Nordea CSR Rapport

1,427 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nordea CSR Rapport

 1. 1. Samfundsansvar i Nordea
 2. 2. Vi vil bidrage til og understøtt e en bæredygtig fremtid for kommende generationer.2 Samfundsansvar i Nordea
 3. 3. Ansvarlig långivning Som den største bank i Norden har vi også nogle af Kreditbeslutninger er baseret på, at kundernes adfærd Nordens største virksomheder som kunder, og de er er i overensstemmelse med ERAT og SPRAT, og hvis man involveret i mange store projekter både i deres hjemland giver forkerte oplysninger eller tilbageholder oplysninger, og i udlandet. Vi ved, at en miljømæssig, social eller vil det få juridiske konsekvenser. Det er et centralt aspekt politisk risiko også udgør en kreditrisiko. i vores kreditproces, at de fleste analytikere arbejder med Kreditgivning i Nordea tager højde for miljømæssige, en bestemt branche, som de har indgående kendskab til. sociale og politiske risici og omfatter processer og metoder til at identificere og analysere risici. Bestyrelsen Projektfinansiering har vedtaget to koncerndirektiver, der indeholder etiske Projektfinansiering er en finansieringsform, hvor lån- og juridiske principper samt praktiske retningslinjer. giveren primært ser på indtægterne fra det enkelte projekt Vi har også branchespecifikke politikker for papir- både som en kilde til tilbagebetaling og som sikkerhed. masse og papir, energi med undergrupperne el, olie og Projektfinansiering bruges ofte til store projekter som gas, olierelaterede serviceydelser og vedvarende energi, fx kraftværker, papirfabrikker, miner eller transport- telekommunikation, fly, shipping, ejendomme, fiske- infrastruktur, hvor flere parter indgår i et samarbejde om opdræt, hedgefonde og kapitalfonde. projektudvikling og/eller finansiering. Store og komplekse projekter indebærer også mere komplekse risici, her- Miljømæssige, sociale og politiske risici under sociale og miljømæssige risici. I Nordea er det Det vigtigste værktøj til at identificere miljømæssige enheden Export and Project Finance, der er ansvarlig risici er Environmental Risk Assessment Tool (ERAT). for projektfinansiering. I 2007 tilsluttede Nordea sig Formålet med ERAT er at inddrage miljørelaterede risici i de såkaldte Equator Principles (EP) - en global frivillig forbindelse med udlån til erhvervsvirksomheder og at standard for finanssektoren med det formål at identi- udarbejde en miljømæssig risikoprofil, der også omfatter ficere og håndtere sociale og miljømæssige risici i risikoen for klimaforandringer. For at forbedre hånd- forbindelse med projektfinansiering. Standarden er teringen af CSR-risici ved kreditgivning til virksomheder baseret på International Finance Corporations (IFC) har Nordea udviklet et supplerende værktøj, Social and retningslinjer for miljømæssigt og socialt ansvarlig Political Risk Assessment Tool (SPRAT), som vi har brugt finansiering. Analytikerne og andre relevante medar- siden 2009. Nordeas risikodefinitioner er baseret på bejdere er uddannet i at anvende disse procedurer og almindeligt accepterede internationale standarder fra værktøjer. Medarbejderne opdateres og får mulighed Verdensbanken og FN’s Global Compact. Alle kunder for videndeling ved årlige interne seminarer. gennemgås mindst en gang om året. Ved hjælp af ERAT og SPRAT undersøger vores kreditanalytikere, om kunderne overholder kravene vedrørende miljømæssige og sociale risici. Nordea underskriver Baltic Sea Commitment Østersøen er et af verdens mest forurenede have. – Vi ligger alle tæt ved Østersøen og føler et ansvar for at På topmødet Baltic Sea Action Summit 2010 i Helsinki støtte initiativet i forbindelse med Baltic Sea Action-topmødet, forpligtede Nordea sig til at bidrage til at redde det. siger Aila Aho, leder af Export and Project Finance. Topmødet samlede virksomheder, stats- og regerings- Nordea donerer tid og viden chefer, repræsentanter for lokalsamfund, frivillige organisa- Nordeas specialister i eksport- og projektfinansiering afgør, tioner og internationale organisationer fra landene omkring hvilken type finansiering der er bedst egnet til projekter, Østersøen, som er Nordeas hjemmemarked. Samtlige der kan bidrage positivt til miljøet i Østersøen, og kan også deltagere på mødet forpligtede sig til at gøre en indsats. hjælpe med at arrangere finansiering.Læs mere: http://www.bsas.fi/commitments/all-commitments Samfundsansvar i Nordea 3
 4. 4. Antikorruption Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er et væsentligt rapporteres til Group Operational Risk Management, ansvar, der kræver fastlagte politikker og forretningsgange. som hvert år udarbejder en risikooversigt for hele Desuden skal medarbejderne have de fornødne forudsæt- koncernen. ninger for at håndtere kunder korrekt. For at kunne overholde love, forordninger og interne politikker er det nødvendigt at have relevante planer og Nordea spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af økonomisk politikker for de specifikke områder og at følge op på kriminalitet. Det er alle bankers ansvar. Globale regler og forretningsgangene. Nordea har omkring 130 risk and EU-forordninger til at bekæmpe finansiering af terrorisme, compliance-medarbejdere. De hjælper deres enheder narkotikakarteller og menneskehandel er blevet betydeligt med at agere i overensstemmelse med alle gældende love, mere omfattende de senere år. Nordeas etiske retnings- regler, retningslinjer og standarder og samtidig overholde linjer og retningslinjer for etisk korrekte forretnings- principperne om integritet og etisk forretningsadfærd. forhold skal sikre korrekt forretningsmæssig adfærd og indeholder regler om fx antikorruption, bestikkelse og Medarbejdere undervises i compliance konkurrenceforhold. Forebyggelse af hvidvask indgår i vores uddannelses- Hver enhed i Nordea har selv ansvaret for at identifi- program for antikorruption, både i form af e-læring og cere, vurdere og mindske deres egne operationelle risici. egentlig undervisning. Alle nye medarbejdere i filialerne Det sker ved hjælp af en særskilt metode til selvevaluering og nye ledere skal undervises i emnet. Derudover af risici (Risk Self Assessment), hvor enheden identificerer, underviser risk and compliance-medarbejdere i bekæm- vurderer og træffer beslutning om tiltag, der som mini- pelse af korruption og hvidvask. I 2010 underviste vi mum skal reducere enhedens tre største risici. Disse risici omkring 11.000 medarbejdere og ledere.4 Samfundsansvar i Nordea
 5. 5. Ansvarlige afkastAnsvarlige investeringer og god ESG-analyse – at identificereselskabsledelse i Nordeas investeringsfonde bæredygtige virksomhederVores arbejde på dette område begyndte i 2007. Ved at I 2010 udviklede vi vores egne kriterier og metoder forunderskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer ESG-analyse. Vi anvender en tilgang, hvor vi tilvælger(UNPRI) har vi forpligtet os til at indarbejde miljø, virksomheder. Analysen vurderer virksomhedernessociale forhold og aktivt ejerskab (environmental, social overordnede håndtering af væsentlige ESG-forhold samtand governance, ESG) i vores investeringsanalyser og deres strategiske tilgang til disse. Analysen søger at kort-beslutningsproces samt i vores politikker og forretnings- lægge best practice og finde virksomheder med ansvarliggange for ejerskab. forretningsførelse og/eller med produktion af bæredygtige I februar 2010 vedtog vi en ny strategi for ansvarlige produkter. Vores interne analyse fokuserer primært påinvesteringer. Strategien bygger på dybdegående ESG- virksomheder i Norden, da det er vores hjemmemarked.analyse og dialog samt på udviklingen af en række nye, For globale virksomheder bearbejder og vurderer vi ESG-moderne produkter, hvor ESG-aspekter udgør en naturlig analyser udarbejdet af vores eksterne samarbejdspartnerdel af investeringsprocessen. En anden del af den nye MSCI Inc.strategi er at øge kommunikationen om, hvilke resultaterder opnås, og om vigtige begivenheder i Nordea. Vores dialogproces For at understøtte strategien er der etableret et særligt Nordea lægger vægt på at føre dialog med virksomheder,team, Responsible Investment and Governance. Teamet hvor det er konstateret, at de har overtrådt internationalehar flere års erfaring på området og blev i 2010 kåret som konventioner om miljø, menneskerettigheder, arbejds-det bedste team i den svenske ESG-sektor af Financial tagerrettigheder og forretningsetik. Vi er i øjeblikket iHearings. Medlemmerne af teamet forbedrer løbende dialog med 16 virksomheder verden over, som overtræderderes kompetence via månedlige seminarer og deltagelse disse normer.i eksterne kurser som fx SA8000. Vi lægger også vægt på en proaktiv dialog med de største virksomheder, og ofte møder vi virksomhedernesFundamentet repræsentanter personligt. Nordeas komite for ansvarligeSiden Nordeas politik for ansvarlige investeringer blev investeringer gennemgår listen over de virksomheder,indført i 2007, er alle vores fonde og porteføljer blevet vi er i dialog med. Komiteen bestemmer niveauet forgennemgået to gange om året for at identificere virksom- dialogen, og om en virksomhed evt. skal udelukkes fraheder, der overtræder internationale normer inden for Nordeas egne fonde. Når en virksomhed ikke længere ermiljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og involveret i brud på internationale konventioner, fjernesforretningsetik. Politikken for ansvarlige investeringer den fra listen over udelukkede virksomheder.omfatter alle investeringsfonde, bortset fra funds-of-funds, der investerer i eksterne fonde, og eksternt forvaltedefonde. Nordea investerer ikke i virksomheder, der erinvolveret i fremstillingen af ulovlige våben. Udelukkelseaf virksomheder er den sidste udvej, når overtrædelserneer alvorlige, og virksomhederne ikke vil ændre ellerforbedre deres adfærd.
 6. 6. Positive kundeoplevelser Positive kundeoplevelser er en af Nordeas værdier og fire nordiske lande hver anden uge. Kundeservicechefen noget, som hele organisationen stræber efter at skabe. behandler klagesager og sender feedback videre til de Uddannelse, forretningsgange, politikker og udvikling relevante områder med henblik på ændring eller udvikling understøtter alt sammen denne værdi. af vores serviceydelser. Der er tilsvarende processer i landene uden for Norden. Nordeas årlige undersøgelse af kundetilfredsheden (CSI) bruges til at måle både vores evne til at skabe Udvikling af serviceydelserne positive kundeoplevelser og vores resultater i forhold til Nordea lægger vægt på, at de mest grundlæggende de væsentligste konkurrenter. I 2010 svarede 126.000 produkter og serviceydelser er kendetegnet ved tilgænge- kunder på spørgsmål om Nordea, hvilket gav værdifuldt lighed, gennemsigtighed og enkelhed både for kunder og input til forbedringer. De primære fokusområder var medarbejdere. Vi tester nye arbejdsgange og produktkon- proaktivitet, kvaliteten i kundemøderne, servicen generelt cepter i såkaldte ’live labs’ for at sikre gennemsigtigheden og kvaliteten i rådgivningen. i vores tilbud. Undersøgelsen er tilrettelagt sådan, at hver filial og Vores telefonbank er en tjeneste, som kunder med hvert afdelingsområde kan se, hvor de stå, og opfølgning nedsat funktionsevne kan benytte, men da vi altid søger og handlingsplaner er obligatoriske. Kundetilfredsheden at blive bedre, arbejder vi også på at udvikle yderligere er fortsat stigende, især blandt relationskunderne. Det funktioner til Nordeas netbank. Disse skal frem for alt er den væsentligste faktor bag tilgangen af nye kunder. forbedre muligheden for synshæmmede for at foretage I 2010 bød vi mere end 200.000 nye fordel+ og private bankforretninger over nettet. Netbanken i Sverige er fx banking-kunder velkommen i Nordea. udstyret med en ’talende kortlæser’, en sikkerhedsløsning, der gør det nemmere for synshæmmede at gå på net- Reaktion på feedback bank. Nordea gennemfører løbende usability tests og Mens kundetilfredshedsundersøgelsen finder sted en har et specialistteam, der arbejder med at forbedre gang om året, rapporterer vores kundeservicechefer i de tilgængeligheden.6 Samfundsansvar i Nordea
 7. 7. Det er mennesker,det handler omNordea opmuntrer sine medarbejdere til at udvikle sig kultur. Muligheden for at arbejde i udlandet og i for-og have balance i livet. Denne indstilling formidles til skellige stillinger er populær blandt unge medarbejdere.alle ledere, bl.a. gennem Nordeas lederuddannelse. Vores traineeprogram er meget eftertragtet, og deltagerne i programmet er garanteret et fast job.Balance i livetNordea ved, at en sund forretning og et værdibaseret Lighedarbejdsmiljø skaber positive resultater. Med fokus på Nordea vil fremme lighed i koncernen og give alle med-sundhed søger vi at identificere og styrke de faktorer, arbejdere de samme muligheder. Alle ledige job slås opder sikrer et sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. på intranettet. Når lederstillinger besættes, skal mindst I Nordea anerkender vi, at mennesker har forskellige en ud af de tre sidste kandidater være en kvinde. Flerebehov i forskellige stadier af livet, og at det er vigtigt, at og flere mænd tager forældreorlov, men ligesom ider er en god balance mellem arbejde og fritid. samfundet som helhed er dette et generationsspørgsmål. Det sikrer vi på forskellige måder under hensyntagentil lokale forhold, regler og bestemmelser. Vi søger at Sikkerhedskabe fleksible arbejdsbetingelser i det daglige. Vi til- Det største sikkerhedsproblem i en bank er truslen ombyder medarbejderne adgang til sundhedstjenester samt væbnet røveri i filialerne. Nordea tager forholdsreglergunstige betingelser for orlov. ved at holde obligatoriske kurser for alle filialer, og der er forretningsgange for, hvordan medarbejderne skalMulighed for at udvikle sig og vokse forholde sig ved et røveri. Der er også procedurer for,Nordea tilbyder mange forskellige muligheder for karriere- hvordan man støtter de ramte medarbejdere. I Sverigeudvikling i koncernen. Alle medarbejdere har en årlig er der fx en støttegruppe af kolleger, der er blevetudviklingssamtale, der handler om karrieremål, udvikling uddannet og er parate til at tage ud til de filialer, der harog motivation samt forretningsmål. været ude for røveri. De arbejder sammen med psykolo- Mobilitet på tværs af grænserne og udstationering ger om at give den nødvendige støtte til kollegerne.bidrager til øget jobrotation og kompetenceudvikling.Det styrker også Nordea som virksomhedsborger og vores Samfundsansvar i Nordea 7
 8. 8. Hvordan vi driver vores virksomhed Vi vil drive vores forretning ansvarligt. Enheden Property papirforbrug med 50 pct. (ton/ fuldtidsmedarbejder). & Premises arbejder intensivt for at forbedre systemet for Vi har en række team, der arbejder med disse områder, rapportering af miljøindikatorer. Medarbejdernes daglige og resultaterne for 2010 er lovende. vaner ændrer sig, i takt med at miljøbevidstheden stiger. Nordea har grønne certifikater, Renewable Energy Certificates (RECS), der viser, at al den el, vi bruger i Vores interessenter forventer, at vi driver vores forretning Norden, stammer fra vedvarende energikilder. på en miljøvenlig måde. I 2009 opstillede vi mål for at I efteråret 2009 fik Nordeas 14 hovedkontorsbyg- reducere vores CO2-udledning frem til 2016. Mere ninger i København, Helsinki, Oslo og Stockholm tildelt specifikt skal Nordeas energiforbrug reduceres med LEED-certifikat (Leadership in Energy and Environ- 15 pct. (MWh/fuldtidsmedarbejder), interne rejser med mental Design). I 2010 fortsatte vi arbejdet, og vores 30 pct. (rejser/fuldtidsmedarbejder), det eksterne filial Panorama Tower i Espoo i Finland fik som den første papirforbrug med 50 pct. (ton/kunde) og det interne i Europa kommercielt LEED-certifikat. Mindre rejseaktivitet skåner miljøet og sparer tid og penge Internationale virksomheder har typisk omfattende rejse- som arbejder med Nordeas tekniske infrastruktur. aktivitet. Nordea bruger moderne teknologi for at reducere Målet er at reducere rejseaktiviteten med 30 pct. antallet af forretningsrejser, og virtuelle møder reducerer mellem 2008 og 2016. både miljøpåvirkningen og sparer tid og penge. Det tekniske udstyr til videomøder spiller en vigtig rolle. – Nordea er nødt til holde møder på tværs af grænser, men Selvom Nordea endnu ikke har mærket den fulde effekt af vi behøver ikke altid holde fysiske møder. Vi indkøber nu den nye teknologi, er Dennis Jönsson dog optimistisk: avanceret videokonferenceudstyr og har øget kapaciteten – Vi har virkelig forbedret teknologien, og nu skal vi bare på vores intranet, så vi kan holde videomøder i banken. udbrede brugen i hele organisationen, så vi ændrer adfærd Det har også længe været muligt at holde såkaldte ’live og dermed reducerer rejseaktiviteten, siger han. meetings’ via pc’er med webkamera, siger Dennis Jönsson,8 Samfundsansvar i Nordea
 9. 9. Rette fokus Når vores CSR-arbejde tilrettelægges fremover, ønsker vi at tage vores interessenters forventninger og priorite- ringer i betragtning. Vi gennemførte derfor interessent- dialoger i 2010 ved at sende spørgeskemaer til kunder, medarbejdere, aktionærer, analytikere og offentlige myndigheder. Desuden holdt vi et møde med frivillige organisationer. Interessenterne blev bedt om at vurdere Nordeas seksCSR i praksis fokusområder på en skala fra 1-5 gående fra ’Ikke vigtig’ til ’Meget vigtig’. De identificerede fokusområder var: • Ansvarlig långivning – inddrage sociale ogPolitikker miljømæssige konsekvenser ved kreditgivningNordeas CSR-politikker er baseret på FN’s Global til store projekter.Compact og FN’s Menneskerettighedserklæring. Nordea • Gennemsigtighed og klar information om de finansiellehar to overordnede CSR-politikker - principperne for produkter og serviceydelser, vi tilbyder kunderne.samfundsmæssigt ansvar, som beskriver koncernens • Bæredygtige produkter, fx etiske fonde.værdier og fokus på etisk forretningsadfærd, og de etiske • Foranstaltninger mod hvidvask.retningslinjer. Alle medarbejdere og alle, der arbejder på • Lige muligheder og mangfoldighed (køn, etniskvegne af Nordea, er omfattet af reglerne. De overordnede baggrund, handicap, alder, religion, seksuel observans).politikker understøttes af konkrete regler for at sikre, at • Reduktion af drivhusgasser.principperne efterleves i hverdagen. Nordea har et CSR-sekretariat, der koordinerer og Samstemmende resultaterfremmer CSR-initiativer og øger kendskabet internt til Resultaterne var overraskende ens blandt de forskelligeCSR-emner på koncernniveau. Compliance-funktionen grupper. Samtlige interessentgrupper vurderede Ansvarligsikrer, at vi følger politikkerne og direktiverne. Nordeas långivning og Gennemsigtighed og klar information tilCSR Stakeholder Board, som består af repræsentanter fra kunderne som de to vigtigste områder for Nordea. Detalle forretningsområder og koncernfunktioner, har et tredje valg varierede alt efter interessentgruppe.helhedsperspektiv og træffer beslutning om nye initiativer. På basis af resultatet af interessentdialogerne og voresHver forretningsenhed er ansvarlig for sit eget CSR- egen interne vurdering kommer flere af vores mål til atarbejde med vejledning fra CSR-sekretariatet. Alle større fokusere på kreditprocessen.CSR-initiativer skal godkendes af koncernledelsen. Pågeneralforsamlingen har aktionærerne mulighed for at AA1000SES brugt som standardgive udtryk for deres mening om Nordeas aktiviteter, Interessentdialogen foregik i samarbejde med en uafhæn-herunder arbejdet med CSR. gig tredjepart og i overensstemmelse med en internationalt Nordea har udarbejdet tre CSR-rapporter (2008, anerkendt standard for interessentdialoger (AA10002009 og 2010) i henhold til standarden Global Reporting Stakeholder Engagement Standard).Initiative. Rapporterne kan findes på nordea.com/csr. Samfundsansvar i Nordea 9
 10. 10. Samfundsengagement Fokus på ungdommen Sponsering af unge Bedre finansiel forståelse idrætsudøvere og musikere Nordea tilbyder finansiel uddannelse til skoler i Norden. Nordeas sponsering fokuserer på børn og unge. Det første uddannelsesforløb blev testet i 2010. Uddan- Målet er en bred sponsering inden for sport og musik, nelsen henvender sig til unge i alderen 13-18 år, og målet som kommer mange til gode. Nogle eksempler: er at give dem en grundlæggende forståelse for økonomi I Danmark deltog omkring 8.500 børn i 154 og lære dem at håndtere deres privatøkonomi. håndboldlejre i sommeren 2010. Besøgene på skolerne giver ofte anledning til livlige Gennem Nordea Jean Sibelius-orkester får unge diskussioner om fordele og ulemper ved kontanter og musikere i Finland mulighed for at spille sammen med kort, i hvilke sammenhænge det er ok at låne penge, og professionelle musikere. hvornår man skal undgå det, hvordan man kan spare I Sverige har Nordea været ambassadør for unge penge i det daglige, og ikke mindst hvordan man ved at inden for atletik siden 2006. I 2010 deltog omkring spare op kan købe noget, man rigtig gerne vil have. 20.000 børn i Nordeas atletikskoler. Uddannelsen består af en klassediskussion og forskellige I Norge støtter Nordea Norges Idrettsforbund og opgaver samt en invitation til et opfølgningsmøde, hvor olympiske og paralympiske komité (NIF), den norske man lærer mere. Gennem dette initiativ, som gennem- paraplyorganisation for sport. Organisationen har føres af frivillige medarbejdere, gør Nordea en indsats mere end 2 mio. medlemmer og omfatter ca. 12.000 for lokalsamfundet. Målet for 2011 er at nå 20.000 unge sportsklubber. i hele Norden ved at besøge 1.000 klasser. Coaching af lettiske iværksættere Som følge af den høje arbejdsløshed i Letland ønsker Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn mange lettere at blive iværksættere. Nordea har derfor Nordea er i Sverige medlem af den finansielle koalition åbnet Nordea Business School. til bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn. Der findes Skolen henvender sig til arbejdsløse kunder og andre kommercielle hjemmesider, der mod direkte betaling lettere, der gerne vil starte egen virksomhed. Forløbet leverer børnepornografi. Den finansielle koalition er kører over en periode på seks måneder med undervisere dannet for at gøre det vanskeligere at foretage betalinger fra førende konsulent- og kursusvirksomheder i Letland til sådanne hjemmesider. i samarbejde med Stockholms Handelshögskola i Riga. Koalitionen i Sverige består af banker, det svenske Kurserne er fuldt tegnet og fortsætter indtil videre. rigspoliti, ECPAT Sverige (End Child Prostitution and - Målet er at hjælpe kommende iværksættere i en Trafficking) og kortselskaberne Visa og MasterCard. gradvis proces fra ide til møder med potentielle investorer. Siden koalitionen blev dannet for lidt over et år siden, Forløbet omfatter undervisning, praktisk rådgivning og er antallet af kommercielle hjemmesider, der tilbyder individuel coaching og mentoring og skulle gerne munde børnepornografi, faldet markant, og det samme gælder ud i flere nystartede virksomheder, siger Jana Strogonova, muligheden for at foretage direkte betalinger til sådanne leder af Retail Banking i Nordea i Letland. hjemmesider. Menneskehandel omsætter for milliardbeløb og udgør ifølge FN den tredje mest lønsomme kriminelle aktivitet efter våben og narkotika. Vi vil gerne lære de unge, hvordan de håndterer deres privatøkonomi ved at give dem objektiv information og en masse konkrete eksempler fra hverdagen, siger Anu Numminen, Nordeas forbrugerøkonom i Finland.10 Samfundsansvar i Nordea
 11. 11. Gå til nordea.com/csrfor flere oplysninger og rapporter csr@nordea.com Grafisk design: Bilbao.se
 12. 12. CSR 015 2011.06

×