Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marknadssyn juli 2014

Nordea Marknadssyn juli 2014 - Michael Livijn

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Marknadssyn juli 2014

 1. 1. Global Asset Allocation Strategy Sommarvärme på marknaderna Investment Strategy and Advice Juli 2014
 2. 2. Juli 2014 – sommarvärme på marknaderna • Den stadiga uppgången i aktier har fortsatt. Stödet är fortfarande brett för tillgångsslaget – behåll övervikten. • Allteftersom ekonomierna förbättras behåller centralbankerna sin stödjande penningpolitik. Värderingen är hygglig och en permanent nedgång verkar långt borta. Kortsiktiga risker/hot kommer dock från Irak via högre oljepriser eller om Feds retorik skulle bli mer hökaktig. • Avkastningen i räntemarknaderna blir modest framöver. Det exceptionella rallyt i krediter kan inte fortsätta i nuvarande takt. De mest riskfyllda obligationerna har fortsatt de bästa avkastningsmöjligheterna men även de är mindre attraktiva än förut. Vi rekommenderar att övervikta aktier med fokus på Europa och Japan. Inom långa räntor finner vi bäst potential bland papper med den högsta risken. 2 Källa: Thomson Reuters 0 2 4 6 8 10 12 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Inv. Grade Vinstavkastning, aktier Statsobl. % Den relativa värderingen stöder aktier
 3. 3. Huvudrekommendationer – juli 2014 Aktieregioner: Långa räntor: Europa Övervikt Nordamerika Undervikt Japan Övervikt Sverige Neutral Tillväxtmarknader Undervikt Inom tillväxtmarknader: Asien neutral, Latinamerika undervikt, Östeuropa undervikt Statsobligationer Undervikt Investment Grade Undervikt High yield Övervikt Tillväxtmarknadsobl. Övervikt Tillgångsallokering: Aktier Övervikt Långa räntor Undervikt Korta räntor Neutral 3
 4. 4. TAA Scoreboard – juli 2014 • Aktievärderingen är vare sig billig eller dyr i absoluta termer, medan obligationer med lägre risk är dyra. Kreditspreadarna är mycket låga. • Tillväxtmarknader är billigast, USA dyrast. Värdering • Penningpolitiken förblir stödjande i utvecklade marknader, även om vissa centralbanker börjar minska stimulanserna. • Åtstramningarna i EM börjar närma sig slutet. Penningpolitik & likviditet • Dollarn bör stärkas och yenen försvagas mot euron under 2014. • Tillväxtmarknadsvalutor ger sannolikt blandad utveckling, beroende på bakomliggande fundamentala drivkrafter. Valutor • De flesta investerare är överviktade risktillgångar och ser positivt på tillväxt och vinster. • Känsligheten för besvikelser i det ekonomiska nyhetsflödet är alltså relativt stor. Investerares positionering • Med bättre tillväxt bör vinsterna återfå fart efter ett par års sidledes utveckling. • Vinsterna förväntas öka snabbast i Europa och Japan. Vinster • Global tillväxt stärks. USA, Japan och Europa ser förbättringar. I Kina/tillväxtmarknaderna är bilden blandad. • Globalt är inflationen dämpad och deflation är en oro i Europa. Konjunkturcykeln Övervikt: Aktier, high yield och tillväxtmarknadsobligationer företag Neutral: Penningmarknad Undervikt: Statsobligationer och företagsobligationer (IG) Slutsats 4
 5. 5. 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 MSCI Världen, Sek GS Råvaruindex Statsobligationer Globala high yield Tillväxtm.obl. Korta räntor Stark utveckling överallt – förutom i kontanter • Efter en vinglig start i aktier har första halvåret 2014 genererat förnämlig avkastning över tillgångsklasserna – förutom i kontanter. • Stark och stabil utveckling i obligationer – av alla slag. Lågriskpapper har gynnats av fallande räntor och företags- och tillväxtmarknadsobligationer har även dragit nytta av fallande spreadar. Bara kontanter har gett avkastning nära noll. • Trots olika händelser på den geopolitiska fronten, och vissa frågor kring värderingen, har aktier haft fantastisk senvår. Uppgångarna har varit brett baserade och även eftersläntrarna ligger nu klart på svart. • Nickel och på sistone, olja, driver råvaror högre medan metaller (bas- och ädelmetaller) har haft mer motvind. Bra avkastning i nästan alla tillgångsklasser i år Källa: Thomson Reuters 5
 6. 6. År Längd, dagar Ökning i index 2009-2014 1331 190% 2003-2007 1258 102% 1987-2000 3108 582% 1982-1987 1274 229% 1978-1980 692 62% 1974-1976 497 73% 1970-1973 665 74% 1966-1968 516 48% 1962-1966 914 79% 1957-1961 1042 86% 1949-1956 1789 267% 1942-1946 1021 158% *uppgång utan en korrektion på mer än 20% De längsta sammanhållna rallyna sedan 1940* - S&P 500 prisindex Hur mycket kan aktier stiga? • Den långa, stadiga uppgången i aktier har pågått nästan oavbrutet sedan 2009. Den har rest frågan om hur långt aktier kan gå. Finns det fortfarande utrymme för mer? • Det pågående rallyt är långt och avkastningsmässigt starkt ur ett historiskt perspektiv men inte exceptionellt. Det är dock på sin plats att komma ihåg att fallet innan detta rally var det andra största någonsin. • Men sammataget kommer frågan om hur mycket det finns kvar i detta rally. Men det är inte en anledning i sig självt att bli negativ till aktier. • Det är snarare en varningssignal att investerarnas ovaksamhet har ökat vilket gör marknaderna mer sårbara om det skulle dyka upp oväntat dåliga nyheter. Tredje längsta och fjärde starkaste rallyt i historien Källa: Bloomberg/Nordea 6
 7. 7. Vad tror vi kommer att hända kommande månader? • Aktier: nästan varje central drivkraft ger stöd: den ekonomiska återhämtningen, penningpolitiken, rimlig värdering och vinstutsikterna kommer troligen att driva aktier högre. Dock, sänk avkastningsförväntningarna. • Obligationer: generellt inte en attraktiv värderad tillgångsklass. Viss potential finns i några krediter men lågriskpapper får ett tuffare andra halvår då vi ser högre räntor. • Aktieregioner: vi tycker fortsatt att den bästa relativa avkastningen finns i Japan och Europa på bättre vinstpotential. USA får det svårare att öka redan rekordhöga vinster men ger stabilitet till ett pris medan tillväxtmarknader är en blandad påse, för att uttrycka det milt. • Sektorer: en cyklisk tilt är motiverad. IT är vårt huvudval. • Råvaror: Kina är i en övergångsfas, vilket minskar efterfrågan som inte kan ersättas av tillväxt på annat håll. Sidledes som bäst. Aktier kommer att gå bättre än obligationer framöver Källa: Thomson Reuters 7
 8. 8. -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Import, globalt, i årstakt 34 38 42 46 50 54 58 62 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Global PMI Global tillväxt – de underliggande förbättringarna är intakta • Under andra kvartalet förbättrades ledande indikatorer ytterligare och vi fick bekräftelsen att de underliggande förbättringarna i den globala ekonomin är på spåret. • Framöver borde tillväxten stödjas av mindre motvind från finanspolitiken, uppskjuten efterfrågan hos hushåll och företag, låg inflation som ökar de reala inkomsterna, mest i västvärlden. • Sedan signalerar handelsdata globalt accelererande tillväxt, drivet av förbättringar i de utvecklade ekonomierna. Detta borde i sin tur ge stöd åt tillväxtländerna och den globala tillväxten. • Slutsats: miljön för den globala tillväxten väntas förbättras ytterligare under sommaren även om ekonomin är skör med höga skuldnivåer och stora underskott i statsfinanserna i många länder. Inköpschefsindex globalt signalerar bättre tillväxt framöver Den globala handeln ökar, drivet av de utvecklade ekonomierna Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 8
 9. 9. Förbättringar över hela linjen • Ekonomin har kommit tillbaka starkt efter det svaga första kvartalet. Stöd från Fed, bolagsoptimism, starka balansräkningar och bättre konsumentförtroende stöder alla tillväxten. • Riskerna kommer från en stramare penningpolitik och om bostadsmarknaden skulle bromsa in. • Gör framsteg i tillväxten som dock fortsatt är skör och det finns inget utrymme för policymisstag. Både företags- och konsumentförtroendet ökar. • Takten i tillväxten skiljer sig åt men lovande tecken från både kärnan och periferin. • Generellt är det för tidigt att säga att tillväxten har bottnat. Bättre kinesisk tillväxt kan bana vägen för en återhämtning i råvaruproducerande länder. • Ekonomiska reformer pågår i många länder vilket kan påverka utvecklingen på kort till medellång sikt. • Ekonomin har påverkats mindre än väntat av momshöjningen. Ledande indikatorer har vänt uppåt, marknaden diskonterar att bolagsskatterna ska sänkas och att yenen ska försvagas ytterligare i linje med Abenomics. • Den kinesiska ekonomin visar tecken på stabilisering via finjusterade stödåtgärder från regeringen som syftar till att säkra tillväxten och reformambitionerna. • Kreditsituationen är fortsatt det största hotet. Dock verkar marknaden förvänta sig att regeringen klarar av att hantera problemet. 9
 10. 10. 80 90 100 110 120 130 2011 2012 2013 2014 Oljepris, Brent, $ Snitt 2011- Tar marknaden geopolitiken med för mycket ro? • Oroligheterna i Irak kan potentiellt hota utbudet från OPEC:s andra största producent. Men trots att oljepriset studsat upp ligger det inte utanför linjen eller för den delen det intervall som etablerats de senaste åren. • Iraks produktion ligger på runt 3 miljoner fat per dag och OPEC:s reservkapacitet ligger ungefär där. Hittills har dock produktionen inte påverkats. • Om vi lägger till Ryssland/Ukraina så verkar marknaden ta de geopolitiska riskerna med för stor ro enligt oss. Men hittills har de fått rätt, korrektionerna har uteblivit. • Högre oljepriser från lägre utbud är alltid farligare än från ökad efterfrågan eftersom den förra agerar som en exogen chock. Om situationen skulle eskalera och priset gå mot 120-130 $/fatet så kan den globala ekonomin påverkas negativt. Vi tror att de kortsiktiga riskerna för oljepriset ligger på uppsidan. Intervallhandel mellan 100-120 $/fatet sedan 2011 Källa: Thomson Reuters 10
 11. 11. -1 0 1 2 3 4 5 6 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Inflation, utvecklade länder % 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 Dec 2015 Fed Funds future Dec 2015 3 mån euribor future Centralbankerna fortsätter att ge stöd… • Trots alla förbättringar i den globala ekonomin har inflationen varit förvånansvärt låg på grund av höga skuldnivåer och stor ledig kapacitet. Därför skyndar centralbankerna knappast med att strama åt sin penningpolitik. • Men policyn börjar så smått att divergera. Fed i USA och BoE i Storbritannien är närmast med att strama åt men de indikerar samtidigt att takten kommer att vara modest. Samtidigt har ECB just ökat sina stimulanser och Bank of Japan fortsätter med full gas. • Oro för att centralbankerna, speciellt Fed, ska strama åt kan orsaka volatilitet på marknaderna. De vill dock inte riskera varken tillväxt eller marknadsuppgång så åtstramningarna kommer att vara noga övervägda. Inflationen har hållit sig låg… Källa: Thomson Reuters 11 …vilket håller nere förväntningarna på centralbankerna Källa: Bloomberg
 12. 12. …vilket håller nere räntorna länge • Eftersom räntorna är historiskt låga har många förväntat sig att de ska stiga markant framöver. Även om vi är inne på samma spår tror vi att det kommer att ske i en lugn takt. • Klart högre räntor skulle innebära högre styrräntor eller åtminstone förväntningar om detta. Därför sitter centralbankerna i förarsätet på obligationsmarknaderna. • Speciellt i USA är räntekurvan mycket brant vilket indikerar att höjningar är inprisade. Det begränsar uppgången i den långa änden av kurvan. • Avkastningen från statsobligationer kommer att bli mager. Den effektiva avkastningen är låg och bara måttligt stigande räntor kan göra avkastningen negativ. Statsobligationer förblir en oattraktiv investering. Brant räntekurva håller nere trycket i den långa änden Källa: Thomson Reuters 12
 13. 13. Aktier har överhanden relativt krediter Kredit/aktieklockan Källa: Morgan Stanley, Nordea Wealth Management Belåningen i bolagen sjunker Belåningen i bolagen ökar Svagare tillväxt Förbättrad tillväxtKredit/aktie klocka Reparation (2008-09) Svaga vinster, bolagen reparerar sina balansräkningar Krediter > Aktier Återhämtning (2009-14) Vinsterna börjar stiga, bolagen konsoliderar ytterligare Både aktier och krediter stiger Expansion (2014 - ?) Vinsterna stiger ytterligare, skuldsättningen i bolagen ökar Aktier > Krediter Nedgång (2007-08) Vinsterna faller, skulderna ökar Både krediter och aktier faller 13
 14. 14. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2007 2008 2010 2011 2013 Spread, Inv. grade High yield Tillväxtmarknadsobl. Låga spreadar för alla typer av krediter • När den finansiella cykeln rör sig mot en expansionsfas blir företagsobligationer mindre attraktiva relativt aktier. Obligationer med hög risk är dock fortsatt mest attraktiva inom långa räntor. • Räntor och spreadar på alla krediter har fallit ytterligare under året. Den förväntade avkastningen är lägre än förut men jakten på ränta kommer att hålla upp efterfrågan. • Vi behåller vår positiva syn på high yield då vår modell förutspår få konkurser framöver och på tillväxtmarknadsobligationer företag där momentet i marknaden har förbättrats igen efter det svaga förra året. • Investment grade erbjuder inte mycket värde då både underliggande räntor och spreadar är låga. Vi hittar bättre avkastning på annat håll. Bäst potential bland high yield och tillväxtobligationer Källa: Thomson Reuters 14
 15. 15. Vinsttillväxt Vinsttillväxt Vinsttillväxt 2013 2014 2015 6% 8% 12% 6% 9% 11% -6% 8% 13% 74% 6% 11% 12% 9% 11% 11% 8% 11% 7% 15% 15% -4% -3% -2% 14% 10% 12% Europa USA Globalt Japan* Kina Indien Ryssland Brasilien Tillväxtmarknader * Det japanska räkenskapsåret slutar i mars, inte december -150% -100% -50% 0% 50% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 USA Europa Japan Tillväxtmarknader Vinster – liknande förväntningar runt hela världen • Vinsttillväxten regionalt har skiljt sig ordentligt de senaste åren med utfall mellan -6 till +74% under 2013. Estimaten för kommande år ser däremot väldigt synkroniserade ut mellan regionerna. • Vinstförväntningarna på global nivå har reviderats ned hittills i år och är inte längre utmanande. Bara 2% högre tillväxt under 2014 relativt 2013 ligger i förväntningarna. Baserat på en högre tillväxt i de utvecklade ekonomierna borde estimaten vara rimliga att nå i de flesta regionerna. • Vi har högst övertygelse i USA och lägst för tillväxtmarknader. Men den största potentialen till bättre resultat än förväntat finns i Japan och Europa. Vinstutvecklingen har varierat sedan finanskrisen Blir resultatet för alla regioner lika i år? Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 15
 16. 16. 0 5 10 15 20 25 30 35 2007-Q1 2007-Q3 2008-Q1 2008-Q3 2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3E Kvartalsvisa vinster, $, S&P 500 0 2 4 6 8 10 12 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Vinstmarginal, USA % Rapporterna för andra kvartalet knackar på dörren • USA sätter tonen för ännu ett rapportkvartal. Vinstförväntningarna ser nåbara ut i både kvartals- och årstakt. Huvudbidraget till vinsttillväxten måste bli försäljningen eftersom marginalerna redan är höga bland storbolagen. • En kall vinter, eftersläpande effekter från högre räntor förra året och den senaste lagercykeln drog alla ned tillväxten första kvartalet, och vinsttillväxten blev ”bara” 5,7% i årstakt. • Vi behöver se vinsttillväxt på runt 9% för resten av året för att möta förväntningarna för 2014. Vi tror det är möjligt då tillväxten stärkts och sentimentsindikatorerna för både företag och konsumenter förbättrats. Våra top down- modeller indikerar att vinsttillväxten kommer att vara ganska hygglig framöver. Svagare vinster under Q1 kommer inte att upprepas under Q2 Bolagens marginaler håller sig kvar på höga nivåer Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 16
 17. 17. 0 2 4 6 8 10 12 14 2010 2011 2012 2013 2014 Inv. grade High yield Statsobl. Tyskland Utdelning Vinstavkastning % 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 1989 1994 1999 2004 2009 2014 12 mån p/e, MSCI Världen Historiskt snitt Snitt 10 år Värderingen en större utmaning för obligationer än för aktier • Värderingen är inget hinder för en positiv utveckling i aktier. P/e-talet är något på den högre sidan relativt historien men jämfört med lågriskobligationer är aktier attraktiva på relativ basis. Uppsidan på värderingskomponenten är dock begränsad framöver. • Regionalt skiljer sig värderingen ordentligt där de högkvalitativa vinsterna i USA ser lite dyra ut medan de mer sköra tillväxtländerna är billigare, men av en anledning. • Inom obligationer ser värderingen utmanande ut vilket gör aktier klart mer aptitliga. Med fallande långräntor och sjunkande kreditspreadar under 2014 är det svårt att hitta några fynd i detta tillgångsslag. Till och med utdelningen slår räntan i många marknader. Värderingen över snittet men ännu inte dyr Aktier ser attraktiva ut relativt obligationer (alla data gäller Europa) Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 17
 18. 18. Aktiemarknader Investment Strategy & Advice Juli 2014
 19. 19. 88 92 96 100 104 108 112 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 USA Europa Sverige Japan Tillväxtmarknader Regional strategi – inga förändringar • Japan har tagit tillbaka en del av nedgången på sistone. Vi tror det kommer mer och behåller övervikten. • Europa har den bästa relativa vinstpotentialen och återhämtningen fortsätter med fullt stöd från ECB. Behåll övervikten. • USA går bra på stabila vinster och status som kvalitetsmarknad. Vi frågar fortsatt hur marginalerna kan ökas ytterligare. Värderingen något hög. Undervikt. • Tillväxtmarknadsaktier har gått starkt på sistone. Utmaningarna är dock fortsatt stora med pågående reformer och en lägre tillväxt än förut. Behåll undervikt, fokusera på stabila Asien och undvik Östeuropa och Latinamerika. • I Sverige hänger det på vinsterna, som behöver möta förväntningarna. Behåll neutral. Äntligen avkastning i japanska aktier Källa: Thomson Reuters 19
 20. 20. 0 2 4 6 8 10 12 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 USA Europa -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 80 90 100 110 120 130 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Företagens förtroende Europa, 12 mån vinsttillväxt (höger) Behåll övervikten i europeiska… • Tillväxtutsikterna förbättras alltmer i Europa, drivet av de två största ekonomierna Tyskland och Storbritannien. Men även de sydeuropeiska länderna reser sig sakta ur askan. • Europeiska bolag har ännu inte hämtat sig efter finans- och skuldkrisen i termer av effektivitet. Avkastningen på eget kapital borde förbättras när aktiviteten i ekonomin ökar. • Vinstutvecklingen har hittills varit trög i Europa. Det måste ändras om överavkastningen relativt andra aktiemarknader ska fortsätta. Värderingen är inte längre ett stöd så länge vinsttillväxten inte ökar. • De finansiella förutsättningarna i Europa ger stöd. Expansiv penningpolitik från ECB kombinerat med en svagare euro är positivt för europeiska aktier. Potentialen till högre avkastning på eget kapital är god i Europa Ledande indikatorer tyder på bättre vinsttillväxt framöver Källa: Bloomberg Källa: Thomson Reuters 20
 21. 21. 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 USA, 12 mån p/e Japan 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Japan, framtida förväntningar …och i japanska aktier • Efter en del utmaningar under vintern har japanska aktier återigen börjat överavkasta på sistone. • Vinstförväntningarna har varit överlägsna relativt andra regioner i över ett år och kombinerat med en sämre utveckling har det gjort japanska aktier billiga relativt resten av de utvecklade marknaderna. Sista tiden har dock vinstutvecklingen tacklat av något. • Momshöjningen i april fick konsumenterna att handla ”i förväg” under första kvartalet och tillväxten nådde 7,6% i kvartalstakt. Efter det har tillväxten bromsat in, som väntat, men inte så mycket som marknaden var rädd för. • Det tredje benet i Abenomics har fått medvind efter att reformer om sänkta bolagsskatter har lanserats och investerarnas sentiment ökat. Ledande indikatorer har hämtat sig efter momshöjningen Värderingen ger fortsatt stöd Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 21
 22. 22. -20 -10 0 10 20 30 40 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Avkastning relativt gobala aktier (höger) Investeringsplaner, företag 30 35 40 45 50 55 60 80 100 120 140 160 180 200 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Vinstförväntningar - cykliska vs. Defensiva Globalt PMI (höger) Var ser vi möjligheter inom aktiesektorerna? • Öka övervikten i IT ytterligare. Relativt ökar momentet i vinsterna och det globala uppsvinget borde föra med sig investeringar i produktivitetshöjande IT. Ordrar och export stiger redan och värderingen är billig till rimlig. • Sänk undervikten ytterligare i dagligvaror då vinsterna toppar och värderingen är hög. • Industri (ÖV): vinsterna i sektorn är nära korrelerade med produktion och investeringar, vilka båda väntas öka. • Finans (ÖV): något svagare vinster men ekonomisk återhämtning och en brant räntekurva stöder både lånetillväxt och marginaler. • Undervikt i sällanköp och kraftförsörjning med för höga förväntningar, mindre värde och mindre medvind från vinstcykeln samt en global konjunkturcykel i mittenfasen. Ett globalt PMI i expansionsfas gynnar cykliska sektorer Högre investeringar kommer att driva cykliska sektorer Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters % 22
 23. 23. 60 80 100 120 140 160 2011 2012 2013 2014 Europa, realiserade vinster Japan USA -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 feb apr jun aug okt dec Förväntad vinsttillväxt, Europa, 2012 2013 2014 Europa – tillväxtstoryn intakt, nu behöver vinsterna komma • Europa har gått starkt andra kvartalet och är i topp bland regionerna i lokal valuta. • Då den största orsaken är en p/e-expansion väntar alla nu på att vinsterna ska bekräfta bilden. De flesta fundamenta är antingen mindre negativa eller positiva: tillväxten går mot 1-1,5% under 2014, full fart från ECB understöder utsikterna. Den relativa vinstpotentialen är klart positiv för Europa. • Medan trenden med nedrevideringar i vinstestimaten har fortsatt finns chanserna att detta kan vända. Storbritannien (tunga vikter i finans och råvaror) har legat bakom utvecklingen i år, i eurozonen ligger estimaten på vinsttillväxten fortsatt över 10 procent. En möjligt svagare euro är positivt. • Värderingen är en oro men det gäller för andra regioner också. Vi ser inte detta som ett problem om vinsterna levererar under Q2. • Slutsats: behåll övervikten. Potentialen i relativ vinsttillväxt är ett starkt argument för Europa Kommer 2014 att vara vändningen efter ett par år med besvikelser? Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 23
 24. 24. -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 USA Europa Japan Tillväxtmarknader % 10,9 14,5 14,5 13,5 15,8 4 9 14 19 24 29 4 9 14 19 24 29 Tillväxtm. Europa Världen Japan USA -1 std. av +1 std.av Nuvarande 12 mån p/e USA – marginalpotentialen och värderingen reser frågetecken • Amerikanska aktier har gått i linje med globala under andra kvartalet. Makrodata har varit fasta och låg volatilitet har tryckt upp index till nya rekordnivåer. • Vinstestimaten har visat en stabil utveckling vilket reflekterar nämnda makroutveckling. Bättre guidance relativt det förra kvartalet är också något marknaderna förväntar sig framöver. • Värderingen är en oro. USA handlas till en premie relativt de övriga regionerna och det kan ses som en ursäkt att sälja. Med det sagt, få saker kan hindra att det blir än dyrare och det är dyrt av en anledning. • Relativt höga marginaler begränsar vinstpotentialen framöver även med positiv vinsttillväxt. Det betyder inte att potentialen saknas, bara att den är lägre i relativa termer. • Slutsats: behåll undervikten Höga marginaler begränsar potentialen Värderingen något ansträngd, både i absoluta och relativa tal Källa: Bloomberg/Nordea IS&A Källa: Bloomberg/Nordea IS&A 24
 25. 25. 20 30 40 50 60 40 45 50 55 60 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 Japan, PMI Vinst per aktie, yen 0 2 4 6 8 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Europa USA Japan Japan – stöd från tillväxt och en än svagare yen • Marknadens oro för de japanska tillväxtutsikterna har drabbat aktiemarknaden men är enligt oss överdriven. Flera faktorer ger stöd framöver. • Ledande indikatorer pekar på fortsatt tillväxt och vinsttillväxt under 2014. Investeringar och exporten fortsätter uppåt medan de högsta nominella löneökningarna sedan 1998 stöder den inhemska efterfrågan. Momshöjningen i april har tillfälligt satt sig i siffrorna men effekten väntas vara temporär. • Uppskjuten efterfrågan i företagssektorn kan trycka upp ekonomin. Bankerna har kapacitet och bolagens belåning är på rekordlåga nivåer vilket ger utrymme för en lånefinansierad expansion. • Yenen förväntas försvagas av den aggressiva penningpolitiken. Svagare yen, bättre inhemsk och global tillväxt ökar vinsterna. Vi förväntar oss att riskpremien faller ytterligare och behåller övervikten. Vinsterna drivs av tillväxten i ekonomin Fortsatt attraktiv riskpremie i japanska aktier Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 25
 26. 26. 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Sverige, OMX 30, sek MSCI Världen MSCI Europa 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2011 2012 2013 2014 Sverige, realiserade vinster Totalavkastning Sverige – höga förväntningar på andra kvartalets vinster • Sverige har laggat något på sistone, åtminstone OMX 30. En del av detta går dock att förklara via en svagare krona, som drivit upp avkastningen på utländska innehav. • Framöver ligger andra kvartalets rapporter i startblocken och ”alla” förväntar sig att bolagen ska göra bättre ifrån sig än under Q1. I årstakt ligger estimaten för Q2 på 34 procents vinsttillväxt. Guidance är fortsatt grumlig, speciellt på tillväxtländerna. • Det finns också viss osäkerhet kring vissa storbolag (Volvo, Ericsson) där engångseffekter kan överraska. Finans är mer stabilt och kommer troligen att möta estimaten. • Värderingsmässigt är storyn liknande övriga västregioner; uppvärderingen har tryckt upp p/e-talet över 10-årssnittet och nu är det dags (igen) för vinsterna att leverera. • Slutsats: behåll neutral. En svagare krona har påverkat under juni Uppvärdering en stor orsak till den fina avkastningen sedan 2012 Source: Thomson Reuters Source: Thomson Reuters 26
 27. 27. 3 3,5 4 4,5 5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 Ränta, 5-årig AAA företagsobl. 5-årig statsobligation (höger) Kina – smärre förbättringar efter ministimulanserna • Kina har tagit ikapp en del av avkastningen gentemot tillväxtmarknader under de senaste månaderna, men ligger fortfarande efter sedan årsskiftet. Bättre export och tillgång på krediter har stött aktiemarknaden. • Den inhemska ekonomiska aktiviteten förblir lugn, men maj månads data var endera i linje med, eller över förväntan. Förbättringarna var till stor del en följd av de ministimulanser som regeringen sjösatt. • Vi tror att den ekonomiska politiken kommer att bestå av finjusteringar framöver. Små och riktade stimulanser fortsätter och låg inflation ger utrymme till en lättare penningpolitik. De sänkta reservkraven ser vi som ett försök att lätta på likviditeten till vissa sektorer utan att överge målet att få ner den totala kredittillväxten. • Politiken visar tidiga tecken till att leda till en stabilisering av ekonomiska data, men risken i kreditmarknaden och fastighetsmarknaden gör att vi behåller neutral. Små förbättringar i ekonomiska data Lägre finansieringskostnader för företagen Källa: Thomson Reuters Källa: Bloomberg 27
 28. 28. 6 8 10 12 14 16 18 jan-10 okt-10 jul-11 apr-12 jan-13 okt-13 jul-14 Korea, 12 mån p/e Kina Taiwan Indien Asien ex. Japan 80 90 100 110 120 130 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 MSCI Korea Indien Asien ex. Japan Kina • Utvecklingen har förbättrats på sistone under den senaste månaden har asiatiska aktier överträffat den globala marknaden. Det har minskat gapet och Asien ligger runt 1,5 procent efter globala aktier. • Värderingen förblir ett hyggligt stöd. De flesta marknader handlas i linje med sina historiska nivåer, men den billiga kinesiska marknaden sänker snittet. Asiatiska aktier handlas till en hygglig rabatt gentemot globala aktier på runt 3 årsvinster. • Men vinstprognoserna förblir för optimistiska. Analytikerna förutspår en vinsttillväxt på nära 12 procent i årstakt. Prognosen är högre än för globala aktier. Trots en period av nedgraderingar tror vi att prognosen fortfarande ligger för högt. Faktiska vinster lever sällan upp till förväntningarna och de ekonomiska utsikterna har försämrats snabbare än vinstprognoserna skruvats ned. • Slutsats: neutral Asiatiska aktier – förbättrad avkastning Värdering – hygglig, mycket tack vare Kina och Korea Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters Asien – bättre utveckling, för höga vinstförväntningar 28
 29. 29. 8 10 12 14 16 18 20 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Asien, 12 mån p/e Snitt 5 år Indien Snitt 5 år 90 100 110 120 130 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 MSCI Tillväxtmarknader Världen Indien Indien – jaga inte rallyt högre • Indien har varit en högavkastare hittills i år och har levererat runt 25 procent. Rallyt har drivits av valoptimism och marknaden har nu återhämtat sig efter en tidigare svår period. • Med reforminriktade Modis BJP-parti i majoritet har utsikterna till ekonomisk reformer förbättrats klart. Men med dubbla underskott och stigande inflation är möjligheterna till stimulanser små. Det kommer att dröja innan reformer filtrerar ned till faktiska ekonomiska förbättringar. • Värderingen övertygar inte och vinsttillväxten är på tillbakagång. • Vi befarar att fokus vänds till faktisk ekonomisk utveckling framöver. Det är marknadens svaga punkt för tillfället och vi avråder från att jaga rallyt ytterligare. • Slutsats: neutral Indien – rally efter valet Värderingen övertygar inte – klart över 5-årssnittet Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 29
 30. 30. 80 90 100 110 120 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 MSCI Tillväxtmarknader Världen Latinamerika 6 8 10 12 14 16 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Latinamerika Tillväxtmarknader Utvecklade marknader P/E Latinamerika – behåll undervikt • Latinamerikanska aktier har stigit, drivna av optimism kring det förestående valet och ökat intresse från utländska investerare. • Makroekonomiska data har återigen varit sämre än väntat. Inflationen tycks dock stabiliseras och Brasiliens centralbank har nått toppen på åtstramningscykeln. Kinarisker, elförsörjningsproblem och det stundande valet riskerar alla att försämra finanserna. • Förhoppningar om en mer marknadsvänlig president har drivit upp marknaderna. Politik kommer att fortsätta utgöra en risk både upp och ned, åtminstone till valet i oktober. Därtill kommer situationen i Mellanöstern driva marknaden (i båda riktningarna) för energibolag under en tid. • Vinstprognoserna är fortfarande höga, men inte överdrivna. Den nuvarande värderingen är bara motiverad om den politiska utvecklingen blir mer stödjande. • Slutsats: Behåll undervikt. Optimism har fortsatt driva marknaden högre… …men värderingen är bara OK om den politiska miljön förbättras Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 30
 31. 31. 70 80 90 100 110 120 130 140 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 MSCI Ryssland, eur Turkiet Polen 3 6 9 12 15 2011 2012 2013 2014 MSCI Ryssland, 12 mån p/e Turkiet Polen Östeuropa – är rallyt värt att jagas? • Är ett 40-procentsrally på två månader i Turkiet värt att jaga? Kanske, men vi skulle vilja se fundamenta hinna ikapp utvecklingen, då dessa knappt ändrats under perioden. Inflationen stiger alltjämt, centralbanken sänker räntan och underskottet i bytesbalansen är fortsatt stort. Vi vill se fler fundamentala motiveringar. • När det gäller Ryssland, kan en del av den goda utvecklingen under maj förklaras av mindre spänningar i Ukraina och bättre vinstutsikter i exportsektorn till följd av en svag rubel. På sistone har också Irakkrisen drivit upp oljepriset med 4 dollar/fatet. Men som i Turkiets fall är vi inte övertygade om att uppgången är fundamentalt motiverad. • Polen är en jämförelsevis tråkig marknad, men är en stabiliserande kraft i Östeuropa. En stor inhemsk ekonomi stöds också av återhämtningen i euroområdet. Värderingsökningen sedan 2011 gör marknaden något dyr och de svaga vinstutsikterna ger för tillfället inget stöd. • Slutsats: Behåll undervikten. Viss tillbakagång i Turkiet- kommer det mer? Polen och Turkiet mot högstanivåerna- Ryssland halkar efter Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 31
 32. 32. 100 110 120 130 140 150 160 2011 2012 2013 2014 Ryssland, realiserade vinster, (2011/01/01=100) 70 80 90 100 110 120 130 140 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 MSCI Ryssland, sek Turkiet Brasilien Indien Kina Ryssland – drivet av yttre omständigheter • Mindre oro kring Ukrainasituationen (även om den långt ifrån lösts) och för möjliga sanktioner har drivit upp ryska aktier under en tid. Därtill kommer oron i Irak som drivit upp oljepriset med 4 dollar. • Fundamenta pekar i en annan riktning. Tillväxten är klart återhållen och nära en teknisk recession, samtidigt som inflationen vägrar ge med sig. Men konsumtionen håller emot vilket stöder inhemska bolag, medan exporten stöds av en svag rubel och ett högt oljepris. Sett till direktavkastning är Ryssland en attraktiv marknad. • Vi tycker att den låga värderingen reflekterar realiteten. Sentimentet gentemot marknaden är lågt. De stora exportbolagen är statsägda med otydlig bolagsstyrning. De inhemska namnen är generellt dyra, medan banker handlas till väldigt låga nivåer då rädslan för en ökad andel dåliga lån är hög. • Slutsats: Behåll undervikt Fortfarande svagast i år, trots återhämtningen Negativ vinstutveckling under året Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 32
 33. 33. Räntemarknader Investment Strategy & Advice Juli 2014
 34. 34. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 jun-09 apr-10 feb-11 dec-11 okt-12 aug-13 KPIF 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 dec-13 feb-14 apr-14 Svensk 2-åring Svenska obligationer – räntebanan i fokus • Nordeas prognos är att Riksbanken sänker i juli. Inflationen är låg och problemet med skuldsättningen hos hushållen har flyttat till sidlinjen. • Med korträntesänkningar i korten har tvåårsräntan i Sverige fortsatt att sjunka. Det är uppenbart att låga räntor länge är det som gäller i Europa. • Riksbankens räntebana ifrågasätts alltmer på marknaden. Vi tror att det är en god sannolikhet att Riksbanken sänker räntebanan vid beskedet den tredje juli. • Inflationen fortsätter vara låg. Den underliggande inflationen, KPIF, ligger tydligt under Riksbankens prognos. En svagare krona höjer dock import- och producentpriserna. • Slutsats: Marknaden för svenska statsobligationer är fortsatt dyr. Vi föredrar kreditobligationer. En brant räntekurva gör det dyrt att ligga kort. Den korta statsräntan sjunker stadigt – låga räntor länge Underliggande inflationen väldigt låg Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 34
 35. 35. Investment grade Europa – undervikt • Investment grade har haft en bra start på året då de underliggande räntorna sjunkit. Centralbankernas agerande och statsräntorna kommer att driva utvecklingen under 2014. Vi räknar med att de senare kommer att stiga något under slutet av året. • Räntorna på investment grade i Europa är nära all-time-low i den modesta ekonomiska miljön. Inflationen är låg och ECB levererade ett paket penningpolitiska lättnader under juni. • Kreditfundamenta för bolagen är fortsatt bra men spreadarna har sjunkit till nivåer där det inte finns utrymme för tillväxtbesvikelser. Investerarna vill ha avkastning med låg volatilitet och brist på alternativ fortsätter vara ett stöd för investment grade. • Avkastningsutsikterna med nuvarande räntor är minst sagt begränsade, vi behåller undervikt. Historiskt låg ränta stöder bolagens nyckeltal Stadigt sjunkande spreadar på finanskrediter Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 35
 36. 36. Investment grade USA – undervikt • Fallande statsräntor har gett IG en skjuts i år. Investerarna följer Feds drag noga då räntorna på amerikanska statsobligationer driver avkastningen i IG för tillfället. Den största risken för högre spreadar skulle vara en ”sell-off” i obligationer om Fed skulle minska sina stödköp snabbare än väntat. • Vi ser att Fed sakta minskar stödköpen under 2014. Återhämtningen i USA fortsätter men investerarna är mer försiktigta kring estimaten för tillväxten 2014. Speciellt återhämtningen i bostadsmarknaden har avtagit en del. • Kreditmarknaderna i USA är mer räntekänsliga än de i Europa då durationen är klart högre. Därför är stigande räntor mer negativt i USA än i Europa. • Rekommendationen för investment grade är undervikt. Vi behåller neutral fördelning mellan USA och Europa. Längre duration i USA och lättnader i europeisk penningpolitik stöder synen. USA erbjuder bättre ränta… …men med klart högre ränterisk Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 36
 37. 37. -4 -2 0 2 4 6 8 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Spread minus förväntade betalningsinställelser kommande 12 mån Genomsnitt 0 2 4 6 8 10 12 14 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Andel betalningsinställelser Estimat Genomsnitt High yield – mindre värde men behåll övervikten • Lägre räntor och spreadar har gjort första halvåret till en stark period för high yield. Spreadarna ligger nära 360 punkter och kan sjunka än mer, men inte till rekordnivån på 233 punkter. Till större delen kommer de lägre spreadarna att drivas av stigande underliggande räntor. • Balansräkningarna hos bolagen förblir i gott skick. Migrationstakten blir bättre i Europa och tillväxtmarknaderna men är svagare i USA. Andelen lån i kris minskar, främst i Europa. Tecken på ökad belåning börja bli ett orosmoln. • Värderingen börjar se dyr ut på grund av lägre spreadar och ökad risk för volatilitet när den första räntehöjningen från Fed närmar sig. Men jakten på ränta fortsätter under 2014 och high yield är fortsatt attraktivt men mindre än tidigare. • Betalningsinställelserna förblir låga kommande år. Den senaste undersökningen visade att bankerna i USA fortsatt släpper på kreditgivningen men lite mindre än tidigare och vår modell ökade till antalet verkliga konkurser. Värderingen är inte lika övertygande längre Andelen betalningsinställelser kommer att vara låg under 2014 Källa: Thomson Reuters Källa: Nordea/ Thomson Reuters 37
 38. 38. Tillväxtmarknadsobligationer – hårdvaluta • Tillväxtutsikterna pekar på modest återhämtning under andra kvartalet, men även om data hittills ger en blandad bild ser vi ändå på marginalen tecken på förbättringar i vissa regioner. • Tekniska faktorer ger stöd åt tillgångsklassen då finansieringsbehoven är låga och undervikten har hjälpt absorbera nya emissioner. Vi har också sett en positiv utveckling i flödena. • Rallyt i tillväxtmarknadsobligationer har mer att ge då låg volatilitet åter ökar aptiten för ”carry-trades”. Spreadarna är fortsatt attraktiva relativt de som råder på andra marknader. • Slutsats: Neutral Spreadarna snart tillbaka på nivåerna innan ”tapering” Bästa ränteslag i år Källa: Thomson Reuters Källa: Thomson Reuters 38
 39. 39. 0 5 10 15 20 25 2012 2013 2014 Tillväxtm.obl., lokal valuta Tillväxtm.obl, hårdvaluta Företagsobl., tillväxtmarknader Tillväxtmarknadsobligationer – lokal valuta • Avkastningen från valutakomponenten har varit en positiv drivkraft under året, men har tappat den senaste månaden. Avkastningen släpar ändå efter hårdvalutaobligationer. • Vi anser att tillväxtvalutorna fortsatt är sköra då stora valutor som rand och real har svaga utsikter. Generellt ökar investerare exponeringen i dollar gentemot andra valutor, inklusive tillväxtmarknadsvalutor. • Inflationen visar generellt en nedåtgående trend. Den genomsnittliga penningpolitiken väntas lätta mot slutet av året från nuvarande nivåer. • Värderingen är mer attraktiv än för hårdvalutaobligationer och flöden och inflationsutsikterna förbättras. Men marknaden är känslig för minskad global likviditet och utsikter för en starkare dollar. • Slutsats: Neutral (ingen exponering) Obligationer i lokal valuta – känsliga för förändrad global likviditet Tillväxtmarknadsvalutor Källa: Datastream/IS&A Källa: Thomson Reuters/IS&A % 39
 40. 40. 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 okt 09 apr 10 okt 10 apr 11 okt 11 apr 12 okt 12 apr 13 okt 13 apr 14 Spreadskillnad mot amerikanska inv. grade, baspunkter Snitt 0 10 20 30 40 50 60 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 Emmissionsvolym,miljarderdollar Investment grade High yield Ingen rating Tillväxtmarknadsobligationer företag – rallyt fortsätter • Dessa obligationer genomgick ett massivt rally under maj och juni. Spreadarna ligger fortfarande över snittet mot amerikanska företagsobligationer. • På grund av ”tapering” från maj 2013 till augusti steg spreadarna över amerikanska investment grade från 65 baspunkter till 120. I nuläget ligger de på 90 punkter - återhämtningen fortsätter. • Ukraina och Ryssland har stigit och visar nu positiv avkastning, sannolikt blir takten långsammare framöver. • Nyutgivningen stannar av efter rekordnoteringen i april. • Gapet mellan tillväxtmarknadsobligationer och amerikanska krediter bör minska ytterligare då värderingen driver investerare mot företagsobligationer i tillväxtmarknader. • Slutsats: behåll övervikt. Spreaden mot USA IG ligger på 90 punkter Nyutgivningen är på hälsosam nivå Källa: BofA/ML Källa:BofA ML 40
 41. 41. Alternativa investeringar Investment Strategy & Advice Juli 2014
 42. 42. 90 95 100 105 110 115 120 125 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Globala fastigheter, sek Globala REIT:s Globala aktier 70 100 130 160 190 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Globala fastigheter, sek Globala REIT:s Globala aktier Fastigheter har utvecklats starkare än aktier på lång sikt… .. och även på kort sikt • Fastighetsmarknaden har avkastat bättre än aktier, både på kortare och längre sikt. • Investeringsmiljön har varit gynnsam för fastigheter i både USA och Europa. Den tunga vikten i den starka amerikanska fastighetsmarknaden driver upp avkastningen även globalt. • Marknadsräntorna förblir låga, vilket stödjer fastighetsmarknaden. De förbättrade utsikterna för global tillväxt är också ett stöd. • Värderingsnivåerna är hyggliga i USA och Europa. I Asien och Kina tyngs marknaden av tuffare kreditförhållanden och svagare ekonomiskt momentum. • Positiva utsikter för europeiska och amerikanska fastigheter: ekonomi och värdering stödjer tillgångsklassen och risken för stigande räntor än en begränsad risk för tillfället. Asien ser svagare ut med försvagningar i tillväxten och lägre tillgång på likviditet. Source: Thomson Reuters Source: Thomson Reuters Fastigheter – fortsätter att överträffa aktiemarknaden
 43. 43. Hedgefondsstrategier - avkastning
 44. 44. Portföljer och appendix Investment Strategy & Advice Juli 2014
 45. 45. Taktisk allokering, juli 2014 Placeringsinriktining Defensiv Aktiemarknad 20% Långa räntor 25% Korta räntor 45% Alternativa investeringar 10% Neutral fördelning: Aktier 15%, LR 30%, KR 45%, AI 10% Placeringsinriktining Försiktig Aktiemarknad 35% Långa räntor 40% Korta räntor 10% Alternativa investeringar 15% Neutral fördelning: Aktier 30%, LR 45%, KR 10%, AI 15% Placeringsinriktining Balanserad Aktiemarknad 50% Långa räntor 25% Korta räntor 5% Alternativa investeringar 20% Neutral fördelning: Aktier 45%, LR 30%, KR 5%, AI 20% Placeringsinriktining Fokus Tillväxt Aktiemarknad 75% Långa räntor 10% Korta räntor 0% Alternativa investeringar 15% Neutral fördelning: Aktier 70%, LR 15%, KR 0%, AI 15% Placeringsinriktining Fokus Avkastning Aktiemarknad 95% Långa räntor 0% Korta räntor 0% Alternativa investeringar 5% Neutral fördelning: Aktier 90%, LR 0%, KR 0%, AI 10% 1 Risk/avkastning Min Förväntad avkastning Max -2% 31%3 år 5% 57%6 år 17% 96%10 år 14% 29% 53% Min Förväntad avkastning Max -6% 47%3 år 0% 89%6 år 13% 156%10 år 18% 40% 74% Min Förväntad avkastning Max -21% 89%3 år -20% 177%6 år -13% 332%10 år 25% 57% 112% Min Förväntad avkastning Max -25% 102%3 år -25% 205%6 år -19% 393%10 år 28% 64% 127% 10 år Min Förväntad avkastning Max -14% 67%3 år -10% 130%6 år 0% 22% 48% 93% 235% 45
 46. 46. Taktisk allokering, aktieportföljen Japan 10% (5 %) Europa 25% (20 %) Sverige 25% (25 %) Tillväxtmarknader 10% (15 %) USA 30% (35 %) Obs: Siffrorna inom parantes avser neutral regionvikt 46 + Starka finanser - låg skuldsättning, både i bolag och stat + Bra exponering mot bättre global tillväxt + Utdelningarna står sig väl mot övriga regioner och räntor - Höga vinstförväntningar för kommande år - Viss osäkerhet kring estimaten för andra kvartalet - Värderingen över 10-årssnittet, inte en drivkraft + Återhämtningen fortsätter, mindre stress i periferin + Full gas från ECB, nya lättnader presenterade i juni + Preliminära tecken på färre negativa vinstrevideringar - Värderingen rimlig som bäst - Mindre tålamod med uteblivna vinster - Återhämtningen inte på en stark grund ännu + Bättre tillväxt under andra kvartalet + Solida vinster i absoluta och relativa termer + Åtstramningar från FED dröjer länge än - Marginalerna nära toppnivåer - Värderingen ser ansträngd ut + Ekonomin bättre än väntat efter aprils momshöjning + Vinstrevideringarna fortsatt före de globala + BoJ redo med mer penningpolitiska stimulanser - Ytterliggare fall i yenen väntas då BoJ ökar stimulanserna - Momshöjning tynger tillväxten på kort sikt - Risk för misslyckad reformagenda + Marknaden har svängt - från total undervikt till inflöden igen + Ökad stabilisering i ekonomierna, främst drivet av Kina - Volatila valutor ökar risken - Värderingen skiljer sig mellan olika marknader, från dyrt till billigt - Länder med dubbla överskott utgör en risk
 47. 47. Globala aktieportföljen, juli 2014 Not till fördelningen inom Tillväxtmarknader: Neutral allokering motsvaras av 10% Asien, 3% Latinamerika, 2% Östeuropa. En bred tillväxtmarknadsallokering (exempelvis via en fond) kan nå samma syfte för investerare som inte önskar dela upp innehaven. Amerikanska aktier 30% Europeiska aktier 25% Svenska aktier 25% Japanska aktier 10% Asiatiska aktier 10% 47
 48. 48. Ränteportföljen, juli 2014 48 Not till fördelningen: Neutral allokering motsvaras av 50 % korta räntor, 20 % statsobligationer, 20 % företagsobligationer investment grade, 7,5 % företagsobligationer high yield och 2,5 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta). * Inom tillväxtmarknadsobligationer allokerar vi 2,5% till statsobligationer (Emerging Market Debt) i hårdvaluta och 5% till företagsobligationer i hårdvaluta ( Emerging Corporate Debt). Korta räntor 50% Statsobligationer 15% Företagsobligationer Inv. grade 15% Företagsobligationer High yield 12,5% Tillväxtmarknadsobligationer 7,5%*
 49. 49. Fördelning långa räntor – Defensiv/Försiktig, juli 2014 Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 40 % statsobligationer, 40 % företagsobligationer investment grade, 15 % företagsobligationer high yield och 5 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta) * Inom tillväxtmarknadsobligationer allokerar vi 5 % till statsobligationer (Emerging Market Debt) i hårdvaluta och 5% till företagsobligationer (Emerging Markets Corporate Debt). Statsobligationer 30% Företagsobligationer Inv. grade 35% Företagsobligationer High yield 25% Tillväxtmarknadsobligationer 10%* 49
 50. 50. Fördelning långa räntor – Balanserad/Fokus Tillväxt, juli 2014 Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 30 % statsobligationer, 30 % företagsobligationer investment grade, 30 % företagsobligationer high yield och 10 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta) * Inom tillväxtmarknadsobligationer allokerar vi 10 % till statsobligationer (Emerging Market Debt) i hårdvaluta och 5% till företagsobligationer (Emerging Markets Corporate Debt). Statsobligationer 20% Företagsobligationer Inv. grade 25% Företagsobligationer High yield 40% Tillväxtmarknadsobligationer 15%* 50
 51. 51. 51 April Maj Juni Juli Kommentarer + Återhämtningen fortsätter att stödja högre vinster + Riskpremien fortfarande attraktiv + Rimlig värdering i absoluta tal trots stora regionala skillnader Aktier Övervikt Övervikt Övervikt Övervikt - Vi föväntar oss inte hög tillväxt och det finns inget utrymme för politiska misstag - Värderingen inget stöd längre - högre vinster behövs för att upprätthålla uppgången - Geopolitiska spänningar skapar kortsiktigt buller + Bättre tillväxt, men inte tillräckligt för att driva räntorna betydligt högre + Extremt expansiv penningpolitik i utvecklade marknader kommar att fortsätta Långa + Senaste tidens oro i tillväxtmarknader håller räntorna nere, åtminstone på kort sikt räntor Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - Senaste tiden rally i obligationer begränsar potentialen - åtminstone på kort sikt - Flöde från räntor till aktier har ökat - kommer förmodligen fortsätta - Tecken på ökad belåning inom företagssektorn + Maximal säkerhet + Relativt attraktiva nivåer jämfört med långa räntor Korta Neutral Neutral Neutral Neutral räntor - Med ännu lägre inflation blir avkastningen mager - Högst sannolikt med en räntesänkning i juli
 52. 52. 52 April Maj Juni Juli Kommentar + Bättre tillväxt under andra kvartalet + Solida vinster i absoluta och relativa termer Nordamerika Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt + Åtstramningar från FED dröjer länge än - Marginalerna nära toppnivåer - Värderingen ser ansträngd ut + Återhämtningen fortsätter, mindre stress i periferin + Full gas från ECB, nya lättnader presenterade i juni Europa Övervikt Övervikt Övervikt Övervikt + Preliminära tecken på färre negativa vinstrevideringar - Värderingen rimlig som bäst - Mindre tålamod med uteblivna vinster - Återhämtningen inte på en stark grund ännu + Starka finanser - låg skuldsättning, både i bolag och stat + Bra exponering mot bättre global tillväxt Sverige Neutral Neutral Neutral Neutral + Utdelningarna står sig väl mot övriga regioner och räntor - Höga vinstförväntningar för kommande år - Viss osäkerhet kring estimaten för andra kvartalet - Värderingen över 10-årssnittet, inte en drivkraft + Ekonomin bättre än väntat efter aprils momshöjning + Vinstrevideringarna fortsatt före de globala Japan Övervikt Övervikt Övervikt Övervikt + BoJ redo med mer penningpolitiska stimulanser - Ytterliggare fall i yenen väntas då BoJ ökar stimulanserna - Momshöjning tynger tillväxten på kort sikt - Risk för misslyckad reformagenda + Marknaden har svängt - från total undervikt till inflöden igen + Ökad stabilisering i ekonomierna, främst drivet av Kina Tillväxt- Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - Volatila valutor ökar risken marknader - Värderingen skiljer sig mellan olika marknader, från dyrt till billigt - Länder med dubbla överskott utgör en risk
 53. 53. 53 Inom tillväxtmarknader April Maj Juni Juli Kommentar + Stabilare tillväxtdata från Kina + Värderingen fortsatt stödjande, rabatt i jämförelse med globala aktier + Förväntningarna fortsatt låga Asien Neutral Neutral Neutral Neutral - Fastighetssektorn i Kina en risk för tillväxtutsikterna (exkl. Japan) - Skuggbanksektorn kan utgöra ett hot mot stabiliteten i Kina - Vinstförväntningar ser fortfarande för höga ut + Tillbaka i rätt riktning efter den svaga inledningen på året + Högre oljepriser positivt för Ryssland + Bland de lägst värderade regionerna Östeuropa Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - …men det är som vanligt Ryssland drar ned - Fundamenta knappast stödjande - Geopolitiska störningar + Ekonomin och vinsterna vänder långsamt mot tillväxt från botten + Stöd från policybeslut om alternativ till nuvarande politik kan hittas Latinamerika Undervikt Undervikt Undervikt Undervikt - I relativa termer är utsikterna för makro och vinster fortsatt nedstämd - Råvaruberoende region som drabbas av tillväxtoron i Kina - Värderingen inte utsträckt, hålls låg av finans, energi och råvaror
 54. 54. Appendix, värderingstabell Källa: Thomson Reuters, Uppdaterad 26 juni 54 Regioner Vinsttillväxt 2014 (%) Vinsttillväxt 2015 (%) P/E 2014 P/E 2015 P/EK Dir. avk. Avk. EK PEG (12 mån framåt) Nordamerika 8,7 11,3 16,8 15,1 2,7 2,1 14,1 1,6 Europa 7,8 12,7 15,3 13,5 1,9 3,2 10,6 1,4 Japan 5,8 11,3 14,0 12,6 1,2 2,0 8,5 1,6 Asien ex. Japan 11,8 10,9 11,8 10,6 1,5 2,5 11,6 1,0 Östeuropa -7,0 3,0 6,6 6,4 0,8 4,2 12,4 -3,0 Latinamerika 10,1 13,6 13,2 11,6 1,6 3,4 9,8 1,0 Kina 8,0 10,3 9,3 8,4 1,4 3,4 14,7 0,9 Ryssland -2,5 -2,3 4,7 4,8 0,7 4,0 13,1 -2,0 Brasilien 9,5 12,5 11,1 9,8 1,3 4,6 9,5 0,9 Norden 11,7 12,3 16,6 14,8 2,3 3,2 13,1 1,3 Sverige 10,5 13,3 16,1 14,2 2,3 3,5 13,6 1,3 Norge 10,2 6,9 12,7 11,9 1,6 4,4 12,0 1,5 Danmark 26,1 11,7 18,6 16,7 3,1 2,0 14,7 1,0 Finland 41,9 17,8 17,9 15,2 2,3 3,3 11,0 0,6 MSCI Världen 8,2 11,5 16,0 14,4 2,1 2,5 12,0 1,5
 55. 55. Mads Langkilde Assistant/Student Mads.Langkilde@nordea.com +45 3333 5149 Luxembourg Jesper Dissing Senior Analyst jesper.dissing@nordea.lu +352 43 887 860 Sweden Michael Livijn Senior Strategist michael.livijn@nordea.com +46 8 579 42 619 Kristian Peeker Senior Strategist kristian.peeker@nordea.com +46 8 579 42 651 Fredrik Otter Fixed Income Strategist fredrik.otter@nordea.com +46 8 579 42 453 Tiva Erfan Portfolio analyst tiva.erfan@nordea.com +46 8 579 42 713 Martin Åkerholm Portfolio analyst martin.akerholm@nordea.com +46 8 579 42 648 Charlotta Grethes Portfolio analyst charlotta.grethes@nordea.com +46 8 579 42 306 Norway Leif-Rune Husebye Rein Chief Investment Strategist Head of AA Norway leif-rune.rein@nordea.com +47 2248 4032 Ole Morten Nafstad Senior Strategist ole.morten.nafstad@nordea.com +47 2248 4676 Espen Rasmussen Werenskjold Senior Portfolio Analyst Espen.werenskjold@nordea.com +47 2248 4724 Sigrid Wilter Eriksson Strategist sigrid.wilter.eriksson@nordea.com +47 2248 5952 Øystein Nerva Strategist oystein.nerva@nordea.com Finland Mats Hansson Head of AA Finland mats.hansson@nordea.com +358 9 1654 8165 Lippo Suominen Chief Investment Strategist lippo.Suominen@nordea.com +358 9 1654 8065 Juha Kettinen Strategist juha.kettinen@nordea.com +358 9 1654 8123 Ville P. Korhonen Fixed Income Specialist ville.p.korhonen@nordea.com +358 9 1654 8166 Antti Saari Senior Strategist Antti.saari@nordea.com +358 9 1654 8082 Eemil Palmén Strategist Eemil.palmen@nordea.com +358 9 1654 8049 Denmark Bjarne Lyngbak Thomsen Chief Investment Strategist bjarne.thomsen@nordea.com +45 3333 4579 Morten Obel Skriver Strategist morten.skriver@nordea.com +45 3333 5513 Christoph Junge Portfolio Advisor christoph.junge@nordea.com +45 3333 5834 Jesper Knudsen Advisor jesper.Knudsen@nordea.com +45 3333 3998 Jan Bylov Cheif Equity Specialist jan.bylov@nordea.com +45 3333 3607 Christina Kielstrup Senior Advisor Christina.kielstrup@nordea.com +45 3333 5951 55
 56. 56. Ursprunget till denna publikation eller rapport Om Investment Strategy & Advice Investment Strategy & Advice ger råd till privatkunder samt små och medelstora företag i Nordea avseende investeringsstrategier och allmänna investeringsråd. Rådgivningen omfattar tillgångsallokering liksom investeringsråd i svenska, nordiska och internationella aktier och räntepapper samt andra värdepapper. För att tillhandahålla bästa möjliga rådgivning har vi samlat all analys- och strategikompetens i en enhet – Investment Strategy & Advice. Investment Strategy & Advice består av Asset Allocation, Equities & Fixed Income . Koncernens bolag övervakas av finanstillsynsmyndigheterna i sina respektive hemländer. Innehållet i denna publikation eller rapport Denna publikation eller rapport har enbart utarbetats av Investment Strategy & Advice. Åsikter eller förslag från Investment Strategy & Advice kan avvika från rekommendationer eller yttranden som lagts fram av Nordea Markets (en enhet inom koncernens företag) eller andra avdelningar eller bolag inom Nordeakoncernen eller från Standard & Poor's. Detta kan exempelvis bero på olikheter i tidsperspektiv, metod, sammanhang eller andra faktorer. Omdömen och riktkurser bygger på en eller flera värderingsmodeller, exempelvis kassaflödesanalys, användning av nyckeltal, beteendebaserade tekniska analyser av underliggande marknadsrörelser, jämte hänsyn till marknadsläget och tidshorisonten. De huvudantaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar i analyser som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Publiceringsdatum framgår av det analysmaterial som citerats eller återgivits. Omdömen och prognoser kan justeras i senare versioner av publikationen eller rapporten, förutsatt att det aktuella bolaget eller emittenten behandlas på nytt i sådana senare versioner av publikationen eller rapporten. Denna publikation eller rapport har inte granskats av någon emittent som nämns i publikationen eller rapporten innan den publicerades. Giltigheten av denna publikation eller rapport Samtliga omdömen och uppskattningar i denna publikation eller rapport har, oavsett Källa, angivits i god tro och är eventuellt endast giltiga vid den tidpunkt då publikationen eller rapporten offentliggörs och kan ändras utan förvarning. Inte individuell placerings- eller skatterådgivning Denna publikation eller rapport är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Denna publikation eller rapport har utarbetats av Investment Strategy & Advice som allmän information för privat bruk för investerare till vilka denna publikation eller rapport har delats ut, men är inte tänkt som en personlig rekommendation om finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte individuellt anpassade råd. Inte heller tar den hänsyn till mottagarens ekonomi, befintliga tillgångar eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser. Investeraren måste särskilt se till lämpligheten av sin investering när det gäller hans eller hennes ekonomiska och skattemässiga situation och investeringar. Investeraren bär alla risker för förluster i samband med en investering. Innan mottagaren fattar beslut baserat på information i denna publikation eller rapport rekommenderas att han eller hon konsulterar sin finansiella rådgivare. Informationen i denna publikation eller rapport skall inte betraktas som råd om de skattemässiga konsekvenserna av att göra någon särskilt investeringsbeslut. Varje investerare skall göra sin egen bedömning av skatte- och andra ekonomiska konsekvenser av sin investering. Ansvarsreservation

×