Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Referat nettverkssamling 21 22 mai-stockholm

7 views

Published on

Referat Kompetensutveckling i och för arbetslivet netværksmøde, Sverige - Stockholm

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Referat nettverkssamling 21 22 mai-stockholm

  1. 1. Referat fra møte i Stockholm21. – 22. mai 2019 for NVL-nettverketKompetanseutvikling i og for arbeidslivet Formål med samlingen: Samle medlemmenes innspillogrefleksjoner fra tidligere gjennomførte møter og seminarer,avgrense og konkludere omtema, budskap ogrefleksjonerfor sluttrapportenog planlegge nettverkets videre arbeid ogmøter i 2019 Tilstede: Anni Siltanen(21. mai), Claus Eskesen,ChristineBernt Henriksen,Mia Bernhardsen, Mattias Samuelsson,KariHoffOkstad, Christine Meling, Maria Gudmundsdottir, Sveinn Adalsteinsson, Ida Thomson, AnneSolsvik 1. Alle erenige i atnettverkettrengeren nytoårignettverksperiode.Møterogseminarer opplevessomnyttigei segselv.Itilleggerdet behovformertidtil arbeidmed rapport/sluttprodukt ogdermedavtale med skribentogsåi neste periode.Anne følgeropp overforNVLførsommeren forå avklare økononomiske spørsmål. 2. Gjennomgruppearbeidogarbeidsøkterutvikletvi enmodell forvårtvidere arbeidet(tema, budskap,struktur,konkretiseringavformål).Annelagerenskisse avmodellen(vedlagt) 3. Nettverksmedlemmenessærlige ekspertiseomto- ogtrepartssamarbeid ogdennordiske modellen skal væreførende fortemapåmøter,seminarerogi sluttproduktet(rapportel.l.). De sosiale partnerne/arbeidslivsorganisasjonene ønskernoe somde kanbruke i egetarbeid medkompetanseutviklingi/forarbeidslivet, herundertil åpåvirke policynivåi sittegetland. 4. Det ble foreslåttatvi lagernoe annetennenskriftligrapport,nøyaktighvadetkanvære ble ikke endeligbestemt.Nettsted?Digitale verktøy?Anne undersøkermuligheteri NVLsentralt. 5. Det ble bestemtåfortsette medarbeidsøktermedskrivearbeid særligpå nettverksmøtene og også mellommøtene.Skrivearbeidmellom møtene krevertydeligebestillingerogfrister. Bestillingknyttettil tekstersomskal skrivesavnettverksmedlemmeneførmøteti Reykjavik gisav Ida og Anne,ettergjennomgangavtekstene fraStockholmsmøtet. 6. Anne oppretterenlukket, hemmeligfacebook-gruppefornettverket,dervi kan dele lenker til rapporter,informasjonomkonferanser,mv. ogannenkommunikasjon. 7. Samarbeidi mellomde fysiske møtene kanskje i Hangout(NVLsonlinemøtesystem, som fungerergodt) eventueltSkype. 8. Det ble foreslåttatnettverksmedlemmenevurdererådeltapå konferansen: https://www.bettshow.com/visiting-bett,i London.Anne undersøkerpraktiske og økonomiske muligheterforathele nettverketdeltarsamlet–isåfall kombinertmed nettverksmøtei London),alternativtkandenenkeltedeltapåegetinitiativ. 9. Møtet i Reykjavik startervedlunsjtid medfelleslunsj) ca.kl 12:30 den3. oktober.Den4. oktoberblirdet tre timers seminarmedeksternedeltakere.TemaerROI,motivasjon (programkommerseinere),framtil lunsj. Deretterblirdetnettverksmøtemednye skrivesøkterframtil ca kl 18.00. Detvar ønske om etlangvarigmøte denne dagen forå komme videre.Dette erogsåmuligfordi mange/alle ønskeråbli på Island ettermøtet(på egenregning).Mariahar tilbudtågi osstipsom overnattingogkanskje muligeaktiviteter. 10. Dato for København-møtetblirmandag 25.-tirsdag 26. november.(Anne harsjekketmed Anni og Riina).Programkommerseinere.
  2. 2. 11. Flere rapporter og konferanserble nevnt – her er lenker- til orienteringog inspirasjon:  Konferanse i Helsinki i september: https://helwecan.com/  Cedefopbriefingnote - The skillsemployerswant!: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/9137?utm_campaign=BN201904-LMI  Konferanse i Londoni januar2020: https://www.bettshow.com/visiting-bett

×