Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talousnäkymät, Syyskuu 2012 (FI)

810 views

Published on

The Economic Outlook is an internationally respected report on the state of the global economies with an extra focus on the Nordic markets, as well as the Baltic, Polish, Russian and key emerging markets plus the global oil and commodity markets. It is published twice a year by the renowned team of analysts and economists at Nordea Markets and supplemented with an additional two global and Nordic updates. It is published in English as well as the four Nordic languages.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talousnäkymät, Syyskuu 2012 (FI)

 1. 1. ■ Sisältö TALOUS- NÄKYMÄT SYYSKUU 2012Hitaasti kiiruhtaenElvytys ei vielä poistanut synkkiä pilviä■ Euroalueen talous vakautuu, toipumista saadaan odottaaSuomi: Moottori yskii■ Vienti ja investoinnit rämpivät – työllisyys heikkenee YLEISKATSAUS 3 HITAASTI KIIRUHTAEN SUOMI 7 TALOUS JÄÄHTYNYT KAUTTA LINJAN EUROALUE 9 LUOTTAMUKSEN PALAUTUMINEN ELPYMISEN EDELLYTYS USA 11 POLITIIKKA HUOLESTUTTAA, APUA ASUNTOMARKKINOISTA KIINA 13 VAKAA KASVU ENNEN KAIKKEA VAIHTOEHTOISET SKENAARIOT 17 PÄÄTTÄVÄISIÄ RATKAISUJA VAI POLIITTINEN UMPIKUJA? RUOTSI 19 KOTITALOUDET PÖNKITTÄVÄT KASVUA VENÄJÄ 25 INFLAATIO JÄLLEEN ONGELMA ÖLJY 34 HINTA PYSYY KORKEANA1 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 2. 2. ■ SisältöNumeroyhteenveto YLEISKATSAUS Hitaasti kiiruhtaen......................................................................................... 3Keskeisiä tunnuslukuja ...... 5 SUOMIKorot ........................................ 6 Suomen talous on jäähtynyt kautta linjan...................................................................... 7Valuutat ................................... 6 Globaalit talousmahditPäätoimittaja EUROALUERoger Wessman Luottamuksen palautuminen on elpymisen edellytys .................................... 9Pääekonomisti YHDYSVALLATroger.wessman@nordea.com Politiikka huolestuttaa, apua asuntomarkkinoista ......................................... 11Puh. +358 9 1655 9930 KIINA Vakaa kasvu ennen kaikkea .........................................................................13 JAPANI Haasteet jatkuvat pitkällä aikavälillä ............................................................. 15Mennyt painoon ISO-BRITANNIA30.8.2012 Kasvu kangertelee ....................................................................................... 16 VAIHTOEHTOISET SKENAARIOT Hyvä skenaario: Päättäväisiä ratkaisuja ........................................................ 17 Huono skenaario: Poliittinen umpikuja ......................................................... 18Käy myös internetissäwww.nordeamarkets.com Suomen lähialueet RUOTSI Kotitaloudet pönkittävät kasvua ................................................................... 19Osoitteenmuutokset TANSKA Talouskasvu hiipuu .....................................................................................21suvi.kautto@nordea.comtai +358 9 1655 9202 NORJA Ylikuumenemisen riski saattaa olla suurin haaste ......................................... 23 VENÄJÄ Inflaatio jälleen ongelma .............................................................................. 25 VIRO Hidas vaihe taloudessa jatkuu ...................................................................... 27 LATVIA Positiiviset yllätykset jatkuvat ...................................................................... 28 LIETTUA Talous pitää pintansa ................................................................................... 29 PUOLA Talouskasvu hidastuu hallitusti .................................................................... 30 Kehittyvät markkinat INTIA Haasteita kasvun tiellä ................................................................................. 32 BRASILIA Hidasta elpymistä Brasiliassa ......................................................................33 Raaka-aineet ÖLJY Hinta pysyy korkeana, mutta ylimääräistä kapasiteettia kertyy ...................... 34 METALLIT Metallien hinnat toistaiseksi pohjalukemissa ................................................ 352 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ YleiskatsausHitaasti kiiruhtaenElvytys ei vielä poistanut synkkiä pilviä Näillä näkymin Suomen talouden palautuminen kasvuunTalouden lähiajan näkymät ovat pysyneet synkkinä. Ke- on pitkälti vientimarkkinoiden varassa. Siten loppuvuon-sän talouskehitys ei tuottanut yllätyksiä. Euroalueen na ei ole odotettavissa juuri lainkaan kasvua, ja selkeäätalous on taantunut ja myös muualla maailmassa kasvu piristymistä saadaan odottaa pitkälle ensi vuoden puolel-on ollut verkkaista. Suomenkin talous kääntyi toisella le.neljänneksellä odotetusti laskuun vahvan alkuvuoden jäl-keen. Euroalue saavuttaa taantuman pohjan loppuvuonna Euroalueen BKT taantui hivenen toisella neljännekselläKehitys ei ole antanut syytä muokata merkittävästi kulu- Espanjan ja eritoten Italian talouksien pudotessa jyrkästi.van vuoden kasvuennusteita. Monet merkit viittaavat kui- Merkkejä pikaisesta käänteestä parempaan ei ole, vaantenkin siihen, että käännettä parempaan saadaan odottaa taantuma näyttää syvenevän loppuvuodesta. Espanjanensi vuonna vieläkin pidempään, kuin olemme aikai- pankkien ongelmat sekä Espanjan ja Italian valtionlaino-semmin ennakoineet. Näillä näkymin talouskasvun pohja jen nousevat korot ovat olleet omiaan edelleen nakerta-saavutetaan tämän vuoden lopulla, mutta euroalueen ja maan luottamusta.Suomen kasvu toipuu kunnolla vasta 2014. Vaikka euroalueen ongelmien lopullinen ratkaisu on vie-Huolta ovat viime kuukausina herättäneet odotettua hei- lä kaukana, näemme silti pahimman syöksyn kohta ole-kommat teollisuuden luottamusluvut ympäri maailmaa. van takanapäin. Viime kuukausien kehitys on vahvistanutYhdysvalloissa luottamus putosi kesällä ja Kiinassa odo- näkemystämme siitä, että luottohanojen kiristyminen ontettua piristymistä ei vielä ole nähty. Molemmissa maissa jo takanapäin. Keskuspankin toimet purevat - pankkienhaparoiva kasvu on kiihdyttämässä elvytystoimia, mikä sekä lyhyt- että pitkäaikaisen rahoituksen korot ovat pu-turvaa kasvun lähivuosina. donneet alimmilleen vuosiin. Pankkien luottokanta onkin viime kuukausina vakiintunut viime vuoden loppusyksyl-Euroalueella katseet ovat jälleen kääntyneet keskuspank- lä alkaneen laskun jälkeen. Luotonanto vaikuttaa talou-kiin, joka viesteillään ja toimillaan on lievittänyt rahoi- den aktiviteettiin viiveellä, joten käänne siellä tukee odo-tusmarkkinoiden levottomuutta. Epävarmuus jatkuu edel- tuksiamme siitä, että talouden pohja nähdään loppuvuon-leen, mutta viimeisen vuoden toimet auttavat kääntämään na.euroalueen talouden vähitellen kasvuun ensi vuonna.Suomen talous seuraa suurin piirtein samaa rataa, koska Keskuspankin toimet ja kasvanut varovaisuus heijastuvattällä kerralla Suomen kotimarkkinoilta ei ole odotettavis- myös siinä, että kotitalouksien ja yritysten hallussa ole-sa paljoakaan apua korvaamaan viennin heikkoutta. van käteisen rahan määrä on ollut kiihtyvässä kasvussa. Tämäkin ennakoi kasvun piristyvän ensi vuoden aikana,Euroopan keskuspankin valmius turvata euroalueen krii- jos ja kun tilille kertynyt raha alkaa tavanomaisella vii-simaiden valtioiden ja rahoituslaitosten rahoitus rahan veellä kiertää taloudessa.määrää lisäämällä on herättänyt keskustelua inflaationkiihtymisen vaarasta. Talouden taantuma asettaa kuiten- Tulevaisuudenuskon palautuminen on ilman muuta kes-kin aivan päinvastaisia paineita inflaation hidastumiseen keinen tekijä. Luottamus euroalueeseen on syksyllä to-ensi vuonna. Keskuspankin toimien mahdollinen inflaa- dennäköisesti monta kertaa koetuksella, kun ratkaisustatiota kiihdyttävä vaikutus alkaakin toteutua vasta, kun euroalueen ongelmiin keskustellaan. Oletamme Espanjankeskuspankin luoma raha alkaa pyöriä taloudessa. Suo- hakevan apua vakausrahastoilta ja siten epäsuorasti myösmessa inflaatio pysyy yli kahden prosentin ensi vuonna EKP:lta omien korkokustannusten alentamiseksi. EKP:nlähinnä edelleen veronkorotuksista johtuen. päättäväisten toimien avulla tilanne tältäkin osin rauhoit- tunee.Kaikki kasvumoottorit yskivät SuomessaSuomen talouden kasvu takkuilee tällä hetkellä laajalla Julkisen talouden tervehdyttäminen jarruttaa lähivuosinarintamalla. Viennin kasvu on hyytynyt viilentyneen maa- edelleen euroalueen talouskasvua, mutta tämän jarrutuk-ilmankaupan myötä. Veronkorotukset kiihdyttävät inflaa- sen vaikutus pienenee vuonna 2013. Tämän vuoden tiuk-tiota, mikä syö palkankorotusten tuoman tulonlisäyksen. kojen säästötoimien jälkeen Italiassa ei esimerkiksi ensiKulutuksen kasvulle ei jää tilaa myöskään sen vuoksi, et- vuonna ole tarvetta yhtä jyrkkään kiristämiseen.tä työllisyys heikkenee normaalilla viiveellä seuraten ta-louskasvun hyytymistä. Vahvan alkuvuoden jälkeen ku- USA:ta jarruttaa epävarmuus talouspolitiikastalutuksenkin kasvu on nyt pysähtynyt. Yleinen epävar- Yhdysvaltain talous on jatkanut verkkaisella noin kahdenmuus jarruttaa sekä yritysten investointeja että asuntora- prosentin toipumisuralla. Työllisyys on jatkanut nousu-kentamista. Korkojen laskusta ei ole lohtua samalla taval- aan kasvattaen käytettävissä olevia tuloja. Luottojen kas-la kun finanssikriisin aikana, kun korot eivät matalilta ta- vu on vahvistunut maltillisesti tukien kotimaista kysyn-soiltaan voi enää laskea merkittävästi. tää. Asuntomarkkinat ovat pysyneet selkeästi elpyvällä3 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ Yleiskatsausuralla, ja tyhjien asuntojen määrä on laskenut ripeästi. Rahan määrä kasvaa, mutta raha ei vielä kierräAsuntorakentaminen on edelleen selkeästi vähäisempääkuin uusien asuntojen tarve. Asuntorakentamisella on si-ten reippaasti toipumisvaraa, kunhan tyhjillään oleviaasuntoja saadaan täytettyä.USA:n teollisuuden näkymät ovat sen sijaan heikenty-neet. Tämä heijastaa osittain muun maailman ja erityises-ti euroalueen teollisuuden heikkenemistä. Lisäksi onmerkkejä siitä, että epävarmuus on saanut myös yhdys-valtalaiset yritykset lykkäämään investointejaan.Muun maailman ongelmien ohella kotimaisia huolia luoepävarmuus finanssipolitiikasta. Nykyisen lainsäädännönperusteella vuodenvaihteessa astuu voimaan jyrkkiä ve- Syventynyt taantuma jarruttaa hintapaineitaronkorotuksia tilapäisten verohelpotusten erääntyessä se-kä reippaita julkisten menojen leikkauksia. Nämä toimetleikkaisivat ensi vuoden talouden aktiviteettia merkittä-västi. Lakeja todennäköisesti muutetaan ennen vuoden-vaihdetta, jotta tämä jyrkkä kiristyminen vältetään. Riskion, että kireät tunnelmat marraskuun vaalien ympärilläestävät sovun saavuttamisen.Yhdysvaltain keskuspankilla on jo sormi liipaisimella -se on valmis uusiin elvytystoimiin, jos talouden näkymäteivät pian kirkastu. Arvioimme keskuspankin tyytyvänsignaloimaan, että se pitää korot matalina odotettua pi-dempään. Tarvittaessa keskuspankilla on muita keinojakotimaisen elpymisen tukemiseksi. Heikkenevää luottamusta USA:ssa ja KiinassaTodisteita Kiinan nousukäänteestä odotetaan yhäKiinasta ei vielä ole saatu merkkejä siitä, että elvytystoi-met olisivat alkaneet piristää talouskasvua. Teollisuus-tuotannon ja tuonnin kasvuvauhdit ovat pysyneet vakainaja selkeästi edellisvuosia hitaampina. Teollisuuden osto-päälliköiden indeksi sahailee edelleen talvella saavute-tuissa pohjalukemissa. Luottojen kasvu on sentään piris-tynyt selkeästi, mutta vientinäkymien heikkeneminen onpitänyt mielialat synkkinä.Kiinan viranomaisilla on takuuvarmasti sekä halua ettäkykyä elvyttää taloutta. Keskuspankki on laskenut kor-koa jo kaksi kertaa ja koronlaskuvaraa on tarvittaessavielä reippaasti. Koronlaskujen lisäksi viranomaiset voi- Suomen työllisyys kääntyy laskuunvat vahvistaa talouden kasvua myös julkisia investointejakasvattamalla.Myös Brasiliassa talouspolitiikan kääntyminen selkeästielvyttäväksi tukee palautumista kasvuun ensi vuonna. In-tialla sen sijaan ei ole varaa elvyttää, kun talouden vajeetovat kasvaneet ja kasvunäkymät ovat siten heikentyneet.Venäjällä kasvu on edelleen pysynyt suhteellisen vank-kana, eikä elvytystarvetta ole niin kauan kuin öljyn hintapysyy korkeana.Roger Wessmanroger.wessman@nordea.com +358 9 1655 99304 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ YleiskatsausBKT:n kasvu, % Inflaatio, % 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2010 2011 2012E 2013E 2014EMaailma1) 4,6 3,8 3,1 3,5 3,8 Maailma1) 2,8 4,1 2,9 2,9 2,9USA 2,4 1,8 2,2 2,0 2,2 USA 1,6 3,1 2,1 2,2 2,2Euroalue 1,9 1,5 -0,4 0,6 1,7 Euroalue 1,6 2,7 2,2 1,6 1,6Kiina 9,2 10,5 8,0 8,3 8,5 Kiina 3,3 5,4 3,1 4,0 3,8Japani 4,6 -0,7 2,5 1,6 1,1 Japani -0,7 -0,3 0,2 -0,1 -0,1Tanska 1,3 0,8 0,7 1,9 2,1 Tanska 2,3 2,8 2,4 2,0 2,2Norja 1,9 2,4 3,7 3,0 2,8 Norja 2,5 1,2 0,8 1,8 2,1Ruotsi 6,2 3,9 1,2 1,8 2,3 Ruotsi 1,2 3,0 1,2 1,2 2,0Iso-Britannia 1,8 0,8 -0,4 1,0 1,7 Iso-Britannia 3,3 4,5 3,0 2,2 1,4Sveitsi 2,7 2,1 1,5 1,9 2,4 Sveitsi 0,7 0,2 -0,7 0,6 1,6Saksa 4,0 3,1 0,9 1,4 2,1 Saksa 0,2 1,2 1,9 1,7 2,1Ranska 1,6 1,7 0,1 0,8 1,7 Ranska 0,1 1,7 2,1 1,8 1,9Italia 1,8 0,5 -2,3 -0,5 1,0 Italia 1,6 2,9 3,1 2,1 1,5Espanja -0,3 0,4 -1,2 -0,9 1,1 Espanja 2,0 3,1 2,4 2,2 0,5Hollanti 1,6 1,1 -0,2 1,2 1,7 Hollanti 0,9 2,5 2,4 1,7 1,8Itävalta 2,3 2,7 0,9 0,8 1,7 Itävalta 1,7 3,6 2,2 1,8 1,9Belgia 2,4 1,8 -0,4 0,6 1,8 Belgia 2,3 3,5 2,2 1,5 1,7Portugali 1,4 -1,6 -2,7 0,0 1,2 Portugali 1,4 3,6 2,9 1,5 1,3Kreikka -3,5 -6,9 -6,6 -0,9 1,2 Kreikka 4,7 3,1 0,5 -0,5 0,0Suomi 3,3 2,7 0,8 1,2 2,8 Suomi 1,2 3,4 3,0 2,5 2,3Irlanti -0,8 1,4 -0,2 1,5 2,1 Irlanti -1,6 1,2 1,8 1,5 1,5Viro 2,3 7,6 2,3 3,5 3,8 Viro 3,0 5,0 3,7 3,0 2,9Puola 3,9 4,3 2,8 2,3 3,1 Puola 2,6 4,3 3,9 2,7 2,2Venäjä 4,0 4,4 4,2 4,8 5,0 Venäjä 6,9 8,5 6,3 6,8 7,0Latvia -0,3 5,5 4,2 2,5 3,9 Latvia -1,1 4,4 2,3 2,5 2,8Liettua 1,4 5,9 2,7 3,3 3,5 Liettua 1,3 4,1 3,0 2,8 3,0Intia 9,6 6,9 6,0 6,7 7,2 Intia 9,6 9,5 7,5 6,8 7,0Brasilia 7,6 2,8 2,6 4,6 4,8 Brasilia 5,0 6,4 5,2 5,4 5,8Julkisen talouden ylijäämä, % BKT:sta Vaihtotase, % BKT:sta 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2010 2011 2012E 2013E 2014EUSA -8,9 -8,6 -7,0 -5,5 -4,1 USA -3,0 -3,1 -3,0 -3,5 -3,0Euroalue -6,2 -4,1 -3,7 -3,0 -2,5 Euroalue 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0Kiina -1,7 -1,1 -1,5 -2,3 -1,9 Kiina 5,1 2,8 2,5 2,2 1,5Japani -9,0 -9,7 -9,9 -9,6 -9,0 Japani 3,6 2,0 2,1 2,5 2,4Tanska -2,7 -1,9 -3,9 -2,1 -0,5 Tanska 5,5 6,7 5,8 5,1 4,4Norja 11,3 13,8 13,7 13,9 13,6 Norja 12,4 14,5 14,9 15,4 15,1Ruotsi -0,1 0,1 -0,3 -1,0 -0,5 Ruotsi 6,8 7,0 7,2 7,6 7,5Iso-Britannia -10,4 -8,3 -7,6 -6,4 -4,7 Iso-Britannia -2,5 -1,9 -2,3 -2,1 -1,3Sveitsi 0,7 0,8 0,1 0,1 0,2 Sveitsi 14,3 10,4 9,3 8,7 9,9Saksa -4,3 -1,0 -0,8 -0,6 -0,5 Saksa 5,8 5,3 4,6 4,4 4,0Ranska -7,1 -5,2 -4,7 -3,9 -3,5 Ranska -2,2 -2,7 -2,4 -2,1 -2,0Italia -4,6 -3,9 -2,0 -1,8 -1,0 Italia -3,5 -3,1 -2,0 -1,0 -0,5Suomi -2,5 -0,6 -0,5 -0,1 0,5 Suomi 1,6 -1,1 -0,2 0,2 0,6Viro 0,2 1,0 -1,5 -0,5 -0,3 Viro 3,8 2,1 -2,3 -1,5 -1,3Puola -7,8 -5,1 -3,3 -3,3 -2,9 Puola -4,7 -4,3 -3,6 -3,0 -3,0Venäjä -4,0 0,5 0,2 0,5 0,7 Venäjä 4,8 4,5 4,2 3,0 2,5Latvia -8,2 -3,5 -2,2 -2,0 -2,0 Latvia 3,0 -1,2 -3,2 -3,5 -3,6Liettua -7,2 -5,5 -2,7 -3,0 -3,0 Liettua 1,1 -1,6 -2,7 -3,0 -3,0Intia -3,6 -6,6 -7,0 -7,5 -8,0 Intia -3,3 -2,8 -4,0 -3,0 -2,2Brasilia -2,7 -2,4 -2,0 -2,1 -2,2 Brasilia -2,3 -2,1 -2,5 -2,7 -2,81) Painotettu keskiarvo taulukon maista. Vastaa 76.5 % maailman BKT:sta. Painot laskettu käyttämällä PPP-korjattuja BKT-tasoja vuodelle 2008 (lähde: IM F WEO)5 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ YleiskatsausKeskuspankkikorot Korkoero euroalueeseen, keskuspankkikorot, %-yksikköä 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14USA 0,25 0,25 0,25 0,25 2,00 USA -0,50 -0,25 -0,25 -0,25 1,00Japani 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Japani1 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -1,90Euroalue 0,75 0,50 0,50 0,50 1,00 Euroalue - - - - -Tanska 0,20 0,05 0,15 0,25 1,00 Tanska -0,55 -0,45 -0,35 -0,25 0,00Ruotsi 1,50 1,25 1,00 1,50 2,00 Ruotsi 0,75 0,75 0,50 1,00 1,00Norja 1,50 1,50 1,75 2,00 2,75 Norja 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75Iso-Britannia 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 Iso-Britannia -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00Sveitsi 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 Sveitsi -0,75 -0,50 -0,50 0,00 0,00Puola 4,75 4,50 4,00 4,00 4,50 Puola 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50Venäjä 8,00 8,00 8,25 8,25 8,25 Venäjä 7,25 7,50 7,75 7,75 7,25Kiina 6,00 5,75 5,75 6,00 6,00 Kiina 5,25 5,25 5,25 5,50 5,00Intia 8,00 8,00 7,75 7,75 7,50 Intia 7,25 7,50 7,25 7,25 6,50Brasilia 7,50 7,50 7,50 8,00 10,50 Brasilia 6,75 7,00 7,00 7,50 9,50 1 Ko rko ero Yhdysvalto ihin nähden )3 kk:n korot, % Korkoero euroalueeseen, 3kk, %-yksikköä 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14USA 0,42 0,45 0,50 0,60 2,50 USA 0,13 0,20 0,25 0,10 1,30Euroalue 0,29 0,25 0,25 0,50 1,20 Euroalue - - - - -Tanska 0,32 0,35 0,40 0,70 1,45 Tanska 0,03 0,10 0,15 0,20 0,25Ruotsi 1,95 1,55 1,50 2,00 2,50 Ruotsi 1,66 1,30 1,25 1,50 1,30Norja 2,05 2,02 2,27 2,43 3,16 Norja 1,76 1,77 2,02 1,93 1,96Iso-Britannia 0,69 0,60 0,60 0,60 1,25 Iso-Britannia 0,40 0,35 0,35 0,10 0,05Puola 5,11 4,85 4,35 4,30 4,80 Puola 4,82 4,60 4,10 3,80 3,60Venäjä 7,17 7,40 7,50 7,50 8,00 Venäjä 6,88 7,15 7,25 7,00 6,80Latvia 0,61 0,55 0,50 0,50 1,20 Latvia 0,32 0,30 0,25 0,00 0,00Liettua 0,89 0,75 0,80 1,10 1,70 Liettua 0,60 0,50 0,55 0,60 0,5010 vuoden jvk-tuotto Tuottoero euroalueeseen, 10v, %-yksikköä 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14USA 1,65 2,00 2,50 3,00 4,00 USA 0,30 0,25 0,60 0,80 1,35Euroalue 1,34 1,75 1,90 2,20 2,65 Euroalue - - - - -Tanska 1,08 1,55 1,75 2,05 2,55 Tanska -0,26 -0,20 -0,15 -0,15 -0,10Ruotsi 1,38 1,80 2,00 2,60 3,00 Ruotsi 0,04 0,05 0,10 0,40 0,35Norja 1,97 2,58 2,86 2,96 3,14 Norja 0,62 0,83 0,96 0,76 0,49Iso-Britannia 1,49 1,75 2,00 2,25 2,75 Iso-Britannia 0,14 0,00 0,10 0,05 0,10Puola 4,91 4,80 4,90 5,00 5,50 Puola 3,52 3,05 3,00 2,80 2,85Eurokurssit Dollarikurssit 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3kk 30.06.13 31.12.13 31.12.14EUR/USD 1,250 1,30 1,20 1,15 1,10 -EUR/JPY 98,70 104,0 98,4 97,8 99,0 USD/JPY 78,80 80,0 82,0 85,0 90,0EUR/DKK 7,450 7,45 7,46 7,46 7,46 USD/DKK 5,950 5,73 6,21 6,48 6,78EUR/SEK 8,350 8,35 8,50 8,60 8,60 USD/SEK 6,670 6,42 7,08 7,48 7,82EUR/NOK 7,310 7,50 7,50 7,40 7,50 USD/NOK 5,830 5,77 6,25 6,43 6,82EUR/GBP 0,790 0,81 0,78 0,77 0,75 GBP/USD 1,580 1,61 1,55 1,50 1,47EUR/CHF 1,200 1,20 1,20 1,25 1,30 USD/CHF 0,960 0,92 1,00 1,09 1,18EUR/PLN 4,170 4,00 3,92 3,80 3,70 USD/PLN 3,330 3,10 3,30 3,30 3,40EUR/RUB 40,30 40,3 36,0 32,8 31,9 USD/RUB 32,20 31,0 30,0 28,5 29,0EUR/LVL 0,700 0,70 0,70 0,70 0,70 USD/LVL 0,560 0,54 0,58 0,61 0,64EUR/LTL 3,450 3,45 3,45 3,45 3,45 USD/LTL 2,750 2,66 2,88 3,00 3,14EUR/CNY 7,960 8,27 7,61 7,19 6,71 USD/CNY 6,350 6,36 6,34 6,25 6,10EUR/INR 69,70 71,5 63,6 55,2 49,5 USD/INR 55,60 55,0 53,0 48,0 45,0EUR/BRL 2,570 2,54 2,22 2,01 1,87 USD/BRL 2,05 1,95 1,85 1,75 1,706 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ SuomiTalous on jäähtynyt kautta linjan Viennin elpyminen siirtyy vuoteen 2013 Vienti alkaa toipua vasta vuonna 2013 Tavaraviennin määrä on viimeisen vuoden ajan vaihdel- Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu selvästi lut voimakkaasti – ja tämä vaihtelu on tapahtunut alene- Työttömyys kohoaa aiemmin arvioitua vähemmän van trendin ympärillä. Esimerkiksi teollisuuden saamat uudet tilaukset kääntyivät vuoden alkupuoliskolla uudel- Julkisen talouden alijäämä kutistuu leen laskuun. Ennuste olettaa, että vientimäärät alenevat kuluvan vuoden jälkipuoliskolla vielä lisää. Maailman-Taloudellinen toimeliaisuus on odotetusti heikentynyt kaupan kasvun hidastuminen heikentää tuotanto-odotuk-Suomessa kautta linjan kuluvan vuoden ensimmäisen sia kaikkialla sekä vähentää investointitarpeita. Se onneljänneksen jälkeen. Vienti on vähentynyt, investointien huono uutinen suomalaiselle vientiteollisuudelle, jokaalamäki on jatkunut ja yksityisen kulutuksen kasvu on valmistaa pääosin juuri raaka-aineita, erilaisia tuotanto-hidastunut. Tuonti on vähentynyt vientiä enemmän, mikä tarvikkeita ja investointitavaroita. Odotamme kansain-on ennen kaikkea merkki kotimaisen kysynnän heikkene- välisen kysynnän vahvistuvan maltillisesti vuoden 2013misestä. Myönteistä on se, että työllisyys ei vielä ole aikana. Vientimäärät lisääntyvät, mutta kasvu jää vieläheikentynyt. Työttömyyden kasvu lienee kuitenkin vain silloin vaatimattomaksi.ajan kysymys. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu selvästiEnsimmäisten ennakkotietojen mukaan talous supistui Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yksityinentoisella neljänneksellä edellisestä, ja ennusteemme olet- kulutus kasvoi ripeästi edellisestä neljänneksestä, kuntaa alamäen jatkuvan myös heinä-syyskuussa. Se tarkoit- tulosopimusten mukaiset kertaluonteiset palkanmaksu-taa käytännössä sitä, että uskomme Suomen ajautuneen erät vauhdittivat vähittäiskaupan myyntiä ja huhtikuuntaantumaan monen muun Euroopan maan tavoin. Edelli- alussa voimaan tullut autoveron korotus aikaisti uusiensen ennusteen tapaan arvioimme taantuman kuitenkin autojen kauppaa. Toisella neljänneksellä vähittäiskaupanjäävän lyhyeksi, joten talouden kuluvan vuoden kasvuar- määrällinen kasvu hidastui selvästi ja heinäkuussa nousuviota ei ole ollut tarpeen muuttaa aikaisemmasta 0.8 pro- pysähtyi kokonaan. Myös autokauppa on vähentynyt jyr-sentista. Toisaalta kansainvälinen kauppa on jäähtynyt kästi. Vahvan alkuvuoden ansiosta kulutus vauhdittaaennakoitua enemmän, mikä viittaa siihen, että vienti- merkittävästi kuluvan vuoden talouskasvua viimeaikai-vetoinen toipuminen taantumasta on aiemmin arvioitua sesta jäähtymisestään huolimatta.verkkaisempaa. Niinpä olemme alentaneet Suomen talou-den kasvuarviomme vuoden 2013 osalta 1,2 prosenttiin Vuonna 2013 kulutuksen näkymät pysyvät loppuvuoden(aikaisemmin 1,6 prosenttia). Vuonna 2014 kasvun ar- tapaan heikkoina. Kotitalouksien ostovoimaa lisäävätvioidaan vauhdittuvan 2,8 prosenttiin, kun etenkin poh- palkkojen ja eläkkeiden nousu sekä asuntolainojen kor-joisen Euroopan taloudet elpyvät. kojen aleneminen. Ostovoiman kasvua kuitenkin jarrutta- vat työllisyyden odotettavissa oleva heikkeneminen ja verotuksen kiristyminen. Verot nousevat, koska arvon-Suomi: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) 2009 (mrd EUR) 2010 2011 2012E 2013E 2014EYksityinen kulutus 94 3,3 2,5 2,2 1,3 2,0Julkinen kulutus 43 -0,3 0,4 0,3 0,5 0,5Investoinnit 34 1,9 6,8 -3,2 0,6 3,8Varastojen muutos* -2 0,5 1,1 -0,3 0,3 0,1Vienti 64 7,5 2,6 -1,7 2,6 7,1Tuonti 62 6,9 5,7 -3,0 2,9 6,2BKT 3,3 2,7 0,8 1,2 2,8Nimellinen BKT, mrd EUR 172 179 189 196 202 210Työttömyysaste, % 8,4 7,8 7,7 8,0 7,9Teollisuustuotanto 8,3 0,9 -3,0 2,0 4,0Kuluttajahinnat 1,2 3,4 3,0 2,5 2,3Ansiotaso 2,6 2,7 3,5 3,0 3,0Vaihtotase, mrd EUR 2,9 -2,2 -0,5 0,4 1,2- % BKT:sta 1,6 -1,1 -0,2 0,2 0,6Kauppatase, mrd EUR 2,6 -1,2 -0,1 0,1 0,8- % BKT:sta 1,4 -0,6 -0,1 0,0 0,4Julkisen sektorin ylijäämä, mrd EUR -4,5 -1,2 -1,0 -0,1 1,0 - % BKT:sta -2,5 -0,6 -0,5 -0,1 0,5Julkisen sektorin velka, mrd EUR 90,0 93,0 99,0 104,1 108,4 - % BKT:sta 50,3 49,1 50,5 51,6 51,6* Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä7 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ Suomilisäveroa korotetaan eikä valtionverotuksessa tehdä Maailmankaupan jäähtyminen on ongelma viennilleinflaatiotarkistuksia tuloveroasteikkojen tulorajoihin.Myös kuluttajahintojen verraten ripeä nousu jatkuu ja syötulojen ostovoimaa. Kuluttajahintojen arvioidaan kohoa-van ensi vuonna 2½ prosenttia. Kotitalouksien säästämis-aste laskee lisää eli käytettävissä olevista tuloista aikai-sempaa suurempi osa menee kulutukseen. Kevyt raha-politiikka ajoittuu hyvin, sillä ilman sitä kulutuksen nä-kymät olisivat huomattavasti ankeammat.Investoinnit vähenevät, työllisyys heikkeneeViennin, tuotannon ja kulutuksen vaisut lyhyen aikavälinnäkymät sekä huomattava epävarmuus euroalueen kehi-tyksestä nakertavat taloudenpitäjien luottamusta ja sitenheikentävät investointihalukkuutta ja työllistämisen edel- Heikko luottamus ennakoi BKT:n supistuvanlytyksiä. Investoinnit koneisiin ja laitteisiin nousivat vii-me vuonna jyrkästi, mutta kääntyivät uudelleen laskuunjo kuluvan vuoden alussa. Alamäen odotetaan jatkuvanainakin loppuvuoden ajan. Myös rakennusinvestointienarvioidaan vähenevän. Uusien rakennuslupien vähenemi-nen viittaa siihen, että sekä asuinrakentamisen että muuntalorakentamisen alamäki jatkuu ja jopa jyrkkenee loppu-vuoden aikana. Korjausrakentaminen paikkaa uudis-rakentamisen vähenemistä.Arvioimme sekä perinteisten kone- ja laiteinvestointienettä rakennusinvestointien voimistuvan uudelleen vuonna2013. Se edellyttää kuitenkin ennusteen mukaista globaa-lin talouskasvun vahvistumista, euroalueen velkakriisinselkiytymistä ja luottamuksen palautumista. BKT:n supistuminen on huono uutinen työllisyydelleTyömarkkinat ovat yllättäneet tänä vuonna erittäin myön-teisesti. Työllisyys ei ole henkilömäärinä mitattuna hei-kentynyt (vaikka tehdyt työtunnit luultavasti ovat jo alka-neet vähentyä), eikä työttömien määrä ole lähtenyt nou-suun. Kausitasoitettu työttömyysaste on viime kuukausi-na vakiintunut 7.5 prosentin tuntumaan. Vuoden 2012työttömyysaste näyttää jäävän edellisvuotista matalam-maksi 7.7 prosenttiin (aikaisempi ennuste 8.0 prosenttia).Odotamme edelleen työttömyyden lisääntyvän varsinkinvuonna 2013 ja työttömyysasteen kohoavan silloin keski-määrin 8 prosenttiin.Julkisen talouden alijäämä supistuu taas hitaamminHitaan talouskasvun vuoksi verotulot lisääntyvät verkkai- Luottamus + työmarkkinat = vaisu kulutussemmin, vaikka tuloverotus kiristyy ja arvonlisäveroanostetaan. Julkisen talouden alijäämä kuitenkin edelleenkaventuu. Suhteessa BKT:n arvoon alijäämän arvioidaanpienentyvän 0.1 prosenttiin vuonna 2013 ja vaihtuvanpieneksi ylijäämäksi vuonna 2014. Valtion vuotuinenvelanottotarve säilyy ennustejaksolla 4-6 miljardin euronhaarukassa, ja se nostaa jo vuonna 2013 julkisen velanvajaaseen 52 prosenttiin kokonaistuotannon arvoon suh-teutettuna.Pasi Sorjonenpasi.sorjonen@nordea.com +358 9 1655 99428 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ EuroalueLuottamuksen palautuminen on elpymisen edellytys Talous elpyy vähitellen vuoden alusta Saksa on toinen syy siihen, että toisen neljänneksen luvut eivät olleet yhtä heikot kuin pelättiin. Kasvu piti Saksas- Järkevämmät interventiot ovat edistäneet elpymistä sa pintansa vuoden alkupuoliskolla suurelta osin vien- Inflaatio voi jäädä odotettua hitaammaksi tisektorin ansiosta, mutta sitä pitivät yllä myös saksalai- set kuluttajat. Tuoreet kyselyt ennakoivat hienoista nega- Espanja syöksymässä kohti syvempää taantumaa tiivista kasvua Saksassa kolmannelle neljännekselle.Euroalue on taantumassa. BKT supistui toisella neljän- Luottamuksen palautuminen on elpymisen edellytysneksellä ja lasku jatkunee myös kolmannella. Odotamme Miksi odotamme talouden elpyvän, vaikka useat ongel-elpymisen alkavan vuoden vaihteen tienoilla ja talous- mat odottavat yhä ratkaisua ja velkoja on vasta äskettäinkasvun pääsevän asteittain vauhtiin vuoden 2013 aikana. alettu vähentää? Koska uskomme, että nyt on tehty ja tu-Vuonna 2014 kasvu on edelleen jonkin verran hitaampaa, levina kuukausina tehdään lisää päätöksiä, jotka edesaut-kuin "normaalikasvu" oli ennen kriisiä. tavat luottamuksen palauttamista euroalueella. Rahapoli- tiikka on äärimmäisen kevyttä, vientimarkkinat kasvavatOlemme nostaneet tämän vuoden kasvuennustettamme edelleen, euro heikkenee ja vaikka finanssipolitiikkaahieman, mutta muuten olemme pitäneet euroaluetta kos- täytyy kiristää lisää lähivuosina, kiristystahti rauhoittuu.kevan ennusteen osapuilleen samana kuin toukokuussa. Luottamus on se puuttuva elementti, joka tarvitaan, jottaAlensimme kuitenkin Espanjan kasvuennustetta vuodelle nämä tekijät voivat raivata tietä asteittaiselle elpymiselle.2013 maan ilmoitettua uusista säästötoimista kesänaikana. Luottamuksen palautuminen kestää kauemmin kuin sen kadottaminen, emmekä missään tapauksessa odota, ettäTalous elpyy vuoden alusta velkakriisi olisi pian päättymässä. Kriisin ratkaisu vaatiiTähän mennessä elpymisen merkkejä ei juuri ole näky- tulevina vuosina mittavaa velan vähennystä, rakenteelli-nyt. Pisimmälle tulevaisuuteen katsovien ennakoivien in- sia muutoksia, kasvua ja uusien uskottavien instituutioi-dikaattoreiden mukaan euroalueen kasvu on kuitenkin den luomista, jotta voidaan estää vastaavien kriisien puh-kokonaisuutena ainakin lakannut hidastumasta ja vakiin- keaminen uudelleen. Luottamuksen palautuminen edel-tunut matalalle tasolle. lyttää myös, että Kreikka alkaa toteuttaa troikan kanssa sopimiaan uudistuksia.Talouden supistuminen toisella neljänneksellä ei ollut ai-van yhtä jyrkkää kuin olisi voinut odottaa. Rahoitus- Interventiot toimivat tällä kertaamarkkinat olivat jakson aikana kovan paineen alla, kun Euroopan keskuspankki näyttää olevan valmis päättäväi-Kreikassa elettiin vaalien jälkeistä kaaosta ja Espanjassa siin toimiin. Harkinnassa on koko keinovalikoiman käyt-pelastettiin pankkeja. Joitakin viiveellä esiin tulevia ne- töönotto. EKP:n väliintulot jälkimarkkinoilla toteutetaangatiivisia vaikutuksia nähtäneen vielä kolmannen neljän- tällä kertaa aiempaa järkevämmin. Uskomme, että ne yh-neksenkin kasvuluvuissa, mutta odotamme nykyisen dessä Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineensuhdannekierron saavuttavan silloin pohjansa. (ERVV) ja pysyvän vakausmekanismin (EVM) primää-Euroalue: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) 2009 (mrd EUR) 2010 2011 2012E 2013E 2014EYksityinen kulutus 5 128 0,9 0,2 -0,8 -0,4 0,3Julkinen kulutus 1 987 0,7 -0,3 0,2 -0,9 -0,8Investoinnit 1 735 -0,2 1,6 -3,0 1,1 2,4Varastojen muutos* -48 0,7 0,3 -1,2 -0,1 0,5Vienti 3 272 11,0 6,3 1,6 4,9 1,6Tuonti 3 155 9,4 4,1 -2,3 2,9 1,4Nettovienti* -1 0,7 1,0 1,6 1,0 0,2BKT 1,9 1,5 -0,4 0,6 1,7Nimellinen BKT, mrd EUR 8 917 9 155 9 410 9 512 9 725 9 804Työttömyysaste, % 10,1 10,2 11,3 11,6 10,6Teollisuustuotanto 4,3 2,7 -2,6 2,9 5,8Inflaatio, % 1,6 2,7 2,2 1,6 1,6 Pohjainflaatio**, % 1,0 1,7 1,6 1,2 1,0Tuntipalkat 1,6 2,2 2,3 2,2 2,1Vaihtotase (mrd EUR) -3 -1 33 21 17- % BKT:sta 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -6,2 -4,1 -3,7 -3,0 -2,5Julkisen sektorin velka, % BKT:sta 85,3 87,2 90,9 93,9 96,4* Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä ** YKHI pl. energia ja jalostamattomat elintarvikkeet.9 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ Euroaluerimarkkinoilla tekemien interventioiden kanssa vähentä- Talous elpyy vähitellen ensi vuoden alustavät paineita finanssimarkkinoilla ja edistävät luottamusta,joka on elpymisen edellytys.EKP:n aiempi velkakirjojen osto-ohjelma (SMP) ei toi-minut kovinkaan hyvin. Pikemminkin se heikensi esi-merkiksi Italian kannustimia tehdä oikeita asioita. Ope-raatiot rahoitussektorin paineiden vähentämiseksi eivätsiksi olleet uskottavia. Tällä kertaa EKP:n operaatioillaon tiukat ehdot. Niitä toteutetaan vain maissa, joiden pe-lastusohjelmissa luvataan supistaa budjettivajetta ja to-teuttaa uudistuksia. Tämä lisää kummankin osapuolenuskottavuutta. EKP:lla on resursseja toteuttaa suuria ope-raatioita, joilla se voi merkittävästi vähentää rahoitus-markkinoiden paineita. Kriisiin ajautunut pelastettava Luottamus on äärimmäisen tärkeämaa joutuu täyttämään sovitut ehdot jatkuvasti. Muussatapauksessa se vaarantaa edullisen lainansaannin lisäksimyös EKP:n operaatioiden tuoman "ilmaisen" avun.Odotamme Espanjan pyytävän lähikuukausina apua va-kausmekanismeilta ja siten EKP:lta. Italia saattaa tehdäsamoin myöhemmin tänä vuonna. Se antaisi nykyisellepääministerille mahdollisuuden varmistaa budjettikurivuoden 2013 huhtikuun parlamenttivaalien jälkeen. Seu-raavan hallituksen olisi pakko täyttää pääministeri Mon-tin sopimat ehdot, sillä muuten EKP sulkisi rahahanat.Inflaatiopaineet rajallisiaKuluttajahintojen nousu jatkunee yli 2 prosentin vauhtiatulevina neljänneksinä taantumasta huolimatta. Elintar- Kuluttajahintojen nousuvauhti pysyy kohollavikkeiden ja energian hintojen nousu sekä välillisten ve-rojen korotukset joissakin maissa pitävät inflaation ko-holla. Pohjainflaatio hidastuu kuitenkin asteittain läheskoko tämän vuoden ja vuoden 2013, kunnes se jälleenkiihtyy hieman vuonna 2014. Riskit ovat selvästi alas-päin koko ennustejakson ajan. Ei ole todennäköistä, ettäerittäin kevyt rahapolitiikka kiihdyttää inflaatiota ennus-tejakson aikana.Espanja on matkalla syvempään taantumaanEspanja on edellisen ennustepäivityksemme jälkeen saa-nut 100 miljardin euron tukipaketin pankkien pelastami-seksi ja ilmoittanut uusista 65 miljardin euron säästöistävuoteen 2014 mennessä. Espanjalaisten pankkien pelas-tuspaketti näyttää riittävän kattamaan lyhyen aikavälin Rahapolitiikka on erittäin kevyttäpääomatarpeet, kuten myös riippumattomat konsultitovat todenneet. Pankkisektori on kuitenkin edelleen suurihuolenaihe, kun talous syöksyy yhä syvempään taantu-maan.Säästöpaketin keskeisiä osia ovat arvonlisäveron korotus18 prosentista 21 prosenttiin tämän vuoden syyskuussasekä etuuksien ja julkisen sektorin palkkojen leikkaukset.Niiden vuoksi olemme laskeneet kasvuennusteitammevuosille 2012 ja 2013. Uskomme EKP:n ja vakausrahas-tojen ostavan Espanjan valtionlainoja ja rahoitusmarkki-noiden levottomuuden laantuvan hieman.Anders Svendsenanders.svendsen@nordea.com +45 3333 395110 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ YhdysvallatPolitiikka huolestuttaa, apua asuntomarkkinoista Jos finanssipoliittiset ongelmat saadaan ratkaistua, kuten Jos finanssipoliittiselta kaaokselta vältytään... perusskenaariossamme oletamme, luottamus vahvistunee ... talous etenee vuonna 2014 kohti täystyöllisyyttä ja kirkastaa talousnäkymiä vuonna 2013. Odotamme kas- vun ylittävän noin 2 prosentin potentiaalisen kasvutahdin Inflaatiopaineet kasvavat lähes koko vuoden 2013 ajan. Rahapolitiikka kiristyy vuoden 2014 puolivälissä Talouden perustekijät ovat parantuneet selvästi. Yritysten kannattavuus on erinomainen, pankit ovat vahvistaneetYhdysvaltain talouskasvu pysynee maltillisena vuoden pääomiaan ja yksityinen sektori on vähentänyt velkojaan.2014 loppuun saakka. Sitä hillitsevät kotitalouksien vel- Kotitaloudet, etenkin nuoret perheet, jatkavat kuitenkinkaantuneisuuden vähentyminen, finanssipolitiikan kiris- todennäköisesti taloutensa tasapainottamista. Asuntojentyminen, heikko kansainvälinen kysyntä, työikäisen väes- hintojen lasku näyttää pysähtyneen. Odotettavissa olevatön kasvun hidastuminen sekä ammattitaidon heikkene- hidas hintojen nousu ei kuitenkaan juuri kasvata koti-minen pitkäaikaistyöttömyyden ollessa korkealla. talouksien nettovarallisuutta. Odotamme kasvun hidastu- van vuonna 2014 potentiaalisen kasvun tasolle. VuodenYhdysvaltain talouden vauhti hidastui selvästi vuoden lopulla saavutettaneen täystyöllisyys, joka määritellään 72012 toisella neljänneksellä. Viimeisimmät tiedot ovat prosentin työttömyydeksi.kuitenkin olleet hieman myönteisempiä, ja niiden mu- QE3 toteutuu vain, jos politiikassa tehdään virheitäkaan BKT-kasvu yltää 1,5–2,0 prosenttiin vuoden 2012jälkipuoliskolla. Talouskasvun hienoiseen piristymiseen Keskilännen kuivuuden vaikutus elintarvikehintoihin jalyhyellä aikavälillä viittaa moni asia: käytettävissä olevat öljyn hinnan ponnahdus uuteen nousuun kiihdyttänevättulot kasvavat aiempaa nopeammin, rahoitusehdot ja inflaatiota merkittävästi vuoden 2013 puoliväliin men-pankkien luotonannon ehdot ovat aiempaa edullisemmat, nessä. Ennustejakson lopulla, vuoden 2014 jälkipuolis-asuntomarkkinoiden toipuminen on jatkunut ja lämpimän kolla, odotamme näkevämme merkkejä inflaatiopainei-talven aiheuttamat kausiluonteisten tekijöiden vääristy- den voimistumisesta. Niinpä odotamme keskuspankin al-mät ovat pienentyneet. kavan nostaa ohjauskorkoa ja vähitellen purkaa arvopa- periomistuksiaan vuoden 2014 puolivälin paikkeilla.Vaikka euroalueen kriisin uhka on pienentynyt, Yhdys-valtain finanssipoliittiset haasteet tämän vuoden lopulla Sitä ennen, vielä tässä kuussa, keskuspankki kuitenkinviittaavat maan talousnäkymien heikkenemisen uhkaan lykännee vuoden 2014 lopulla ennakoimaansa koronnos-parin kolmen tulevan neljänneksen aikana. Uuden taantu- toa vuoden 2015 puoliväliin. Mielestämme keskuspankkiman todennäköisyys Yhdysvalloissa on mielestämme yliarvioi työmarkkinoiden keveyden ja aliarvioi siten pit-epämukavan suuri, 20–25 %. kän aikavälin inflaatioriskit. Emme odota keskuspankin ostavan lisää arvopapereita (QE3) ellei euroalueen kriisiYhdysvallat: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) 2009 (mrd USD) 2010 2011 2012E 2013E 2014EYksityinen kulutus 9 846 1,8 2,5 1,9 2,0 2,1Julkinen kulutus ja investoinnit 2 967 0,6 -3,1 -2,0 -0,9 -0,3Yksityiset investoinnit 1 704 -0,2 6,6 9,4 6,9 6,9 - asuinrakennusinvestoinnit 354 -3,7 -1,4 11,7 9,4 12,4 - kone- ja laiteinvestoinnit 898 8,9 11,0 8,3 6,9 6,0 - muut rakennusinvestoinnit 451 -15,6 2,8 10,2 4,5 3,5Varastojen muutos* -154 1,5 -0,2 0,2 0,1 0,0Vienti 1 588 11,1 6,7 4,3 5,2 5,3Tuonti 1 976 12,5 4,8 4,2 5,7 5,4BKT 2,4 1,8 2,2 2,0 2,2Nimellinen BKT, mrd USD 13 974 14 499 15 076 15 716 16 276 16 885Työttömyysaste, % 9,6 9,0 8,1 7,7 7,3Teollisuustuotanto 5,4 4,1 4,0 4,0 4,3Inflaatio, % 1,6 3,1 2,1 2,2 2,2Inflaatio pl. energia ja ruoka, % 1,0 1,7 2,1 2,2 2,2Tuntipalkat 1,8 2,0 2,2 2,1 2,2Vaihtotase (mrd USD) -442 -466 -472 -570 -507 - % BKT:sta -3,0 -3,1 -3,0 -3,5 -3,0Julkisen sektorin ylijäämä, mrd USD -1 294 -1 300 -1 100 -900 -700 - % BKT:sta -8,9 -8,6 -7,0 -5,5 -4,1Julkinen velka, % BKT:sta 95,2 99,5 106,5 112,0 116,2* Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä11 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ Yhdysvallaträjähdä uudelleen käsiin tai yhdysvaltalaispoliitikot epä- Hitaasti eteenpäinonnistu tulevien finanssiongelmien ratkaisemisessa.Finanssipoliittinen kaaos toivottavasti vältetäänKolme julkisen talouden tekijää uhkaa Yhdysvaltain ta-lousnäkymiä: finanssipolitiikan äkkikiristyminen vuodenvaihteessa, valtion velkakaton uusi nosto ja tarve löytääpitkäaikainen rahoitustasapaino. Huomio kääntyy vuodenloppua kohti yhä enemmän finanssipoliittisen kaaoksenmahdollisuuteen: jos kongressi ei muuta voimassa olevaalakia, 600 miljardin dollarin veronkorotukset ja meno-leikkaukset toteutuvat ensi vuonna. Niiden negatiivinenvaikutus BKT:hen on jopa 4,25 prosenttiyksikköä, mikäriittäisi syöksemään Yhdysvallat takaisin taantumaan. Li-säksi velkakatto ylittynee jälleen joulukuussa. Jos valtio- Verkkaisella vauhdilla täystyöllisyys vuonna 2014varainministeriö käyttää samoja kirjanpitostrategioitakuin aikaisemmin, se pystyy todennäköisesti rahoitta-maan valtion toiminnan nykyisellä katolla helmikuun2013 tienoille. Siihen mennessä kongressin on kuitenkinnostettava velkakattoa. Mikäli kongressi ei tässä onnistu,kaikkia Yhdysvaltain valtion sitoumuksia ei voida täyt-tää.Poliittiset puolueet keskittyvät vaalikampanjoihinsa, jo-ten mitään näistä asioista ei todennäköisesti saada päätet-tyä ennen 6. marraskuuta pidettäviä presidentinvaaleja.Kuten parin viime vuoden aikana on aivan liian montakertaa huomattu, tulemme todennäköisesti näkemään po-liittista uhkapeliä, jonka aiheuttama epävarmuus tuleekansantaloudelle ja finanssimarkkinoille kalliiksi tämän Inflaatiopaineet kasvavat vuonna 2014vuoden lopulla ja vuoden 2013 alussa. Mitä pidempäänepävarmuus jatkuu, sitä todennäköisemmin se heikentääluottamusta ja vähentää uusien työntekijöiden palkkaa-mista, investointeja ja kulutusta.Odotamme kuitenkin, että uuden taantuman uhan paina-essa poliitikot ryhtyvät toimiin pienentääkseen finanssi-politiikan kasvua painavia vaikutuksia (noin 0,5 prosent-tiin BKT:sta). Uskomme tämän tapahtuvan joko vaalienjälkeisellä niin sanotulla "rampa ankka" -ajanjaksolla taitammikuussa, kun uusi hallitus aloittaa työnsä. Finanssi-poliittisten kiistojen ratkaisut riippuvat luonnollisestimarraskuun vaalituloksista. Kongressivaalien tuloksetovat vähintään yhtä tärkeät kuin se, valitaanko presiden-tiksi Obama vai Romney. Finanssipolitiikan kaaos suistaisi taantumaan 1 1 %-yks Finanssipolitiikan vaikutus BKT-kasvuun %-yksJos päättymässä olevia veronalennuksia ja muita elvytys- 0 0toimia jatketaan ja jos automaattiset menoleikkaukset pe-rutaan, taantuman riski pienenee merkittävästi. Tämä kui- -1 -1tenkin kostautuisi huomattavana budjettivajeen kasvuna.Jos päättymässä olevia toimia jatketaan, valtionvelan -2 -2osuus BKT:sta kasvaa nykyisestä 70 prosentista noin 90 Nykyisen lain mukaan -3 -3prosenttiin vuoteen 2022 mennessä. Osuus laskee 60 pro- Nykyisen politiikan mukaansenttiin, jos lakia ei muuteta. Poliitikkojen on siten fi- -4 -4nanssipoliittisen kriisin ratkaisemisen ja velkakaton nos-ton lisäksi saatava finanssipolitiikka pitkällä aikavälillä -5 -5 2011 2012 2013kestävään tasapainoon, jotta talousnäkymät kirkastuvat. Lähde: Nordea Marktes, Congressional Budget Office ja Office of Management and BudgetJohnny Bo Jakobsenjohnny.jakobsen@nordea.com +45 3333 617812 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 13. 13. ■ KiinaVakaa kasvu ennen kaikkea Kasvun vakauttaminen on jälleen kerran etusijalla ohjauskorkoa lasketaan uudelleen ennen kolmannen nel- jänneksen loppua. Kiinan keskuspankin neljännesvuosit- Huomion keskipisteessä vallanvaihdos taisen pankkikyselyn mukaan luottojen kysyntä on laske- Hallituksen elvytyssuunnitelmia seurataan tiiviisti nut, joten rahapoliittiset välineet saattavat nyt osoittautua aiempaa tehottomammiksi. Keskuspankki pysyy siksi va- Juanin volatiliteetti jatkuu rovaisena pelätessään kasvattavansa inflaatiopaineita ja johtavansa markkinoita harhaan kiinteistösääntelyssä.Kasvutavoite ei ole vaarassaKiinan hallitus on pyrkinyt hidastamaan kasvua osana Perintöprinssit maan johtoonsiirtymistä kohti kestävämpää kulutukseen perustuvaa ta- Viides johtajasukupolvi Kiinan kansantasavallan perus-loutta. Talous joutui kuitenkin odotettua vahvempaan tamisen jälkeen siirtyy valtaan syksyllä 2012, kun 18.vastatuuleen vuoden 2012 alkupuoliskolla. Epävarmat kansankongressi kokoontuu Pekingissä. Kiinan vahvim-näkymät ovat saaneet viranomaiset asettamaan vakaan massa päätöksentekoelimessä eli politbyroon pysyvässäkasvun etusijalle. Tuoreimmat raha- ja finanssipoliittiset komiteassa vaihtuvat kaikki paitsi kaksi sen yhdeksästäelvytystoimet tukevat kasvua vuoden jälkipuoliskolla. jäsenestä. Kourallista vanhempia virkamiehiä pidetään todennäköisinä ehdokkaina tähän arvovaltaiseen ja sala-Lyhyellä aikavälillä Kiinan talous on altis ulkoisille ris- myhkäiseen ryhmään. Heistä useimmat kuuluvat tunnet-keille. Kauppaministeri Chen Demingin mukaan Kiina ei tuihin kommunistipuolueessa vaikuttaviin perheisiin, jo-ehkä saavuta 10 prosentin viennin kasvua tänä vuonna. ten he ovat niin sanottuja perintöprinssejä. Uudet jäsenetViranomaisten painotuksesta huolimatta yksityinen kulu- ovat paremmin koulutettuja ja kansainvälisempiä kuintus ei ole lähtenyt vetämään kasvua. Vaikka odotamme- edeltäjänsä. Uskomme, että vallanvaihto tapahtuu suju-kin yksityisen kulutuksen merkityksen kasvavan tulevai- vasti, sillä sisäiset valtataistelut on luultavasti ratkaistusuudessa, se ei tapahdu aivan lähiaikoina. Kiina nojautuu elokuun alussa Beidaihessa pidetyssä ylimpien virka-edelleen jäljellä olevaan kasvun moottoriin eli investoin- miesten kokouksessa. Emme odota, että heti vallanvaih-teihin varmistaakseen vakaan kasvuvauhdin. Arvioimme don jälkeen käynnistetään mitään suuria uudistuksia, silläBKT:n kasvavan 8,0–8,5 % ennustejaksomme aikana. vakautta arvostetaan enemmän kuin muutoksia.Matala inflaatio mahdollistaa kevyen rahapolitiikan Kiinassa ei vaihdu ainoastaan maan ylin johto, vaanInflaatio on hidastunut odotetusti lihan hintojen laskun ja myös 31 maakunnassa ja maakuntatason hallintoyksikös-pohjavaikutusten ansiosta. Vuositasolla inflaatio jää mu- sä, 361 kaupungissa, 2 811 kunnassa ja 34 171 kylässäkavasti hallituksen 4 prosentin tavoitteen alapuolelle. miljoonat puolueen jäsenet siirtyvät eri tehtäviin. Aluei-Viljan maailmanlaajuisesti ennätyskorkea hinta vaikuttaa den menestystä on perinteisesti mitattu niiden BKT:llä,todennäköisesti vain vähän Kiinan inflaatioon. Kiina on joten paikallista kasvua tuetaan nyt entistä vahvemmin,omavarainen maissin ja vehnän suhteen ja sato on ollut lähinnä investoinneilla.tänä vuonna hyvä. Ruoan hintainflaatioon vaikuttaa Kii-nassa eniten soijapapujen hinnan nousu, sillä 80 % koti- Tasapainoilua kiinteistömarkkinoillamaisesta kulutuksesta on tuontia. Vuoden 2008 kokemus- Kiinan kiinteistömarkkinoita on joskus kutsuttu ”kokoten perusteella vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä. maailmantalouden tärkeimmäksi sektoriksi”. Se aiheuttaa pelkoja ja harmaita hiuksia päättäjille. Haasteena on ta-Kun inflaatio on hidas ja kasvunäkymät epävarmat, po- sapainottaa asuntojen hintoja alentaminen ja asunnonos-liittinen kanta on siirtynyt kasvun ja inflaation tasapai- tokyvyn parantaminen, ja toisaalta estää kiinteistösekto-nottamisesta kohti kasvun korostamista. Odotamme, että rin viilenemisen negatiiviset vaikutukset kotimaan talou-Kiina: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) 2009 (mrd CNY) 2010 2011 2012E 2013E 2014EYksityinen kulutus 12 113 9,1 5,8 9,0 9,1 10,0Julkinen kulutus 4 569 9,0 12,9 8,9 8,8 9,0Investoinnit 15 668 22,5 11,4 8,5 9,2 9,0Varastojen muutos* 778 0,5 0,2 -0,4 0,0 0,1Vienti 9 106 -10,3 28,4 8,5 8,5 9,1Tuonti 7 603 4,1 20,1 8,6 10,0 11,0BKT 9,2 10,5 8,0 8,3 8,5Nimellinen BKT, mrd CNY 34 632 39 431 45 590 50 655 56 986 64 394Työttömyysaste, % 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1Kuluttajahinnat 3,3 5,4 3,1 4,0 3,8Vaihtotase, % BKT:sta 5,1 2,8 2,5 2,2 1,5Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -1,7 -1,1 -1,5 -2,3 -1,9* Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä13 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 14. 14. ■ Kiinateen. Asuntohintojen tuorein nousu saattaa johtua asunto- Tavoitteena vakaa BKT-kasvujen kysyntää tukevista toimista, mutta se saattaa myös ol-la osoitus siitä, että hallituksen politiikka on ymmärrettyväärin. Näyttää siltä, että paikallishallinto on joillakinalueilla vaivihkaa keventänyt useiden asuntojen ostamis-ta koskevia kiinteistörajoituksia toivoen sen elvyttävänrakennustoimintaa ja maan myyntiä. Uskomme että Kii-nan hallitus jatkaa ensiasunnon ostajia suosivaa politiik-kaansa, mutta hillitsee samalla edelleen spekulatiivistakysyntää ja kiristää paikallishallintojen valvontaa.Paikalliset viranomaiset kuriinAinoa taloudellinen huolenaihe, joka yltää asuntomark-kinoiden tasolle, ovat paikallishallinnon investointisuun-nitelmat, eikä niitä voida jättää huomiotta. Tunnustettu- Kiinteistöjen hinnoissa pientä nousuaaan, että vuonna 2008 toteutettu 4000 miljardin juaninelvytyspaketti oli virhe, jonka seurauksena maa joutuisitkeän inflaation kouriin, paikallishallinnot velkaantui-vat ja investoinnit vääristyivät, politbyroo on kieltänyt,että vuoden 2012 elvytyspaketit voisivat johtaa samanlai-seen kaaokseen kuin vuonna 2008. Paikallisviranomaiseteivät kuitenkaan ole samaa mieltä, ja ne kaikki ovat ke-hittäneet omat kunnianhimoiset suunnitelmansa. Merkit-tävin esimerkki ovat Guizhoun maakunnan 3000 miljar-din juanin investoinnit kulttuuriin ja turismiin. Summaon yli viisi kertaa maakunnan BKT vuonna 2011. Vaikkakeskushallinto ei hyväksykään kaikkia hankkeita, paikal-lisviranomaisilla on omat keinonsa kiertää sääntöjä.Nämä hankkeet rahoitetaan paikallishallinnon rahoitusvä- Investoinnit rahoitetaan rahoitusvälineiden kauttalineillä, joista on jo kertynyt valtava taseen ulkopuolinenvelka. Epävirallisten arvioiden mukaan paikallinen velkayltäisi yhteensä 100 prosenttiin BKT:sta (virallisten ar-vioijien mukaan 27 %). Suuri velkaantuneisuus on huo-lestuttavaa, sillä näiden hankkeiden kannattavuus ja kykykattaa velat ovat epävarmoja. Lukuisat infrastruktuuri-hankkeet ovat olleet heikkolaatuisia eivätkä ne ole kestä-neet huonoja sääoloja. Virallinen selvitys osoitti, että30 % vuonna 2008 tehdyistä 4000 miljardin juanin inves-toinneista oli epäonnistuneita. Lisäksi paikallishallintojeninvestointisuunnitelmat johtavat todennäköisemmin te-hottomaan resurssien kohdennukseen ja ylikapasiteettiinkuin valtakunnalliset suunnitelmat.Juanin volatiliteetti jatkuu Epätasaista etenemistä edessäKiinan talouden syventynyt hidastuminen on vaikuttanutjuaniin, joka on toukokuusta lähtien heikentynyt merkit-tävästi suhteessa dollariin. Pääministeri Wen Jiabao ontoistanut, että juanin kurssi on lähellä tavoitetta ja että va-luutan vapauttaminen ei välttämättä vahvista sitä. Kunvaihtotaseen alijäämä supistuu ja talousnäkymät ovat vai-sut, ylimmät virkamiehet näkevät aiheelliseksi antaa jua-nin heikkenemisen jatkua lyhyellä aikavälillä. Pidemmäl-lä aikavälillä odotamme juanin vahvistumisen jatkuvanlähinnä Kiinan vahvan kasvun vuoksi. Juanin vahvistu-minen ei siten ole missään tapauksessa ohi, vaikka us-komme sen hidastuvan ja volatiliteetin kasvavan.Amy Yuan Zhuangamy.yuan.zhuang@nordea.com +45 3333 560714 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 15. 15. ■ JapaniHaasteet jatkuvat pitkällä aikavälilläJapanin taloudessa on käynnissä kotoperäinen elpymi- Elpyminen menettää vauhtianen. Maanjäristyksen jälkeisen vahvan jälleenraken-nusaktiviteetin ansiosta kasvuvauhti oli vuoden 2012 al-kupuoliskolla keskimäärin 3,2 %. Elpymisvauhti hidas-tuu todennäköisesti vuoden jälkipuoliskolla, kun jälleen-rakennukseen käytettävät varat vähenevät ja yksityinenkulutus hiipuu kannustinohjelmien päättyessä. Samanai-kaisesti vaisu vienti tärkeimmille kauppakumppaneille jaJapanin riippuvuus tuontienergiasta painavat edelleenkauppatasetta. Talouden kasvuvauhti on tänä vuonna2,5 % n/n vuosikasvuksi muutettuna. Uskomme, ettäkasvu hiipuu edelleen vuosina 2013 ja 2014.Yksityinen kulutus on ollut aiemmin tänä vuonna nähdynvahvan elpymisen tärkein moottori ekoautoihin liittyvien Veronkorotus johtaa kulutuksen aikaistamiseenkannustinohjelmien ansiosta. Ekoautoihin liittyviin tukiintarkoitettu budjetti on kuitenkin todennäköisesti hyvinpian lopussa, joten automyynnissä tapahtuu merkittävälasku. Näin ollen yksityisen kulutuksen kasvun arvioi-daan hidastuvan lähelle nollaa vuoden lopussa. Aiempienkokemusten perusteella kulutusveroasteen nosto kasvat-tanee yksityistä kysyntää korotusta edeltävillä neljännek-sillä. Odotamme siksi talouden aktiviteetin piristyvänmerkittävästi mutta tilapäisesti vuoden 2013 lopun javuoden 2014 alun välillä vuoden 2014 huhtikuussa voi-maan tulevan kulutusveron korotuksen vuoksi.Julkisen velan vähentäminen on yksi ensisijaisista tavoit-teista, mutta sen tekevät monimutkaiseksi hidas kasvu,sitkeä deflaatio ja nopeasti ikääntyvä väestö. Huhtikuun Sosiaaliturva suurin julkinen menoerä2014 kulutusveroasteen nosto on ensimmäinen askelkohti finanssipoliittisia uudistuksia, mutta se ei riitä seu-raavan vuosikymmenen aikana vaadittavaan oikaisuun,jonka pitäisi vastata 10 prosenttia BKT:sta. Velka/BKT-suhde voidaan vakauttaa leikkaamalla tuntuvasti sosiaali-turvamenoja, jotka ovat suurin ja nopeimmin kasvavajulkisten kulujen osa. Vaihtoehtoisesti kulutusveroa voi-taisiin nostaa edelleen. Japanin kulutusveroaste on tällähetkellä OECD-maiden alin. Muutoksia ei kuitenkaanvoida toteuttaa ilman vahvaa poliittista sitoutumista.Amy Yuan Zhuangamy.yuan.zhuang@nordea.com +45 3333 5607Japani: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) 2009 (mrd JPY) 2010 2011 2012E 2013E 2014EYksityinen kulutus 277 209 2,5 0,1 1,8 2,1 1,5Julkinen kulutus 93 863 2,2 2,0 1,4 1,3 1,1Investoinnit 97 914 0,2 0,9 3,6 1,7 1,2Varastojen muutos* -5 314 0,7 -0,4 1,0 -0,1 -0,2Vienti 59 754 24,5 -0,1 2,2 4,0 4,2Tuonti 58 094 11,2 6,3 6,7 5,2 5,0BKT 4,6 -0,7 2,5 1,6 1,1Nimellinen BKT, mrd JPY 471 060 481 857 468 343 487 077 498 279 508 245Työttömyysaste, % 5,1 4,6 4,4 4,3 4,3Kuluttajahinnat -0,7 -0,3 0,2 -0,1 -0,1Vaihtotase, % BKT:sta 3,6 2,0 2,1 2,5 2,4Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -9,0 -9,7 -9,9 -9,6 -9,0* Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä15 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 16. 16. ■ Iso-BritanniaKasvu kangerteleeIson-Britannian talouskasvu on ollut viime vuosina hi- Elpyminen on pysähtymässädasta. Vielä neljä vuotta sen jälkeen, kun suuri taantumasaapui saarivaltioon, kokonaistuotanto on yhä 4 % alle fi-nanssikriisiä edeltäneen huipputason, ja talous on supis-tunut kolmena viimeisenä neljänneksenä.Useat yksittäiset tekijät ovat vaikuttaneet viime aikoinatalouden tunnuslukuihin. Ensinnäkin kuningattaren juh-lavuoden vuoksi toisella neljänneksellä oli ylimääräinenvapaapäivä, joka heikensi talouslukuja. Surkea sää lai-mensi omalta osaltaan vähittäismyyntiä. Lisäksi olympia-laisten odotetaan siivittävän kulutusta ja työllisyyttäkolmannen neljänneksen aikana, joskin vain tilapäisesti.Työmarkkinoiden kehitys hämmentää meitä hieman. Kapasiteetti heikkeneeTyöllisten määrä on kasvanut 330 000 henkilöllä kulu-neen vuoden aikana, ja vaikka osa työpaikoista liittyneeolympialaisiin, kasvu on ollut liian aikaista. Tämä saattaatarkoittaa sitä, että joko BKT-luvut aliarvioivat todellistakasvua tai työvoimaa on hamstrattu, mikä puolestaansaattaa olla kasvun heikkenemisen riski, jos talous ei läh-dekään nousuun.Kun hallitus keskittyy edelleen julkisen sektorin kutista-miseen, kasvua odotetaan viennin normalisoitumisesta si-tä mukaa kun vientimarkkinat alkavat elpyä. Lisäksi yk-sityisen kulutuksen odotetaan piristyvän maltillisesti jainvestointien lisääntyvän (tämän ennusteen mukaan yksi-tyinen kulutus jää silti vielä ennustejakson lopussakinprosentin vuoden 2007 lukemasta). Odotamme teollisuu- Talouskasvu elpyy hitaastiden yli 80 prosentin käyttöasteen siivittävän investointejauusiin koneisiin.Keskuspankki jatkaa talouden tukemista ostamalla lisääarvopapereita (arviomme mukaan 50 miljardilla punnalla,jolloin kokonaisostot nousisivat 425 miljardiin) sekä ra-hoittamalla pankkien luotonantoa uuden lainaohjelman(FLS) kautta. Ohjelmassa pankeille tarjotaan kannustimiakasvattaa luotonantoaan reaalitaloudelle.Steen V. Grøndahlsteen.grondahl@nordea.com +45 3333 1453Iso-Britannia: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) 2009 (mrd GBP) 2010 2011 2012E 2013E 2014E Yksityinen kulutus 913 1,3 -1,0 0,1 1,7 2,4 Julkinen kulutus 328 0,4 0,1 1,5 -2,0 -1,5 Investoinnit 209 3,5 -1,4 0,6 3,2 6,3 Varastojen muutos* 0,9 0,3 -0,1 -0,1 -0,1 Vienti 404 6,4 4,4 -0,4 3,8 3,2 Tuonti 425 8,0 0,5 2,3 3,3 4,1 BKT 1,8 0,8 -0,4 1,0 1,7 Nimellinen BKT, mrd GBP 1402 1467 1516 1548 1592 1641Työttömyysaste, % 7,9 8,1 8,4 8,7 8,6Kuluttajahinnat 3,3 4,5 3,0 2,2 1,4Vaihtotase, % BKT:sta -2,5 -1,9 -2,3 -2,1 -1,3Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -10,4 -8,3 -7,6 -6,4 -4,7Julkisen sektorin velka, % BKT:sta 75,7 82,9 89,3 93,2 95,1* Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä16 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 17. 17. ■ Vaihtoehtoiset skenaariotHyvä skenaario: Päättäväisiä ratkaisujaNegatiivisia otsikoita riittää, eikä suuren taantuman hel- 2011 2012E 2013E 2014E Maailman BKT-kasvu % 3,9 3,2 4,1 4,9littämisestä näy merkkejä. Siksi onkin helppo vaipua - USA 1,7 2,2 2,8 3,4synkkyyteen. Kaikkein pimein hetki on kuitenkin juuri - Euroalue 1,5 -0,6 1,2 2,7ennen aamunkoittoa. Tässä skenaariossa tuomme esiin - Kiina 9,2 8,2 8,6 9,0seikkoja, jotka voisivat saada aikaan positiivisia yllätyk- Maailman inflaatio (KHI) % 3,7 2,6 3,1 2,9siä. - USA 3,1 2,3 2,8 1,9 - Euroalue 2,7 2,4 2,8 3,1 - Kiina 5,4 3,1 3,8 4,0  Saksan perustuslakituomioistuin toteaa, että Euroo- Työttömyysaste % pan pysyvä vakausmekanismi ei ole Saksan lakien - USA 9,0 8,1 7,3 6,4 vastainen. Samaan aikaan eurooppalaiset virkamiehet - Euroalue 10,2 11,4 11,7 11,0 - Kiina 4,1 4,1 4,0 3,9 pyrkivät nopeuttamaan yhteisen pankkivalvonnan Budjettialijäämä % luomista, joka astuu voimaan ennen vuoden vaihdet- - USA -8,6 -6,0 -4,2 -3,5 ta. Euroopan vakausmekanismi astuu voimaan ja al- - Euroalue -4,1 -3,5 -2,1 -0,9 kaa välittömästi pääomittaa pankkeja suoraan ja ostaa - Kiina -1,1 -2,6 -2,2 -2,2 euroalueen ongelmamaiden valtionlainoja. Rahoitusindikaattorit - USA LIBOR 3kk 0,34 0,45 0,85 2,25 USA:ssa vältytään finanssipoliittiselta kriisiltä, kun - USA valtion 10v 2,79 1,80 2,70 3,90 löydetään ratkaisu, jolla nykyisiä veroalennuksia jat- - Euribor 3kk 1,39 0,66 0,50 1,60 ketaan kaikille, puolustusmenoja ja etuuksia leikataan - Saksa valtion 10v 2,65 1,55 1,85 2,60 hieman ja valtiontalouden tasapainottamiseen keski- - EUR/USD 1,30 1,22 1,10 1,00 pitkällä aikavälillä aletaan jälleen panostaa. - Öljy (Brent) 111 107 125 125 Kiina keventää finanssipolitiikkaa, ja pyrkii edelleen kasvattamaan kotimaista kysyntää laajentamalla ter- veydenhuoltoa ja laskemalla korkoja. Kasvu nousee jälleen yli 8 prosenttiin. Euroopan talous lähtee hi- taasti uuteen nousuun. Painostus Yhdysvalloista, G20-maista ja Kansainväli- seltä valuuttarahastolta vakuuttavat eurooppalaiset poliitikot, että painopisteen tulee olla rakenteellisten budjettien tasapainottamisessa keskipitkällä aikavälil- lä, mikä mahdollistaisi pienempiä veronkorotuksia ja vähemmän menoleikkauksia. Pankkien ja valtioiden negatiivinen kierre Euroopassa päättyy viimein, joten yritysten ja kotitalouksien luot- tamus paranee merkittävästi ja yritykset uskaltavat jälleen investoida. Kuluttajat höllentävät hieman kuk- karonnyörejä. Öljyn kysyntä kasvaa, mutta jatkuva liuskeöljyn et- sintä hillitsee öljyn hintojen nousua.Suuri osa nykyisestä talouskasvun hidastumisesta johtuuhuterien valtiontalouksien negatiivisista kerrannaisvaiku-tuksista ja euroalueen selviytymiseen liittyvistä huolista,eli pelosta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.Jos maat lopulta vakuuttavat sijoittajat ja kuluttajat siitä,että ne pystyvät pitämään Euroopan tilanteen hallinnassa,sijoittajat saattavat antaa hieman enemmän aikaa toimilletehdä tehtävänsä. Euroopan ongelmamaiden korot laske-vat, huolet valtioiden maksukyvyttömyydestä laantuvat,yritykset alkavat jälleen investoida ja kuluttajat ovatvalmiit lisäämään kulutusta. Alkaa normaali elpyminen,jota matalat korot ja patoutunut kysyntä pönkittävät.Steen V. Grøndahlsteen.grondahl@nordea.com +45 3333 145317 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS
 18. 18. ■ Vaihtoehtoiset skenaariotHuono skenaario: Poliittinen umpikujaEuroopan valtaapitävät kohtaavat kesälomalta palattuaan 2011 2012E 2013E 2014E Maailman BKT-kasvu % 3,9 2,8 1,6 3,1jälleen kerran yhä synkistyvät talousnäkymät. Etelä- - USA 1,7 1,9 0,8 2,7Euroopan tilanne on äärimmäisen vaikea, mutta monilla - Euroalue 1,5 -0,7 -2,0 0,0muilla kehittyneillä talouksilla menee suhteellisen hyvin. - Kiina 9,2 7,4 6,2 6,7Tilanne saattaa kuitenkin muuttua. Tässä skenaariossa Maailman inflaatio (KHI) % 3,7 2,5 1,6 1,4tuomme esille seikkoja, jotka saattavat syöstä talouskas- - USA 3,1 2,0 1,0 1,2 - Euroalue 2,7 2,5 2,1 1,2vun yhä negatiivisemmaksi. - Kiina 5,4 3,2 1,7 1,8 Työttömyysaste % Pohjois-Euroopan maat pitävät kiinni Merkelin oppi- - USA 9,0 8,4 9,2 8,7 en mukaisista tiukoista säästötoimista. Samaan aikaan - Euroalue 10,2 11,4 12,1 12,0 äänestäjät viestivät selvästi, että he eivät halua enää - Kiina 4,1 4,3 5,0 5,6 Budjettialijäämä % yhtään uutta pelastuspakettia. - USA -8,6 -7,2 -6,5 -6,0 EKP ei pysty osallistumaan Euroopan joukkolaina- - Euroalue -4,1 -3,6 -2,8 -2,6 markkinoille Bundesbankin ja sitä myötäilevien kes- - Kiina -1,1 -2,8 -3,1 -3,2 kuspankkien vastustuksen vuoksi. EKP:n ainut mah- Rahoitusindikaattorit dollisuus on laskea korot nollaan, toteuttaa uusia pit- - USA LIBOR 3kk 0,34 0,40 0,40 0,60 - USA valtion 10v 2,79 1,70 1,20 1,60 kiä rahoitusoperaatioita ja helpottaa vakuusvaatimuk- - Euribor 3kk 1,39 0,60 0,25 0,25 sia. Juuri muuta ei ole tehtävissä. - Saksa valtion 10v 2,65 1,50 0,90 1,20 Yritykset jäädyttävät investointinsa, eivätkä palkkaa - EUR/USD 1,30 1,22 1,18 1,18 uusia työntekijöitä, kun levottomuus Euroopassa ja - Öljy (Brent) 111 111 82 92 huolet Yhdysvaltain finanssipoliittisesta tilanteesta jatkuvat. Epävarmuus ja työpaikkojen menetykset nä- kyvät suoraan yksityisessä kulutuksessa, ja asuntojen hinnat lähtevät uudestaan laskuun, mikä entisestään painaa kulutusta. Öljyn tynnyrihinnat laskevat alle 80 dollarin (mutta vuosikeskiarvo pysyy 80 dollarissa), mikä tukee käy- tettävissä olevien tulojen kasvua erityisesti Yhdysval- loissa. Kasvu hidastuu Kiinassa vuoden alkupuoliskolla, kun keskeisten vientimarkkinoiden taloudet takkuavat. Loppuvuodesta Kiinan talouskasvu kuitenkin vahvis- tuu hieman keskuspankin koronlaskujen ja hallituk- sen investointien ansiosta. Sijoittajat hakevat turvasatamia Pohjoismaista, Sak- sasta, Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta (sekä jois- takin muista valikoiduista maista). Korkoerot ongel- mamaiden valtionlainoihin kasvavat, ja Espanjan ja Italian lainojen korot nousevat 8 prosenttiin.Heikossa skenaariossamme koko maailman BKT:n odo-tetaan kasvavan noin 1,5 %. Luku voi tuntua suurelta. Onkuitenkin syytä muistaa, että vuosina 1982–2007 maail-mantalous kasvoi keskimäärin 3,5 % vuodessa, mutta toi-saalta BKT laski 0,6 % vuonna 2009.Lisähuolta aiheuttaa se, että suuri osa finanssipolitiikankeinoista on jo käytetty finanssikriisin hoitoon, joten ke-hitystä on aiempaa vaikeampi korjata, mikäli kasvuluvutheikkenevät entisestään.Steen V. Grøndahlsteen.grondahl@nordea.com +45 3333 145318 TALOUSNÄKYMÄT │ SYYSKUU 2012 NORDEA MARKETS

×