Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egna erfarenheter av muntlig språkundervisning och några nycklar till framgång

167 views

Published on

Workshop i Göteborg d. 10. maj 2018. Irene
Emanuelsson

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Egna erfarenheter av muntlig språkundervisning och några nycklar till framgång

  1. 1. ​ Muntligt arbete i klassrummet Ett lektionsupplägg I min klass brukar vi starta upp varje måndag med att samtala om vad eleverna och jag gjort under helgen. Dels blir det ett lätt sätt att värma upp dem när de är trötta efter helgen. Dels blir det också ett sätt att planera in muntliga inslag i undervisningen på ett naturligt sätt. Detta inslag blir en stöttning för eleverna i att träna sig att samtala om vardagliga saker. Här kan de själva styra vad de vill berätta, utan att jag tvingar dem att berätta sådant som de inte vill. Jag märker att denna övning också är ett bra sätt för klassen att lära känna varandra genom att de får reda på sina klasskamraters intressen. Gången brukar vara som sådan att jag hälsar alla välkomna tillbaka till en ny arbetsvecka samt redogör för hur arbetsveckan ser ut (studiebesök, info och dyl) för att sedan glida in på frågan: Hur var er helg? X, vad gjorde du i helgen? Jag brukar fråga eleverna en och en tills vi gått “laget runt” inkl. mig själv. Jag brukar också uppmana dem att lyssna och vara uppmärksamma på vad deras kamrater berättar om. Nästa steg blir att de får redogöra muntligt för vad en annan kamrat har berättat om (ex, Ali återberättar vad Ikran gjort under helgen, tills vi gått “laget runt”). Detta moment följs av att vi skriver en gemensam text om helgen som vi sedan tränar på att läsa högt och tillsammans. Eleverna får skriva av texten i sina skrivböcker (för att träna skrivträning) och sedan får de skriva av texten på datorn (för att träna på att använda och leka med Google dokument). Jag brukar läsa in texten på på mobilen och dela den upplästa versionen samt den skriftliga versionen i sites “ Irénes klass”. Denna muntliga övning brukar mynna ut i en läs och skrivläxa. De inslag jag får med genom denna övning är: grammatik- både muntligt och skriftligt, uttal, att muntligt berätta om sig själv, att lyssna på andra (hörförståelse), att muntligt återberätta om en annan kamrat, att skriftligt återberätta det som sagts muntligt, att träna på att läsa samt skriva och att träna på att använda datorn som ett textskapande hjälpmedel. Allt det som jag valt att ta upp och dela med mig av i detta dokument kan kopplas ihop med de muntliga observationspunkterna i “Bygga svenska”. Många av punkterna i steg 1 och 2 samt delar av steg 3 berörs.
  2. 2. Att ge eleverna stöttning till att själva ta initiativ till samtal i klassrummet. Genom att låta dem arbeta med “Helgen” och träna dem i att samtala om vardagliga samtalsämnen öppnar detta upp för en större säkerhet i att kunna konversera på egen hand och i sociala sammanhang. Jag brukar ibland göra en dictogloss av helgentexten. Detta blir ett nytt tillfälle att visa att man lyssnat in sina klasskamraters inlägg om helgen och ett tillfälle att interagera med varandra. Uttalsövningar/ med digitala verktyg Genom att läsa texter tillsammans och genom att lyssna och repetera samt läsa efter. Vi använder även olika digitala sidor som tex: ​http://www.uttal.se/ Vi använder material som “Hör och härma” samt “Lyssna nu” . https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Svenska-som-andras prak/Nyanlanda/Lyssna-nu/Lyssna-mp3-filer/ Vi jobbar också mycket Book Creator, där eleverna tar egna kort på tex substantiv i klassrummet, de skriver ordet och pratar in ord eller meningar. Bra samarbetsövning som också stimulerar olika aktiviteter både i och utanför klassrummet då de själva får agera inför kameran. Muntlig språkundervisning utan skriftligt stöd/ hur vi arbetar med bilder Genom att exempelvis använda bilder i undervisningen och låta eleverna berätta kring bilderna. Upplägg: att fotografera studiebesök och dela bilderna med eleverna för att hjälpa dem att minnas samt att stötta dem i att muntligt återberätta vad de sett samt upplevt. Detta kan vidareutvecklas genom att skriva en gemensam text kring studiebesöket (en ramtext) för att sedan låta dem skriva med egna ord. Vi har också en del dialogläsning i klassen. Vi har haft dialoger utifrån olika böcker vi läser. Tex Resan hit - Vi har tillsammans gjort en dialog utifrån dilemmat i boken och eleverna får öva på dialogerna så att de kan dem utantill efter mycket träning. De tycker det är roligt att spela upp dramat inför klassen. Att sjunga tillsammans Jag har använt mig av sång i min undervisning. Dels arbetar man igenom texten muntligt och arbetar med förståelse av texten, dels får man med uttalsträning på ett naturligt sätt. Jag har också luckor i texten för de ord som är frekventa i sången. Jag skriver sedan upp halva ordet och de fyller i resten av ordet muntligt och till slut tar jag bort alla bokstäverna utom den första och nästan alla gissar rätt på vilket ordet är. Det är en övning eleverna älskar!     Iréne Emanuelsson Center för språkintroduktion Göteborg den 10/4-2018 

×