Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Målgruppeanalyse - et steg på veien til ny kommunikasjons- og virksomhetsstrategi

Målgruppeanalyse - et steg på veien til ny kommunikasjons- og virksomhetsstrategi

 • Be the first to comment

Målgruppeanalyse - et steg på veien til ny kommunikasjons- og virksomhetsstrategi

 1. 1. Målgruppeanalyse - et steg på veien til ny strategi CASE: NORDIC INNOVATIONS NYE STRATEGI 2011-2014 NY VISJON OG NYE MÅL
 2. 2. Har vi snakket med våre målgrupper i dag? <ul><li>Hvor starter man? </li></ul><ul><li>Målgrupper og relasjonsanalyse </li></ul><ul><li>Ny virksomhetsstratgi 2011-2014 </li></ul><ul><li>Ny kommunikasjonsstrategi </li></ul><ul><li>Nye websider og personas </li></ul><ul><li>Hvordan få vårt budskap igjennom på web? </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation INNOVASJON
 3. 3. Mange målgrupper Mange språk og land Mange emner Næringslivet Kunnskapsmiljøene Markedet Offentligheten Kapitalen Mat Helse Teknologi INNOVASJON Politikk Bygg Turisme Miljø Grenseløst Norden Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 4. 4. Forming a strategy Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation 1. The Project Purpose 3. Identify and prioritize audiences/participants 4. Determine information needs 5. Identify barriers and opportunities Source: Adam Burke. Communications & Development, a Practical Guide. London: Department for International Development 1999, p. 25 6. Identify communication channels and messages 7. Plan coordinated timing of activities 8. Formulate communication material 9. Participatory pre-testing 10. Implementation 11. Evaluation 2. Define the aims of the communication strategy
 5. 5. Parallelle prosesser – Ny kommunikasjons- og virksomhetsstrategi Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation Kommunikasjonskartet: Våre viktigste målgrupper Relasjonsanalysen: Hvem bør vi prioritere Komm. planen: Dette skal vi gjøre! Mål Visjon Nordic Innovations Misjon Virksomhetsidé Arbeidsmål
 6. 6. Kommunikasjonsstrategi: Hvordan og hvorfor <ul><li>En kommunikasjonsstrategi må bygge på organisasjonens eller prosjektets overordnede strategi </li></ul><ul><li>Den vil hjelpe oss å realisere visjonen vår </li></ul><ul><li>Må utvikles i overensstemmelse med de menneskene som skal jobbe innenfor dette rammeverket </li></ul><ul><li>Involvering vil sikre realisering </li></ul><ul><li>Det må være en tett kobling mellom organisasjonens planer og dens strategier </li></ul><ul><li>Planene er realiseringen av strategien </li></ul>
 7. 7. Forskning og analyse <ul><li>Brukerundersøkelse (Kvalitativ): Deltakere i våre prosjekter – Juni 2009 </li></ul><ul><li>Brukerundersøkelse (Kvantitativ): Relevante målgrupper – Oktober 2009 </li></ul><ul><li>Evaluering av matprogrammer - April 2010 </li></ul><ul><li>Stakeholder undersøkelse – May 2010 </li></ul><ul><li>Evaluering av Nordic Innovation (EK-N) – September 2010 </li></ul><ul><li>Nordisk samarbeidsprogram 2011-13 – Oktober 2010 </li></ul><ul><li>Brukerundersøkelse – web og sosiale medier – Oktober 2010 </li></ul><ul><li>Nordic Innovations styre og ansatte involvert i prosessen </li></ul>
 8. 8. Brukerundersøkelse <ul><li>En bred kartlegging blant relevante bedrifter for Nordic Innovation </li></ul><ul><li>HENSIKT: </li></ul><ul><li>Større kunnskap om innovasjonsprosesser i bedriftene </li></ul><ul><li>Kjennskap til Nordic Innovation, og få en indikasjon på hvor mange som faktisk har vært i kontakt med Nordic Innovation, og hvor mange som kunne tenke seg det </li></ul><ul><li> Målgruppen i undersøkelsen er daglig leder eller andre personer som er involvert i sentrale beslutningsprosesser i bedriften. </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 9. 9. Utvalg <ul><li>Bedrifter i industrisektoren og tjenesteytende sektor 50/50 </li></ul><ul><ul><li>200 bedrifter på Island </li></ul></ul><ul><ul><li>472 bedrifter i Norge </li></ul></ul><ul><ul><li>500 bedrifter i Danmark </li></ul></ul><ul><ul><li>500 bedrifter i Finland </li></ul></ul><ul><ul><li>824 bedrifter i Sverige </li></ul></ul><ul><li>TOTALT: 2496 BEDRIFTER </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 10. 10. Sammendrag av funn <ul><li>Krevende tema å undersøke; tidkrevende men nyttig </li></ul><ul><li>Store variasjoner i definisjon av innovasjonsbegrepet </li></ul><ul><li>Lav kjennskap til Nordic Innovation Centre </li></ul><ul><li>God interesse for samarbeid i fremtiden </li></ul><ul><li>Stor spredning på hvordan de arbeider med innovasjon </li></ul><ul><li>Ingen strukturerte forskjeller mellom tjenesteytende og industri </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 11. 11. Assosiasjoner omkring innovasjonsbegrepet <ul><li>Sammenlikner man assosiasjonene om innovasjonsbegrepet på tvers av de ulike nordiske landene er det to forhold som er fremtredende: </li></ul><ul><ul><li>Begrepet assosieres primært med nytenkning, utvikling, nyskapning og fornyelse. Dette går også igjen i de åpne svarene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er svært mange oppfatninger om hva innovasjon innebærer. </li></ul></ul><ul><li>Samlet kan dette tolkes som at innovasjon er et mye brukt, men overflatisk definert og lite konkret ord. </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation Hva forbinder du med begrepet innovasjon? (Prosent. Flere svarmuligheter) Island Danmark Finland Norge Sverige
 12. 12. Interessenter og målgrupper <ul><li>Nordic Innovations kommunikasjonsarbeid må forholde seg til en kompleks omverden </li></ul><ul><li>I ulike sammenhenger har vi ulike målgrupper </li></ul><ul><li>Det er et mål for Nordic Innovation å være bevisst om sine omgivelser og ivareta dialogen med så mange av våre interessenter som mulig på en god måte </li></ul><ul><li>Bevissthet om våre interessenter vil også gjøre det lettere å prioritere mellom dem </li></ul><ul><li>Og skreddersy kanaler </li></ul>
 13. 13. Kommunikasjonskart - Interessenter Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation Formelt involverte Underliggende virksomhet De som leverer faglig kunnskap Virksomheten selv Andre etater med tilgrensende eller samme saksområde Formelle rammesettere: interne/eksterne Saken/ Virksomheten Videreformidlere Sluttbrukere - de som saken/virksomheten er til for Kommunikasjonsutfordrere / -medspillere Konkurrenter om saken De som har faglig kunnskap Potensielle interessenter
 14. 14. Kommunikasjonskart - Interessenter Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation Formelt involverte Underliggende etater Beskriv: Virksomheter som en kan pålegge å gjøre noe i forbindelse med saken eller som saken får betydning for. ?:Har vi noen underliggende etater som trenger informasjon, som vi kan bruke eller som vil etterspørre informasjon? Eks: Direktorater og tilsyn for departementer De som leverer faglig kunnskap Beskriv: Faglige ressurser som vi benytter oss av i prosjektet/saken ?:Hvilke faglig kompetansen vil vi bruke i saken/ virksomheten? Eks: Forskningsmiljøer, konsulentselskaper, kompetansemiljøer i næringslivet, organisasjoner Virksomheten selv Beskriv: Andre avdelinger, medarbeidere på egen avdeling, fagforeninger, ledelse, AMU, distriktsavdelinger, styre, direktør, ledergruppe, ulike team og prosjektgrupper og ledere ?: Hvem er det internt i virksomheten som vi må informere, som ønsker å bli informert eller som vi ønsker å involvere? Hvem har kunnskap som er viktig for saken, hvem betyr saken noe for og hvem betyr noe for saken? Eks: Andre avdelinger, medarbeidere på egen avdeling, fagforeninger, ledelse, AMU, distriktsavdelinger, styre, direktør, ledergruppe, ulike team og prosjektgrupper og ledere Andre etater med tilgrensende eller samme saksområde Beskriv Virksomheter som jobber med tilsvarende saker som trekkes inn i arbeidet med saken ?: Er det noen andre etater som jobber med tilsvarende saker som vi kan samarbeide med omkring saken? Eks: Andre direktorater, andre departement Kommunikasjons- utfordrere/-medspillere Konkurrenter om saken Beskriv: Andre offentlige eller private etater/virksomheter som ønsker eierskap ut i fra ulike motiver. ?: Er det noen andre som kan ha interesse av eierskap i saken ut i fra for eksempel kommersielle interesser, faglig uenighet eller annet? Eks: Andre statlige virksomheter, private leverandører De som har faglig kunnskap Beskriv: De som besitter faglig kunnskap og som ikke er formelt involvert, men som kan tenkes å mene noe om saken/ saksområdet ?: Er det noen som har fagkunnskap som ikke er benyttet eller som mener å sitte inne med kunnskap det ikke er tatt hensyn til? Eks: Forskningsmiljøer, enkelte fagpersoner, organisasjoner, journalister Potensielle interessenter Beskriv: De som vil bruke saken for å fremme egne interesser. Det kan være for å støtte eller motarbeide selve saken, eller for å oppnå noe i en annen sak eller for å fremme salg. ?: Er det noen som vil bruke saken for å fremme egne interesser, kanskje på andre områder og som kan være interessert ut i fra andre målsettinger? Eks: Media, organisasjoner, lokalmiljøer, politiske partier, ad hoc grupper, pressgrupper Formelle rammesettere, interne/eksterne Beskriv: De som kan tildele virkemidler og fastsette mål, økonomiske, organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer. ?:Hvem kan tildele virkemidler og fastsette økonomiske, organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer, samt fastsette mål? Eks: Eksterne: Storting, regjering, departement, Riksrevisjonen, internasjonale organisasjoner. Interne: Styre, direktør, ledergruppe Saken / Virksomheten Videreformidlere Beskriv: Noen vi kan samarbeide med og benytte oss av for å nå fram på arenaer og til målgrupper på en annen måte enn vi selv kan. Vi styrer nødvendigvis ikke disse. De har egen agenda ?: Er det noen som har en annen tilgang tilgang til arenaer og målgrupper og som vi kan samarbeide med og benytte oss av for å nå disse? Eks: Organisasjoner, fagtidsskrifter, media, kommuner, andre statlige virksomheter Sluttbrukere: Beskriv: De som saken eller virksomheten er til for ?: Hvem er det saken/virksomheten til slutt skal ha virkninger for? Eks: Brukere av offentlige tjenester, borgere som deltar i den demokratiske prosessen eller f.eks kommuner
 15. 15. Hvorfor kommunikasjonskart? <ul><li>Grunnlag for koordinert og helhetlig kommunikasjon fra virksomheten </li></ul><ul><li>Grunnlag for å vurdere selve relasjonene med de ulike aktørene </li></ul><ul><ul><li>de som virksomheten har konsekvenser for, og de som har konsekvenser for virksomheten </li></ul></ul><ul><li>Skape en bevissthet om omverdenen </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 16. 16. Hva er relasjonsanalyse? <ul><li>En vurdering av forholdet til </li></ul><ul><li>enkeltpersoner </li></ul><ul><li>grupperinger </li></ul><ul><li>institusjoner </li></ul><ul><li>organisasjoner </li></ul><ul><li>med utgangspunkt i et ferdig kommunikasjonskart </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 17. 17. <ul><li>Finne fram til viktige målgrupper </li></ul><ul><li>Avdekke problemer, utfordringer og muligheter </li></ul><ul><li>Prioritere kommunikasjonsinnsatsen </li></ul><ul><li>Vurdere egnede kanaler i forhold til målgruppene </li></ul><ul><li>Bestemme budskap i forhold til målgruppene </li></ul>Hvorfor relasjonsanalyse? Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 18. 18. Hvordan går vi fram? – Viktighet og kvalitet <ul><li>Hvor viktig er relasjonen til hver enkelt gruppe? </li></ul><ul><li>Kvaliteten på relasjonen til hver enkelt gruppe? </li></ul><ul><li>Hvor stort er gapet mellom nå-situasjonen og ønsket situasjon? </li></ul><ul><li>Hvor sikre er vi på nå-situasjonen? </li></ul>
 19. 19. Relasjonsanalyse Kvalitet Viktighet Stor Liten Dårlig God Må prioriteres Fortsette som nå Må overvåkes Nedprioriteres Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 20. 20. Målgruppe <ul><li>Hvem er målgruppen </li></ul><ul><li>Hva vet vi om den? </li></ul><ul><li>Hva tror vi om den? </li></ul><ul><li>… og hva tror vi at vi vet? </li></ul>
 21. 21. Målformulering <ul><li>Sett inn i planen definert mål for denne målgruppen – flere måltyper å velge mellom </li></ul><ul><li>Målbart? </li></ul>
 22. 22. Kommunikasjonsplanen bør inneholde: <ul><li>Målgruppe </li></ul><ul><li>Kommunikasjonsmål – hva skal vi oppnå? </li></ul><ul><li>Tiltak </li></ul><ul><li>Budskap – hva skal vi si? Hvordan? </li></ul><ul><li>Avsender/ansvarlig </li></ul><ul><li>Kanal </li></ul><ul><li>Når – fra-til </li></ul><ul><li>Tid og ressurser </li></ul><ul><li>Prioritet </li></ul><ul><li>Kritiske punkter/kommentarer </li></ul>
 23. 23. Vårt kommunikasjonskart Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation Interne interessenter og samarbeidspartnere Nordic Innovations prosjekter: Prosjektledere og deltakere Andre nordiske institusjoner: NEF, Nordregio, NordForsk, NORA, NMRs baltiske kontorer Nordic Innovations styre Nordic Innovations medarbeidere EK-NER, NMRS Eksterne interessenter og samarbeidspartnere Nordiske inkubatorer Standardiseringsorganisasjoner Aktører for seed og venture kapital, nasjonale fond, NIB Premissgivere: De nordiske næringsministrene (MR-NER) Nordic Innovation: Stimulerer innovasjon Bryter barrier Bygger relasjoner KANALER: Skreddersydde webløsninger, kommunikasjon via bransjenettverk, konferanser og møter, personlig dialog og fagmedier Involverte departement Annen nordisk innovasjonskompetanse Potensielle interessenter: EU-program (samarbeid) Nasjonale programmer (samarbeid) 1. Primærmålgruppe: De nordiske innovasjonsaktører og nordiske næringslivsaktører 2. Primærmålgruppe: Små- og mellomstore nordiske bedrifter innen våre satsinger
 24. 24. Målgrupper
 25. 25. Nordic Innovation strategy 2011-2014 New visions and goals
 26. 26. Vision, core skills and key targets 2011 - 2014
 27. 27. OUR VISION The Nordic countries as a world-leading region for innovation and sustainable growth
 28. 28. OUR MISSION We orchestrate increased Nordic value creation through international co-operation
 29. 29. CORE SKILLS Fostering co-operation Taking the initiative Sharing competence
 30. 30. NICe will be known for Professionalism Openness Creating Nordic added value
 31. 31. Budskap - Hva leverer vi? <ul><li>Nordisk innsikt </li></ul><ul><li>Internasjonalt overblikk </li></ul><ul><li>Skal kommunisere resultater fra våre innovasjonsprosjekter som er ”nordiske suksess historier” der man turte å tenke annerledes og utfordre seg selv og sine omgivelser: </li></ul><ul><li>Stimulere innovasjon </li></ul><ul><li>Bryte barrierer </li></ul><ul><li>Bygge relasjoner </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 32. 32.   Work to improve conditions for innovation and cross-border trade Implement political initiatives and communicate the results International overview- Nordic insight Develop and share new competence, create platforms Initiate co-operation and challenge Nordic actors through new competence and action We will be known for Professionalism Transparency Nordic added value Our core values Fostering co-operation Taking the initiative Sharing competence Our vision The Nordic countries as a world-leading region for innovation and sustainable growth
 33. 33. Ny kommunikasjonsstrategi
 34. 34. Kommunikasjonsstrategi <ul><li>Gjøre innovasjon relevant i forhold til virksomhetens kontekst </li></ul><ul><li>Formidle hva helhetlig innovasjon er og hvordan helhetlig innovasjon kan bidra til å styrke vår region og nordisk næringsliv </li></ul><ul><li>Mer målrettet kommunikasjon direkte mot bedrifter i sektoren det gjelder </li></ul><ul><li>What’s in it for them? Få frem økonomi, kompetanse, nettverk, osv </li></ul><ul><li>På grunn av lav kjennskap bør vi bruke relevante bransjesamarbeid og bruke eksisterende nettverk </li></ul><ul><li>Aktiv kartlegging av viktige nettverk og videreformidling via nettverk kombinert med en kraftig oppdatert webplattform </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 35. 35. Kommunikasjonsstrategi, forts. <ul><li>Nordic Innovation kan også i større grad enn i dag samarbeide med de nasjonale innovasjonsaktørene for å få frem våre overordnede budskap. </li></ul><ul><li>Nordic Innovation bør bli mer synlig </li></ul><ul><li>Formidle hva helhetlig innovasjon betyr i en nordisk kontekst: Med hjelp avresultater fra konkrete prosjekter i alle de nordiske landene </li></ul><ul><li>Økt synlighet = Økt motivasjon til deltagelse i prosjekter </li></ul><ul><li>Samarbeid med store bedrifter: Trenger forbilder </li></ul><ul><li>Opinionsdannere og nordiske suksesshistorier på helhetlig innovasjon </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 36. 36. Key challenges for Nordic Innovation <ul><li>Closer cooperation with key Nordic innovation stakeholders </li></ul><ul><ul><li>Strategic versus operative cooperation </li></ul></ul><ul><ul><li>Need for more presence in the countries </li></ul></ul><ul><li>More focused strategy </li></ul><ul><ul><li>Fewer and lager programs with clear relevance for stakeholders (Nordic added value). In line with priorities on European level </li></ul></ul><ul><li>To strengthen the role as “facilitator” </li></ul><ul><li>Clarification of the role between Nordic Innovation and NMRS </li></ul>
 37. 37. Ny kommunikasjonsstrategi - nye modeller for kommunikasjon <ul><li>Målsetting: Vi ønsker i større grad å arbeide strategisk med kommunikasjon for å styrke relasjonen til våre stakeholders </li></ul><ul><li>Vi ønsker å utvikle møteplasser der vi kan formidle helhetlig innovasjon og skape interesse og eierskap i forhold til resultatene våre </li></ul><ul><li>Ved å samarbeide med andre partnere og utnytte deres kanaler og kontakter kan vi oppnå mer </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 38. 38. Utfordring for Nordic Innovation: Tilstedeværelse i alle nordiske land <ul><li>Oppgaven vår: Gi interessentene våre nordisk innsikt og internasjonalt overblikk på innovasjon </li></ul><ul><li>Verktøy: </li></ul><ul><ul><li>Bedre omverdensanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital strategi: Lettere å opprette dialog-sosiale medier: nettverk - synliggjøres på nettsidene våre </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysisk tilstedeværelse – hverdagskommunikasjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>og møter - Stakeholderreiser med regelmessige aktiviteter i hvert land: minst et seminar i hvert land sammen med aktørene </li></ul></ul><ul><ul><li>Landansvarlige: Medarbeiderne fra hvert land bidrar til analyser og formidling av hva som er relevant nå </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiv bruk digitale verktøy blant alle ansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>CMR systemet, sosiale medier. Særlig LinkedIn til prosjekter </li></ul></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 39. 39. Kanaler <ul><li>Nordic Innovation skal velge de kanaler og kommunikasjonsformer der vi når våre målgrupper mest effektivt: Multikanalstrategi </li></ul><ul><li>Nordic Innovations medarbeidere er institusjonens viktigste ressurs og medium for aktiv kommunikasjon. </li></ul><ul><li>Nordic Innovation skal samarbeide med de nasjonale innovasjonsaktørene for i samarbeid med dem å formidle våre budskap via deres nasjonale nettverk. </li></ul><ul><li>Aktiv bruk av bransjenettverk sammen med tilpasning av interaktive nettløsninger. </li></ul><ul><li>Vi skal, der det er mulig, velge nettbaserte løsninger </li></ul><ul><li>Vi skal bruke nordiske relevante fagmedier </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 40. 40. Nordic Innovation skal … <ul><li>fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet og for andre innovasjonsaktører </li></ul><ul><li>ha regelmessig dialog med sine nordiske interessenter og etablere kanaler og møteplasser for dette </li></ul><ul><li>aktivt formidle suksesshistorier om nordiske innovasjonsprosjekter, som illustrerer hvordan innovasjon gir økte verdier til det nordiske samfunn. </li></ul>
 41. 41. Ny grafisk profil <ul><li>Hvorfor: Nordic Innovation skal ha en tydelig profil, som skiller oss fra andre nordiske institusjoner og andre innovasjonsaktører der vi vektlegger vår nordiske nytte og vår forståelse av helhetlig og bærekraftig innovasjon </li></ul>
 42. 42. Nytt navn <ul><li>Nordisk InnovationsCenter / Nordic Innovation Centre: </li></ul><ul><li>Forstås ikke </li></ul><ul><li>Forkortelsen (NICe) er umulig å markedsføre </li></ul><ul><li>Mange med liknende navn </li></ul><ul><li>Feilskriving </li></ul><ul><li>Dårlig på nett </li></ul><ul><li>Feil fokus på fysisk plassering av et fysisk senter </li></ul>
 43. 43. Nordic Innovation: Enklere, tydeligere <ul><li>Understreker hva vi er unike på </li></ul><ul><li>Mange omtaler oss allerede som dette </li></ul><ul><li>Egennavn uten forkortelse </li></ul><ul><li>Lett å søke oss frem </li></ul><ul><li>Likt navn i alle land </li></ul><ul><li>Nordic Innovation - Nordisk Innovation </li></ul><ul><li>Logo og foretaksoppføring blir lik, enhetlig bruk </li></ul>
 44. 44. Nye websider og personas BRUKERUNDERSØKELSE – PERSONASENES BRUK OG PREFERANSER FOR WEB OG SOSIALE MEDIER
 45. 45. Nye websider – Strategi, avgrensning og målgruppeanalyse Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation HVA… … ønsker målgruppen/hvilke behov har de? Målgruppens behov, forventninger og verdier. HVORDAN… … skal tjenesten framstå og fungere? Design, handlinger og ønsket funksjonalitet som understøtter brukerbehov og forventninger - konseptet Mål Målekriterie 1 Målekriterie 2 Målgruppe 2 Målgruppe 1 Målgruppe 3 Brukerbehov 1 Brukerbehov 2 HVORFOR… … gjør vi denne jobben og hva vil vi oppnå? Avdekker hvordan tjenesten kan hjelpe virksomheten å nå sine forretningsmål og hvordan dette skal måles under/ etter lansering HVEM… … skaper den ønskede effekt? Identifiserer brukere som har sammenfallende behov og forventninger til tjenesten Handling.. Handling 1 Handling 2 Handling 2.3 2.3 1.3 1.2 Handling 1.3 Handling 2.3.2 2.3.1 Brukerbehov 1 Brukerbehov 2
 46. 46. 7 Intervjuer gjennomført <ul><li>Brukeradferd oppsummert i Social Mapping </li></ul><ul><li>Funksjonalitet/behov lagt til personas. </li></ul><ul><li>Noen generelle funn: </li></ul><ul><li>Ekstremt travle personer, de har knapt med tid til å titte rundt seg. </li></ul><ul><li>Opptatt av deling av informasjon, men lite tid til å bidra. </li></ul><ul><li>Kvalitet foran kvantitet. </li></ul><ul><li>Ny målgruppe? De som har dere som kunde. </li></ul><ul><li>Dere kjenner deres brukere godt! </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 47. 47. HVORFOR? … definere mål og målekriterier <ul><li>Hvorfor gjør vi dette – nå? </li></ul><ul><li>Hva ønsker man å oppnå med løsningen? (nå/senere faser) </li></ul><ul><li>Hvordan kan løsningen bidra til at noen/alle forretningsmål nås? </li></ul><ul><li>Hvordan definerer man løsningens suksess, og hvordan skal dette måles? </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 48. 48. Mål Formuler mål i 1 setning  <ul><li>… evt. som en slogan… </li></ul><ul><li>Velg riktig abstraksjonsnivå men pass på at målet er dekkende. </li></ul><ul><li>Utdyp målet hvis nødvendig </li></ul><ul><li>Definer gjerne en rekke delmål i tillegg til hovedmål. </li></ul><ul><li>Definer relevante suksesskriterier </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation En konkret, varig forbedring av kundens virksomhet … som kan oppnås med det nye produktet/ tjenesten/ systemet … som beskriver ønsket etterlatt inntrykk på brukerne - see / feel / think / do
 49. 49. Målsetninger <ul><li>Bidra til å posisjonere NICe på nett - som en naturlig aktør å henvende seg til for å få tilgang til innovasjonskompetanse, nettverk for nordisk samarbeid om innovasjon og for å søke finansiell støtte. </li></ul><ul><li>Bidra til å endre retning i kommunikasjonsstrategien mot dialog og nettbaserte medier. </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 50. 50. HVEM? … definere brukere (ikke det samme som markedssegmenter) <ul><li>Hvilke brukergrupper (roller) vil løsningen ha? (på kort sikt/på lang sikt) </li></ul><ul><li>Hvilke målgrupper er primære, sekundære? </li></ul><ul><li>Hvorfor oppsøker de tjenesten? (drivere) </li></ul><ul><li>Vil dette endre seg over tid? </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 51. 51. Målgrupper <ul><li>Primærmålgrupper: </li></ul><ul><li>Nordiske innovasjonsaktører og næringslivsorganisasjoner </li></ul><ul><li>Små og mellomstore nordiske virksomheter </li></ul><ul><li>Øvrige målgrupper: </li></ul><ul><li>Opinionsledere </li></ul><ul><li>Myndigheter </li></ul><ul><li>Samarbeidspartnere </li></ul><ul><li>Presse </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 52. 52. Personas <ul><li>Bedriftslederen (1) </li></ul><ul><li>Innovasjonsdirektøren(2) </li></ul><ul><li>Gründeren(3) </li></ul><ul><li>Innovasjonsaktøren (4) </li></ul><ul><li>Ansatt i næringslivsorganisasjon/ bransjeorganisasjon(5) </li></ul>Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 53. 53. Bedriftslederen (1) <ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Leder for en middels til stor bedrift. Opptatt av at søknadsprosessen ikke koster for mye tid eller penger. Utålmodig, og mindre erfaring med byråkratiske prosesser. Mindre formell i språket. Ute etter rådgivning for hvordan innovasjonsprosessen foregår. Hva er rammevilkårene for innovasjon i Norden nå. </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Interessert i å bygge nettverk med andre nordiske aktører i samme bransje </li></ul><ul><li>Søke midler på en effektiv og enkel måte. </li></ul><ul><li>Søker verktøy for å måle innovasjon. </li></ul><ul><li>Ute etter andres ideer og prosjekter. </li></ul><ul><li>Ønsker å finne relevant og skreddersydd informasjon veldig raskt og kortfattet (nyheter, verktøy, tips, rapportsammendrag, etc.) </li></ul><ul><li>Finne kontaktinformasjon </li></ul>Navn: Pelle Potet Alder: 44 Stilling: Beslutningstager Aktør: Middels til stor (1. primærmålgruppe) Utdanning: BI MBA Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 54. 54. Innovasjonsdirektøren(2) <ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Kåre jobber som leder for innovasjon og forretningsutvikling i en mellomstor bedrift og er opptatt av forskning og innovasjon innenfor sitt område. Avdelingen er ikke stor så de er opptatt av å sikre seg så mye ekstra midler som mulig. Jobber med innovasjonsprosesser og vil gjerne styrke sitt nettverk i Norden, både blant potensielle kjøpere og investorer og blant potensielle partnere. </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Finne informasjon om lignende prosjekter (rapporter og nyheter). </li></ul><ul><li>Finne informasjon om potensielle samarbeidspartnere (matchmaking). </li></ul><ul><li>Finne informasjon om kommende programmer/ utlysninger/ hvordan søke midler. </li></ul><ul><li>Finne informasjon om kommende konferanser/seminarer </li></ul>Navn: Kåre Kanin Alder: 34 Stilling: Avdelingsleder Innovasjon Aktør: Middels (1. primærmålgruppe) Utdanning: Master i Fysikk ved UIO, videreutdanning BI Innovasjonsledelse Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 55. 55. Gründeren(3) <ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Jobber med innovasjonsprosesser, virksomhetsutvikling. Er en av få ansatte med lite tilgang til midler. Er utålmodig og engasjert med stor tro på egen virksomhet/idé. </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Søke finansiering/VC på en enkel og rask måte og få oppdateringer på dette. </li></ul><ul><li>Søker person hos NICe å kaste ball med/ vite mer om søknadsprosessen/ alternative finansiører. </li></ul><ul><li>Få oversikt over andre finansieringsmuligheter. </li></ul><ul><li>Søke partnere </li></ul><ul><li>Finne informasjon om lignende prosjekter. </li></ul><ul><li>Mulighet til å gå på konferanser. </li></ul><ul><li>Opptatt av å dekke kostnader. </li></ul>Navn: Peter Pølse Alder: 34 Stilling: Gründer Aktør: Liten (1. primærmålgruppe) Utdanning: Streetsmart, diverse kurs i bedriftsøkonomi, organisasjonsutvikling, etc. Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 56. 56. <ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>Karsten jobber i en stor næringslivsorganisasjon. Han er opptatt av hva om skjer i den bransjen han representerer og liker å holde en god oversikt over faginfo så vel som samarbeidsmuligheter og støtteordninger. </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Prosjektresultater innenfor sitt område </li></ul><ul><li>Nordiske programmer – hvilke finnes innen den spesifike bransjen </li></ul><ul><li>Innovasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Trender </li></ul><ul><li>Konferanser og seminar, evt. andre aktiviteter </li></ul><ul><li>Finne kontaktpersoner </li></ul>Ansatt i næringslivsorganisasjon/ bransjeorganisasjon(5) Navn: Karsten Ku Alder: 50 Stilling: Senior rådgiver Aktør:(2. primærmålgruppe) Utdanning: BI, leder av bedrift Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 57. 57. Hvordan nå ut med budskap på web? SØK- OG INNHOLDSSTRATEGI
 58. 58. For (ikke så) lenge siden trodde vi brukerne var sauer
 59. 59. Nå vet vi at de ligner mer på harer 5 1 3 4 2
 60. 60. Og søkemotorene har skylden 5 1 3 4 2 5 1 3 4 2 5 1 3 4 2
 61. 61. <ul><li>Ønsker å finne informasjon hurtig </li></ul><ul><li>Ønsker å finne korrekt, objektiv og oppdatert informasjon </li></ul><ul><li>Ønsker eventuelt å utføre en handling </li></ul><ul><li>Spør seg hele tiden: Hvorfor bør jeg være her og ikke et annet sted? </li></ul>Brukeren ser etter informasjon og nytteverdi – og er utålmodig
 62. 62. Ønsket om ”instant gratification” <ul><li>Du har 2-3 sekunder på å overbevise brukeren om at han bør bli og kikke nærmere på ditt nettsted </li></ul><ul><li>52% avstøtning er gjennomsnitt for 1200 norske nettsteder* </li></ul>Kilde: Online Services
 63. 63. GAP MULIGHETER Søkeordgrupper per målgruppe Konkurrenter på viktige søkeord – og hvor sterk er konkurransen? Konkurrentanalyse
 64. 64. Søkeordanalyse – Hvilke pain points har målgruppen? Innovasjon – og innovasjonsverktøy-kategori GAP & MULIGHETER Vi har et veldig fokus på ”Innovasjon”, men vår ”share of search” for søkeordet ”innovasjon” er allikevel meget lav. Søkeord relatert til Innovasjon, som ”kreativitet” og ”innovativ” har vi ikke noe innhold på (Norsk). Eksempelvis artikler eller rapporter om design som innovasjonsverktøy kunne ha benytte ”kreativitet” som et sentralt søkeord, for å oppnå større andel organisk trafikk. Produktutvikling er også et søkeord som med hell kan videreutvikles og optimaliseres for.. Konkrete søkeord som ”Innovation Radar” rangerer vi høyt for og har stor ”share of search”. Men fåtallet søker på dette. Søk på Google Trafikk til NICe.net
 65. 65. GAP & MULIGHETER Hvordan kan vi i enda større grad sikre mer trafikk fra de søkeordene målgruppene våre bruker? Vi bør også utnytte oss av andre søkeord som blir benyttet i letingen etter midler og finansiering. Med en share of search som spenner fra 0,51 % til 0,02 % + ubenyttede muligheter har vi alle forutsetninger for å kunne bli enda bedre Midler og Finansierings-kategori
 66. 66. Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation
 67. 67. Målgrupper og kommunikasjonsstrategi - Case: Nordic Innovation

×