Acbs nordic 2012

826 views

Published on

Åhörarkopior från Thomas Gustavssons och Erik Hjalmarssons föreläsning "Fokuserad ACT"

Spännande grejer! #nordicACBSforum 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
826
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acbs nordic 2012

 1. 1.  Improving  your  ACT            Fokuserad  ACT   Thomas Gustavsson, leg psykolog Erik Hjalmarsson, leg psykologthomas.gustavsson@psykologpartners.se erik.hjalmarsson@psykiatripartners.se www.psykologpartners.se www.psykiatripartners.se
 2. 2. Upplägg  för  det  här  passet  •  Varför en ny modell för behandling/bemötande?•  Översikt av Fokuserad Klinisk Beteendeanalys modellen.•  Diskussion/frågor•  Plan B rollspel-diskussion?
 3. 3. Vad  gör  vi  när  våra  modeller  inte  passar  =ll   kontexten?  • 
 4. 4. Sta=s=k  för  psykisk  ohälsa  -­‐  Sverige  •  Ökning av psykisk ohälsa under 90-talet•  Ökningen planade ut 2005-2007•  - undantaget ungdomar och äldre•  20-40% lider av psykisk ohälsa•  30% uppfyller en psykiatrisk diagnos (ångest & dep)•  8-10% använder antidepressiv medicineringSocialstyrelsens lägesrapport 2005-2007, 2009, Psykologförbundet 2010
 5. 5. Vilka  förutsäCningar  har  vi?  •  Ca 1/3 av de som söker primärvård gör det på grund av psykisk ohälsa, ytterligare 50 % har psykosociala stressorer som försvårande omständigheter•  2/3 av långtidssjukskrivningar beror på besvär i rörelseorgan samt psykisk ohälsa•  De flesta med psykisk ohälsa uppmärksammas inte i vården•  Majoriteten med psykisk ohälsa föredrar att bli hjälpa i primärvården
 6. 6. Vilka  förutsäCningar  har  primärvården?  •  Huvudbehandlare av lätt till medelsvår psykisk ohälsa (medicinsk och terapeutisk)•  40% av sjukskrivna depr/ångest huvudsymptom•  60% rehabpotential efter 2 månader•  20% rehabpotential efter 1 år…•  Mkt högt flöde av patienter    Försäkringskassan
 7. 7. Kärnan  i  ”brief”  –  Hur  ser  vi  på  psykiatrisk  vård    Två  centrala  delar:    1:  Organisa=onen  av  vården    -­‐  Hur  ska  pa=enMlödet  se  ut  och  varför?    2:  Interven=on    -­‐  Inställning  hos  uMöraren    -­‐  Grad  av  interven=on    
 8. 8. SyPet  med  Fokuserad  klinisk  beteendeanalys  •  Möta belastningen av problem med psykosocial grund i pv•  Öka flödet (lite till många istället för mycket till få)•  Integrera synen på psyke och soma till en enhet som behandlas gemensamt av läkare, psykolog, sjukgymnast osv•  Minska trycket på läkare•  Förbättra vårdgivares kunskap/bemötande kring psykisk ohälsa•  Öka kunskapen på vc om beteendeterapeutiska principer•  Integrera psykologen i flera problemområden inte endast traditionella psykiatriska problem (ex. följsamhet till medicinering, diabetes, värk, övervikt)•  Snabbt omhändertagande – Förebyggande arbete
 9. 9. FACT  jämfört  med  standard  KBT    Dimension   PCBH  Integra2on   Specialty  Behavioral  Health  (BH)  Utgångspunkt  för  vård   Popula=on-­‐baserad   klient-­‐baserad  Primära  uppdrag   PVL,  sedan    pa=ent   Pa=ent,  sedan  andra  Huvudsakliga  mål   1.  Stödja  PVL  effek=vitet  och  därigenom  öka     1.  Erbjuda  intensiva    insatser  med   påverkan  på  många  pa=enter.   mål  aC  bota  och  utreda.     2.  Stödja  små  förändringsstrategier  hos   många  pa=enter.     3.  Motverka  hälsoriker/  livss=lsproblem  .   4.  Minska  vårdkostnader  Behandlarmodel   Del  av  en  bredd  av  primärvårdsinsatser  =ll   En  specialiserad  ,  egen,  moCagning   många  pa=enter.     med  =llgänglighet  ePer  remiss.  Huvudsaklig  vårdgivare   Läkaren/vårdpersonal   Psykologen  Huvudsaklig  verksamhet   Konsulta=oner   Specialiserad  psykolgisk  behandling  Tillgång  2ll  vård   Samma  dag,  alla  dagar   Styrs  av  resurser  och  remiss,  vanligtvis   med  vänte=d  Vårdkostnad  per  individ   Poten=ellt  minskad   Mycket  varierad,  beroende  av   pa=entens  problema=k  
 10. 10. AC  lyckas  arbeta  integra=vt  •  Gemensam syn på problemet•  Gemensamt bemötande•  Tydlig plan för patientens problem•  Öppenhet, insyn och feedback
 11. 11. Hinder  för  en  enkel  interven=on!  •  Ta  mycket  anamnes  -­‐  Fråga  inte  om  du  inte  tänker  göra  något  med  informa8onen    •  Psykiatrisera  pa=enten/problemet    -­‐  Leta/tala  inte  om  diagnoser  utan  om  vad  pat.  vill  uppnå.  •  Sälj  något  som  pa=enten  ej  vill  köpa  -­‐  Förankra  enkla  interven8oner  som  pat.  ser  som  rimliga  
 12. 12. Grundläggande  aspekter  för  modellen  •  Dos-effektstudier (Barkham et al 2006)-  50% av effekten uppstår inom 4-8 sessioner-  Inget linjärt samband mellan antal sessioner och utfall•  Strategic change theory (vs medicinska modeller)- människan i sitt sammanhang (individen)- små förändringar – dominoeffekt (vs bota)- studier visar lättare göra små förändringar•  Klient vs behandlardriven förändring- Patienten ansvarig för förändring
 13. 13. Arbetsgången  1.  Patienten söker läkare2.  Läkaren knackar på hos psykologen3.  Gemensamt kort samtal eller individuellt samtal med pat - Plan för beteendeförändring skapas - Eventuell uppföljning ordnas4. Psykologen återger info till läkaren Konceptualisering, plan för förändring, uppföljning5. Återbesök (läkare eller psykolog) = problemlösning
 14. 14. 30  minuters  konsulta=on  •  ”Remiss”•  Introduktion (5 min)•  Diagnostisk screening och funktionell analys (10-15 min)•  Utarbeta en plan för beteendeförändring (5 min)•  Konsultation till PVL (5 min)
 15. 15. Mall  för  första  samtal  Problembeskrivning /symtombild:Utlösare/ nuvarande stressorer:Hanteringsstrategier:Kontextuell analys: Familj/hemmet Fritid Arbete Avkoppling Fysisk aktivitet VänskapÖvrigt (tobak, alk/droger, sömn):Plan:
 16. 16. Uppföljningssamtal  •  Uppföljning av förändringsplanen•  Problemlös runt hinder•  Förstärk alla försök till beteendeförändring•  Normalisera misslyckanden•  Avsluta om pat rör sig i ”rätt riktning”•  Återbesök vid behov bättre än att boka in ny tid•  Håll dörren öppen för snabb konsultation•  Pat ansvarig för sin egen förändring – inte bota!
 17. 17. Som  man  konceptualiserar  får  man   behandla…    •  Ge luddiga ramar för kontakten•  Ta över ansvar för klientens mående och behandling•  Få klienten fokuserad på symtomreduktion•  Förmedla att klienten har underliggande ”inre grejer” som behöver lösas först•  Arbeta med komplexa förståelsemodeller av klientens historia•  Veckla in dig och din klient i detaljerade analyser enskilda problembeteenden i specifika problemsituationer•  Sluta inte förrän symtomfrihet uppstått! = Långa kontakter!
 18. 18. SammanfaCningsvis  •  Integrering av psykologen/konsulten i all verksamhet•  Psyke och soma en helhet som behandlas gemensamt•  Konsultens mål är att stödja övrig personals arbete•  Korta punktinsatser till patienter•  Lite till många•  Snabbt omhändertagande - minskar ohälsa hos pat och belastning av vc•  Flexibilitet kring insatser efter behov
 19. 19. Påvisade  effekter  av  modellen  •  Personalen får större kunskap om och blir bättre på att behandla psykisk ohälsa genom: - Identifierar psykisk ohälsa bättre - Ökar färdigheter i medicinförskrivning - Användandet av beteendeinterventioner ökar - Ökat självförtroende i kontakten med patienten - Väntetid förändras från 33 dagar till 19 minuter (Linköping, 2 våc)
 20. 20. Citat  från  läkare  •  ”Det blir inte en så stor grej att föreslå psykologhjälp för patienterna.”•  ”Det är skönt att kunna knacka på och på kort varsel få med en psykolog på ett samtal.”•  ”Jag har fler alternativ än medicin, sjukskrivning och väntelista.”
 21. 21. LiCeratur  -­‐  Primary  Care  Behavioral  Health  •  Behavioral Integrative Care. Treatments that work in the primary care setting ODonohue, Byrd, Cummings och Henderson, (2005).•  Behavioral consultation and Primary Care. A guide to integrating services. Robinson, P. & Reiter, J., (2006).•  Integrated Behavioral Health in Primary Care - Step by Step Guidance for Assessment and Intervention. Hunter, C. m fl., 2009. APA•  The Primary Care Toolkit - Practical Resources fot the Integrated Behavioral Care Provrider. James, L. & O´Donohue, W. (Eds), 2009. Springer•  DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster. Psykologförbundet (2010)
 22. 22. Tränings=llfälle  Kirk  Strosahl,  PaCy  Robinson  &  Thomas  Gustavsson.  3  resp  2  dagar  workshop.    •  Stockholm  31/1-­‐2/2  2013  •  Umeå  4-­‐5/2  2013     www.psykologpartners.se    

×