Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Økonomisk Oversikt, september 2012 (NO)

274 views

Published on

The Economic Outlook is an internationally respected report on the state of the global economies with an extra focus on the Nordic markets, as well as the Baltic, Polish, Russian and key emerging markets plus the global oil and commodity markets. It is published twice a year by the renowned team of analysts and economists at Nordea Markets and supplemented with an additional two global and Nordic updates. It is published in English as well as the four Nordic languages.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Økonomisk Oversikt, september 2012 (NO)

 1. 1. ■ Innhold ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2012 Sakte fart, men ikke for Norge ■ Skjør oppgang ■ Veksten internasjonalt fortsetter, men i lav fart og på en gjørmet vei. Euroområdet er igjen på vei ned i resesjon, mens farten i amerikansk og internasjonal økonomi ellers har avtatt. Det er tegn til noe bedre tider fremover, men usikkerheten er fortsatt stor. Tygge havner rammes også ■ Investorer har sett på Danmark, Finland, Norge og Sverige som trygge havner. Mens solen fortsetter å skinne på norsk økonomi, trues den svenske av mørke skyer. Danmark og Finland er på kanten av ny resesjon. OVERBLIKK 04 SAKTE FART, MEN IKKE FOR NORGE NORGE 08 RISIKO FOR OVEROPPHETING USA 18 SAKTE FART FREMOVER EUROOMRÅDET 20 INGEN OPPGANG FØR TILLITEN ER TILBAKE RUSSLAND 26 DÉJÀ VU FOR INFLASJON KINA 31 STABILITET, STABILITET OG….STABILITET OLJE OG RÅVERER 35 OLJEPRISEN VIL HOLDE SEG HØY SPESIALTEMA 37 TO ALTERNATIVE SCENARIER FOR INTERNASJONAL ØKONOMI2 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 2. 2. ■ InnholdOversiktstabeller Overblikk Sakte fart, men ikke for Norge ....................................................................... 4Makro nøkkeltall ................... 6 NORGERenter ...................................... 7 Risiko for overoppheting kan bli den største utfordringen .............................. 8 Derfor faller ikke eksporten .......................................................................... 10Valutakurser .......................... 7 Nordic economiesRedaktør SWEDEN Households prop up the economy ................................................................ 12Steinar JuelSjeføkonom DENMARKsteinar.juel@nordea.com Languishing economic growth ..................................................................... 14Tel +47 2248 6130 FINLAND Finnish economy has cooled down across the board .................................... 16Redaksjonen avsluttet Major economies30 August 2012 USA Moving slowly forward ................................................................................. 18 EURO AREA Restore confidence to end the recession ...................................................... 20Besøk oss på: UKwww.nordeamarkets.com UK growth stalling – awaiting outside help ................................................... 22 JAPAN The challenges remain in the long term ........................................................ 23Datakilder:Data er hentet fra Reuters Ecowin Emerging Marketsog nasjonale statistikkbyråer ogegne beregninger dersom ikke POLANDannet er angitt. Slowdown under control .............................................................................. 24 RUSSIA Inflation déjà vu ........................................................................................... 26 ESTONIA Economy remains in a soft patch ................................................................. 28 LATVIA Economy keeps delivering positive surprises ............................................... 29 LITHUANIA Showing resilience ...................................................................................... 30 CHINA Stability, stability and … stability.................................................................. 31 INDIA A drought of growth..................................................................................... 33 BRAZIL Slow BRIC healing ....................................................................................... 34 Commodities OIL Oil prices stay high but spare capacity buffer should build ........................... 35 METALS Metal prices scratching the bottom for now .................................................. 36 SPECIAL THEME Alternative scenario 1: Back on track ........................................................... 37 Alternative scenario 2: That sinking feeling .................................................. 383 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ OverblikkSakte fart, men ikke for NorgeTillit er raskt å rive ned, men tar lang tid å bygge opp. omgang gir Norges Bank et noe større rom for å kunneOmfattende budsjettinnstramninger og økonomiske heve styringsrenten. I følge våre anslag vil Norges Bankreformer vedtas og gjennomføres i Irland, Portugal, være den første sentralbanken i et vestlig land som heverSpania og Italia. Det tar imidlertid tid før virkningene renten. Første renteøkning tror vi kommer i mars,blir så synlige at finansmarkedsaktørenes tillit til deretter en i andre del av 2013. I 2014 venter vi treperiferilandene vender tilbake. Tillit er avgjørende for at renteøkninger, hver på ¼ prosentpoeng.en selvgående vekst skal vende tilbake. Den europeiskesentralbankens (ECBs) annonserte villighet til å kjøpe Robust norsk eksport og industristatsobligasjoner utstedt av periferilandene kan bidra til Den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk industriat private investorers tillit kommer raskere. Det skal har forverret seg sterkt i år. Høy lønnsvekst, sterk kronelikevel mye til for at Eurosonen vil oppleve noe annet enn og svak produktivitetsvekst har bidratt til det. Likevel ersvak økonomisk vekst de neste par årene. Heller ikke i norsk industri en av de få i den vestlige verden som viserUSA tror vi veksten blir annet enn moderat, og vi tror vekst. Det har sammenheng med at norsk industri er blittheller ikke veksten i Kina vil vende tilbake til gamle mer og mer rettet inn mot å produsere utstyr til olje- oghøyder. Med en vekst i fastlands-BNP på nær 4 prosent gassvirksomhet i både Norge og utlandet.fremstår Norge som et høyvekstland. Sammensetningen av norsk eksport utenom olje og gassHøyere vekst i Norge har endret seg vesentlig de siste 20-40 årene. For det 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E første har eksporten av tjenester utenom sjøfart øktVerden (PPP) -0,7 4,7 3,8 3,1 3,5 3,8 - USA -3,5 2,4 1,8 2,2 2,0 2,2 kraftig. Veksten i slike tjenester har motvirket en kraftig - Euro området -4,2 1,9 1,5 -0,4 0,6 1,7 nedgang i betydning til fraktinntekter fra utenriks sjøfart. - Japan -5,5 4,6 -0,7 2,5 1,6 1,1 Tjenesteeksporten samlet er derfor fortsatt nesten like- Norden -4,9 3,6 2,7 1,6 2,0 2,5 stor som tradisjonell vareeksport. Statistikken for - Danmark -5,8 1,3 1,1 0,7 1,9 2,1 - Finland -8,4 3,3 2,7 0,8 1,2 2,8 tjenesteeksporten er lite spesifisert, men det ser ut til at - Norge, fastland -1,6 1,9 2,4 3,7 3,0 2,8 det er eksport av tjenester knyttet til olje- og - Sverige -5,0 6,2 3,9 1,2 1,8 2,3 gassvirksomhet i utlandet, og til utstyr levert til slike- Fremvoksende økonomier 4,6 8,0 7,6 6,1 6,7 6,7 - Kina 9,2 9,2 10,5 8,0 8,3 8,5 formål, som særlig har vokst. Når det gjelder sammensetningen av vareeksporten er metalleksporten påVeksten i oljeinvesteringene på 20 prosent i år er en vikende front, mens eksporten av fisk (oppdrettslaks) ogviktig vekstdriver i norsk økonomi. Disse investeringene, av maskiner og utstyr har økt i viktighet. Maskiner ogsammen med fortsatt god ekspansjon i offentlig utstyr er en svært sammensatt eksportgruppe. Men det ertjenesteyting, gjør at Norge fremstår som spesiell. Det spesialiserte produkter, trolig mye relatert tilbidrar til ringvirkninger som høy lønnsvekst, høy vekst i offshorevirksomhet og energiproduksjon ellers som harprivat forbruk, høy vekst i boligprisene, god vekst i vokst. I kapittelet om Norge presenteres en nærmereinvesteringene i fastlands-Norge og høy analyse av tradisjonell norsk eksport.sysselsettingsvekst. Veksten i norsk økonomi ser ut til åbli enda sterkere enn det vi anslo i Økonomisk Oversikt Norsk industri og eksport har alltid hatt et relativt liteNorden som ble publisert 1. juni. Våre prognoser for innslag av masseproduserte forbruks- oginvesteringene i fastlands-Norge er noe oppjustert, det investeringsvarer hvor lønnskostnader er en viktigsamme er prognosene for tradisjonell eksport, og konkurranseparameter. Innslaget av slike produkter er deoljeeksporten. siste årene blitt enda mindre. Markedene for mange av produktene og tjenestene som er viktige for norsk eksportDet er krevende for de økonomiskpolitiske myndighetene har holdt seg godt oppe, og til dels vokst, trossi et lite land som Norge når veksten her er sterk mens den finanskrisen. Norge har også lite direkte eksport tiler lav i verden rundt oss. Det utgjør en risiko for den kriselandene i Eurosonen. Dette forklarer hvorfor norskfinansielle stabiliteten når lav rente i andre land bidrar til eksport og industri i så begrenset grad ble rammet avnær rekordlav styringsrente i høyvekstlandet Norge. konjunktursvikten knyttet til finanskrisen i USA og nå iKronen er sterk fordi den er attraktiv for Eurosonen.trygghetssøkende investorer og gir noe høyere Noe høyere rente og sterkere krone ville ikke værtavkastning enn andre trygge valutaer. Uroen i noen ulykkefinansmarkedene har avtatt i løpet av august og det er Når en ser hvordan strukturen på norsk eksport har endretgrunn til å vente at stabiliseringen vil fortsette når Deneuropeiske sentralbankens opplegg for obligasjonskjøp seg og hvor robust den har vært, er det grunn å reise spørsmål ved om bekymringen for den kostnadsmessigeblir kjent. Redusert uro i finansmarkedene og større konkurranseevnen til norsk næringsliv er overdrevet. Enrisikovillighet hos private investorer tilsier at interessenfor den norske kronen vil reduseres, noe som i neste får litt inntrykk av at man er opptatt av å bevare en4 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ Overblikknæringsstruktur vi ikke lenger har, eller kanskje aldri har svak vekstoppgang i Eurosonen gjennom 2013 og 2014hatt. Tilsvarende som Sveits, har Norge eksportnæringer forutsetter at rentedifferansene fortsetter å komme mersom synes langt mindre følsomme overfor inn.kostnadsnivået enn tilfellet ville vært dersom eksportenvår hadde bestått av skjorter og TV’er. Ja, vi er blitt mer Vi har i et eget kapittel angitt to alternative scenarier forspesialiserte og sårbare overfor sjokk som eventuelt internasjonal økonomi, ett med høyere vekst og ett medmåtte ramme olje- og gassmarkedene. Men i en verden dypere og mer langvarig nedgang. Scenariet med høyeremed sterkere spesialisering vil en liten åpen økonomi vekst er blant annet basert på at tilliten til Eurosonensom den norske aldri kunne utvikle en bred og allsidig vender raskere tilbake enn det vi har forutsatt. Inæringsstruktur som det en stor økonomi som for nedgangsscenariet antas ECBs opplegg for kjøp aveksempel den amerikanske kan. Uansett hvilken obligasjoner å bli for restriktivt til å roe ned markedenespesialisering som utvikles i Norge vil vi som en liten og at motstanden i de nordlige Euroland mot bistand tilåpen økonomi være sårbare dersom noe skulle skje med periferilandene øker. Videre antas det at veksten i Kinamarkedet for det vi er mest spesialister på. svekkes ytterligere. I en slik situasjon vil resesjonen iOppbyggingen av petroleumsfondet med et bredt Eurosonen forsterkes og fortsette gjennom 2013.investeringsunivers er en måte å redusere denne Resultatet antas også å bli at oljeprisen faller til USD 75-sårbarheten på, og å lette omstillingene når 80 pr. fat på det laveste. Selv et slikt scenario vil ioljevirksomheten en gang går mot slutten. Med de nye begrenset grad dempe veksten innen offshorenæringene ifunnene som nå gjøres på norsk sokkel er tidspunktet for Norge. I utgangspunktet venter vi at oljeprisen vil stigedet skutt ut i tid. svakt fremover, til USD 116 pr. fat i slutten av 2014.Selv om Norge har god tilgang på arbeidskraft fra Langsom oppgang i USAutlandet, er det ikke til å unngå at den sterke Oppgangen i USA har vært langsom. Kvartaler medekspansjonen innen offshorevirksomheten krever at robust vekst har vært avløst av kvartaler med lav vekst.andre bedrifter frigjør arbeidskraft ved å legge ned Etter relativt høy vekst i vinter, har vi nå bak oss et svaktproduksjon eller flytte til utlandet. Sterkere krone kvartal. Vi venter at veksten i USA tar seg noe opp igjenog/eller høy lønnsvekst er mekanismene som får det til. i høst og i 2013, men oppgangen etter finanskrisen vilDet ville trolig ikke vært noen stor ulykke om renten i fortsette å fremstå som moderat. Det skaper storNorge var satt noe høyere og kronen var blitt noe usikkerhet at det vil bli store skatteøkninger og kutt isterkere. Lønnsveksten kunne da blitt noe lavere, og utgiftene på det føderale budsjettet dersomrisikoen for finansiell ustabilitet redusert. republikanerne og demokratene i Kongressen ikke blir enige om noe annet. I våre prognoser har vi forutsatt atViktige uker for Eurosonen disse tilstramningene i budsjettet blir reversert. Hvis ikkeSeptember blir avgjørende for antagelsen om at vil USA kunne gå inn i en ny resesjon neste år.finansuroen i Euroområdet ikke vil eskalere igjen. Deneuropeiske sentralbankens (ECBs) opplegg for kjøp av Større usikkerhet om Kinastatsobligasjoner skal vedtas og offentliggjøres. Det er Den økonomiske veksten i Kina har avtatt, men vi venterparlamentsvalg i Nederland som kan resultere i en at den tar seg noe opp igjen i løpet av høsten.regjering som er enda mer negativ til finansiell bistand til Myndighetene har redusert renten og lettet påkriselandene. Videre skal den tyske forfatningsdomstolen kredittrestriksjonene. Ytterligere lettelser i penge- ogavgjøre om krisefondet ESM er i strid med den tyske kredittpolitikken kan ventes. Det foreligger ogsågrunnloven. Og endelig får vi statusrapporten om Hellas omfattende investeringsplaner på regionnivå. I løpet avfra troikaen IMFEU-KommisjonenECB. Den blir de kommende måneder vil det foretas store endringer iavgjørende for om Hellas får utbetalt mer penger og gis det politiske lederskapet i Kina, både sentralt og pånoe mer tid til å redusere budsjettunderskuddet og region- og lokalnivå. Regional BNP-vekst er vanligvisgjennomføre avtalte reformer. Skulle rapporten bli svært blitt vurdert som et suksesskriterium for regionale ognegativ går det mot en gresk finansiell krise og lokale partipamper. Derfor er det all grunn til å ventesannsynlig uttreden av Eurosonen i løpet av høsten. kraftige stimulansetiltak på disse nivåene i månedene som kommer. Mye av dette vil måtte finansieres med lån.Situasjonen i Hellas er vanskelig, men Gjeldssituasjonen til regionene er i utgangspunktetsamlingsregjeringen ledet av statsminister Samaras uoversiktlig, og det er grunn til bekymring for densignaliserer vilje til å følge opp kravene fra EU og IMF. finansielle stabiliteten når vi ser noe lenger frem.Videre er det god grunn til vente at ECBs opplegg forkjøp av statsobligasjoner kan bidra til å redusere Steinar Juel, sjeføkonomrentedifferansen mellom periferilandene og Tyskland. steinar.juel@nordea.com +47 2248 6130Alle problemer vil ikke med dette være løst, men det gjørjobben lettere for regjeringer som kjemper for å få nedbudsjettunderskuddene, og for banker som skal låne utpenger til investeringer i næringslivet. Våre anslag om en5 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ OverblikkBNP reel vekst, % Inflasjon, % 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2010 2011 2012E 2013E 2014EVerden1) 4.6 3.8 3.1 3.5 3.8 Verden1) 2.8 4.1 2.9 2.9 2.9USA 2.4 1.8 2.2 2.0 2.2 USA 1.6 3.1 2.1 2.2 2.2Euroområdet 1.9 1.5 -0.4 0.6 1.7 Euroområdet 1.6 2.7 2.2 1.6 1.6Kina 9.2 10.5 8.0 8.3 8.5 Kina 3.3 5.4 3.1 4.0 3.8Japan 4.6 -0.7 2.5 1.6 1.1 Japan -0.7 -0.3 0.2 -0.1 -0.1Danmark 1.3 0.8 0.7 1.9 2.1 Danmark 2.3 2.8 2.4 2.0 2.2Norge 1.9 2.4 3.7 3.0 2.8 Norge 2.5 1.2 0.8 1.8 2.1Sverige 6.2 3.9 1.2 1.8 2.3 Sverige 1.2 3.0 1.2 1.2 2.0UK 1.8 0.8 -0.4 1.0 1.7 UK 3.3 4.5 3.0 2.2 1.4Sveits 2.7 2.1 1.5 1.9 2.4 Sveits 0.7 0.2 -0.7 0.6 1.6Tyskland 4.0 3.1 0.9 1.4 2.1 Tyskland 0.2 1.2 1.9 1.7 2.1Frankrike 1.6 1.7 0.1 0.8 1.7 Frankrike 0.1 1.7 2.1 1.8 1.9Italia 1.8 0.5 -2.3 -0.5 1.0 Italia 1.6 2.9 3.1 2.1 1.5Spania -0.3 0.4 -1.2 -0.9 1.1 Spania 2.0 3.1 2.4 2.2 0.5Nederland 1.6 1.1 -0.2 1.2 1.7 Nederland 0.9 2.5 2.4 1.7 1.8Østerrike 2.3 2.7 0.9 0.8 1.7 Østerrike 1.7 3.6 2.2 1.8 1.9Belgien 2.4 1.8 -0.4 0.6 1.8 Belgien 2.3 3.5 2.2 1.5 1.7Portugal 1.4 -1.6 -2.7 0.0 1.2 Portugal 1.4 3.6 2.9 1.5 1.3Hellas -3.5 -6.9 -6.6 -0.9 1.2 Hellas 4.7 3.1 0.5 -0.5 0.0Finland 3.3 2.7 0.8 1.2 2.8 Finland 1.2 3.4 3.0 2.5 2.3Irland -0.8 1.4 -0.2 1.5 2.1 Irland -1.6 1.2 1.8 1.5 1.5Estland 2.3 7.6 2.3 3.5 3.8 Estland 3.0 5.0 3.7 3.0 2.9Polen 3.9 4.3 2.8 2.3 3.1 Polen 2.6 4.3 3.9 2.7 2.2Russland 4.0 4.4 4.2 4.8 5.0 Russland 6.9 8.5 6.3 6.8 7.0Latvia -0.3 5.5 4.2 2.5 3.9 Latvia -1.1 4.4 2.3 2.5 2.8Litauen 1.4 5.9 2.7 3.3 3.5 Litauen 1.3 4.1 3.0 2.8 3.0India 9.6 6.9 6.0 6.7 7.2 India 9.6 9.5 7.5 6.8 7.0Brasil 7.6 2.8 2.6 4.6 4.8 Brasil 5.0 6.4 5.2 5.4 5.8Offentlig budsjettbalanse, % av BNP Driftsbalanse, % av BNP 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2010 2011 2012E 2013E 2014EUSA -8.9 -8.6 -7.0 -5.5 -4.1 USA -3.0 -3.1 -3.0 -3.5 -3.0Euroområdet -6.2 -4.1 -3.7 -3.0 -2.5 Euroområdet 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0Kina -1.7 -1.1 -1.5 -2.3 -1.9 Kina 5.1 2.8 2.5 2.2 1.5Japan -9.0 -9.7 -9.9 -9.6 -9.0 Japan 3.6 2.0 2.1 2.5 2.4Danmark -2.7 -1.9 -3.9 -2.1 -0.5 Danmark 5.5 6.7 5.8 5.1 4.4Norge 11.3 13.8 13.7 13.9 13.6 Norge 12.4 14.5 14.9 15.4 15.1Sverige -0.1 0.1 -0.3 -1.0 -0.5 Sverige 6.8 7.0 7.2 7.6 7.5UK -10.4 -8.3 -7.6 -6.4 -4.7 UK -2.5 -1.9 -2.3 -2.1 -1.3Sveits 0.7 0.8 0.1 0.1 0.2 Sveits 14.3 10.4 9.3 8.7 9.9Tyskland -4.3 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 Tyskland 5.8 5.3 4.6 4.4 4.0Frankrike -7.1 -5.2 -4.7 -3.9 -3.5 Frankrike -2.2 -2.7 -2.4 -2.1 -2.0Italia -4.6 -3.9 -2.0 -1.8 -1.0 Italia -3.5 -3.1 -2.0 -1.0 -0.5Finland -2.5 -0.6 -0.5 -0.1 0.5 Finland 1.6 -1.1 -0.2 0.2 0.6Estland 0.2 1.0 -1.5 -0.5 -0.3 Estland 3.8 2.1 -2.3 -1.5 -1.3Polen -7.8 -5.1 -3.3 -3.3 -2.9 Polen -4.7 -4.3 -3.6 -3.0 -3.0Russland -4.0 0.5 0.2 0.5 0.7 Russland 4.8 4.5 4.2 3.0 2.5Latvia -8.2 -3.5 -2.2 -2.0 -2.0 Latvia 3.0 -1.2 -3.2 -3.5 -3.6Litauen -7.2 -5.5 -2.7 -3.0 -3.0 Litauen 1.1 -1.6 -2.7 -3.0 -3.0India -3.6 -6.6 -7.0 -7.5 -8.0 India -3.3 -2.8 -4.0 -3.0 -2.2Brasil -2.7 -2.4 -2.0 -2.1 -2.2 Brasil -2.3 -2.1 -2.5 -2.7 -2.81) Veid gjennomsnitt av landene i denne t abellen. Dekker 70,5%av verdens BNP. Vekt ene er beregnet ut fra kjøpekraf t skorrigert e BNP-nivåer for 2008 i henhold t il IM Fs World Economic Out look dat ab6 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ OverblikkPengepolitiske styringsrenter Differanse styringsrenter mot Euro-området 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14USA 0.25 0.25 0.25 0.25 2.00 USA -0.50 -0.25 -0.25 -0.25 1.00Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Japan1) -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -1.90Euroområdet 0.75 0.50 0.50 0.50 1.00 Euroområdet - - - - -Danmark 0.20 0.05 0.15 0.25 1.00 Danmark -0.55 -0.45 -0.35 -0.25 0.00Sverige 1.50 1.25 1.00 1.50 2.00 Sverige 0.75 0.75 0.50 1.00 1.00Norge 1.50 1.50 1.75 2.00 2.75 Norge 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75UK 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 UK -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00Sveits 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 Sveits -0.75 -0.50 -0.50 0.00 0.00Polen 4.75 4.50 4.00 4.00 4.50 Polen 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50Russland 8.00 8.00 8.25 8.25 8.25 Russland 7.25 7.50 7.75 7.75 7.25Kina 6.00 5.75 5.75 6.00 6.00 Kina 5.25 5.25 5.25 5.50 5.00India 8.00 8.00 7.75 7.75 7.50 India 7.25 7.50 7.25 7.25 6.50Brasil 7.50 7.50 7.50 8.00 10.50 Brasil 6.75 7.00 7.00 7.50 9.50 1) M ot USA3 mdr. renter Differanse 3 mnd. renter mot Euro-området 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14USA 0.42 0.45 0.50 0.60 2.50 USA 0.13 0.20 0.25 0.10 1.30Euroområdet 0.29 0.25 0.25 0.50 1.20 Euroområdet - - - - -Danmark 0.31 0.35 0.40 0.70 1.45 Danmark 0.03 0.10 0.15 0.20 0.25Sverige 1.95 1.55 1.50 2.00 2.50 Sverige 1.66 1.30 1.25 1.50 1.30Norge 2.05 2.02 2.27 2.43 3.16 Norge 1.76 1.77 2.02 1.93 1.96UK 0.68 0.60 0.60 0.60 1.25 UK 0.40 0.35 0.35 0.10 0.05Polen 5.04 4.85 4.35 4.30 4.80 Polen 4.75 4.60 4.10 3.80 3.60Russland 7.17 7.40 7.50 7.50 8.00 Russland 6.88 7.15 7.25 7.00 6.80Latvia 0.61 0.55 0.50 0.50 1.20 Latvia 0.32 0.30 0.25 0.00 0.00Litauen 0.89 0.75 0.80 1.10 1.70 Litauen 0.60 0.50 0.55 0.60 0.5010-års benchmark statsobligasjonsrenter Differanse 10-års renter mot Euro-området 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14USA 1.64 2.00 2.50 3.00 4.00 USA 0.30 0.25 0.60 0.80 1.35Euroområdet 1.35 1.75 1.90 2.20 2.65 Euroområdet - - - - -Danmark 1.08 1.55 1.75 2.05 2.55 Danmark -0.26 -0.20 -0.15 -0.15 -0.10Sverige 1.38 1.80 2.00 2.60 3.00 Sverige 0.04 0.05 0.10 0.40 0.35Norge 1.97 2.58 2.86 2.96 3.14 Norge 0.62 0.83 0.96 0.76 0.49UK 1.48 1.75 2.00 2.25 2.75 UK 0.14 0.00 0.10 0.05 0.10Polen 4.92 4.80 4.90 5.00 5.50 Polen 3.58 3.05 3.00 2.80 2.85Valutakurser mot NOK Valutakurser mot EUR og USD 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14EUR/NOK 7.31 7.50 7.50 7.40 7.50 EUR/USD 1.26 1.30 1.20 1.15 1.10USD/NOK 5.81 5.77 6.25 6.43 6.82 EUR/JPY 1) 99 104 98 98 99JPY/NOK1 7.40 7.21 7.62 7.57 7.58 EUR/GBP 0.79 0.81 0.78 0.77 0.75DKK/NOK 0.98 1.01 1.01 0.99 1.01 EUR/CHF 1.20 1.20 1.20 1.25 1.30SEK/NOK 0.87 0.90 0.88 0.86 0.87 EUR/SEK 8.36 8.35 8.50 8.60 8.60GBP/NOK 9.21 9.29 9.68 9.67 10.0 EUR/NOK 7.31 7.50 7.50 7.40 7.50CHF/NOK 6.08 6.25 6.25 5.92 5.77 EUR/PLN 4.19 4.00 3.92 3.80 3.70PLN/NOK 1.74 1.88 1.91 1.95 2.03 USD/JPY 78.6 80.0 82.0 85.0 90.0 USD/GBP 1.58 1.61 1.55 1.50 1.47RUB/NOK 0.18 0.19 0.21 0.23 0.24 USD/CHF 0.96 0.92 1.00 1.09 1.18LVL/NOK 10.5 10.7 10.7 10.5 10.7 USD/SEK 6.66 6.42 7.08 7.48 7.82LTL/NOK 2.12 2.17 2.17 2.14 2.17 USD/NOK 5.81 5.77 6.25 6.43 6.82CNY/NOK 0.92 0.91 0.99 1.03 1.12 USD/PLN 3.33 3.08 3.27 3.30 3.361) Pr. 100 enheder USD/CNY 6.35 6.36 6.34 6.25 6.10 USD/INR 55.6 55.0 53.0 48.0 45.0 USD/BRL 2.05 1.95 1.85 1.75 1.707 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ NorgeRisiko for overoppheting kan bli den største utfordringen Sterk vekst i innenlandsk etterspørsel eksporten fra fastlandsøkonomien holdt seg bedre oppe enn fryktet. Deler av eksportnæringene sliter, men Høy innvandring hindrer overoppheting veksten i samlet eksport har blant annet vært holdt oppe Og Norges Bank kan gå forsiktig fram av en sterk vekst i eksporten av elektrisitet. Det er trolig er midlertidig, men den sterke veksten i eksporten avDet er få svakhetstegn i norsk økonomi og vi ser ingen verkstedprodukter er neppe det. Den reflekterergrunn til å endre vårt optimistiske bilde av utviklingen oljeleverandørindustriens økende betydning for norskfremover. Veksten blir sterk, men takket være høy eksport. Med vedvarende høye oljepriser er utsiktene forarbeidsinnvandring unngår vi sannsynligvis en denne eksporten god også for de neste årene. I løpet avoveroppheting og kraftig tiltagende kostnadsvekst. prognoseperioden ventes også veksten i den merLønnsveksten blir riktignok langt høyere enn hos våre tradisjonelle eksportindustrien å ta seg opp som følge avnaboland, men ikke så høy at den presser prisveksten sterkere vekst i våre tradisjonelle eksportmarkeder.over inflasjonsmålet. Sterk økonomisk vekst og noehøyere kapasitetsutnyttelse tilsier likevel en viss økning i For leverandørindustrien til oljesektoren er den ekstremtrentene de neste par årene. Det er imidlertid begrenset kraftige veksten i norske oljeinvesteringer av avgjørendehva Norges Bank kan gjøre med norske renter uten at betyding. Veksttakten vil avta noe i årene som kommer,kronen styrkes for mye. men vi regner likevel med at kapasitetsbegrensninger på mange områder blir viktigste hinder for ekspansjonen iSterk forbruksvekst disse næringene. Trykket i denne delen av industrienSterk lønns- og sysselsettingsvekst og en svært lav synes å være en viktig grunn til at lønnsoppgjørene gir enprisvekst betyr at forbrukernes kjøpekraft for tiden øker lønnsvekst i industrien langt over det vi ser ikraftig. Det er derfor ikke underlig at forbruksveksten i konkurrentlandene.første halvår var svært høy etter en merkelig svakutvikling i fjor. Med et i utgangspunktet høyt nivå på Også fastlandsinvesteringene regner vi med vil vokse brasparingen og et fortsatt sterkt arbeidsmarked regner vi framover, selv om veksttakten neppe blir så høy som formed at forbruksveksten fortsetter med uforminsket styrke oljeinvesteringene. Investeringsviljen bør være god medut året og inn i 2013. I løpet av 2013 og i 2014 ventes sterk produksjonsvekst i store deler av næringslivet. Noeforbruksveksten å avta noe som følge av et noe høyere høyere kredittmarginer og strengere kredittpraksis irentenivå og mer moderat vekst i sysselsettingen. bankene kan begrense investeringsveksten noe, men det det oppveies trolig i stor grad av at det generelleBedre eksport, men svakere fastlandsinvesteringer rentenivået er svært lavt. En eventuell kraftig eskaleringTil tross for svak vekst hos våre handelspartnere, sterk av eurokrisen kan imidlertid gi en kraftigekrone og en lønnsvekst godt over andre lands har kredittinnstramning og er kanskje en av de største risikoene for norsk økonomi.Norge: Makroøkonomiske indikatorer (% årlig vekst hvis ikke annet oppgitt) 2009( bn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EKonsum i husholdninger og ideelle org. 1,028 3.7 2.4 3.7 3.5 3.0Konsum i offentlig forvaltning 531 1.7 1.5 2.0 2.5 2.5Bruttoinvesteringer i fast kap. i alt 516 -5.2 6.4 7.2 4.9 3.7 - Bruttoinvesteringer, Fastlands-Norge 349 -2.5 8.0 3.2 3.7 3.7 - Bruttoinvesteringer, olje 144 -14.3 9.1 20.0 8.0 4.0Lagerinvesteringer* 14 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0Eksport 929 1.8 -1.4 1.6 1.1 1.3 - olje og gass 416 -4.8 -6.2 2.5 0.0 0.0 - andre varer 277 2.5 -0.4 0.0 2.0 2.5Import 660 9.9 3.5 3.0 3.9 3.0BNP 2,357 0.7 1.4 3.4 2.4 2.3BNP, Fastlands-Norge 1,876 1.9 2.4 3.7 3.0 2.8Arbeidsledighet (AKU), % 3.6 3.3 3.0 2.9 2.9Konsumpriser, % årsvekst 2.5 1.2 0.8 1.8 2.1Underliggende inflasjon, % årsvekst 1.4 0.9 1.2 1.5 2.1Årslønn inkl. pensjonskostnader, % årsvekst 3.6 4.3 4.2 4.3 4.3Driftsbalanse (mrd. NOK) 313.6 393.9 437.1 482.9 497.5- i % av BNP 12.4 14.5 14.9 15.4 15.1Handelsbalanse i % av BNP 12.4 13.8 14.6 15.1 14.8Overskudd offentlige budsjetter 284.5 375.1 400.0 435.0 450.0- i % av BNP 11.3 13.8 13.7 13.9 13.6* Contribution to GDP growth (% points)8 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ Norge Norsk industriproduksjon øker forsiktigeInflasjonen kryper sakte oppoverSterk vekst i innenlandsk etterspørsel vil bidra til sterkproduksjonsvekst i årene som kommer. Takket være høyinnvandring regner vi ikke med at det blir noe problem ådekke etterspørselen etter arbeidskraft. Vi regner hellerikke med store flaskehalsproblemer på arbeidsmarkedetselv om det er knapphetsproblemer innen enkeltefagområder. Det betyr at lønnsveksten ikke vil tiltavesentlig, men holde seg relativt høy, det vil si i overkantav 4 % i årene som kommer. Sammen med god vekst iinnenlandsk etterspørselsvekst og en relativt stabil kronetilsier det at inflasjonen vil tilta i årene som kommer.Underliggende inflasjon kan komme opp i 2 % i løpet avprognoseperioden, fra dagens 1 %, men kostnadsveksten Tiltagende inntektsvekst tilsier høyer forbruksvekstmå trolig bli sterkere for at inflasjonen skal komme overmålet på 2 ½ %.Langsom renteoppgangGod vekst, et relativt stramt arbeidsmarked, noe høyereinflasjon og noe lysere utsikter internasjonalt tilsier atNorges Bank ønsker å sette opp renten iprognoseperioden. Fortsatt stigende boligpriser oggjeldsvekst fra et høyt nivå tilsier også at rentene ønskesnoe opp. Men en inflasjon som fortsatt er under målet ogen vekst i økonomien om lag på linje med veksten ikapasiteten tilsier at Norges Bank ikke vil ha hastverk.Uten renteøkninger i nabolandene vil en aggressivøkning hos oss gi svært sterk krone og gjøre atinflasjonen igjen falle lenger under målet. Tilbudet holder nesten følge med etterspørselenNår dette skrives har NOK styrket seg relativt mye motEUR, men målt med NOKs importveide verdi erstyrkingen langt begrenset. Vi regner med at NorgesBank setter opp renten to ganger neste år uten at det vilføre til en varig videre kronestyrking. I 2014 kan takten irenteøkningene økes noe, men siden vi venterrenteøkninger også i andre land, kan Norges Banksøkninger skje uten at trykket mot en sterkere krone bli forstort.Det er en klar risiko for at en høy innenlandsketterspørselsvekst gir større kapasitetsproblemer, høyerelønnsvekst og dermed etterhvert høyere inflasjon enn viventer. Da vil Norges Bank gå fortere fram med Ikke så sterk krone importveidrenteøkningene og akseptere at det slår ut i en sterkerekrone. Kronestyrkingen vil bidra til å hindre atinflasjonen skyter over målet. Dersom Norges Bankvelger å legge mindre vekt på å nå inflasjonsmålet ogmer på å hindre for sterk boligprisstigning og videregjeldsvekst hos husholdningene, kan vi også få enkombinasjon av høyere renter og sterkere krone. Det erimidlertid ingen ting i retorikken fra sentralbanken somtyder på en slik endring i bankens prioriteringer er påtrappene.Erik Bruceerik.bruce@nordea.com +47 2248 44499 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ NorgeDerfor faller ikke eksporten Norsk eksport har holdt seg overraskende godt oppe Eksporten holder seg oppe Eksporten av tjenester har økt markert etter 2009 Fiskeeksporten har økt i viktighet Men verkstedprodukter og metaller dominerer Eksporten går til land som klarer seg greit Eksporten av maskiner til Asia har tatt seg oppLangt bedre enn fryktetNorsk eksport har holdt seg overraskende godt oppe tiltross for krise i Europa og svake tendenser globaltgjennom fjoråret og dette året, se figur. Sammenlignetmed toppnivået før finanskrisen er eksporten avtjenester faktisk opp 15 % mens eksporten av Mer fisktradisjonelle varer fortsatt ligger 5 % under etter å habeveget seg mer eller mindre sideveis siden 2009.Eksport av tjenester veier tungtNår det snakkes om norsk eksport er det nestenutelukkende fokus på produksjon og eksport av varer.Men eksporten av tjenester er nesten like stor someksporten av tradisjonelle varer og får ufortjent liteoppmerksomhet. Eksporten av tjenester har økt kraftigetter finanskrisen og gitt viktige bidrag til BNP-veksteni Fastlands-Norge.Utenriks sjøfart utgjør en sentral del tjenesteeksporten,men har ikke bidratt til noe vekst etter 2007. Vekstenhar vært innen eksport av «forretnings-, profesjons- og Verkstedprodukter viktigeretekniske tjenester», «petroleumstjenester» og «leie-arbeid og reparasjoner». Det er tydelig at Norge harekspertise innenfor disse typer tjenester som trosserbåde sterk krone og høye lønnskostnader.Fisk er blitt viktigereInnen eksport av tradisjonelle varer har det skjeddbetydelige endringer i sammensetningen de siste 40årene. Ser man på hovedkategoriene har eksporten avprodukter fra jordbruk, skogbruk og fiske tatt segkraftig opp og økt som andel av tradisjonell eksport(målt i verdi) fra i overkant av 2 % i 1970 til 8-9 % desiste par årene, se figur. Utviklingen innenlakseoppdrett er årsaken til denne kraftige veksten.Industriprodukter utgjorde 89 % av eksporten av Eksport av maskiner - viktigste kategorier og undergruppertradisjonelle varer i 2011, ned fra 93,8 % i 1970. Det er (Andel av eksport av maskiner i 2011 gitt i parentes)særlig i perioden fra finanskrisen i 2007/2008 at 1. Andre industrimaskiner (23,4 %)eksport av fisk har økt sin relative betydning som - Pumper for væskeeksportnæring. En stadig økende fiskeeksport, også - Mekanisk utstyr for håndtering av godsgjennom finanskrisen, bidrar til å holde eksporten 2. Maskiner for spesielle industrier (21,3 %)oppe. - Anleggsmaskiner og -utstyr - Andre maskiner for spesielle industrier ikke ellers nevnt 3. Elektriske maskiner og apparater (20,4 %) - Utstyr for overføring av elektrisitet10 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ NorgeMen verkstedprodukter og metaller råder Eksporten går ikke til kriserammede landInnenfor eksporten av industriprodukter har det ogsåvært nokså store endringer i sammensetningen.Metaller er fortsatt en av Norges viktigste eksportvarer,men andelen har sunket de siste 40 årene. I 1970utgjorde metaller hele 34,3 % av eksporten avtradisjonelle varer, mens i 2011 var andelen 22,4 %.Aluminiumslegeringer og nikkel er viktigst og står fornesten halvparten av metalleksporten.Verkstedprodukter er på den annen side blitt stadigviktigere og utgjorde i 2011 en like stor andel aveksporten som metaller, opp fra 12 % i 1970.Verkstedprodukter omfatter alle typer industrimaskiner Ingen resesjon hos våre viktigsteog -utstyr. I tabellen på forrige side har vi listet opp detre viktigste kategoriene innenfor eksport av maskiner.Gjennom finanskrisen og den svake perioden de sistepar årene har det vist seg at sammensetningen avvareeksporten er mindre konjunkturfølsom enn i f.eks.Sverige.Eksporten går til landene som klarer seg greitSelv om andelen har sunket er det fortsatt Europa somer vårt viktigste eksportmarked med en andel på 76 % i2011. I utgangspunktet skulle man ventet at gjeldskriseog resesjon i Europa ville virket sterkt negativt påeksporten fra Norge. Som nevnt innledningsvis har Kraftig ned, men på vei opp igjeneksporten holdt seg bemerkelsesverdig godt oppe. Éngrunn til det er at lite av norsk eksport går til de hardestrammede økonomiene i Europa. Med unntak avStorbritannia har alle våre 10 viktigsteeksportmarkeder (se figur) så langt unngått en nyresesjon etter finanskrisen. Det har vært svak vekst,men ingen dyp nedtur, se figur.Mer maskiner til Asia og Sør-AmerikaTil Asia er det maskiner som er viktigste eksportvaremed en andel i 2011 på 31,2 %, ned fra hele 50 % i2009. Eksporten av maskiner til Asia falt markert i2010 og 2011, men har tatt seg opp igjen så langt i Eksport av fisk trekker opp2012 og har nok bidratt til veksten i norsk eksport iførste halvår, se figur. Et markert oppsving i eksportenav maskiner til Sør-Amerika i samme periode har ogsågitt positive bidrag selv om eksporten til den regionener langt mindre.Med andre ord flere grunner til at det går braDet er flere grunner til at norsk eksport ikke har faltsom følge av krisen i Europa:  Eksporten av tjenester har hatt en svært positiv utvikling de siste årene.  Sammensetningen av vareeksporten mindre konjunkturfølsom. Fisk trekker mye opp.  Våre viktigste eksportmarkeder har unngått en Katrine Godding Boye ny nedtur etter finanskrisen. katrine.boye@nordea.com +47 22 48 79 77  Eksporten av maskiner har økt i det siste, særlig til Asia og Sør-Amerika, regioner som opplever relativt sterk vekst. Michael Hurum Cook michael.hurum.cook@nordea.com11 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ SwedenHouseholds prop up the economy GDP growth edging higher in coming years … Households keep the wheels turning Household finances are generally stable. A low inflation … but near term, the labour market will weaken level and pay rises jack up households’ purchasing pow- Long period of low inflation er. Real disposable incomes will rise by about 2% annu- ally in 2012-2014. The improved household finances Riksbank to cut rates this year, and the SEK weakens have fed through to the housing market. House prices have started to rise again after having shown a slightlyGood growth weak trend over the past year. Share prices are also im-The Swedish economy has been surprisingly resilient to portant for households’ propensity to spend, and sincethe global turbulence. GDP growth did drop towards the the turn of the year stock markets have recovered some-end of 2011, but both the GDP and employment rose what. The conditions for households are therefore benignagain during H1 2012. The domestic economy was the so we expect consumer spending to rise noticeably inkey driver of growth, but also foreign trade improved. coming years.Growth in H1 2012 was fairly high, we think, despite thepossibility of a downward revision to Q2 GDP growth. Investment activity lost pace in Q2 2012 after rising sharply at the beginning of the year. There are indicationsAlthough the economy has been able to tackle the global that capacity utilisation in several sectors has declined,obstacles better than expected, GDP growth is still not which reduces the need for new investment. In addition,sufficiently high to prevent a decline in the demand for investment appetite seems suppressed by the dark cloudslabour. We expect unemployment to rise above 8% dur- still hanging over Europe. The number of housing startsing the winter. has already dropped sharply, and total investment will show a weak trend in coming quarters. We expect theProspects for H2 2012 are mixed. We will likely see sub- general need for investments to be modest during most ofdued growth. However, longer out there are factors sug- next year and then increase in 2014 in tandem with thegesting a pick-up in activity. A benign situation for overall pick-up in activity. An expansionary fiscal policyhouseholds, a slightly more expansionary economic poli- partly based on infrastructure investment will contributecy and a global economy that gradually recovers are the to underpinning investment growth over the forecastfactors that will underpin higher GDP growth in coming horizon.years. However, due to global weakness growth will onlyaccelerate slowly and unemployment will not decline un- Tough times for the export industrytil the latter part of the forecast period Despite some improvement recently, exports of goods have stagnated over the past year. The order intake re-Sweden: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009 (SEKbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 1,533 3.7 2.0 1.7 2.0 2.1Government consumption 860 1.9 1.8 0.8 0.5 1.5Fixed investment 559 7.7 6.2 2.5 1.0 3.5 - industry 74 1.0 7.9 -2.2 2.2 4.4 - residential investment 92 17.2 15.1 -8.7 -2.2 4.5Stockbuilding* -46 2.1 0.6 -1.1 0.1 0.0Exports 1,489 11.7 6.9 1.2 4.2 4.9Imports 1,288 12.7 6.3 -0.4 3.8 5.1GDP 6.2 3.9 1.2 1.8 2.3GDP, calendar adjusted 5.9 3.9 1.5 1.8 2.4Nominal GDP (SEKbn) 3,106 3,331 3,492 3,580 3,703 3,836Unemployment rate, % 8.4 7.5 7.7 8.0 7.7Employment grow th 1.0 2.1 0.3 -0.2 0.8Consumer prices, % y/y 1.2 3.0 1.2 1.2 2.0Underlying inflation (CPIF), % y/y 2.0 1.4 1.1 1.5 1.5Hourly earnings, % y/y 0.4 2.9 3.3 3.2 2.8Current account (SEKbn) 225 243 259 280 288- % of GDP 6.8 7.0 7.2 7.6 7.5Trade balance, % of GDP 2.6 2.7 2.9 3.0 2.7General govt budget balance (SEKbn) -2 5 -12 -38 -18- % of GDP -0.1 0.1 -0.3 -1.0 -0.5Gross public debt, % of GDP 39.4 38.4 38.1 39.1 39.6* Contribution to GDP growth (% points)12 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ Swedenmains weak, and growth in many key export markets is Rising incomes and consumptionlow. Accordingly, goods exports will likely remain sub-dued during the remainder of 2012. Also the strong SEKis a problem for exporters. However, it probably affectsprofitability rather than volumes. The situation will im-prove longer out as the SEK will likely weaken and de-mand gradually rise.Sweden’s trade in services, which has increased sharplyso far this year, is gaining significance. Exports of ser-vices have risen from 6% of GDP in 1980 to currently15% of GDP. The export markets for services are largelyidentical to those for goods – where demand is weak.This suggests that the pick-up in H1 was temporary andwill lose momentum going forward. Weak global demand a drag on Swedish exportsLow inflation puts pressure on the RiksbankDespite an increase in the number of employed this yearthe labour market still shows signs of weakness. The de-mand for labour has not been sufficiently strong to keepunemployment in check. Labour market indicators arestill at benign levels, but have started to soften. We lookfor a decline in employment and accelerating growth inunemployment during autumn and winter.Labour market weakness is usually accompanied by re-duced domestic inflation. Also, the SEK strengtheninghelps putting a lid on costs. Inflation pressures thus lookset to moderate even further in future, extending the peri-od of core inflation markedly below the 2% target. This Reduced pressure on domestic marketmay cause some concern for the Riksbank as it couldcontribute to further accelerating the decline in inflationexpectations.The door is thus open for monetary easing. With low in-flation, a weaker labour market, low policy rates interna-tionally and a risk of further SEK appreciation, the Riks-bank should cut rates this year. But when the economystarts to recover in the latter part of 2013, the bank willembark on a hiking cycle.A paradigm shift for the SEKThe SEK has become a safe-haven currency in 2012. Thereasons are the modest exposure of the Swedish economyto troubled areas, solid public finances and a highly Paradigm shift for SEKcompetitive business sector that generates surprisinglystrong growth and increased interest rate differentials.Going forward, we expect the SEK to weaken versus theEUR in step with a gradual stabilisation of the situationinternationally and a narrowing of interest ratedifferentials. However, EUR/SEK will remain at levelsbelow 9 throughout the forecast period. The USD willcontinue to strengthen against most currencies, includingthe SEK.Torbjörn Isakssontorbjorn.isaksson@nordea.com +46 8 614 885913 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 13. 13. ■ DenmarkLanguishing economic growth Rising activity towards 2014 Despite the prospect of a historically high savings ratio our forecast assumes that consumer spending will Housing market improvement gradually increase towards the end of 2014. The Delayed effect from public money flow accelerating consumer spending growth will partly be driven by a pent-up consumption need and partly by Negative central bank rates work generally improved sentiment about the Danish economy. Not least the prospect of increasingLow growth and significant uncertainty characterise the employment and a pick-up in the housing market willDanish economy; activity has been stuck at largely the boost Danish households’ propensity to consume oversame level since the autumn of 2010. Over coming the forecast period.quarters, we expect the Danish economy to graduallyreturn to the growth track this year, expanding at a rate of Housing market shows signs of healing0.7% this year, accelerating to 1.9% in 2013 and 2.1% in Since mid-2008 the ailing housing market has been a2014. millstone around the neck of the Danish economy. The contracting housing wealth, slower credit growth andOn the domestic front the expected reversal of economic historically low activity in the construction sector aretrends will be driven by households’ large pent-up some of the main reasons why consumer spending haspotential, which will gradually turn into growing stagnated. However, the latest monthly property priceconsumer spending. At the same time, growth is data from Statistics Denmark suggest that housing pricesunderpinned by a delayed effect from the public sector, have stabilised since the start of the year. We believe thiswith expected positive contributions from consumer development marks the beginning of a new regime in thespending and investment. Danish housing market where the historically low funding costs and substantial pent-up demand over timeConsumers hang on to their money will lead to market consolidation.Although the payout of saved-up early retirement moneyis close to DKK 20bn (already surpassing official But prices will be kept in check by a still large supply offorecasts), the effect on retail sales and consumer unsold homes, low turnover and high youthspending has so far not materialised. Instead many have unemployment, which limits the number of first-timechosen up save up more; total household bank deposits buyers. Trapped between these two opposing trends,have swelled to an all-time high. The Danish economy housing prices are likely to remain more or lesstherefore lacks the boost to activity that normally results unchanged during the rest of the year. Into 2013 wefrom consumer spending. Moreover, the government’s expect housing prices to slowly edge higher, surpassingscope for stimulating economic activity through its tax expected inflation again in 2014. The moderately risingpolicy is limited. housing prices will first and foremost be concentrated in the large cities where demographics suggest growingDenmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009 (DKKbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 815 1.9 -0.8 0.6 1.8 1.9Government consumption 497 0.3 -1.3 0.4 0.8 0.8Fixed investment 314 -3.7 0.2 2.8 4.0 4.7 - government investment 33 8.5 5.2 8.5 -12.0 2.5 - residential investment 80 -7.4 8.8 -5.8 4.7 5.0 - business fixed investment 201 -4.4 -3.8 5.0 7.1 4.9Stockbuilding* -20 0.1 0.0 0.0Exports 794 3.2 7.0 2.0 2.9 3.5Imports 731 3.5 5.2 2.6 3.6 3.6GDP 1.3 0.8 0.7 1.9 2.1Nominal GDP (DKKbn) 1,668 1,772 1,783 1,818 1,879 1,949Unemployment rate, % 6.3 6.2 6.3 6.4 6.2Gross unemployment level, 000 persons 164.5 162.1 165.0 168.7 163.2Consumer prices, % y/y 2.3 2.8 2.4 2.0 2.2Hourly earnings, % y/y 2.3 1.8 1.8 1.9 2.1Nominal house prices, one-family, % y/y 2.8 -2.8 -4.3 1.2 1.9Current account (DKKbn) 96.9 119.1 105.0 95.0 85.0- % of GDP 5.5 6.7 5.8 5.1 4.4General govt. budget balance (DKKbn) -47.4 -34.5 -71.0 -40.0 -10.0- % of GDP -2.7 -1.9 -3.9 -2.1 -0.5Gross public debt, % of GDP 42.9 46.6 45.5 44.5 43.0* Contribution to GDP growth (% points)14 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 14. 14. ■ Denmarkupward pressure on demand. Stagnant consumptionNegative central bank rates a successDuring the debt crisis the Danish central bank has beenforced to pursue a very proactive monetary policy tokeep the DKK stable versus the EUR. As a vital part ofthis defence, the central bank cut its CD rate to -0.20% inearly July. It is the first time in Denmark’s history thatthe CO rate is in negative territory. So far this move hashad the desired effect. The DKK has stabilised at a solidlevel against the EUR without the central bank needingto intervene in the market. This contrasts sharply with thesituation in May and June when more than DKK 36bnwas sold to defend the Danish fixed exchange rateregime.Public money flow drying out The central bank’s CD rate is negativeIn a bid to break the current economic deadlock thegovernment has decided to bring forward publicinvestment projects to the tune of DKK 19bn. At thesame time public spending is budgeted to grow by DKK18bn this year and an additional DKK 8bn in 2013 –corresponding to real growth of 1.5% and 0.1%,respectively. Despite these intentions public spendingdecreased by 1.0% in H1, while public investment onlyincreased very modestly. So the Danish economy has sofar not received the originally planned boost from fiscalpolicy. The explanation to this sluggishness should befound in the long implementation period for publicinvestment and in the fact that public-sector spendinghistorically has been very difficult to fine-tune. Against Improved competitivenessthis background, there is a likelihood of a strong ketchupeffect in coming quarters, which will help pull the Danisheconomy out of the doldrums provided that thegovernment fulfils its own plans.Improved competitiveness drive exports forwardAfter a brief dip at the beginning of the year, exports aregrowing again – partly driven by sustained growth in keyexport markets, partly by improved competitiveness.This is chiefly a result of a weakening of the trade-weighted DKK, which has made Danish productscomparatively cheaper in international markets.But also the past year’s sharp drop in the pace of wagegrowth combined with productivity gains means that unit Decoupling between employment and house priceslabour costs now increase more slowly than inDenmark’s key export markets. And although the effectof the lower unit labour costs will not feed though untilslightly longer out, it is a vital precondition formaintaining the necessary momentum in exports.Helge J. Pedersenhelge.pedersen@nordea.com +45 33333126Jan Størup Nielsenjan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333317115 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 15. 15. ■ Finland Finnish economy has cooled down across the board Exports will not recover until 2013 sector, for instance, turned down again in the first half of the year. In our forecast, we assume export volumes to Growth in private consumption will slow down continue declining in the latter part of the year. The Employment will fall less than previously forecast decreasing world trade growth will weaken production expectations globally and decrease investment needs. Public sector deficit will decrease This is bad news to the Finnish export industry, as its main products are raw materials, production supplies andAs expected, economic activity has decreased in Finland investment goods. We expect international demand toacross the board after the first quarter of this year. strengthen moderately in 2013. Export volumes willExports have contracted, investment has continued to increase but growth will still remain modest.decline and the growth in private consumption hasslowed down. Imports have decreased more than exports, Growth in private consumption to slow downwhich is, in particular, a sign of weakening in domestic Private consumption increased at a brisk pace in Q1 thisdemand. What is positive, is that employment has not yet year compared to Q4 2011. This was a result of the one-weakened. However, it is probably only a question of off additional salary items based on collectivetime before it does. agreements, which boosted retail sales, and the car tax hike that entered into force at the beginning of April,Based on preliminary data, the economy contracted in Q2 which made people purchase new cars earlier than theycompared to the previous quarter. Our forecast assumes otherwise would have. The growth in retail sales volumesthat the decline continues in Q3. This means that we slowed down markedly in Q2 and in July it stoppedbelieve the Finnish economy is in recession, just like altogether. Car sales, too, have decreased sharply.many other European countries. As in our previous Thanks to the strong beginning of the year, privateforecast, however, we believe the recession will not last consumption will significantly boost the economiclong and there is no need to change the previous GDP growth this year despite the recent cooling.growth forecast of 0.8% for this year. On the other hand,international trade has cooled down more than expected, For the remaining part of the year and for 2013, thewhich indicates that an export-led recovery from the outlook for private consumption will remain weak. Therecession will be much slower than previously estimated. increase in salaries and pensions as well as the decreaseThat is why we have lowered our forecast for economic in mortgage interest rates will support householdsgrowth in Finland in 2013 to 1.2% (previously 1.6%). In purchasing power. The growth in purchase power will,2014, we expect growth to speed up to 2.8% as especially however, be restrained by tax increases and the expectedthe North-European economies will recover. weakening in employment. Taxes will increase as the value added tax will be raised and no inflationExports will not recover until 2013 adjustments of income limits will be made in the incomeFinnish goods exports have varied widely over the past tax brackets. In addition, the rather rapid growth inyear – and the variation has taken place around a consumer prices will continue and erode purchasingdecreasing trend. New orders received by the industrial power. Consumer prices are expected to rise by 2.5%Finland: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009 (EURbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 94 3.3 2.5 2.2 1.3 2.0Government consumption 43 -0.3 0.4 0.3 0.5 0.5Fixed investment 34 1.9 6.8 -3.2 0.6 3.8Stockbuilding* -2 0.5 1.1 -0.3 0.3 0.1Exports 64 7.5 2.6 -1.7 2.6 7.1Imports 62 6.9 5.7 -3.0 2.9 6.2GDP 3.3 2.7 0.8 1.2 2.8Nominal GDP (EURbn) 172.3 178.8 189.4 196.0 201.6 210.1Unemployment rate, % 8.4 7.8 7.7 8.0 7.9Industrial production, % y/y 8.3 0.9 -3.0 2.0 4.0Consumer prices, % y/y 1.2 3.4 3.0 2.5 2.3Hourly w ages, % y/y 2.6 2.7 3.5 3.0 3.0Current account (EURbn) 2.9 -2.2 -0.5 0.4 1.2 - % of GDP 1.6 -1.1 -0.2 0.2 0.6Trade balance (EURbn) 2.6 -1.2 -0.1 0.1 0.8 - % of GDP 1.4 -0.6 -0.1 0.0 0.4General govt budget balance (EURbn) -4.5 -1.2 -1.0 -0.1 1.0- % of GDP -2.5 -0.6 -0.5 -0.1 0.5Gross public debt (EURbn) 90.0 93.0 99.0 104.1 108.4- % of GDP 50.3 49.1 50.5 51.6 51.6* Contribution to GDP growth (% points)16 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 16. 16. ■ Finlandnext year. The household savings rate continues to Cooling of world trade brings problems to exportsdecline which means that an increasing part of income isused for consumption. The accommodating monetarypolicy is well timed as the consumption outlook wouldbe much gloomier without it.Investment to decline, employment to weakenThe bleak short-term outlook for exports, production andconsumption as well as the major uncertainty over theEuro area developments will eat away economic agentsconfidence and thus decrease willingness to invest andweaken employment prerequisites. Machinery andequipment investment increased sharply last year butturned down again already in the beginning of this year.The decline is expected to continue at least for the rest of Weak sentiment points to an outright fall in GDPthis year. Construction investment is also expected todecline. The decrease in the number of grantedconstruction permits indicates that the decline inresidential and other construction will continue and evensteepen during the latter part of the year. Reconstructionwill compensate for the decline in new construction.We expect both the traditional machinery and equipmentinvestment and construction investment to increase againin 2013. A precondition for this, however, is that theglobal economy will grow as forecast, the Euro area debtcrisis will clear up and confidence will return.The labour market has provided very positive surprisesthis year. Employment measured with the number of A decline in GDP is bad news for employmentpeople has not weakened (although the number ofworking hours has probably started to decrease) and thenumber of unemployed people has not started to increase.Seasonally adjusted unemployment rate has stabilised at7.5% in recent months. The unemployment rate for 2012seems to remain at 7.7% (the previous forecast was8.0%), which is lower than in 2011. We still expectunemployment to increase, especially in 2013 with theunemployment rate rising to an average of 8%.Slower decrease in public sector deficitTax revenues will increase at a slower pace due to thesluggish economic growth, even though income taxationwill be tightened and value added tax will be raised. Thepublic sector deficit will, however, continue to decline. Confidence + labour market = weak consumptionThe deficit is estimated to decrease to 0.1% of GDP in2013 and turn into a small surplus in 2014. Thegovernments annual borrowing need will remain at EUR4–6bn during the forecast period, which will increase thepublic debt close to 52% of the value of total productionalready in 2013.Pasi Sorjonenpasi.sorjonen@nordea.com +358 9 165 5994217 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 17. 17. ■ USAMoving slowly forward If a perfect storm of fiscal chaos is avoided … After all, the economy’s fundamentals are much im- proved. Businesses are highly profitable, banks have re- ... progress towards full employment in 2014 capitalised and the deleveraging process in the private Stronger underlying inflation pressures set to emerge sector has come a long way. Still, households – especially younger families – are likely to continue the Fed to start tightening by mid-2014 process of balance sheet repair. Home prices seem to have bot-tomed, but the expected slow price increasesUS economic growth is likely to remain moderate in the provide lim-ited support to household net worth goingnext few years through 2014, constrained by household forward.deleveraging, fiscal restraint, subpar global demand,slower working-age population growth and a deteriora- In 2014 growth is expected to slow to a pace more in linetion of job skills. with potential. Full employment, defined as an unem- ployment rate of 7%, should be achieved in late 2014.The US economy clearly lost momentum during Q22012, but recent economic data paint a slightly brighter QE3 only in case of policy errorspicture, pointing towards GDP growth of 1½-2% in H2 The effects of the drought in the Midwest on food com-2012. Stronger disposable income growth, easier finan- modity prices and a rebound in oil prices are likely tocial conditions and bank lending standards, continued push headline inflation meaningfully higher by mid-housing recovery, the end of the payback for the warm 2013.winter weather and less drag from seasonal adjustmentdistortions suggest that economic momentum will pick With the business cycle adjustment more or less com-up slightly in the near term. pleted in 2014, signs of stronger underlying inflation pressures are projected to emerge in the latter part of theHowever, while the threat from the Euro-area crisis cur- forecast horizon. As a result, we expect the Fed to startrently appears less menacing, US fiscal challenges raising policy rates and gradual unwind its securitiesaround the end of this year imply that risks to the US holdings around mid-2014.outlook over the next two to three quarters remain tiltedto the downside. The probability of another US recession In the more immediate future, however, the Fed is likelyis uncomfortably high at 20-25%, in our view. later this month to postpone the expected first rate hike from late 2014 to mid-2015. In our view, the central bankOn the other hand, an orderly resolution of the pending is currently overestimating the labour market slack andfiscal issues, as assumed in our baseline scenario, should hence underestimating the longer-term risk of inflation.pave the way for stronger confidence and hence brighter Additional asset purchases (QE3) by the Fed are noteconomic prospects in 2013, when growth is projected to expected unless the Euro-area crisis blows up again or ifexceed potential assumed at around 2% annually through US policymakers fail to resolve the pending fiscal issuesmost of the year. in an orderly manner.USA: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009 (USDbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 9,845.9 1.8 2.5 1.9 2.0 2.1Government consumption and investment 2,967.2 0.6 -3.1 -2.0 -0.9 -0.3Private fixed investment 1,703.5 -0.2 6.6 9.4 6.9 6.9 - residential investment 354.2 -3.7 -1.4 11.7 9.4 12.4 - equipment and softw are 898.3 8.9 11.0 8.3 6.9 6.0 - non-residential structures 451.1 -15.6 2.8 10.2 4.5 3.5Stockbuilding* -154.2 1.5 -0.2 0.2 0.1 0.0Exports 1,587.5 11.1 6.7 4.3 5.2 5.3Imports 1,976.2 12.5 4.8 4.2 5.7 5.4GDP 2.4 1.8 2.2 2.0 2.2Nominal GDP (USDbn) 13,973.7 14,498.9 15,075.7 15,716.1 16,276.1 16,885.0Unemployment rate, % 9.6 9.0 8.1 7.7 7.3Industrial production, % y/y 5.4 4.1 4.0 4.0 4.3Consumer prices, % y/y 1.6 3.1 2.1 2.2 2.2Consumer prices ex. energy and food, % y/y 1.0 1.7 2.1 2.2 2.2Hourly earnings, % y/y 1.8 2.0 2.2 2.1 2.2Current account (USDbn) -442.0 -465.9 -471.5 -569.7 -506.5 - % of GDP -3.0 -3.1 -3.0 -3.5 -3.0Federal budget balance (USDbn) -1,293.5 -1,300.0 -1,100.0 -900.0 -700.0- % of GDP -8.9 -8.6 -7.0 -5.5 -4.1Gross public debt, % of GDP 95.2 99.5 106.5 112.0 116.2* Contribution to GDP growth (% points)18 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 18. 18. ■ USAA perfect storm of fiscal chaos hopefully avoided Moving slowly forwardThree US fiscal issues pose a threat to the economic out-look: the so-called fiscal cliff, another increase in theTreasury debt ceiling and the need for longer-term fiscalsustainability.As we approach the end of the year, attention will focuseven more sharply on the risk of the fiscal cliff – the un-fortunate coincidence of about USD 600bn in tax in-creases and spending cuts that will take effect next year,should Congress not act to change current law. Failure toscale back the fiscal cliff could knock as much as 4¼%off real GDP in 2013, enough to push the US economyback into recession. Moreover, the Treasury is likely tohit the debt ceiling again in December. Assuming it uses Slow progress towards full employment in late 2014the accounting strategies that have been employed in thepast, the Treasury seems likely to be able to finance gov-ernment operations under the current limit until some-time in February 2013, by which point Congress mustraise the debt ceiling. Failure to do so would imply de-fault on some of the US government’s obligations.With both political parties in full campaigning mode,none of these issues are likely to be resolved before thepresidential elections on 6 November. As seen too oftenduring the past two years, there will most likely be plentyof political brinkmanship and the accompanying uncer-tainty will probably come at a cost to the economy andthe financial markets later this year and in early 2013.The longer the uncertainty persists, the more likely it will Stronger underlying inflation pressures in 2014hurt confidence, hiring, investment and spending.However, our expectation is that when pressured by thethreat of another recession, policymakers will take actionto reduce the fiscal drag on growth (to around 0.5% ofGDP) either during the so-called lame duck session afterthe election or in January when the new governmenttakes office. Obviously, the outcome of the Novemberelections will be very crucial to how the fiscal debateplays out. In this context, the congressional election re-sults will be at least as important as who wins the WhiteHouse, Obama or Romney.Extending the otherwise expiring tax cuts and other eas-ing measures and repealing the automatic federal spend- Recession if economy is pushed off the fiscal cliffing cuts would significantly reduce the risk of recession, 1 1 % points Fiscal policy impact on GDP growth % pointsbut at the cost of a substantially larger budget deficit. 0 0Thus, with an extension of current policy federal debtheld by the public would rise from 70% of GDP today to -1 -1around 90% by 2022 compared to around 60% if current -2 -2law is not changed. In other words, apart from resolvingthe fiscal cliff issue and raising the debt ceiling -3 -3policymakers will also soon have to address the need to -4 -4restore longer-term fiscal sustainability in order to shift Current law Current policythe risk to the economic outlook from negative to -5 -5positive. 2011 2012 2013 Source: Nordea Marktes, Congressional Budget Office and Office of Management and BudgetJohnny Bo Jakobsenjohnny.jakobsen@nordea.com +45 3333 617819 ØKONOMISK OVERSIKT │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS

×