Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

131 views

Published on

Jonas Sprogø, PhD, Lund september 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

 1. 1. Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling Rapport skrevet af Sprogøe, Vetterlain, Marquard & Vangdrup Præsentation, NVL og Nordplus-konference, Lund 27/9 2017 Jonas Sprogøe, ph.d.
 2. 2. I denne præsentation, vil jeg: - Præsentere baggrund for survey og rapport - Præsentere nogle af de vigtigste resultater og relaterede spørgsmål - Initiere og facilitere en proces, som kan give yderligere input til det fremtidig arbejde i NVL/Nordplus
 3. 3. Afsæt De nordiske lande har alle et veletableret og bredt funderet voksenuddannelsessystem, der sigter mod at udvikle, tilpasse og styrke de voksnes kompetencer til et hastigt forandrende samfund og arbejdsmarked. Nordisk Ministerråd, NMR, har en vision om Norden som en stærk kundskabsregion med velfungerende, grænseløse uddannelses- forsknings-og innovationsmiljøer.
 4. 4. Hvorfor dette survey?  Nordiske rapporter viser, at der på systemniveau mangler opmærksomhed på og støtte til netop kompetenceudvikling, kvalificering og professionalisering af voksenundervisere  NMR ønsker at udvide viden om behovet for voksenundervisere kompetenceudvikling Formål med survey?  Rapporten supplerer tidligere rapporters resultater og konklusioner med en kortlægning af voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov.  Belyse voksenlærerens indstilling til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer indenfor voksnes læring  En tendensanalyse, der giver perspektiver på og stiller spørgsmål til voksenlærerens kompetencer og kompetencebehov Danne grundlag for anbefalinger for det videre arbejde omkring kompetenceudvikling af nordiske voksenlærere
 5. 5. Hvem omhandler dette survey?  Voksenlæring og kompetenceudvikling foregår mange steder, fx i uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, private og offentlige arbejdspladser samt i civilsamfundet  Begrebet ”voksenlærer” dækker flere roller, fx underviser, facilitator, konsulent, vejleder og frivilligkoordinator. Hvordan har vi lavet survey?  Spørgeskemaet er udsendt til et bredt udsnit af voksenlærere i både privat, offentlig og civilsamfunds-regi gennem kendte nordiske netværk i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland og selvstyreområderne med en opfordring til at sende videre til andre relevante personer i respondenternes egne netværk. En bred definition og et stort antal respondenter og fra mange sektorer
 6. 6. Kompetencedimensionen
 7. 7. Kompetencedimensionen
 8. 8.  At kunne møde de voksne deltagere som voksne  At have viden om voksnes læring og læreprocesser  At have opdateret faglig viden  At have opdaterede praksiserfaringer  At kunne formidle  At kunne strukturere og planlægge  At kunne anvende informations- og kommunikationsteknologi  At kunne forholde sig konstruktivt til voksnes modstand  At kunne anvende aktiverende arbejdsformer  At kunne vejlede voksne  At kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge
 9. 9. Vigtigste resultater og spørgsmål  Alle udvalgte 11 kompetencer vurderes generelt som vigtige af voksenlærere  Særligt faglige kompetencer, voksenpædagogiske og -didaktiske kompetencer vægtes højt  Men også relationelle kompetencer gives en høj vægtning  ICT og interkulturelle kompetencer anses som mindst vigtige
 10. 10. Kompetencedimensionen
 11. 11. Vigtigste resultater og spørgsmål  Majoriteten angiver, at det “i høj grad” eller “i nogen grad” vil styrke deres arbejde, hvis de får styrket specifikke kompetencer  Pædagogiske og didaktiske færdigheder betragtes som meget vigtigt at styrke yderligere  Styrket fagspecifik viden og praksiserfaringer vil også styrke deres arbejde  Andre kompetenceområder nævnes også som relevante for kompetenceudvikling
 12. 12. Målgruppedimensionen
 13. 13. Vigtigste resultater og spørgsmål  De 11 kompetenceområder er tilbøjelige til at forbedre ens arbejde, selv om visse forskelle eksisterer:  45% af ansatte i den offentlige sektor vurderer, at det ”i høj grad” vil styrke deres arbejde med voksnes læring”at kunne møde de voksne deltagere som voksne”, hvorimod kun 25% af de selvstændige vurderer det samme.  Privatansatte vurderer behovet for at styrke formidlingskompetencer højere end andre sektorgrupper  Selvstændige vurderer behovet for IT- kompetence højere end offentligt ansatte  Forskellen mellem sektorgrupper kunne pege på en differentering i fokus og omfang af kompetenceudvikling
 14. 14. Target group dimension
 15. 15. Vigtigste resultater og spørgsmåæ  Respondenterne er overvejende positive i forhold til fælles nordiske kompetenceudviklingsaktiviteter  Fagspecifik relevans og voksenpædagogisk relevans vurderes som særligt vigtige • Ensartetheden blandt de nordiske lande såvel som forskelligheden blandt landene bruges som begrundelse for at fælles, tværnational kompetenceudvikling har værdi.
 16. 16. Proces i to trin Individuelt Udfyld kompetenceskemaet – brug 2-3 minutter Hvad mener du er de vigtigste kompetencer i relation til voksenlæring? Hvad er dine vigtigste kompetenceudviklingsbehov? I grupper Drøft spørgsmålene ved bordene Notér svar, reflektioner og kommentarer på flip boards
 17. 17. • Kortene i samme farve har de samme spørgsmål – Det røde kort omhandler kultur og interkulturelle kompetencer – Det grønne kort omhandler respondenternes vurdering af behov for voksenpædagogik- og didaktik – Det gule kort omhandler at skabe fagspecifik viden over grænser – De blå kort omhandler den nordiske dimension og hvordan dette kan bruges som afsæt for fremtidig udvikling af kurser og uddannelse • Svarene bruges som input til processen omkring mulig etablering af en fælles nordisk kompetenceudvikling rettet mod voksenlærere
 18. 18. TAK FOR DIT INPUT OG DIN OPMÆRKSOMHED
 19. 19. Kompetenceskema Hvad de vigtigste kompetencer indenfor voksenlæring? Prioritér kompetencerne efter vigtighed At kunne møde de voksne deltagere som voksne At have viden om voksnes læring og læreprocesser At have opdateret faglig viden At have opdaterede praksiserfaringer At kunne formidle At kunne strukturere og planlægge At kunne anvende informations- og kommunikationsteknologi At kunne forholde sig konstruktivt til voksnes modstand At kunne anvende aktiverende arbejdsformer At kunne vejlede voksne At kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge Hvad er dine vigtigste kompetenceudviklingsbehov? Prioritér hvilke kompetencer ville styrke dit arbejde som voksenlærer, hvis de blev udviklet At kunne møde de voksne deltagere som voksne At have viden om voksnes læring og læreprocesser At have opdateret faglig viden At have opdaterede praksiserfaringer At kunne formidle At kunne strukturere og planlægge At kunne anvende informations- og kommunikationsteknologi At kunne forholde sig konstruktivt til voksnes modstand At kunne anvende aktiverende arbejdsformer At kunne vejlede voksne At kunne arbejde i interkulturelle sammenhænge
 20. 20. Spørgsmål Del nogle betragtninger fra kompetenceskemaet, herefter drøft:  Hvilken betydning bør kultur tillægges i undervisningssituationen, og kræver det særlige kompetencer at undervise i interkulturelle sammenhænge?  Hvordan kan Nordplus/NVL arbejde med dette område på et fælles nordisk niveau?  Kom med 2-3 konkrete forslag
 21. 21. Del nogle betragtninger fra kompetenceskemaet, herefter drøft:  Hvordan kan man forstå respondenternes relativt høje vægtning af vigtigheden af at blive bedre til voksenpædagogik og –didaktik?  Hvordan kan Nordplus/NVL arbejde med dette område på et fælles nordisk niveau? Kom med 2-3 konkrete forslag Spørgsmål
 22. 22. Del nogle betragtninger fra kompetenceskemaet, herefter drøft:  Hvilke udfordringer kan der være ved at tilrettelægge specifikke fagkurser eller kompetenceudviklingsforløb rettet mod faggrupper på tværs af landegrænser?  Hvordan kan Nordplus/NVL arbejde med dette område på et fælles nordisk niveau?  Kom med 2-3 konkrete forslag Spørgsmål
 23. 23. Del nogle betragtninger fra kompetenceskemaet, herefter drøft:  Hvori består det særligt nordiske, og hvordan kan dette bruges som afsæt for tilrettelæggelse, afvikling og markedsføring af fælles tværnationale kompetenceudviklingsaktiviteter?  Hvordan kan Nordplus/NVL arbejde med dette område på et fælles nordisk niveau?  Kom med 2-3 konkrete forslag Spørgsmål

×