetoder • Dokumentation
 9. 9. Att arbeta med modellen • Modellen omfattar åtta kvalitetsfaktorer, och för varje faktor finns ett antal mer konkreta kvalitetsindikatorer • Modellen är dynamisk, och kvalitetssäkringen är tänkt att vara en återkommande process som präglas av dialog – där förutsättningar, rutiner, metoder etc. kontinuerligt och systematiskt utvärderas och omvärderas • Modellen och indikatorerna bör givetvis också ses över kontinuerligt för att göra förbättringar
 10. 10. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 11. 11. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 12. 12. Kvalitetsindikatorer Är indikatorn relevant för dig eller i din organisation/institution/ projekt? Förklara! Hur kan vi utveckla kvaliteten i förhållande till denna indikator? Informationen är fyllig och anpassad till olika målgrupper – internt och externt. Det förklaras vad validering är: - ‘what’s in it for me’? Det är tydligt vem validering är relevant för, och vad validering kan leda till för individen. Förväntningarna på deltagaren vad gäller tidsåtgång, arbetsinsats och procedurer är tydliga. Informationen är tillgänglig på internet och I andra former – anpassade efter målgruppen Informationen är tydlig när det gäller vem som kan kontaktas för mer information Hur kan vi utveckla kvalitet? Information
 13. 13. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 14. 14. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 15. 15. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 16. 16. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 17. 17. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 18. 18. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 19. 19. Kvalitetsindikatorer Är indikatorn relevant för dig eller i din organisation/institution/projekt? Förklara! Hur kan vi utveckla kvaliteten I förhållande till denna indikator? Multipla metoder. Triangulering //Relevanta metoder (individ; ämnesområde) Begripliga och mätbara kriterier. Motsvarighet – inte likhet – vad gäller kompetenser. Rättvisa. Transparens / genomskinlighet. Öppenhet. Bedömningen ses som en lärprocess // påverkar den fortsatta lärprocessen Hur kan vi utveckla kvalitet? Bedömning
 20. 20. Den nordiska kvalitetsmodellen – 8 faktorer Individen i centrum Uppföljning Bedömning Kartläggning Information Förutsättningar Dokumentation Vägledning Koordinering
 21. 21. Den nordiska studien • Syftet med studien var: • Att identifiera om och hur kvalitetsmodellen kan användas för att stärka arbetet med kvalitet i valideringsprocessen. • Att identifiera faktorer i sammanhanget som kan påverka utvecklingen av kvalitet i validering.
 22. 22. Vad gjorde vi? • En interaktiv process – samverkan mellan forskare och verksamma i validering • Vi samarbetade med 3 “institutioner”, en i varje land (alla med omfattande erfarenhet av yrkesutbildning och valideringsarbete) • Vi möttes för att utveckla en gemensam förståelse av kvalitetsmodellen • Utvecklingsområden definierades inom respektive “institution” • “Institutionerna” arbetade med kvalitetsutveckling baserat på modellen, inom de definierade utvecklingsområdena • Vi möttes flera gånger för att diskutera erfarenheter och lärdomar så långt, och utvecklingsområdena justerades ibland
 23. 23. Några sammanfattande lärdomar • Modellen är användbar för att utveckla kvalitet i olika valideringssammanhang • De åtta faktorerna eller dimensionerna ger en helhetsbild av valideringsarbetet • Användningen av kvalitetsmodellen underlättade samverkan och att kunna identifiera utvecklingsområden • Användningen av modellen bidrog till att ”praktikerna” (ni som jobbar med validering) motiverades att aktivt utveckla kvaliteten
 24. 24. Forts. • Det interaktiva arbetssättet sätter valideringsarbetet i fokus • Systematisk dokumentation är viktig för att tillvarata individens perspektiv • Koordinering bidrar till att policy omsätts i praktik på ett likvärdigt sätt inom olika områden/branscher, inom den större “institutionen” • Uppföljning kan även handla om att på organisatorisk nivå se över utbildningsprocesser kopplade till validering
 25. 25. • Vad kan validering ge individen? • Hur kan vi organisera validering för att individens utbyte ska bli maximalt? • Några begränsningar utifrån samhällsperspektiv och organisationsperspektiv? • Några ”fallgropar” som gör att individens bästa inte står i fokus? Individen i centrum
 26. 26. Validering i sitt sammanhang • Länken i kedjan • Vägledning – Validering – Flexibel utbildning • Kardelen i repet • Validering och lärande/utbildning är sammanflätat i en process
 27. 27. Lästips Per Andersson & Andreas Fejes: Kunskapers värde: Validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Judy Harris, Christine Wihak & Joy Van Kleef (Red.): Handbook of the Recognition of Prior Learning: Research into practice. Leicester: NIACE. (Tillgänglig online.)
 28. 28. Tack för idag!

×