Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nvl arbeidslivnettverk stockholm 21-22 mai 2019

9 views

Published on

Kompetensutveckling i och för arbetslivet netværksmøde, Sverige - Stockholm

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nvl arbeidslivnettverk stockholm 21-22 mai 2019

 1. 1. l Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet Nettverkssamling i Stockholm, 21.-22. mai 2019
 2. 2. Målsettinger i virksomhetsplan for 2019 2 3 - 1 1 - 2 Målsettinger Tema Aktivitet/hvordan? Fremme kompetanseutvikling i og for arbeidslivet De arbeidslivsrelaterte temaene: Digitalisering, Realkompertansevurdering og ROI på kompetansehevende tiltak Utforske (erfaringsutveksling og drøfting på seminarer /workshops Bidra til utviklingen av de nordiske systemene gjennom å forsterke policydialog mellom MR- U/EK-U og beslutningstakere De arbeidslivsrelaterte temaene: Digitalisering, Realkompetansevurdering og ROI på kompetanse-hevende tiltak Lage tre tematisk kapitler som kan spres hver for seg og inngå i sluttrapporten Bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom arbeid på individ-et arbeidsgiver- og samfunnsperspektiv på problemstillingene Motivasjon – kompetanseutvikling - Tid/krefter – enkeltpersoner - Tilrettelegging – arbeidsgiver - Samfunn – kompetansebehov Har vi snakket om dette? Samarbeide med andre sektorer som fremmer voksnes læring og arbeidslivet som læringsarena, med utgangspunkt i arbeidslivet Utvalgte tema – kanskje særlig realkompetansevurdering Arrangere seminarer/workshops, der frivillighet og friundervisning er sentrale målgrupper Skape kunnskapsgrunnlag om læring i og for arbeidslivet Det vi kommer fram til: Temaene, anbefalinger? Annet? Kapitler i sluttrapport brukes som artikler, nyhetssaker, i blogger og podcasts
 3. 3. Forventede produkter Utviklingsarbeidet skal ligge til grunn for konkrete anbefalinger som retter seg til beslutningstakere med ansvar for videreutdanning, jf. NVL årsrapport 2018 (s. 30) og presenteres i form av: • En kunnskapsbase om aktuelle spørsmål relatert til læring i og for arbeidslivet • Sammenstilling av informasjon og sluttsatser • Tre delrappporter (eller tematiske artikler) etter hvert seminar/workshop • En sluttrapport med introduksjon og sammendrag 2 3 - 1 1 - 3
 4. 4. Forventede resultater • Delrapporter og sluttrapport skal bidra til den offentlige debatten om voksnes læring og samspillet mellom organisasjoner innen utdanningssektor og arbeidsliv • Seminarer/workshops og møter skal stimulere til dialog og utveksling av erfaringer i de fem landene – aktører innen voksenutdanning og folkeopplysning er viktige målgrupper for flere av disse NB: • Beslutningstakere skal være en viktig målgruppe 2 3 - 1 1 - 4
 5. 5. ...for å holde oss på sporet... Gjennomførte og planlagte aktiviteter  Nettverksmøte og seminar: Digitaliseringsreisen Oslo (nov. 18)  Nettverksmøte og seminar:  Validering, Helsinki (feb.19)  Nettverksmøte, Stockholm (mai, 2019)  Nettverksmøte og seminar:  Return on Investment, Reykjavik (okt. 19)  Nettverksmøte: Planlegge formidlingsaktiviteter 2020, København (nov. 2019) 2 3 - 1 1 - 5 Enighet på forrige møte: I Stockholm skal vi:  Samle medlemmenes innspill og refleksjoner fra tidligere gjennomførte møter og seminarer Mer enn oppsummeringer fra seminarene?  Gjennomgå og velge ut tema fra forrige arbeidslivsnettverks sluttrapport  Reflektere over hva nettverket ønsker å formidle  Tilpasning av budskap til ulike målgrupper (hvilke?) Behov for å avgrense? Behov for å justereVP?  Planlegge nettverkets videre arbeid og møter i 2019
 6. 6. På de neste sidene gjengis NOEN av utfordringene og anbefalingene fra forrige nettverks sluttrapport 1) Kan og vil vi jobbe med disse? 2) Bør vi velge noen bort? 3) Er det noe fra rapporten du savner? 4) Har du flere forventninger til nettverket? 2 3 - 1 1 - 6  Hva er målet vårt for denne utfordringen/anbefalingen?  Hvilket budskap kan vi sitte igjen med?  Til hvilke målgrupper?  I hvilken form skal budskapet formidles?  Gjennom hvilke kanaler ? For hver av utfordringene og anbefalingene du ønsket at nettverket skal arbeide med:
 7. 7. Hva er dette nettverket eksperter på? Den nordiske modellen - treparts-samarbeid? 2 3 - 1 1 - 7 The Economist skrev for noen år siden at “The Nordics cluster at the top of league tables of everything from economic competitiveness to social health to happiness.They have avoided both southern Europe’s economic sclerosis and America’s extreme inequality” De pekte på den nordiske modellen som en av årsakene. En «seks-minutters-beskrivelse fraTankesmedjan Tiden: http://samak.info/ny-nordmod-rapport-den-nordiske-modellen-hva-kreves/
 8. 8. Noen anbefalinger fra «Kompetens ur et arbetslivsperspektiv» 2 3 - 1 1 - 8 Utvikle og ekspandere det strategiske arbeidet med kompetanseutvikling på arbeidsplassene for å ivareta eldre arbeidstakeres behov og forutsetninger for læring (s. 17) Skape strukturer på nasjonalt nivå for effektive kompetansestrategie r i samarbeid mellom politikere og arbeidslivets parter (s. 17)
 9. 9. 2 3 - 1 1 - 9 Bidra til å synliggjøre, dokumentere og anerkjenne individers reelle kompetanse gjennom validering og sertifisering innen valideringsmodeller med høy legitimitet på arbeidsmarkedet (s.34)… Det allerede velfungerende samarbeidet mellom partene i arbeidslivet bør styrkes og utvikles omkring en felles agenda for kompetanseforsyni ng (s. 41) Fra «Kompetens ur et arbetslivsperspektiv» Det må synliggjøres i kompetansestrategier at det er behov for både horisontal og vertikal kompetanseutvikling (s. 41)
 10. 10. 2 3 - 1 1 - 10 Det økonomiske perspektivet på strategisk kompetanseutvikling må reformeres, modeller for beregning av ROI må utvikles (…) s. 40 Rådende tankemodeller omkring utdanningers rolle og formål bør forandres (s.40) Fra «Kompetens ur et arbetslivsperspektiv»
 11. 11. 2 3 - 1 1 - 11 Arbeidsgiverorganisasjoner bør (s.44) Oppfordre og oppmuntre sine medlemmer til å utforme strategier for å sikre konkurransedyktighet gjennom strategisk kompetanseforsyning for å møte utfordringer som følger av digitalisering, automatisering og tilgang på arbeidskraft Arbeidstakerorganisasjoner bør (s. 45) Oppfordre og oppmuntre sine medlemmer til kontinuerlig å dokumentere og oppdatere sin yrkesrelaterte kompetanse bl. a. gjennom bransjevalidering opp mot arbeidslivets kompetansekriterier, for på den måten å ta et eget ansvar for læring i relasjon til kompetansekravene på arbeidsplassen/i arbeidsmarkedet Fra «Kompetens ur et arbetslivsperspektiv»
 12. 12. … partene bør samarbeide om (s. 44): 2 3 - 1 1 - 12  Å styrke og videreutvikle den digitale kompetansen hos hele arbeidsstyrken for å utnytte den tekniske utviklingen og sikre nødvendig omstilling  At det utvikles et nasjonalt program for kompetanseforsyning i virksomheter, med tiltak rettet mot ledelse, ansatte og tillitsvalgte og aktører som bidrar til å sikre relevant kompetanseforsyning og utdanning i et fleksibelt og sømløst system  At det skapes forutsetninger og incitament for at mindre og mellomstore virksomheter deltar i nettverk og «clusters» – for å samvirke om å løse sine kompetansebehov gjennom erfaringsutveksling mm., og påvirke slik at utdanningsinstitusjoner utvikler relevant etter- og videreutdanning  At det etableres • Et kompetansepolitiske råd på myndighetsnivå, der grunnleggende utfordringer og muligheter for forankring, inkl. koordinering og finansiering drøftes • Et kompetansebehovsråd bestående av partene i arbeidslivet, myndigheter og forskere… som skal bidra til å sikre de muligheter til kompetanseutvikling som er relevante for det enkelte foretak og for samfunnet Fra «Kompetens ur et arbetslivsperspektiv» Kan vi gjøre noe av – eller alt –dette? ... i år?
 13. 13. Oppsummering. Det er behov for å: ― Utvikle og ekspandere det strategiske arbeidet med kompetanseutvikling på arbeidsplassene for å ivareta eldre arbeidstakeres behov og forutsetninger for læring (s. 17) ― Skape strukturer på nasjonalt nivå for effektive kompetansestrategier i samarbeid mellom politikere og arbeidslivets parter (s. 17) ― Forbedre virksomhetens evne til å organisere og følge opp kompetanseutvikling (s. 34) ― Bidra til å synliggjøre, dokumentere og anerkjenne individers reelle kompetanse gjennom validering og sertifisering innen valideringsmodeller med høy legitimitet på arbeidsmarkedet (s.34)… ― Styrke og utvikle en felles agenda for kompetanseforsyning ved hjelp av det allerede velfungerende samarbeidet mellom partene i arbeidslivet (s. 41) ― Synliggjøre i kompetansestrategier behovet for både horisontal og vertikal kompetanseutvikling (s. 41) ― Reformere det økonomiske perspektivet på strategisk kompetanseutvikling ― Utvikle nye modeller for beregning av ROI (…) s. 40 ― Forandre rådende tankemodeller omkring utdanningers rolle og formål (s.40) 2 3 - 1 1 - 13
 14. 14. Arbeidsgiverorganisasjoner bør (s.44) ― Oppfordre og oppmuntre sine medlemmer til å utforme strategier for å sikre konkurransedyktighet gjennom strategisk kompetanseforsyning for å møte utfordringer som følger av digitalisering, automatisering og tilgang på arbeidskraft Arbeidstakerorganisasjoner bør (s. 45) ― Oppfordre og oppmuntre sine medlemmer til kontinuerlig å dokumentere og oppdatere sin yrkesrelaterte kompetanse bl. a. gjennom bransjevalidering opp mot arbeidslivets kompetansekriterier, for på den måten å ta et eget ansvar for læring i relasjon til kompetansekravene på arbeidsplassen/i arbeidsmarkedet 2 3 - 1 1 - 14
 15. 15. Partene bør samarbeide om:  Å styrke og videreutvikle den digitale kompetansen hos hele arbeidsstyrken for å utnytte den tekniske utviklingen og sikre nødvendig omstilling  At det utvikles et nasjonalt program for kompetanseforsyning i virksomheter, med tiltak rettet mot ledelse, ansatte og tillitsvalgte og aktører som bidrar til å sikre relevant kompetanseforsyning og utdanning i et fleksibelt og sømløst system  At det skapes forutsetninger og incitament for at mindre og mellomstore virksomheter deltar i nettverk og «clusters» – for å samvirke om å løse sine kompetansebehov gjennom erfaringsutveksling mm., og påvirke slik at utdanningsinstitusjoner utvikler relevant etter- og videreutdanning  At det etableres • Et kompetansepolitiske råd på myndighetsnivå, der grunnleggende utfordringer og muligheter for forankring, inkl. koordinering og finansiering drøftes • Et kompetansebehovsråd bestående av partene i arbeidslivet, myndigheter og forskere… som skal bidra til å sikre de muligheter til kompetanseutvikling som er relevante for det enkelte foretak og for samfunnet 2 3 - 1 1 - 15
 16. 16. Bør virksomhetsplanen justeres? 2 3 - 1 1 - 16
 17. 17. Gruppearbeid: Med utgangspunkt i nettverkets ekspertise og sammensetning – synes vi at:  Nettverket skal…  Nettverket skal ikke…  Nettverket skal styrke kunnskap om…  Nettverket skal bidra med konkrete og inspirerende eksempler på…  Nettverkets sammensetning bidrar med unike forutsetninger til å…  Nettverkets resultater skal kunne brukes til…/for å…. Gjerne med begrunnelser  2 3 - 1 1 - 17 To grupper: Verktøy: - Flip-over-plakat - Post-it-lapper - Tusj - «hjelpeark» Gruppene skal presentere sitt resultat for nettverket (3-7 min)
 18. 18. Plenum ― Runde rundt bordet – deler refleksjonene ― Hvis tid: Begynne å diskutere hva nettverket bør  Fokusere mer på framover?  Fokusere mindre på framover?  Utsette til seinere (evt. tilnærme oss på en annen måte)?  Hvilke tema har vi eventuelt ikke berørt ennå – og bør vi fokusere på dette? ― Fortsette diskusjonen i morgen  2 3 - 1 1 - 18

×