Svensk ekonomi – lågtrycket drar förbi

959 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Svensk ekonomi – lågtrycket drar förbi

 1. 1. ■ Innehåll EKONOMISKA UTSIKTER MARS 2012 Ljusglimtar Norrsken ■ Norden är en säker hamn på de finansiella marknaderna. Svensk ekonomi tar fart igen efter en svag start på 2012. Internationell återhämtning ■ En finansiell härdsmälta har undvikits. Utsikterna för den globala ekonomin ljusnar. ÖVERSIKT 04 LJUSGLIMTAR I VÄRLDSEKONOMIN. SVERIGE 08 LÅGTRYCKET DRAR FÖRBI USA 16 EVERY SILVER LINING HAS A CLOUD EURO AREA 18 BACK FROM THE DEAD – BUT PULSE STILL VERY WEAK CHINA 29 EMPHASIS ON STABLE GROWTH OIL 33 OIL PRICES STAY HIGH AS BUFFER REMAINS UNCOMFORTABLY LOW SPECIAL THEME 35 RISKS TO OUR BASELINE SCENARIO2 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 2. 2. ■ InnehållTabellsamling ÖVERSIKT Ljusglimtar i världsekonomin ....................................................................... 04Nyckeltal ................................. 6Räntor och valutor ............... 7 Norden SVERIGE Lågtrycket drar förbi .................................................................................... 08Redaktör NORWAY Better than feared ........................................................................................ 10Annika WinsthChefekonom DENMARKannika.winsth@nordea.com Heading for brighter times ........................................................................... 12Tel +46 8 614 8608 FINLAND No recession – but subdued growth continues ............................................. 14Gått till tryck Större industriländer22 Mars 2012 USA Every silver lining has a cloud ...................................................................... 16 EURO AREA Back from the dead – but pulse still very weak.............................................. 18Besök oss på: UKwww.nordea.se/analys Historically weak recovery will gain a bit more speed .................................... 20 JAPAN Return to a more stable recovery.................................................................. 21Källor:Reuters EcoWin och officiell nat- Övriga länderionell statistik om inget annatanges. POLAND More resilient than expected ........................................................................ 22 RUSSIA Putin is back – inflation will follow ................................................................ 24 ESTONIA Robust export-led growth loses steam ......................................................... 26 LATVIA Moving forward despite strong headwinds ................................................... 27 LITHUANIA No double-dip recession – just a soft landing ............................................... 28 CHINA Emphasis on stable growth .......................................................................... 29 INDIA Slowly regaining momentum ........................................................................ 31 BRAZIL Currency war: vol. 2 ..................................................................................... 32 Råvaror OIL Oil prices stay high as buffer remains uncomfortably low ............................. 33 METALS Metal prices to trend higher as global demand rebounds .............................. 34 SPECIAL THEME Risks to our baseline scenario ..................................................................... 35 OIL RISK SCENARIO Arab spring hits Saudi Arabia/Iran. Chinese bubble bursts ........................... 373 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ ÖversiktLjusglimtar i världsekonomin Ökad riskvilja på finansmarknaderna Det mest sannolika scenariot är emellertid fortfarande ”muddling through”, det vill säga att euroområdet hankar Konjunkturellt blir det sämre innan det blir bättre sig fram. De strukturella problemen dämpar tillväxten, Expansiv penningpolitik länge än men det utesluter inte en konjunkturell återhämtning un- der prognosperioden. Under inledningen av 2012 faller emellertid BNP. Nya kapitalkrav på bankerna, vilka skaDen europeiska centralbanken, ECB, har stigit in och ta- vara uppfyllda till sommaren, bidrar till en stram kredit-git en mer aktiv roll. Det har haft stor betydelse för risk- givning. Därefter sker en långsam återhämtning.viljan på finansmarknaderna. I och med ECB:s generösatreårslån till banker, LTRO, bedöms risken för en ny lik- Euron fortsätter att försvagas mot dollarn då förutsätt-viditetskris ha avvärjts åtminstone på kort sikt. Det nega- ningarna för USA är betydligt ljusare. Det gynnar kon-tiva marknadsklimatet före årsskiftet har därmed minskat kurrenskraften och därmed exporten i euroområdet. Enoch riskviljan ökat. svag euro gör emellertid att det höga oljepriset får större negativt genomslag i euroområdet än i USA.Ledande indikatorer har vänt upp i flera delar av världen.Konjunkturellt blir det dock sämre innan det blir bättre. Tyskland agerar fortsatt draglok i Europa. De monetäraStram finanspolitik och dämpad kreditgivning bromsar förhållandena är mycket expansiva och tyska hushållden globala tillväxten. Penningpolitiken förblir däremot väntas bidra till ökad efterfrågan. Svag orderingångmycket expansiv i stora delar av världen under prognos- dämpar dock tillväxten i närtid. I Frankrike står presi-perioden. Under andra halvan av innevarande år ser ut- dentvalet i april i fokus. Den politiska osäkerheten görsikterna något ljusare ut och för 2013 är de ännu något det svårt att veta hur stram finanspolitiken blir framöver.bättre. Totalt i euroområdet räknar vi med att finanspolitiken dämpar tillväxten med 1 procentenhet per år under 2012-Oron kring Iran och ett högt oljepris är en risk som kan 2013.få större genomslag på konjunkturen än vad som ligger ivår prognos. Vidare kan presidentval i viktiga länder som USA tillbaka på spåretUSA och Frankrike skapa osäkerhet. Totalt räknar vi USA har överraskat positivt i många avseenden. Överlagmed en världstillväxt på 2,8 procent i år och med 3,4 har statistiken kommit in bättre än förväntat, delvis påprocent 2013. grund av en mild vinter och stor lagereffekt. Husmark- naden utgör emellertid fortfarande ett orosmoln. UtbudetBNP, procentuell förändring årstakt av bostäder är ännu mycket stort och tar tid att minska. 2010 2011 2012 2013 Omkring 25 procent av hushållen skulle vid en försälj-Världen 4.7 3.2 2.8 3.4USA 3.0 1.7 2.0 2.2 ning idag göra en förlust på sin bostad. Hushållens skul-Euroområdet 1.8 1.5 -0.4 1.0 der dämpar tillväxten flera år framöver även om sparkvo-Japan 4.5 -0.7 2.0 1.5 ten nu ligger på mer uthålliga nivåer. Redan nu synsKina 10.4 9.3 8.0 8.3 också vissa tecken på en svagare utveckling av den pri- vata konsumtionen.Lång väg kvar att vandra för euroområdetLTRO-kapitalet har inte löst problemen i Europa. Här Osäkerheten på den politiska arenan är stor. Risken är atthandlar det snarare om att vinna tid för att kunna ta tag i det får hushållen att hålla hårdare i plånboken. Ju längrede mer långsiktiga strukturella problemen. Det arbetet är det dröjer innan hushållen får besked om förlängda skat-betydligt svårare och kommer att ta många år. telättnader och transfereringar, desto större är risken att hushållen ökar sitt sparande istället för att konsumera.Politiskt är det dessutom fyllt med sprängkraft. Det är en Även för USA räknar vi med att finanspolitiken bromsarbalansgång att strama åt tillräckligt mycket för att få fi- tillväxten med runt 1 procentenhet om året. Det byggernansmarknadernas godkännande och samtidigt ha väljar- dock på att nuvarande finanspolitiska lättnader förlängs.nas stöd. Den utmaningen lär bli tuff på många håll. Inteminst i länder med närliggande val. Hittills har vi sett att Företagen står väl rustade, men efterfrågan är fortsattden ena regeringen efter den andra har bytts ut. Risken dämpad. I år beräknas tillväxten ligga under potentiellför misstroenderöster är betydande när stora grupper av tillväxt på 2-2,5 procent. Federal Reserve, Fed, åter-människor känner sig uppgivna och oroliga inför framti- kommer med ytterligare ett stimulanspaket vid halvårs-den. Det går inte att utesluta att populistiska partier får skiftet när tillväxten visar sig svagare än vad Fed räknarökat stöd. Det kan i sin tur påverka riskviljan hos mark- med idag. Om den politiska kartan ritas om byts Fedche-nadsaktörerna negativt. Risken är att strukturella och fen Ben Bernanke med stor sannolikhet ut. Troligtvis tillåtstramande åtgärder inte vidtas i tillräcklig omfattning. en mer hökaktig centralbankschef. Övriga ledamöter sit-Dämpad riskaptit får snabbt effekter på den reala ekono-min.4 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ Översiktter dock kvar och bör hålla emot ett alltför stort skifte av ljusare tider. Efterfrågan drivs framför allt av privat kon-penningpolitiken. sumtion och av offentliga investeringar. Hushållens dis- ponibla inkomster har utvecklades starkt på grund avArbetsmarknaden med svag sysselsättning och hög ar- låga räntor och skattelättnader. Hushållen har hittills ökatbetslöshet oroar Fed. Penningpolitiken är emellertid ex- sitt sparande, vilket skapar gynnsamma förutsättningartremt expansiv. När inflationsrisken blir allt mer påtaglig för en god konsumtion. Nästa år väntas exporten bidrabyter centralbanken fokus. Fed inleder räntehöjningarna mer och ekonomin växer då på bred front. Norge klararunder andra halvan av 2013 och då höjer Fed snabbare än den globala avmattningen väl. God inhemsk efterfråganvad som är prissatt på marknaden idag. väger upp en mer dämpad export. Ett högt sparande, sti- gande sysselsättning och låga räntor talar för att den pri-Asien och tillväxtländerna vata konsumtionen bidrar starkt till efterfrågan i år. Nor-Japan lider av en stark valuta. Samtidigt pågår återupp- ges bank låter styrräntan ligga still i år för att inleda rän-byggnaden efter tsunamin. Det gör att tillväxten, trots en tehöjningscykeln under 2013. Risken för en apprecieringstark yen, ökar med 2,0 procent i år och 1,5 procent un- av norska kronan är då mindre. Finland undviker recess-der nästkommande år. Det är klart över den potentiella ion med en hårsmån. BNP väntas bottna i samklang medtillväxten som ligger runt 1,0 procent i årstakt. euroområdet. Exporten föll tillbaka kraftigt i slutet av förra året och förväntas bli svag fram till andra halvåret iBRIC-länderna fortsätter att vara en viktig motor för res- år. Den privata konsumtionen överraskade dock positivt iten av världen. Även i dessa länder blir dock tillväxten fjol på grund av en stark löneutveckling och ett minskatnågot mer dämpad under prognosperioden. Kina satte ny- sparande. I år väntas konsumtionen bidra mindre till till-ligen upp ett tillväxtmål på 7,5 procent. Det ska dock växten då sparandet inte kan fortsätta att minska.snarare ses som ett tillväxtgolv. Vi räknar med att eko-nomin växer med 8,0 – 8,5 procent både 2012 och 2013. BNP, procentuell förändring årstakt 2010 2011 2012 2013I mångt och mycket är tillväxten en politisk fråga - det Danmark 1,3 1,1 1,2 1,7finns möjlighet att stimulera både via finans- och pen- Finland 3,7 2,9 0,5 2,0ningpolitik. Ambitionen är fortsatt att nå en mer kon- Norge, fastlandet 1,9 2,6 2,6 3,0 Sverige 6,1 3,9 -0,3 1,8sumtionsdriven ekonomi och därmed bli mindre bero-ende av investeringar och export. Det går dock trögt ochvi räknar inte med någon större förändring i år. Tydlig avmattning av svensk tillväxt Svensk ekonomi bromsar in markant. Höstens börsned-Indien bromsade in mer än väntat under förra året. Men gång och minskad riskaptit hos både företag och hushållutvecklingen av industriproduktionen tyder nu på en syns nu i BNP-data. Under fjärde kvartalet föll BNP jäm-återhämtning. Än mer dämpades tillväxten i Brasilien i fört med tredje kvartalet och även under första kvartalet ifjol. Den kraftiga apprecieringen av valutan är ett viktigt år beräknas BNP komma in svagt. Men ledande indikato-skäl till den svaga utvecklingen. Lägre tillväxt har fått rer för svensk ekonomi tycks ha bottnat och under andracentralbanken att byta fot och inleda räntesänkningscy- halvåret väntas en viss återhämtning ske.keln. Vi räknar med ytterligare en eller två sänkningar inärtid. Rysk ekonomi drivs för tillfället av hushållen. En Arbetsmarknaden släpar dock efter och arbetslöshetengynnsam utveckling av löneökningar samt måttlig inflat- väntas stiga under året. Det gör att Riksbanken sänkerion gör att privat konsumtion är en central motor. Inve- räntan ytterligare i år. Svag tillväxt, låg inflation och sti-steringarna ökar snabbare igen, men stram kreditgivning gande arbetslöshet motiverar fortsatta räntesänkningar.och högre räntor håller emot framöver. Historiskt har arbetslösheten haft ett stort genomslag på penningpolitiken och det ligger i prognosen även dennaHögt oljepris ett orosmoment gång. Återhämtning under senare delen av 2012 gör attOljepriset har stigit i takt med att oron kring Iran har es- Riksbanken inleder räntehöjningarna tidigare än förvän-kalerat. Utbudssidan oroar. Riskerna i regionen har lett tat under 2013 och höjer räntan mer än vad marknadentill att det är svårt att försäkra oljefartygen i området prissätter.samt till en ökad lageruppbyggnad. OPEC:s lagerreserverväntas falla under önskvärd nivå. Samtidigt byter Japan Trots en dämpad tillväxt de närmaste kvartalen förblir fi-ut kärnkraft mot olja. Ökar spänningen ytterligare i Iran nanspolitiken endast svagt expansiv. Kommunsektornkan priset snabbt stiga till 200 dollar per fat. Det är dock och arbetsmarknaden är i fokus och i prognosen liggerinte vårt huvudscenario. Vi räknar med att oljepriset lig- extra stimulans på 15 miljarder kronor till dessa områ-ger på 127 dollar per fat i slutet av året och att det sedan den. Kronan har hållit emot turbulensen bra. Svag kon-stiger till 130 dollar per fat i slutet av 2013. junktur och Riksbankens räntesänkningar gör dock att kronan försvagas till 9,15 kronor mot euron i slutet avNorden innevarande år.De nordiska länderna är små öppna ekonomier som på-verkades av den globala avmattningen i fjol. Utsikterna Annika Winsth annika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608framöver är dock förhållandevis goda. Danmark går mot5 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ ÖversiktGrowth, % Inflation, % 2009 2010 2011 2012E 2013E 2009 2010 2011 2012E 2013EWorld1) -1.0 4.7 3.2 2.8 3.4 World1) 0.8 2.6 3.9 2.8 2.6USA -3.5 3.0 1.7 2.0 2.2 USA -0.3 1.6 3.1 2.5 1.9Euro area -4.2 1.8 1.5 -0.4 1.0 Euro area 0.3 1.6 2.7 2.3 1.8China 9.2 10.4 9.3 8.0 8.3 China -0.7 3.3 5.4 3.8 4.2Japan -5.5 4.5 -0.7 2.0 1.5 Japan -1.3 -0.7 -0.3 -0.4 -0.2Denmark -5.8 1.3 1.1 1.2 1.7 Denmark 1.3 2.3 2.8 2.4 1.7Norw ay -1.6 1.9 2.6 2.6 3.0 Norw ay 2.1 2.5 1.2 1.0 1.8Sw eden -5.0 6.1 3.9 -0.3 1.8 Sw eden -0.5 1.2 3.0 1.1 1.6UK -4.4 2.1 0.9 0.8 1.8 UK 2.2 3.3 4.5 2.5 2.0Sw itzerland -1.9 2.7 1.8 0.4 1.2 Sw itzerland -0.5 0.7 0.2 -0.5 0.3Germany -5.1 3.7 3.1 0.6 1.8 Germany 0.2 1.2 2.5 2.1 1.7France -2.7 1.5 1.7 0.0 1.2 France 0.1 1.7 2.3 2.2 1.8Italy -5.1 1.5 0.4 -1.6 0.1 Italy 0.8 1.6 2.9 3.0 2.4Spain -3.7 -0.1 0.7 -1.3 0.5 Spain -0.2 2.0 3.1 1.9 1.5Netherlands -3.5 1.7 1.2 -0.3 1.5 Netherlands 1.0 0.9 2.5 2.2 1.7Austria -3.8 2.3 3.1 0.3 1.7 Austria 0.4 1.7 3.6 2.4 1.8Portugal -2.9 1.4 -1.5 -3.5 -0.5 Portugal -0.9 1.4 3.6 2.6 1.2Greece -3.2 -3.5 -7.0 -5.5 -1.0 Greece 1.3 4.7 3.2 2.4 1.5Finland -8.4 3.7 2.9 0.5 2.0 Finland 0.0 1.2 3.4 3.0 2.5Ireland -7.0 -0.4 0.6 0.5 2.5 Ireland -1.7 -1.6 1.2 1.0 0.8Estonia -13.9 2.3 7.6 2.0 4.2 Estonia -0.1 3.0 5.0 3.5 3.7Poland 1.6 3.9 4.3 3.1 3.2 Poland 3.5 2.6 4.3 3.8 2.7Russia -7.8 4.0 4.4 4.3 5.0 Russia 11.7 6.9 8.5 6.3 7.0Latvia -17.7 -0.3 5.5 2.0 5.0 Latvia 3.6 -1.0 4.4 3.0 3.2Lithuania -14.8 1.4 5.9 2.7 4.0 Lithuania 4.2 1.3 4.1 3.4 3.8Czech Republic -4.0 2.2 2.3 2.0 2.9 Czech Republic 1.0 1.5 2.1 1.7 2.2Hungary -6.7 1.2 1.4 0.0 1.7 Hungary 4.2 4.9 4.0 4.8 3.0Kazakhstan 1.2 7.0 6.8 6.3 7.0 Kazakhstan 7.3 7.8 8.2 7.5 8.0Romania -7.1 -1.3 2.3 3.1 3.8 Romania 5.6 6.1 5.8 4.0 3.6Turkey -4.8 8.9 6.7 3.0 4.5 Turkey 6.3 8.6 6.0 6.7 5.9South Africa -1.7 2.8 3.1 3.3 4.0 South Africa 7.2 4.3 5.0 6.3 5.8India 8.2 9.6 6.8 6.7 7.8 India 2.4 9.6 9.5 5.5 5.0Brazil -0.7 7.6 2.8 3.5 4.5 Brazil 4.9 5.0 6.4 5.6 5.4Mexico -6.3 5.4 3.9 3.4 3.6 Mexico 5.3 4.2 3.8 3.6 3.3Public finances, % of GDP Current account, % of GDP 2009 2010 2011 2012E 2013E 2009 2010 2011 2012E 2013EUSA -10.1 -8.9 -8.6 -7.6 -5.5 USA -2.7 -3.2 -3.1 -3.0 -3.5Euro area -6.3 -6.2 -4.1 -3.3 -2.7 Euro area -0.3 -0.5 -0.3 -0.3 -0.2China -2.3 -1.6 -2.2 -1.9 -2.0 China 5.2 5.1 2.7 3.0 2.5Japan -8.5 -8.5 -10.1 -10.0 -9.0 Japan 2.8 3.6 2.1 2.0 2.5Denmark -2.8 -2.7 -2.3 -4.6 -2.2 Denmark 3.3 5.5 6.5 5.1 5.1Norw ay 10.6 10.5 15.1 16.8 17.5 Norw ay 10.8 12.4 14.6 16.5 16.9Sw eden -1.0 -0.1 0.2 -0.9 -0.8 Sw eden 6.8 6.8 7.2 7.0 7.5UK -11.3 -10.1 -8.2 -7.2 -5.6 UK -1.7 -3.3 -2.8 -1.7 -1.5Sw itzerland 2.0 0.7 0.8 0.2 0.4 Sw itzerland 7.4 14.0 14.1 10.5 11.0Germany -3.2 -4.3 -1.0 -1.0 -0.8 Germany 5.8 5.8 5.1 4.8 4.4France -7.5 -7.1 -5.5 -4.8 -3.3 France -2.1 -2.2 -2.7 -2.8 -2.7Italy -5.4 -4.6 -3.9 -2.1 -0.7 Italy -2.0 -3.5 -3.8 -2.0 -1.0Finland -2.5 -2.6 -0.5 -0.2 0.1 Finland 2.0 1.4 -0.4 -0.6 -0.2Estonia -1.7 0.1 0.8 -2.8 -0.5 Estonia 4.5 2.8 3.2 -0.2 -0.8Poland -7.3 -7.9 -5.4 -3.2 -2.8 Poland -3.9 -4.7 -4.1 -3.8 -3.5Russia -5.9 -4.0 0.5 0.7 1.0 Russia 4.0 4.8 4.5 3.8 3.3Latvia -9.7 -7.7 -5.5 -2.5 -2.0 Latvia 8.6 3.0 -1.2 -1.0 -1.5Lithuania -9.5 -7.1 -4.9 -2.7 -2.4 Lithuania 2.6 1.3 -1.4 -2.3 -2.5Czech Republic -5.9 -4.7 -4.4 -3.5 -3.0 Czech Republic -3.2 -3.8 -3.5 -3.5 -4.0Hungary -4.5 -4.2 -3.0 -2.8 -2.5 Hungary 0.4 2.4 2.2 3.0 1.5Kazakhstan -3.0 -4.1 2.1 2.3 3.0 Kazakhstan 4.9 4.0 7.2 6.5 6.0Romania -8.5 -6.4 -4.4 -3.5 -3.0 Romania -4.3 -4.0 -4.5 -4.8 -5.0Turkey -5.5 -3.6 -1.7 -2.1 -1.8 Turkey -2.3 -6.5 -10.0 -7.5 -6.5South Africa -5.8 -5.3 -5.6 -5.2 -4.7 South Africa -4.0 -2.7 -3.9 -4.4 -5.3India -6.4 -4.8 -6.0 -5.5 -4.8 India -1.9 -3.1 -3.0 -2.5 -3.2Brazil -3.2 -2.7 -2.4 -2.0 -1.8 Brazil -1.5 -2.3 -2.6 -2.5 -2.3Mexico -2.3 -2.9 -2.2 -1.8 0.5 Mexico -0.7 -0.5 -0.7 -0.9 -1.51) Weight ed average of countries in t his t able. Accounts for 76.5%of world GDP. Weights calculated using PPP adjust ed GDP levels f or 2008 according to the IM Fs World Economic Outlook6 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ ÖversiktMonetary policy rates Monetary policy rate spreads vs Euro area 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13US 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 US -0,75 -0,75 -0,75 -0,75 0,00Japan 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Japan1 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,90Euro area 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Euro area - - - - -Denmark 0,70 0,60 0,70 0,70 0,80 Denmark -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,20Sw eden 1,50 1,25 0,75 1,00 1,75 Sw eden 0,50 0,25 -0,25 0,00 0,75Norw ay 1,50 1,50 1,50 2,00 2,50 Norw ay 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50UK 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 UK -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00Sw itzerland 0,25 0,25 0,25 0,25 1,00 Sw itzerland -0,75 -0,75 -0,75 -0,75 0,00Poland 4,50 4,50 4,00 4,00 4,50 Poland 3,50 3,50 3,00 3,00 3,50Czech Rep. 0,75 0,75 0,75 0,75 1,50 Czech Rep. -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 0,50Hungary 6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 Hungary 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50Romania 5,50 5,75 5,50 5,50 5,50 Romania 4,50 4,75 4,50 4,50 4,50Turkey 5,75 5,75 5,75 5,75 6,75 Turkey 4,75 4,75 4,75 4,75 5,75Russia 8,00 8,00 8,00 8,00 8,75 Russia 7,00 7,00 7,00 7,00 7,95Kazakhstan 7,50 7,50 8,00 8,00 8,50 Kazakhstan 6,50 6,50 7,00 7,00 6,75South Africa 5,50 5,50 5,50 6,00 7,00 South Africa 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50China 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 China 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56India 8,50 8,00 7,00 7,50 8,00 India 7,50 7,00 6,00 6,50 7,00Brazil 9,75 9,25 9,25 9,25 11,00 Brazil 8,75 8,25 8,25 8,25 10,00Mexico 4,50 4,50 4,50 4,50 5,50 Mexico 3,50 3,50 3,50 3,50 4,703-month rates 3-month spreads vs Euro area 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13US 0,47 0,45 0,50 0,70 1,50 US -0,35 -0,40 -0,30 -0,15 0,50Euro area 0,82 0,85 0,80 0,85 1,00 Euro area - - - - -Denmark 0,99 0,90 0,90 0,95 1,10 Denmark 0,16 0,05 0,10 0,10 0,10Sw eden 2,30 1,85 1,45 2,00 2,40 Sw eden 1,47 1,00 0,65 1,15 1,40Norw ay 2,32 2,23 2,03 2,55 2,93 Norw ay 1,50 1,38 1,23 1,70 1,93UK 1,04 1,05 0,90 1,00 1,50 UK 0,21 0,20 0,10 0,15 0,50Poland 4,95 4,90 4,45 4,35 4,75 Poland 4,13 4,05 3,65 3,50 3,75Czech Republic 1,23 1,15 1,10 1,05 1,75 Czech Republic 0,41 0,30 0,30 0,20 0,75Hungary 7,26 8,30 8,15 7,30 6,40 Hungary 6,44 7,45 7,35 6,45 5,40Russia 6,75 6,80 7,00 7,50 8,00 Russia 5,93 5,95 6,20 6,65 7,00Latvia 1,16 1,20 1,15 1,40 1,90 Latvia 0,34 0,35 0,35 0,55 0,90Lithuania 1,25 1,28 1,25 1,50 2,00 Lithuania 0,43 0,43 0,45 0,65 1,0010-year government benchmark yields 10-year yield spreads vs Euro area 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13US 2,37 2,05 2,35 2,80 3,90 US 0,33 0,20 0,15 0,25 0,85Euro area 2,04 1,85 2,20 2,55 3,05 Euro area - - - - -Denmark 2,05 1,80 2,20 2,55 3,05 Denmark 0,01 -0,05 0,00 0,00 0,00Sw eden 2,12 2,10 2,30 2,75 3,45 Sw eden 0,08 0,25 0,10 0,20 0,40Norw ay 2,60 2,28 2,54 3,04 3,44 Norw ay 0,55 0,43 0,34 0,49 0,39UK 2,41 2,20 2,80 3,20 3,80 UK 0,37 0,35 0,60 0,65 0,75Poland 5,50 5,40 5,45 5,50 5,60 Poland 3,46 3,55 3,25 2,95 2,55Czech Rep. 3,56 3,20 3,50 3,60 4,25 Czech Rep. 1,52 1,35 1,30 1,05 1,20Hungary 8,69 10,00 9,50 9,00 8,00 Hungary 6,65 8,15 7,30 6,45 4,95Exchange rates vs SEK Exchange rates vs EUR and USD 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13 22.3.12 3M 31.12.12 30.06.13 31.12.13EUR/SEK 8,90 8,95 9,15 9,05 8,80 EUR/USD 1,32 1,25 1,15 1,10 1,00USD/SEK 6,73 7,16 7,96 8,23 8,80 EUR/JPY 1) 111 103 98 94 95JPY/SEK1) 8,00 8,73 9,36 9,68 9,26 EUR/GBP 0,83 0,84 0,80 0,78 0,75DKK/SEK 1,20 1,20 1,23 1,22 1,18 EUR/CHF 1,21 1,20 1,25 1,25 1,30NOK/SEK 1,17 1,18 1,20 1,19 1,16 EUR/SEK 8,90 8,95 9,15 9,05 8,80GBP/SEK 10,67 10,65 11,44 11,60 11,73 EUR/NOK 7,61 7,60 7,60 7,60 7,60CHF/SEK 7,38 7,46 7,32 7,24 6,77 EUR/PLN 4,15 4,10 4,00 3,92 3,80PLN/SEK 2,14 2,18 2,29 2,31 2,32 EUR/RON 4,37 4,30 4,25 4,15 4,00CZK/SEK 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 USD/JPY 84,0 82,0 85,0 85,0 95,0HUF/SEK 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 GBP/USD 1,59 1,49 1,44 1,41 1,33RUB/SEK 0,23 0,25 0,29 0,30 0,31 USD/TRY 1,82 1,70 1,62 1,40 1,36TRY/SEK 3,71 4,21 4,90 5,88 6,47 USD/CHF 0,91 0,96 1,09 1,14 1,30LVL/SEK 12,78 12,79 13,03 12,89 12,48 USD/SEK 6,73 7,16 7,96 8,23 8,80LTL/SEK 2,58 2,59 2,65 2,62 2,55 USD/NOK 5,75 6,08 6,61 6,91 7,60CNY/SEK 1,06 1,14 1,30 1,37 1,48 USD/PLN 3,14 3,3 3,5 3,6 3,8INR/SEK 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 USD/CNY 6,32 6,30 6,13 6,00 5,95BRL/SEK 3,69 3,87 4,55 4,84 5,18 USD/INR 50,6 49,2 48,5 48,0 47,0KZT/SEK 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 USD/BRL 1,82 1,85 1,75 1,70 1,70RON/SEK 2,03 2,08 2,15 2,18 2,20 USD/KZT 148 148 147 145 145MXN/SEK 0,53 0,55 0,64 0,70 0,70 USD/MXN 12,7 13,0 12,5 11,8 12,5ZAR/SEK 0,88 0,93 1,08 1,13 1,14 USD/ZAR 7,64 7,70 7,40 7,30 7,701) Pr. 100 enheter7 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ SverigeLågtrycket drar förbi Svag konjunktur på kort sikt… Nytt regelverk för den finansiella sektorn kan också hämma kreditgivningen. På hemmaplan väntas finanspo- …men förbättring i sikte litiken inte heller framöver ha någon större påverkan på Riksbanken fortsätter att sänka räntan i år tillväxten. Statsskulden är låg, men vi räknar med att det offentliga finansiella sparandet visar underskott på ca 1 Kronan försvagas något procent av BNP redan i år. En politisk motvilja att öka statsskulden och anslutningen till EU:s finanspakt, somDen starka uppgången i den svenska ekonomin bröts i är stramare än Sveriges nuvarande ramverk, talar för attslutet av 2011. Exporten föll kraftigt, investeringarna finanspolitiken fortsätter att vara förhållandevis restrik-planade ut och försiktiga hushåll ökade sitt sparande. tiv. Försvagningen av konjunkturen gör dock att den blirMycket tyder på att BNP utvecklades svagt även under svagt expansiv nästa år med reformer på ca 15 miljarderinledningen av året och allt mer talar för att BNP stagne- kronor, motsvarande 0,4 procent av BNP. Sannolikt till-rar för helåret 2012. Avmattningen minskar efterfrågan delas kommunerna mer resurser 2013. Likaså torde depå arbetskraft. Sysselsättningen har vänt ned och arbets- arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utökas i spåren av enlösheten stiger till över 8 procent i slutet av 2012. Inflat- stigande arbetslöshet.ionstrycket är måttligt och lär minska ytterligare i taktmed att resursutnyttjandet sjunker. Hushållen lättar på plånboken igen Hushållens skulder har fortsatt att öka de senaste åren.Vi räknar med att Riksbanken fortsätter att sänka räntan Den höga kredittillväxten återspeglas i att hushållensför att mildra nedgången i konjunkturen. Räntesänkning- egna finansiella sparande har varit lågt under en längrearna bidrar till att hjulen i ekonomin börjar snurra snabb- period. Det har blivit än tydligare efter revideringarna avbare igen. Minskad osäkerhet om den ekonomiska ut- nationalräkenskaperna. Det egna finansiella sparandet harvecklingen och börsåterhämtningen stöttar också tillväx- i genomsnitt varit minus 2,5 procent av disponibel in-ten. Exporten utvecklas svagt på kort sikt, men senare i år komst de senaste 10 åren. Sparandet har förvisso ökatbidrar en bättre global efterfrågan till att lyfta exporten. något de senaste kvartalen, men nådde i slutet av 2011Sammantaget växer ekonomin igen från och med mitten bara upp till balans.av 2012 för att sedan uppvisa hyggliga tillväxttal 2013.Med viss eftersläpning påverkas även arbetsmarknaden Den ökade skuldsättningen och det låga sparandet hardär läget förbättras något under loppet av nästa år. ökat hushållens räntekänslighet, vilket utgör en risk för tillväxten i ett medelfristigt perspektiv. På kort sikt bidrarRestriktiv finanspolitik dock lägre bolåneräntor till att förbättra hushållens eko-Flera faktorer dämpar återhämtningen. I vår omvärld nomi. Tillsammans med återhämtningen på börsen ochtyngs den ekonomiska aktiviteten av finanspolitisk kon- vad som ser ut att vara en stabilisering av huspriserna ef-solidering och fortsatt osäkerhet om skuldproblematiken. ter avkylningen i höstas väntas hushållens konsumtions-Sverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges) 2008 (SEKbn) 2009 2010 2011 2012E 2013EPrivat konsumtion 1,505 -0.3 3.7 2.1 0.5 1.8Offentlig konsumtion 835 2.2 1.9 1.8 0.4 0.5Fasta bruttoinvesteringar 642 -15.5 7.7 5.8 -2.7 1.0 - industri 96 -26.3 1.0 10.1 -2.8 3.4 - bostadsinvesteringar 112 -19.1 17.2 12.8 -8.2 -2.1Lagerinvesteringar* 6 -1.6 2.1 0.7 -0.6 -0.3Export 1,715 -13.8 11.7 6.8 -1.6 4.8Import 1,499 -14.3 12.7 6.1 -2.7 3.4BNP -5.0 6.1 3.9 -0.3 1.8BNP, kalenderkorrigerad -4.9 5.9 4.0 0.0 1.8Nominell BNP (mdr SEK) 3,204 3,106 3,331 3,495 3,525 3,649Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8.3 8.4 7.5 7.9 8.1Sysselsättning -2.1 1.0 2.1 -0.5 0.0Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) -0.5 1.2 3.0 1.1 1.6Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) 1.7 2.0 1.4 1.2 1.6Timlöner (nationalräkenskaper) 3.0 0.3 2.6 3.5 3.3Bytesbalans (mdr SEK) 212 225 250 248 274- % av BNP 6.8 6.8 7.2 7.0 7.5Handelsbalans (% av BNP) 3.1 2.6 2.7 2.9 3.4Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) -30 -2 8 -32 -30- % av BNP -1.0 -0.1 0.2 -0.9 -0.8Offentlig bruttoskuld, % av BNP 42.5 39.8 36.2 36.9 32.1* Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter8 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ Sverigevilja öka igen. De reala inkomsterna stiger med i genom- Exporten svag i närtidsnitt närmare 2 procent per år under åren 2012 och 2013.Sammantaget bedöms hushållens konsumtion öka framö-ver, trots att arbetsmarknaden försämras i år.Måttlig inflation öppnar för räntesänkningarSvensk ekonomi hade förra året återhämtat sig efter denkraftiga nedgången 2008 och 2009. Det avspeglas också iavtalsrörelsen, som förefaller landa på löneökningar ilinje med det historiska genomsnittet och betydligt högreän de föregående avtalen. Den övergripande bilden är attdet inhemska inflationstrycket är måttligt och att det lärdämpas ytterligare i takt med att resursutnyttjandet sjun-ker. Samtidigt är den importerade inflationen mycket låg,vilket är en starkt bidragande orsak till den i dagsläget Hushållens egna finansiella sparande lågtlåga inflationen. Eftersom vi räknar med att kronankommer att försvagas stiger inflationen något. Upp-gången är dock inte starkare än att inflationen förblir un-der Riksbankens 2-procentsmål även nästa år.Utsikterna för en dämpad inflation bidrar till att Riks-banken sänker räntan ytterligare i år. Riksbanken väntasåtergå till en höjningscykel 2013 då resursutnyttjandetåter stiger. Osäkerheten om hushållens skuldsättning lärknappast hindra Riksbanken från att sänka räntan i närtid.Däremot kommer skuldsättningen sannolikt att vara ettargument för förhållandevis tidiga räntehöjningar i sam-band med att arbetsmarknaden repar sig nästa år.Kronan försvagas från stark position Sysselsättningen faller i årKronan klarade höstens och vinterns turbulens på de fi-nansiella marknaderna väl. Utvecklingen illustrerar ettparadigmskifte med en ökad stabilitet för kronan. Det ta-lar för en förhållandevis stark krona även framöver. Viräknar dock med att en viss försvagning kommer att skemot såväl euron som dollarn. Orsakerna är framför allt attden svenska konjunkturen bromsar in och Riksbankensräntesänkningar, vilket minskar ränteskillnaderna motomvärlden.Risker åt båda hållRisken för en svagare utveckling av den svenska ekono-min är framför allt förknippad med skuldkrisen i euroom-rådet. Läget har stabiliserats men sårbarheten är fortsattpåtaglig. Det finns även möjlighet för en starkare svensk Måttligt inflationstrycktillväxt. De ljusglimtar som syns i den globala ekonomin,och då inte minst på andra sidan Atlanten, kan resultera iatt efterfrågan i omvärlden stiger snabbare än väntat.Dessutom har flera tillväxtländer ökat i betydelse somavsättningsmarknader för svenska företag, vilket även detskulle kunna bidra till en högre export och därmed enstarkare BNP-tillväxt.Torbjörn Isakssontorbjorn.isaksson@nordea.com +46 614 88599 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ NorwayBetter than feared Rising optimism and growing demand in 2013. Unemployment slightly down; sustained low inflation As a result of the rising bank funding costs, new regula- Rate hike not on the cards until 2013 tions for the banking sector as well as increased macroe- conomic uncertainties, banks have raised their margins NOK still strong on corporate loans and tightened their credit standards. However, Norges Bank’s rate cuts and the lower moneyIn December 2011 we revised down our projections for market rates help to dampen the pick-up in interest ratesthe Norwegian economy quite sharply due to the Euro- charged by the banks. Current indicators suggest thatarea sovereign debt crisis. We have now revised down mainland investment growth will hold up well, and theour growth forecast for exports from mainland Norway benign growth outlook for the Norwegian economy alsofurther. Still, the outlook for the domestic economy has supports a pick-up in investment activity. In the housingimproved, and we have revised up our projection for do- market, we expect residential investment to continue tomestic demand quite sharply. All in all, we see stronger rise after the marked uptrend in house prices in 2011.growth now in the mainland economy than we did in De- Meanwhile, the rate of increase in house prices shouldcember. The indirect effects of the Euro-area crisis ap- slow down somewhat this year.pear to be less dramatic than feared in December. The fi-nancial markets have calmed down and as a result, the Oil investment looks set to pick up by even more than werisk of a major setback has declined. Consumers and expected in December. Capacity problems will probablybusinesses seem to be less affected by the turmoil than be the key determinant of how high the actual growthwe believed three months ago. rate ends up being. We now also see higher growth in oil investment in 2013 than we did in December.Consumers more bullish in 2012A high savings ratio, fairly strong employment growth, Weak exportslow interest rates and prospects of solid real wage growth Exports of goods from the mainland economy look set topoint to robust consumption growth in 2012. Last year show a weaker trend than we expected before Christmas.consumer spending growth was surprisingly weak, prob- But the much better outlook for exports of services willably due to significant uncertainty about the economic limit the decline in mainland exports. Meanwhile, withsituation. However, in January the consumption of goods solid growth in domestic demand import growth will out-rose sharply. We are aware of the risk involved in draw- strip export growth by a wide margin. Still, on the backing conclusions on the basis of one set of monthly data, of the markedly higher oil prices the scene is set for abut the pick-up in January could be an indication that significant increase in the current account surplus.consumption growth is on the increase. Also the confi-dence indicators reflect growing optimism. We have Slightly tighter labour markettherefore sharply revised up our forecast for consumption With robust domestic demand growth total output inthis year and maintain our projection of solid growth also Norway will also grow quite considerably. And asNorway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2008 (NOK bn) 2009 2010 2011 2012E 2013EPrivate consumption 1,028 0.0 3.7 2.2 3.0 3.0Government consumption 488 4.3 1.7 1.5 2.0 2.5Fixed investment 542 -7.5 -5.2 6.9 7.7 5.3 - gross investment, mainland 396 -13.2 -2.5 8.2 3.9 4.2 - gross investment, oil 132 2.9 -14.3 10.6 20.0 8.0Stockbuilding* 85 -2.2 1.9 0.0 0.0 0.0Exports 1,197 -4.2 1.8 -1.1 0.1 1.4 - crude oil and natural gas 620 -2.0 -4.8 -4.4 0.0 0.0 - other goods 323 -8.0 2.5 -0.6 -1.5 3.0Imports 755 -12.5 9.9 2.5 4.5 3.9GDP 2,560 -1.7 0.7 1.6 2.2 2.4GDP, mainland 1,863 -1.6 1.9 2.6 2.6 3.0Unemployment rate, % 3.2 3.6 3.3 3.1 3.1Consumer prices, % y/y 2.1 2.5 1.2 1.0 1.8Core inflation, % y/y 2.6 1.4 0.9 1.3 1.6Annual w ages (incl. pension costs), % y/y 4.2 3.6 4.3 3.7 4.0Current account (NOKbn) 254.5 313.6 395.9 489.3 536.5- % of GDP 10.8 12.4 14.6 16.5 16.9Trade balance, % of GDP 11.4 12.4 13.9 16.1 16.6General govt budget balance (NOKbn) 249.6 265.7 410.0 500.0 556.0- % of GDP 10.6 10.5 15.1 16.8 17.5* Contribution to GDP growth (% points)10 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ Norwayproductivity growth is currently relatively weak, we see Strong consumption in Januaryemployment rising sharply this year. The supply of la-bour will also pick up markedly, but not enough to pre-vent unemployment from cautiously edging lower. In2013 we expect stronger productivity growth to put adamper on employment growth. But as labour supplygrowth is also expected to slow, the unemployment rateshould remain largely unchanged.Moderate wage growth and low inflationThis year’s centralised pay talks will most likely result inmoderate pay rises, but against the backdrop of a slightlytighter labour market pay rises agreed locally could ex-ceed the level we envisaged in December. However, dueto sustained NOK strength inflation will remain subdued, Sustained low inflationand we do not see inflation rising until 2013. By thattime the effect of the NOK appreciation will fade andstrong consumer spending growth will likely pave theway for higher margins.Cautious rate hike in 2013With low inflation, moderate wage growth, low interestrates internationally and sustained weak growth for Nor-way’s trading partners, Norges Bank looks set to keep itspolicy rate unchanged this year. Money market rates maystill move slightly down driven by narrower spreads be-tween Norges Bank’s policy rate and money marketrates. In 2013 we expect growth internationally to pickup somewhat. In this environment expectations for inter-est rates will rise and it will become easier for Norges Oil investment risingBank to hike its policy rate without risking further NOKappreciation. Consequently, we expect Norges Bank tocautiously hike rates in 2013.NOK still strongBased on expectations of wider interest rate spreads ver-sus other countries, rising oil prices and growing risk ap-petite the NOK strengthened markedly over the first twoto three months of this year. This was one of the key fac-tors prompting Norges Bank to sanction a surprise ratecut at its meeting in March, a cut that contributed toweakening the NOK somewhat. In our view, EUR/NOKwill continue to trade at fairly strong levels in the yearsahead, but any appreciation beyond current levels willlikely only be for short periods. The pick-up in oil prices Interest rate spreads a key NOK driverwill gradually lose momentum, and Norges Bank willkeep its policy rate at the current levels for about a year.The expected rate hike in 2013 may temporarily causethe NOK to strengthen, but at that time expectations ofhigher interest rates abroad will also have risen. In theevent of strong appreciation of the NOK, Norges Bankhas clearly demonstrated its willingness to respond bycutting rates further. So any sharp strengthening of theNOK will at the very least postpone the expected ratehike in 2013.Erik Bruceerik.bruce@nordea.com +47 2248 444911 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ DenmarkHeading for brighter times Prospect of accelerating growth towards end-2013 again. That potential is further underpinned by the re- lease of early retirement contributions; we estimate this Unemployment has peaked alone to potentially lift consumer spending by about 1% Slowing exports point this year. Housing market the main threat to the economy Surprisingly positive labour market trends Unemployment has fallen steadily over the past fiveThe Danish economy is heading for brighter times. months, and Q4 saw a marginal increase in overall em-Unemployment is declining, consumers are sensing the ployment. Labour market trends have thus been muchdawn of better things, expectations for the future in the more positive than expected. One of the main reasons isindustrial sector are steadily rising and exports are higher no doubt the sharp reduction of manpower in 2008-2009,than ever. Against this background, we expect the Danish which meant that many companies had already adjustedeconomy to expand gradually throughout 2012, primarily their cost levels to a lower level of demand.driven by higher consumer spending and substantialpublic investment. Into 2013 the upswing should become However, another reason for the falling unemploymentmore broadly based on the back of growing demand from could also be the mild winter, which permitted a relative-other countries and higher domestic investment activity. ly high activity level in for instance the construction sec-All in all, this should strengthen growth in the Danish tor. We therefore expect both unemployment and em-economy from 1¼% this year to 1¾% in 2013. ployment to remain largely unchanged towards mid- 2012. By that time the economy will have picked upMajor potential among households enough steam to trigger a significant rise in employment.Despite the crisis, households have in recent years expe- So by end-2013 we expect the number of full-time un-rienced a long period of sharply increasing disposable in- employed to have dropped by around 5,000 from the cur-comes (as a result of tax breaks and rapidly falling inter- rent level.est rates). However, the improvement in their purchasingpower has not been channelled into rising consumption, Slowing exportsbut into markedly higher savings. Therefore today there In terms of current prices, Danish exports are at an all-is huge potential for rising consumer spending among time high. Over the past year, this improvement hashouseholds. mainly stemmed from emerging markets; the demand for Danish products from the BRIC countries alone has risenWe expect households to gradually step up spending to- by more than 20%.wards the end of 2013 as rising employment, a stabilisa-tion of the housing market and sustained very low inter- In 2012 we expect Danish exports to improve further –est rates instil the necessary confidence in consumers that although growth rates will be considerably lower than inwill allow them to start reducing their savings ratio 2011 when export volumes swelled by 7.0%. One of theDenmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2008 (DKKbn) 2009 2010 2011 2012E 2013EPrivate consumption 840 -4.2 1.9 -0.2 1.2 1.7Government consumption 465 2.5 0.3 -0.7 0.5 0.5Fixed investment 365 -13.4 -3.7 0.3 2.7 2.5 - government investment 33 4.6 6.9 8.0 7.0 2.0 - residential investment 98 -16.9 -9.0 8.9 1.7 1.7 - business fixed investment 234 -15.8 -2.8 -11.9 2.1 3.0Stockbuilding* 15 -2.0 0.9 0.3 0.0 0.0Exports 959 -9.8 3.2 7.0 2.5 3.5Imports 904 -11.6 3.5 5.3 2.6 3.3GDP -5.8 1.3 1.1 1.2 1.7Nominal GDP (DKKbn) 1,753 1,668 1,755 1,789 1,857 1,927Gross unemployment rate, % 4.9 6.2 6.1 6.1 5.9Gross unemployment level, 000 persons 129.0 164.9 162.3 161.1 157.5Consumer prices, % y/y 1.3 2.3 2.8 2.4 1.7Hourly earnings, % y/y 3.0 2.3 1.8 1.7 1.9Nominal house prices, one-family, % y/y -12.0 2.5 -3.5 -5.6 0.9Current account (DKKbn) 54.6 96.9 115.8 95.0 98.0- % of GDP 3.3 5.5 6.5 5.1 5.1General govt. budget balance (DKKbn) -47.4 -41.0 -85.0 -42.5- % of GDP -2.8 -2.7 -2.3 -4.6 -2.2Gross public debt, % of GDP 41.5 43.4 46.5 45.0 45.5* Contribution to GDP growth (% points)12 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ Denmarkreasons is that the important Swedish market will weak- Major spending potential among householdsen. But the ongoing public budget tightening in manyother European markets will also curtail Danish exports,which we expect will grow by “a mere” 2.5% this year.Rebound in investment activityAs part of the government’s plan to kick-start the Danisheconomy, public investment projects to the tune of al-most DKK 11bn and DKK 8bn will be brought forwardto 2012 and 2013, respectively. Public investment activi-ty therefore looks set to accelerate further in the comingyears from an already historically high level. This pick-up will also help lifting private business investment fromthe currently very low level.Housing market under pressure Unemployment has peakedThe price declines in the Danish housing market have ac-celerated again in recent months. Measured relative tothe absolute peak in late 2007, prices have now plungedmore than 20%. Despite the likelihood of further declinesnear term, we expect house prices to stabilise towards theend of this year. Viewed in a historical perspective,house prices are thus back at the long-term equilibriumlevel. Coupled with the prospect of gradually risinggrowth and sustained very low interest rates, this sug-gests that house prices will begin to stabilise towards theend of the year.The prospect of stabilising house prices means that fixedresidential investment will continue the tentative upturn House prices back at “fair” levelseen since the beginning of 2011. Housing market activi-ty thus looks set to make a positive net contribution togrowth in the Danish economy in the coming years.Although our baseline scenario incorporates a stabilisa-tion of house prices towards end-2012 it cannot be ruledout that house prices for some time will drop considera-bly below the calculated equilibrium level – like for ex-ample during the housing market crisis in the early1990s. If a similar situation arises in the Danish housingmarket, it will hit the Danish economy through a nega-tive wealth effect for households and stricter collateralrequirements from mortgage lenders.In case house prices drop for example by another 20% Decoupling between employment and house pricesfrom current levels, this will viewed in isolation weakenconsumer spending by 2% points, reduce employment by20,000 persons and ultimately weaken GDP by 1.1%point. Viewed in this perspective, there is no doubt thathousing market trends will be crucial for the Danisheconomy going forward.Helge J. Pedersen, Global Chief Economisthelge.pedersen@nordea.com +45 33333126Jan Størup Nielsenjan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333317113 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 13. 13. ■ FinlandNo recession – but subdued growth continues The economic outlook has improved Exports to recover in H2 2012 Finnish goods exports contracted more than we expected Exports will recover in H2 2012 in Q4 2011 – 9% from the previous quarter. This plunge No significant slowdown in consumer price inflation will most likely remain temporary. In our view, the only reason for it was the exceptionally poor export data in Public sector deficit is decreasing October. After that, the monthly export volumes have recovered and even increased slightly. Thus, we expectWe have raised our growth forecast of the Finnish exports to rebound to the level seen in the autumneconomy to 0.5% for 2012 and to 2% for 2013. Slow already in Q1 but contract thereafter again in line with agrowth will slightly weaken employment this year, slightly downward trend. Beginning from H2 2012, werestrain the accrual of tax revenue and make it more expect a renewed recovery in international demand and adifficult to narrow the public sector financial deficit. We gradual increase in exports. This view is supported by theestimate that the unemployment rate will increase to 8% fact that the decline in new orders in the manufacturingon average in the forecast period. industry is already showing signs of stopping. The first export sectors to recover are raw materials andThe Finnish government is planning actions – both tax production supplies, while the recovery of investmenthikes and expenditure cuts – to improve the public sector goods will take longer.fiscal stance and reduce the long-term sustainability gap.We do not foresee a quick and significant fiscal policy Trade balance and current account remain in deficittightening. In 2011 the Finnish trade balance showed a deficit for the first time in two decades. Due to the dim export outlook,Growth initially leaning on households we expect the deficit to persist for at least the forecastSubdued growth hangs this year on domestic demand and period. In relation to the value of total production, weon increased consumption in particular. In 2013 net estimate the deficit to be 1% this year and 0.5% in 2013.exports will also grow with the recovery of the most The current account deficit is smaller, as it is supportedimportant export areas and boost the economy in addition by the surplus of transfers and factor income.to domestic demand. In Finland, economic activity willecho Europe, meaning that it is expected to dampen in Private consumption growth to slow down markedlyH1 2012 and start picking up again in H2 2012. There is Private consumption soared in 2011 although thestill a risk of a new recession, but we believe the risk has purchase power of households was undermined by thediminished, even though Sweden, which has a similar quicker-than-usual rise of 3.4% in consumer prices. Twoproduction structure, is already in a downturn. The major factors supporting the increased consumption wereforecast assumes that the Finnish economy will also strong wage and salary growth boosted by improvedcontract, but only in Q2 2012, which is when the employment, and the significantly decreased householddownturn in the Euro area will bottom according to our savings rate. This year, there will be less factorsestimate. promoting private consumption, slowing its growth downFinland: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2008 (EURbn) 2009 2010 2011 2012E 2013EPrivate consumption 96 -2.7 3.0 3.3 1.4 1.9Government consumption 42 1.1 0.2 0.8 0.3 0.5Fixed investment 40 -13.3 2.6 4.6 -1.0 0.6Stockbuilding* 2 -1.9 0.9 1.3 0.0 0.0Exports 87 -21.5 7.8 -0.8 -0.3 5.7Imports 80 -16.4 7.7 0.1 0.1 4.8GDP -8.4 3.7 2.9 0.5 2.0Nominal GDP (EURbn) 185.7 172.5 179.7 191.6 196.6 204.2Unemployment rate, % 8.2 8.4 7.8 8.0 8.0Industrial production, % y/y -22.8 10.4 1.9 -2.0 3.0Consumer prices, % y/y 0.0 1.2 3.4 3.0 2.5Hourly w ages, % y/y 4.0 2.6 2.7 3.8 3.0Current account (EURbn) 3.4 2.5 -0.8 -1.2 -0.4 - % of GDP 2.0 1.4 -0.4 -0.6 -0.2Trade balance (EURbn) 3.0 2.5 -1.0 -1.9 -1.1 - % of GDP 1.7 1.4 -0.5 -1.0 -0.5General govt budget balance (EURbn) -4.3 -4.6 -0.9 -0.4 0.2- % of GDP -2.5 -2.6 -0.5 -0.2 0.1Gross public debt (EURbn) 75.0 87.0 93.0 98.0 102.5- % of GDP 43.5 48.4 48.5 49.8 50.2* Contribution to GDP growth (% points)14 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 14. 14. ■ Finlandto little less than 1.5%. Slow economic growth will Economic sentiment points to weaker growthreduce employment somewhat and hinder wage sumgrowth, which is fully dependent on higher earnedincome. Growth is also supported by pensions, whichwere raised more than usual at the turn of the year. Dueto the continued quick rise in consumer prices, thepurchasing power of households will improve only alittle in real terms. As there is now less room forreducing savings, we estimate that the savings rate willcontinue to decrease only slightly.Only small changes in investment likelyThe short-term investment outlook is a little brighter thanwe estimated in December. Housing starts indicate thatconstruction volumes will remain high at least until the … but US PMI suggests a recovery round the cornerautumn. However, we expect construction to contract inH2 2012 and also slow down investment growth in 2013.Growth in machinery and equipment investmentoutperformed growth in total production in 2011. Due tothe decreased industrial capacity utilisation rate, we alsoexpect machinery investment to contract and not pick upagain until late 2012.Inflation to remain relatively highThe rise in consumer prices continued to be a little above3% in January–February 2012, which is only slightly lessthan in 2011 on average. The rise was based on severalcommodity tax increases implemented at the turn of theyear and some seasonal factors. In 2012 the price risewill be curbed by lower mortgage rates and decreasing Exports may not fall much longerhousing prices. However, there will also be upwardpressure from the weaker euro and import prices.Consequently, our estimate is that consumer prices willrise 3% in 2012 and 2.5% in 2013.Slower decrease in public sector deficitThe public sector financial deficit shrank more thanexpected last year and was 0.5% relative to totalproduction. The deficit of central government financeswas expected to be the biggest challenge, but itcontracted heavily to below 3%. Due to subdued growthin the coming years, the decrease in the public sectordeficit will be slower. The deficit is estimated to decreaseto 0.2% of GDP in 2012 and turn into a small surplus in2013. Central government borrowing will raise the public Retail sales are expected to weaken furtherdebt to about 50% of total production.Pasi Sorjonenpasi.sorjonen@nordea.com +358 9 165 5994215 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 15. 15. ■ USAEvery silver lining has a cloud Slowly towards self-sustaining upswing number of foreclosures, this is expected to lead to further price declines near term. The decline in house prices is Economy to hit soft patch later this year … expected to contribute to a modest upward correction in … before a renewed pick-up in 2013 households’ propensity to save, which has actually trend- ed lower over the past year. The Fed is bluffing – tightening to begin in late 2013 Secondly, we expect consumers and businesses to beSlowly towards self-sustaining upswing more cautious in terms of spending and investing laterThe recovery of the US economy is expected to continue this year when attention focuses more sharply on the fis-during the entire forecast period, and towards the end of cal policy outlook in 2013.2013 it is expected to be strong enough to be called self-sustaining. At this time the central bank is therefore like- Under current law, we estimate that the fiscal drag willly to allow itself an exit from its very lenient monetary amount to a massive 4½% of GDP in 2013 as the tempo-policy. But before we get this far, the economy must rary payroll tax cut, the extended unemployment benefitsovercome several hurdles, which are likely to slow down as well as the Bush tax cuts from 2001 and 2003 are allthe recovery later this year. But it should only be a tem- set to expire and the scheduled across-the-board spendingporary soft patch. The reason is that employment has cuts in the debt ceiling deal are initiated.now picked up to a degree that provides some protectionagainst the headwind that seems to be replacing the latest Fiscal tightening of this magnitude could easily trigger atailwind from the unusually mild winter weather and new recession. But we do expect politicians to agree oncecompanies’ brief inventory build-up. The latter contrib- again to extend most of these otherwise expiringuted almost 2% point to GDP growth of 3% in Q4 last measures into 2013. But in light of the November elec-year. tions a sudden end to the political gridlock in Washing- ton seems rather unlikely. And because policy makersFirstly, housing prices are estimated to decline by an ad- have so much on their plate, it is unlikely that a fiscalditional 5% this year followed by stabilisation in 2013 shock can be completely avoided in the lame duck ses-and then slow recovery. This will correspond to an over- sion of Congress in November and December 2012. Be-all drop in average national house prices of almost 40% cause of this risk we expect households and businesses tofrom the peak in early 2006. turn more cautious later this year, awaiting future policy changes.House prices admittedly seem to be close to “fair value”and housing affordability has risen markedly. But the Thirdly, high oil prices are also expected to slow downmarket is still characterised by a massive excess supply growth slightly in coming months. Petrol prices areof homes, and the ability of many households to qualify quickly approaching USD 4 per gallon – a level whichfor a mortgage is still keeping demand at historically low just under a year ago turned out to adversely affect con-levels. Coupled with an expected acceleration in the sumer spending. We do not think that the low level ofUSA: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2008 (USDbn) 2009 2010 2011E 2012E 2013EPrivate consumption 10,035.5 -1.9 2.0 2.2 1.8 2.0Government consumption and investment 2,878.1 1.7 0.7 -2.1 -1.4 -0.9Private f ixed investment 2,128.7 -18.8 2.6 6.7 5.9 6.0 - residential investment 472.4 -22.2 -4.3 -1.4 6.3 7.1 - equipment and sof tw are 1,070.0 -16.0 14.6 10.2 6.7 6.0 - non-residential structures 586.3 -21.2 -15.8 4.4 2.7 4.6Stockbuilding* -41.1 -0.8 1.6 -0.2 0.2 0.1Exports 1,846.8 -9.4 11.3 6.8 4.5 6.4Imports 2,556.5 -13.6 12.5 4.9 2.8 5.6GDP -3.5 3.0 1.7 2.0 2.2Nominal GDP (USDbn) 14,291.6 13,938.9 14,526.6 15,094.4 15,707.5 16,293.8Unemployment rate, % 9.3 9.6 9.0 8.2 7.6Industrial production, % y/y -11.2 5.3 4.2 2.9 3.3Consumer prices, % y/y -0.3 1.6 3.1 2.5 1.9Consumer prices ex. energy and f ood, % y/y 1.7 1.0 1.7 2.1 2.0Hourly earnings, % y/y 2.7 1.8 2.0 2.0 2.2Current account (USDbn) -376.6 -470.9 -473.4 -471.2 -570.3 - % of GDP -2.7 -3.2 -3.1 -3.0 -3.5Federal budget balance (USDbn) -1,412.7 -1,293.5 -1,300.0 -1,200.0 -900.0- % of GDP -10.1 -8.9 -8.6 -7.6 -5.5Gross public debt, % of GDP 87.6 95.2 99.5 107.1 112.7* Contribution to GDP growth (% points)16 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS
 16. 16. ■ USAnatural gas prices will offset much of the increase in oil US economy to hit a temporary soft patch in 2012…and gasoline prices, because expenditure on natural gas isonly one-ninth of expenditure on oil and oil products.Lastly, the recovery of the US economy is expected to betemporarily impeded by the continued recession in theEuro area, which is not likely to be over until Q3 2012.Overall, this means that after GDP growth of 3% in Q4last year, we expect growth of 2% in H1 2012 and 1½%in H2 2012 (annualised), corresponding to a growth rateof 2% for the full year. In step with the fading of thegrowth-curbing factors this year, economic growth isprojected to pick up to 2.2% in 2013 as a whole, which isconsidered to be in line with the long-term growth poten- … partly because “taxmageddon” looms in 2013tial of the economy.Unemployment to stall at high levelThe US labour market has clearly been one of the brightspots lately. Employment has risen by almost 250,000 onaverage over the past three months. And unemploymenthas dropped to 8.3% – which is 0.7% point lower than ayear ago and markedly below the 2009 peak of 10%.But we doubt that labour market progress will remainquite so rapid. First, we estimate that the mild weatherhas cumulatively added about 120,000 to the level ofemployment over the past three months, and this boostshould soon start to unwind. But even apart from weatherissues, the recent strength in the labour market seems out Fortunately, the labour market has turned a corner…of line with other measures of activity. Thus, GDPgrowth seems to be tracking 2% in the current quarter.Such a pace is below the economy’s longer-term poten-tial and well below the rates needed to sustain the recentpace of job growth. Against this background and becauseof recent evidence that labour force participation has fi-nally stopped falling, we expect the unemployment rateto fall only marginally further in the remainder of theyear. Thus, our end-2012 unemployment rate forecast is8%, while the end-2013 forecast is 7.5%.Fed: more easing before tightening?With economic slack persisting and inflation pressuresfading we think that the Fed will announce further easing … and the deleveraging process has slowed downbefore the end of Q2 when Operation Twist concludes,possibly choosing to sterilise the liquidity impact of anyadditional asset purchases via reverse repos. Longer out,however, we believe markets will cease to believe in theFed’s commitment to keep rates on hold until at least late2014. Even given our somewhat weaker growth outlookcompared to the Fed’s current projections the centralbank’s commitment looks rather unlikely to us, given itspast reactions to growth and inflation. Thus, we believethe economic environment will lead to the start of Fedtightening in late 2013.Johnny Bo Jakobsenjohnny.jakobsen@nordea.com +45 3333 617817 EKONOMISKA UTSIKTER │MARS 2012 NORDEA MARKETS

×