Ekonomiska Utsikter, Nordea Bank, juni 2013

1,149 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekonomiska Utsikter, Nordea Bank, juni 2013

 1. 1. ■ Översikt1 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSLätt brisÖversikt 02LÄTT BRISSverige 03KÖPSTARKA HUSHÅLL MOTOR I EKONOMINNorway 05SLIGHTLY WEAKER ECONOMY, BUT NO DOWNTURNDenmark07THE LONG INTERMISSIONFinland09STILL TRUDGING ONKey figures11EKONOMISKAUTSIKTERNORDENJ U N I 2 0 1 3
 2. 2. ■ Översikt2 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSLätt bris Trög återhämtning globalt Politisk balansgång i euroområdet Sakta åt rätt håll i NordenSvag global tillväxt, men sakta åt rätt hållRecessionen i euroområdet fortsätter. BNP väntas fallamed hela 0,8 procent i år, vilket dämpar världstillväxten.Tysk ekonomi har bromsat in, vilket sätter avtryck i helaeuroområdet. Tyskland går dessutom till val i september,vilket skapar vissa politiska begränsningar. Att ECB hartagit en mer aktiv roll för att skapa förtroende passar där-med Tyskland väl. Det sker också strukturförändringar iflera länder även om mer behöver göras. Vi räknar emel-lertid med att den höga arbetslösheten i många länder gördet svårt för politikerna att gå för snabbt fram. Det är ensvår balansgång att å ena sidan skapa marknadsförtroendeoch öka konkurrenskraften och å andra sidan inte stramaåt ekonomin allt för hårt. Ny politisk ledning i både Ita-lien och Frankrike har bromsat reformtakten. Å andra si-dan kan det vara en väl vald strategi åtminstone i Frank-rike där det trots allt sker förändringar i rätt riktning.Samtidigt utgör den svaga utvecklingen av ekonomin enbetydande riskfaktor.Att USA tillfälligt skulle påverkas negativt av den åtstra-mande finanspolitiken var väntat. Mycket ser dock bra ut iamerikansk ekonomi. Arbetsmarknad, bostadsmarknad,skuldsättning och kreditgivning indikerar att ekonomin ärpå rätt väg. Även politiskt räknar vi med en lugnare ut-veckling framöver och penningpolitiken lär förbli expan-siv ett bra tag framöver. Kinas ekonomi beräknas växamed närmare 8 procent i år. Östra Kina växer långsam-mare och industriproduktionen fortsätter att flytta västerut där tillväxten är betydligt högre. Landets ledning är fastbeslutet att öka privat konsumtion som andel av BNP.Löneökningar runt 10 procent bör ge effekt, men sättersamtidigt press på företagens vinster.BNP, procentuell förändring årstakt2010 2011 2012 2013E 2014EVärlden 5,2 3,9 3,2 3,2 4,0Norden 3,7 2,7 1,0 1,2 2,0- Danmark 1,6 1,1 -0,5 0,3 1,3- Finland 3,3 2,8 -0,2 -0,5 1,5- Norge 1,7 2,5 3,4 2,6 2,2- Sverige 6,6 3,7 0,7 1,5 2,5Dämpad global efterfrågan slår mot NordenFör tillfället har de fyra nordiska ekonomierna drabbats aven dämpad global efterfrågan. Finland och Danmark hardet tuffast eftersom även deras hemmamarknader ärsvaga.Danmark – svag tillväxt i grannländer sätter spårEfter närmare fyra år av stagnation bedöms återhämtning-en ta fart mot slutet av året och framför allt under nästa år.Bostadsmarknaden, med stora prisfall 2008, bidrog tillDanmarks djupa nedgång men är också en nyckel tillåterhämtning. Exporten drabbas av svag efterfrågan frånviktiga handelspartners, vilket gör att hushållen spelar enviktigare roll. Hushållen har goda förutsättningar att kon-sumera då finanspolitiken varit expansiv, räntorna är lågaoch det finns ett uppdämt behov efter flera år av skuldsa-nering. Under krisen har dock produktiviteten fallit till-baka, vilket talar för att det tar längre tid innan återhämt-ningen syns i sysselsättningen.Finland – avsaknad av drivkrafterFinsk ekonomi är i recession. Vi har reviderat ned tillväx-ten på bred front både innevarande år och nästa år. Detsaknas fortfarande drivkrafter för att få fart på ekonomin inärtid och det dröjer därför till slutet av året innan vi räk-nar med en viss återhämtning. Nästan alla länder Finlandexporterar till går trögt. Finland exporterar framför alltinvesteringsvaror och råvaror för vilka efterfrågan utveck-las svagt. Arbetsmarknaden fortsätter att försämras ochhushållens köpkraft ökar inte i år.Norge – dämpad inhemsk efterfråganNorsk ekonomi utvecklas något svagare än vad vi tidigarebedömt. Arbetslösheten har ökat, om än från en låg nivå,löneökningarna är lägre än tidigare och näringslivets in-vesteringar är dämpade med undantag för oljeindustrinoch bostadsbyggandet. Bankerna har stramat åt kreditgiv-ningen. Den tydliga inbromsningen av ekonomin underfjärde kvartalet var dock tillfällig. Norska kronan väntasgå sidledes under större delen av prognosperioden, då deninhemska ekonomin inte talar för stigande räntor. Norgesbank ligger still med styrräntan till slutet av 2014.Sverige – trögt nu men hushållen står starkaSvensk ekonomi är fortsatt tudelad. Industrin befinner sigi lågkonjunktur medan förutsättningarna för hushållen ärgoda. Den globala avmattningen har satt spår i varupro-duktionen, men även i tjänstesektorn. Andra kvartalet be-döms bli svagt, men därefter sker en försiktig återhämt-ning. Samtidigt står hushållen starka. Det skapar förut-sättningar för en konsumtionstillväxt över det historiskagenomsnittet. Men det ökar också risken för en ökadskuldsättning. Riksbankens dilemma, med svag konjunk-tur, hög arbetslöshet och låg inflation å ena sidan ochRiksbankens oro för hushållens skuldsättning å andra si-dan består. Vi räknar med att reporäntan har bottnat. Re-geringen antas stimulera ekonomin med ytterligare cirka25 miljarder kronor i budgeten för 2014 utöver de åtgär-der som redan aviserats. Det summerar till cirka 50 mil-jarder kronor under prognosperioden. Underskottet ökardärmed, men det är rimligt med tanke på konjunkturläget.Kronan stärks mot euron, men försvagas mot dollarn.Annika Winsthannika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608
 3. 3. ■ Sverige3 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSSverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges)2009 (mdkr) 2010 2011 2012 2013E 2014EPrivat konsumtion 1 533 4,0 2,1 1,5 2,4 2,7Offentlig konsumtion 860 2,1 1,1 0,7 0,9 1,4Fasta bruttoinvesteringar 559 7,2 6,4 3,2 -4,1 2,8- industri 74 2,7 11,4 7,5 -10,6 2,6- bostadsinvesteringar 92 15,7 14,7 -8,2 -1,8 5,1Lagerinvesteringar* -46 2,2 0,5 -1,1 0,3 0,0Export 1 489 11,4 7,1 0,8 -1,2 4,0Import 1 288 12,0 6,3 0,0 -2,8 4,0BNP 3 106 6,6 3,7 0,7 1,5 2,5BNP, kalenderkorrigerad 6,3 3,7 1,1 1,5 2,6Nominell BNP (mdr SEK) 3 106 3 338 3 500 3 562 3 660 3 798Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8,6 7,8 8,0 8,3 8,3Sysselsättning 0,6 2,3 0,7 0,6 0,5Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) 1,2 3,0 0,9 0,0 1,4Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) 2,0 1,4 1,0 0,9 1,3Timlöner (nationalräkenskaper) 1,1 2,7 3,3 3,1 2,8Bytesbalans (mdr SEK) 228 246 246 271 281- % av BNP 6,8 7,0 6,9 7,4 7,4Handelsbalans (% av BNP) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) -0,3 1,1 -22,3 -48,7 -57,5- % av BNP 0,0 0,0 -0,6 -1,3 -1,5Offentlig bruttoskuld, % av BNP 39,4 38,5 38,0 40,7 41,4Köpstarka hushåll motor i ekonomin Förbättrad efterfrågan höjer BNP-tillväxten Valbudget stimulerar ekonomin Riksbanken avvaktar Kronan stärks mot euronFörbättring i sikteDen svenska ekonomin är på väg upp ur den svacka somden har befunnit sig i under det senaste dryga året. Driv-kraften är framför allt hushållens konsumtion. Dessutomhar exporten planat ut efter den tidigare långa nedgången.Investeringarna faller visserligen i år men det är en för-dröjd effekt av det minskade kapacitetsutnyttjandet förraåret.Det dröjer något kvartal innan BNP-tillväxten stärks merpåtagligt. BNP ökade överraskande mycket under förstakvartalet i år men sammansättningen var ogynnsam medbland annat ökade lager. Dessutom tyder flera indikatorerpå en dämpad utveckling i närtid. Nästa år stärks upp-gången av BNP då tillväxtmotorn hushållen ackompanje-ras av högre export och till viss del även av stigande in-vesteringar och offentlig konsumtion.Läget på arbetsmarknaden är bekymmersamt. Tillsam-mans med varaktigt låg inflation sätter det press på Riks-banken att sänka räntan. Riksbanken framhåller dock attpenningpolitiken redan är expansiv. Ytterligare ränte-sänkningar är därför inte troliga. Nästa år höjs reporäntandå framför allt den inhemska ekonomin växer sig star-kare.Utrikeshandeln kvicknar tillMarknadstillväxten för svenska exportörer är i år denlägsta på 20 år, bortsett från det unika och kraftiga raset2009. Följaktligen minskar den svenska exporten i år.Nedgången beror dock på den låga nivån i början av åretoch exporten bedöms stiga något under loppet av 2013.Nästa år växlar exporten upp då efterfrågan i omvärldenökar. Trots den prognoserade uppgången når varuexpor-ten bara upp till samma nivå som vid de tidigare topparna2011 och 2008. Således är det en sex år lång stagnation,vilket illustrerar det stålbad som exportindustrin har ge-nomlevt de senaste åren. Exporten av tjänster har dockutvecklats bättre och är en allt viktigare drivkraft i eko-nomin.Hushållen ångar på, finanspolitiken expansivFörutsättningarna är goda för hushållen. Inte minst inne-bär stigande löner och låg inflation att köpkraften förbätt-ras. I år och nästa år ökar hushållens reala inkomster medca 3 procent per år. Därtill har hushållens förmögenhets-ställning förbättrats i och med börsåterhämtningen ochstigande huspriser. Hushållens sparande är högt, vilkettalar för att det finns ett betydande utrymme för ökadkonsumtion.Valåret 2014 gör sig påmint. Bland annat är det troligt attinkomstskatterna sänks nästa år, vilket höjer hushållensköpkraft. I år uppgår de ofinansierade reformerna till 25miljarder kronor, motsvarande 0,7 procent av BNP. Viräknar med ytterligare reformer i samma storleksordningnästa år. Finanspolitiken stimulerar ekonomin, men gerunderskott i budgeten på ca 1,5 procent av BNP både2013 och 2014.I spåren av den expansiva finanspolitiken ökar den of-fentliga konsumtionen och till viss del även de offentligainvesteringarna. Investeringarna i näringslivet faller docktungt och på bred front i år då avmattningen i ekonominhar minskat behovet av att expandera. Ett undantag ärbostadsbyggandet som bottnade förra året och som ser utatt öka successivt i år. I takt med att produktionen ökar* Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter
 4. 4. ■ Sverige4 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSigen inleds nästa år en återhämtning i de totala investe-ringarna som successivt vinner i styrka.Riksbankens avvägningarSysselsättningen har överraskat positivt genom att, trotsden låga tillväxten i ekonomin, ha ökat under det senasteåret. Frånvaron har dock stigit kraftigt under samma pe-riod och antalet personer som faktiskt går till jobbet harblivit färre. Den ökade frånvaron återspeglas i antalet ar-betade timmar som har stagnerat under det senaste året.Det är troligt att arbetslösheten, som för närvarande lig-ger på drygt 8 procent, stiger ytterligare något i närtid.Hög arbetslöshet, måttliga löneökningar och en ihållandenedgång i importpriserna stärker bilden av ett lågt inflat-ionstryck. Inflationen beräknas understiga 2-procentsmålet under överskådlig framtid.För Riksbankens del står en låg inflation och ett lågt re-sursutnyttjande mot en inhemsk ekonomi där viktiga de-lar utvecklas väl. Vid sidan av en god konsumtionsut-veckling och ett ökat bostadsbyggande torde husprisernafortsätta att stiga framöver. Hushållens kredittillväxt vi-sar tecken på att accelerera och mot bakgrund av attbolåneräntorna har fallit lär den fortsätta att öka. I dessaavvägningar bedöms Riksbanken lägga störst vikt vid ut-vecklingen av den inhemska ekonomin och väntas intesänka reporäntan ytterligare från dagens nivå på 1,0 pro-cent. Nästa år höjer Riksbanken räntan för att bromsahushållens skulduppbyggnad samtidigt som det då finnstecken på ett stigande resursutnyttjande. Osäkerheten ompenningpolitiken bör understrykas. Om Riksbanken istäl-let betonar det svaga konjunkturläget kan räntan kommaatt sänkas i år.Kronan undervärderad mot euronFörstärkningen av kronan de senaste åren är resultatet avden förhållandevis starka svenska ekonomin. Det har re-sulterat i en ökad ränteskillnad mot övriga Europa och ien starkare växelkurs mot framför allt euron. En fortsattförhållandevis god utveckling av svensk ekonomi talarför att kronans styrka mot euron består. Den reala växel-kursens avvikelse från sitt långsiktiga genomsnitt indike-rar en fortsatt förstärkning av kronan. Däremot bedömskronan försvagas något mot dollarn i takt med att denamerikanska ekonomin återhämtar sig.Torbjörn Isakssontorbjorn.isaksson@nordea.com +46 614 8859Stabilisering av exportenStigande kredittillväxtFärre går till jobbetKronan stärks mot euron1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20101234567891011121312345678910111213 EURSEKReal averageNominalReal
 5. 5. ■ Norway5 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSSlightly weaker economy, but no downturn Slightly weaker economy No rate hike until end-2014 NOK to remain relatively strongIn line with expectations GDP growth in the mainlandeconomy picked up nicely in Q1, supporting our beliefthat the dent in growth in Q4 was temporary and that theeconomy will grow at a relatively healthy clip going for-ward. Still, despite the pick-up in growth in Q1 unem-ployment has increased and wage growth looks set to beslightly lower than expected. We have therefore margin-ally revised down our forecast for consumption growth.In addition, business investment growth has slightly un-dershot expectations, making the outlook for growth inthe Norwegian economy a tad weaker than assumed inour March forecasts.Subdued business investmentBusiness investment in mainland Norway declined q/q inQ4 2012 and Q1 2013, and a weak trend in commercialconstruction starts suggests no rapid reversal. Since end-2011 banks have tightened their lending standards forcorporate credits and especially commercial mortgages.Still, a low propensity to invest among businesses isprobably the key factor behind the weak trend.Investment activity was strong prior to the financial cri-sis, and a high level of capital stock is probably the mainreason why investment as a proportion of output has re-mained low since 2009. With sustained relatively stronggrowth in the mainland economy, investment needsshould gradually pick up. Consequently, we see moderateinvestment growth as early as next year.Purchasing power growth at a lowAfter two years of strong household income growth, realwage growth will hit a post-2010 low as a result of themoderate outcome of the spring pay talks and higher in-flation. Next year household income should improveagain thanks to higher wage growth and lower inflation.We expect household spending growth this year and nextyear to be slightly lower than in 2012. The householdsavings ratio will likely stabilise at a high level.Housing starts have risen sharply, pointing to relativelystrong growth in housing investment this year. However,residential construction is already at a high level, and welook for a stabilisation that will cause housing investmentgrowth to recede to almost zero in 2014.Healthy growth in mainland economyJudging from the oil companies’ investment plans, 2013should be a year of very strong oil investment growth.Coupled with strong housing investment growth andgood growth in consumer spending, this is the key reasonwhy overall growth in the mainland economy looks set tobe high this year. But the decline in mainland businessinvestment and weak export growth will act as a drag.Next year we see a marked slowdown in oil and housinginvestment growth. But with a pick-up in activity interna-tionally, export growth should accelerate slightly. We al-so see a moderate reversal in business investment, and asconsumption growth also seems to stay at a moderatelevel, we expect mainland economic growth to remainrelatively high also next year. But it will slow this yearrelative to 2012 and slow even further in 2014.Temporary labour market weakeningWe now see clear signs of labour market weakening. Thepick-up in employment has come to a halt amid sustained* Contribution to GDP growth (% points)Norway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted)2009 (NOKbn) 2010 2011 2012 2013E 2014EPrivate consumption 1,028 3.8 2.5 3.0 2.8 2.8Government consumption 531 1.3 1.8 1.8 2.3 2.0Fixed investment 516 -8.0 7.6 8.0 5.7 2.4- gross investment, mainland 349 -4.5 8.5 3.7 3.1 1.7- gross investment, oil 144 -14.8 9.8 19.1 12.0 4.0Stockbuilding* 14 3.5 0.1 -0.2 -0.2 0.0Exports 929 0.4 -1.8 1.8 -1.2 1.0- crude oil and natural gas 416 -6.9 -6.2 0.9 -4.5 0.0- other goods 277 3.4 0.0 2.6 1.2 2.0Imports 660 9.0 3.8 2.4 3.2 2.9GDP 2,357 0.5 1.2 3.1 1.3 1.7GDP, mainland 1,876 1.7 2.5 3.4 2.6 2.2Unemployment rate, % 3.6 3.3 3.2 3.6 3.7Consumer prices, % y/y 2.5 1.2 0.8 1.9 1.4Core inflation, % y/y 1.4 0.9 1.2 1.4 1.6Annual w ages (incl. pension costs), % y/y 3.6 4.2 4.0 3.6 4.0Current account (NOKbn) 303.2 351.0 413.2 330.9 391.1- % of GDP 11.9 12.8 14.2 11.1 12.3Trade balance, % of GDP 11.9 13.3 13.2 10.3 11.4General govt budget balance (NOKbn) 282.5 373.6 417.7 340.0 400.0- % of GDP 11.1 13.6 14.3 11.5 12.6
 6. 6. ■ Norway6 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSlabour supply growth. Notably groups not entitled to un-employment benefits are hit, for example students look-ing for part-time jobs. But unemployment in the con-struction sector is also heading higher. With growth ofsome 2½% this year and 2¼% next year, demand for la-bour should rise, while labour supply growth fades. Con-sequently, the rise in unemployment should level out.Wage growth and inflation to remain lowThe pay rises agreed at the centralised pay talks this yearwere lower than expected, and the labour market hasweakened, suggesting decelerating wage growth. How-ever, with good capacity to pay wages in parts of thebusiness sector and competition for qualified labour insome sectors, wage growth should remain fairly elevated.Core inflation might rise in the years ahead, notably be-cause the effect on import prices of the latest NOK ap-preciation will fade.Interest rates to remain low – for a long timeDespite a marginal uptick in coming years, core inflationlooks set to stay well below the 2½% target. Wagegrowth will be lower than the level compatible with theinflation target, economic growth will be moderate andunemployment higher than in the past couple of years.This could justify a rate cut by Norges Bank, but fears ofrenewed strong growth in house prices and household in-debtedness suggest that the bank will keep rates on hold.Towards end-2014 a rate hike may be on the cards. Bythat time interest rate expectations internationally willhave risen considerably, and the NOK should haveweakened somewhat.Over the past months the NOK, though still relativelystrong, has weakened. We expect the NOK to stay rela-tively strong in the years ahead, although with time itwill weaken from current levels. Should the NOKstrengthen markedly, it will trigger speculation about arate cut, which suggests that the strengthening will bebrief. Conversely, should it weaken markedly, it mightprompt Norges Bank to hike rates.Labour market trends lead to uncertaintyOur forecast of a relatively stable NOK this year andmost of next year is based on the view that nothing in thedomestic economy points to any major changes in the in-terest rate level. At this juncture, the biggest uncertaintygoing forward is the labour market. If labour immigrationcontinues unabated, unemployment could rise further. Agrowing mismatch between supply and demand for la-bour might also push unemployment higher. In the eventof sharply rising unemployment from current levels Nor-ges Bank will choose a more expansionary monetary pol-icy line. This scenario implies somewhat lower interestrates and a weaker NOK.Erik Bruceerik.bruce@nordea.com +47 2248 4449Katrine Godding Boyekatrine.boye@nordea.com +47 2248 7977Subdued business investment – almost everywhereModest spending growth due to low income growthWeaker labour marketSustained NOK strengthSource: Nordea Markets and Reuters Ecowin07 08 09 10 11 12 13-2-1012345-2-1012345 % of the labour forceEmploymentUnemployment, rhs% y/yLabour forceSource: Nordea Markets and Reuters Ecowin11 12 131.01.21.41.61.82.07.17.37.57.77.98.1 EURNOK % pointsSpread Norwegian and Euro 2y rate,reversed rhsEURNOK
 7. 7. ■ Denmark7 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSThe long intermission Growth to slowly return Export engine without fuel Toeing the line between growth and confidence Late labour market turnaroundThe Danish economy is struggling with the effects of analmost 4-year long intermission with activity growtharound zero. However, we expect this sideways trend tobe replaced by moderately accelerating growth later thisyear and especially into 2014. The pick-up will be mainlydriven by rising domestic demand, with higher consumerspending and mounting investment activity. Consequent-ly, we maintain our forecast of accelerating economicgrowth in Denmark, but revise down the levels slightlycompared to our March forecast. We now see growth at0.3% this year, rising to 1.3% in 2014.Export engine without fuelA key factor behind our downward revision is the waningactivity in the neighbouring German, Swedish and UKmarkets that has put Danish exports under pressure. Forthe past three consecutive quarters exports have declinedin volume terms. Since the turn of the millennium thishas only happened twice: in 2001 and during the bigglobal recession in 2008. But the cyclical downturn inexports coincides with a strengthening of underlyingDanish competitiveness via markedly lower wage growththan that recorded by key trading partners and throughstructural reforms aimed at improving the conditions ofDanish businesses. This means that the Danish economyis today better positioned to take advantage of a globalupswing when international economic trends again bringmilder winds over the slightly ailing Danish economy.Toeing the line between growth and confidenceThe easy fiscal policy is drawing to a close. The govern-ment estimates that initiatives taken over the past fewyears combined will boost growth by 0.3% point thisyear, but have a slightly contractionary effect on theeconomy next year.In a situation with stagnation the question is whether fis-cal policy should be eased further to provide a temporaryboost to activity. However, such steps could jeopardiseconfidence in the Danish economy and prompt a relativeincrease in Danish interest rates. For instance, the effecton economic activity of a permanent increase in publicconsumption by DKK 10bn would, all else equal, be neu-tralised by a pick-up in 10-year government yields by0.70% point.Obviously, it is not possible to say beforehand thatweaker public finances alone will lead to upward pres-sure on Danish yields. But in the current situation thegains of further fiscal policy easing do not in our opinionoutweigh the potential risks.Late labour market turnaroundAs a result of the current low economic activity employ-ment has been declining slightly over the past two years.It may seem a paradox that the number of employed peo-ple has not dropped even further given the past years ofzero growth in the Danish economy. However, the reasonis rapidly declining productivity growth. This means thatinstead of fully adapting headcounts, many Danish busi-nesses have been willing to accept weakening productivi-ty. It also means that it may take some time for employ-ment to respond to rising growth, once it materialises.Against this backdrop and given the prospect of a laterDenmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted)2009 (DKKbn) 2010 2011 2012 2013E 2014EPrivate consumption 822 1.7 -0.5 0.6 0.4 1.6Government consumption 496 0.4 -1.5 0.2 0.6 0.9Fixed investment 304 -2.4 2.8 0.0 1.9 2.0- government investment 32 8.9 4.2 7.4 -6.5 1.4- residential investment 71 -0.6 14.6 -9.5 -1.8 4.8- business fixed investment 201 -4.9 -1.6 2.4 5.0 1.2Stockbuilding* -22 1.0 0.5 -0.4 0.5 0.0Exports 793 3.0 6.5 0.9 -0.5 2.6Imports 728 3.2 5.6 1.8 1.1 3.0GDP 1.6 1.1 -0.5 0.3 1.3Nominal GDP (DKKbn) 1,665 1,761 1,792 1,820 1,850 1,904Unemployment rate, % 6.2 6.1 6.2 6.0 6.1Gross unemployment level, 000 persons 163.4 159.7 161.7 158.3 160.9Consumer prices, % y/y 2.3 2.8 2.4 0.9 1.4Hourly earnings, % y/y 2.3 1.8 1.6 1.5 1.9Nominal house prices, one-family, % y/y 2.8 -2.8 -3.3 1.3 2.0Current account (DKKbn) 103.6 101.2 100.3 85.3 67.3- % of GDP 5.9 5.6 5.5 4.6 3.5General govt. budget balance (DKKbn) -47.4 -34.9 -77.5 -25.0 -31.0- % of GDP -2.7 -2.0 -4.3 -1.4 -1.6Gross public debt, % of GDP 42.9 46.6 45.5 44.5 43.0* Contribution to GDP growth (% points)
 8. 8. ■ Denmark8 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSturnaround than originally anticipated, we have reviseddown our forecast for employment growth. Now, we donot expect employment to pick up in earnest until mid-2014.Harbingers of spring in a fragile housing marketDevelopments in the housing market have recently givengrounds for some optimism. Especially the market forowner-occupied flats in the major cities has shown signsof improvement with prices up and a moderate pick-up inthe turnover rate. With prospects of slightly higher mo-mentum in the Danish economy and sustained very lowinterest rates we expect this burgeoning optimism togradually spread to the rest of the housing market. How-ever, major regional differences will remain, with pro-gress mainly seen in areas where demand is held up bydemographic movement.Despite a tentative recovery in prices, residential con-struction activity remains at a very low level. And alt-hough the government with its reintroduction of tax de-ductibility of home repairs and improvements tries tobreathe life into the construction sector, housing invest-ment is still far from contributing positively to growth.Still, we expect the cocktail of temporary tax allowances,significant pent-up demand and low interest rates to drivehousing investment slightly higher over the forecast peri-od.Households shaken by confidence crisisThe housing market crisis is the main reason why con-sumer spending remains subdued despite the tax cuts in-troduced at the beginning of the year and the surge inhousehold financial wealth to a record-high level.Going forward, however, there is hope that rising dispos-able incomes and a gradual pick-up in economic activityglobally will get Danish household consumption out ofthe doldrums. But hope is not certainty. If the increase inhousehold purchasing power is to translate into risingconsumer spending, the savings ratio must not increasecorrespondingly. In this context the housing market willplay a key role in households’ choice between spendingand saving.Helge J. Pedersenhelge.pedersen@nordea.com +45 33333126Jan Størup Nielsenjan.storup.nielsen@nordea.com +45 33333171Slightly higher growth aheadIncreased purchasing power to boost spendingSlow labour market turnaroundExports peter out temporarilySource: Nordea Markets and Reuters Ecowin0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2298100102104106108110112114116118981001021041061081101121141161181991 Q12000 Q1GDP-GrowthIndex Index2010 Q1Note: Number of quartersSource: Nordea Markets and Reuters Ecowin94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14140150160170180190200210220140150160170180190200210220 2005-DKKbnModel based ondisposable incomeHouseholdconsumption2005-DKKbnSource: Nordea Markets and Reuters Ecowin03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1450751001251501752002252.702.752.802.852.902.953.00Employmentmio. personsGross unemployment, rhs000 full-time unemployedSource: Nordea Markets and Reuters Ecowin00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14120140160180200220240260120140160180200220240260 2005-DKKbnImportsExports2005-DKKbn
 9. 9. ■ Finland9 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSStill trudging on Slower than expected growth Exports will not recover until 2014 Investment will decrease Weaker employment weighs on consumptionSlower than expected growthThe short-term outlook of the Finnish economy hasturned weaker due to the lack of both international anddomestic demand. In addition, the global economy hasrecovered slower than expected and global trade growthhas remained sluggish. It is problematic for Finnish ex-ports that the most important export areas are facing dif-ficulties. The recession in the euro area is lasting longerthan expected, economic growth in Russia is clearlyslower and 2013 has so far been a letdown also in China.There is no domestic growth driver, either.Based on preliminary data, total production contracted0.1% in Q1 from the previous quarter and over 2% com-pared to one year ago. With this in mind, we estimategrowth to remain slow for another few quarters. Accord-ingly, we have decreased our growth forecast to -0.5%for 2013 (from 0.5%) and to 1.5% for 2014 (from 2.2%).The growth estimates of all components of GDP havebeen revised down. Exports, imports and investment willcontinue the downward trend from last year and con-sumption will only grow feebly. In our view, total pro-duction will not grow at all this year in quantitativeterms. Due to non-existent economic growth, the unem-ployment rate is expected to settle at 8.3% on averageboth in 2013 and 2014.Exports will not recover until 2014We estimated in our March forecast that Finnish exportswould get more steam from increased internationaldemand in H2 2013. We have been forced to revise thisview, as the pick-up in exports does not seem likely untilcloser to the end of this year.Exports have remained subdued this year. Goods exportscontracted close to 5% in January–March compared tothe same period last year, and few industries were able toincrease their exports. One reason for this drop is theexport of communication devices, which collapsed by awhopping 75%. The proportion of this industry used tobe significant, but it has now shrunk to a meagre 1%. Theworking-day adjusted production of the manufacturingindustry was a good 5% smaller than one year ago, andthe capacity utilisation rate was lower than usual. Thereis no quick pick-up of exports on horizon, as new ordersof the manufacturing industry are still soft.Certain indicators, such as the global PMI and OECDsleading indicator, have continued to rise in the past fewmonths. This trend supports the idea of a moderaterecovery in global trade. On the back of this, we do notexpect Finnish exports, driven by investment goods, rawmaterials and production supplies, to pick upsignificantly more pace before late this year. As a whole,export volumes will remain slightly smaller than lastyear.Investment will decreaseExports and new manufacturing orders are fairly goodindicators of the trend in machinery and equipmentinvestment for a couple of quarters forward. The recentperformance of the two and current expectations do notindicate an upturn in machinery and equipmentinvestment before 2014. New building permits andFinland: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted)2009 (EURbn) 2010 2011 2012 2013E 2014EPrivate consumption 94 3.3 2.3 1.6 0.5 0.9Government consumption 43 -0.3 0.4 0.8 0.5 0.5Fixed investment 34 1.9 7.1 -2.9 -3.3 2.7Stockbuilding* -2 0.8 1.3 -1.7 0.0 0.0Exports 64 7.5 2.9 -1.4 -0.3 4.3Imports 62 6.9 6.1 -3.7 -0.8 4.1GDP 3.3 2.8 -0.2 -0.5 1.5Nominal GDP (EURbn) 172 179 189 194 198 205Unemployment rate, % 8.4 7.8 7.7 8.3 8.3Industrial production, % y/y 8.3 1.0 -1.8 -4.0 2.0Consumer prices, % y/y 1.2 3.4 2.8 1.6 2.0Hourly w ages, % y/y 2.6 2.7 3.2 2.0 1.6Current account (EURbn) 2.9 -2.4 -3.0 -2.9 -2.8- % of GDP 1.6 -1.3 -1.6 -1.5 -1.4Trade balance (EURbn) 2.6 -1.2 0.3 0.1 0.3- % of GDP 1.4 -0.6 0.1 0.1 0.2General govt budget balance (EURbn) -4.5 -1.5 -3.7 -3.8 -3.2- % of GDP -2.5 -0.8 -1.9 -1.9 -1.6Gross public debt (EURbn) 87.0 92.8 103.1 110.1 116.0- % of GDP 48.6 49.0 53.0 55.6 56.7* Contribution to GDP growth (% points)
 10. 10. ■ Finland10 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSinitiated projects suggest that new construction will alsodecrease this year. Reconstruction will, however,moderate the decline in construction.Employment will continue to weakenThe economic recession will weaken employment with alag. Seasonally adjusted unemployment rate rose to 8.2%on average in January–April from 7.6% in the sameperiod last year. With economic activity low, we expectthe labour market to continue to weaken for the rest ofthe year and the unemployment rate to increase to 8.5%in the coming autumn.Consumer price growth to slow downConsumer prices rose clearly less than expected inJanuary–April 2013. The price rise is curbed by theeconomic recession, weaker employment, significantslowdown in producer and wholesale price growth andthe passed peak in housing prices. We have decreasedour consumer price rise forecast for 2013 to 1.6%. In2014 we estimate the rise in consumer prices to be 2%.Drive from consumption to abate clearlyThe purchasing power of households will not increase atall this year even though the consumer price rise hasstabilised. Employment will weaken more than expected,income level will rise less than last year and taxation willbe tightened. Our forecast also assumes that householdswill continue to save less. Consumption growth willremain subdued in 2014 too. Moreover, we believe therise in wages to be justifiably moderate, pensions to riseless than last year and income taxation to be tightened.Many municipalities will decide to raise the tax rate, andit has been preliminarily decided that there will be nousual inflation adjustments in the income tax bracketsnext year either.Trade balance still in small surplusThe trade balance again showed a small surplus last yearafter a deficit in 2011 for the first time in two decades. Inthe forecast period, the trade balance will continue toshow a small surplus, as weak domestic demand willweigh on goods exports. The current account will,however, continue to show a clear deficit.Public finances will not change direction withoutactionThe public sector deficit will not decrease much in theforecast period without special action. The governmentsborrowing need will continue to be significant, and thepublic debt to GDP ratio is approaching the 60% mark ata steady pace.Pasi Sorjonenpasi.sorjonen@nordea.com +358 9 165 59942First signs of a pick-up in world trade volumes …… suggesting gradually stronger Finnish exportsUnemployment has started to increaseConsumer price pressures have easedSource: Nordea Markets and Reuters Ecowin98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12-25-20-15-10-505101520253035404550556065 % y/yWorld trade volume, 3M mov. avg.IndexGlobal PMI, export orders3M mov. avg., advanced 3MSource: Nordea Markets and Reuters Ecowin96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12-40-30-20-100102030-40-30-20-100102030 % y/yWorld trade volume% y/yVolume of Finnish goods exportsNote: 3M mov. avg.Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12567891011121314567891011121314 %Unemployment rateFinland, non-SAUnemployment rate, Euro area, SA%Unemployment rate, Finland, SASource: Nordea Markets and Reuters Ecowin96 98 00 02 04 06 08 10 12-12.5-10.0-7.5-5.0-2.50.02.55.07.510.012.5-12.5-10.0-7.5-5.0-2.50.02.55.07.510.012.5 % y/yConsumerprices (CPI)Wholesale pricesProducer prices (manufacturing)% y/y
 11. 11. ■ Key figures11 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSGrowth, % Inflation, %2010 2011 2012 2013E 2014E 2010 2011 2012 2013E 2014EWorld1) 5.2 3.9 3.2 3.2 4.0 World1) 3.7 4.9 4.0 3.7 3.9USA 2.4 1.8 2.2 1.9 2.8 USA 1.6 3.1 2.1 1.6 2.4Euro area 2.0 1.4 -0.5 -0.8 1.0 Euro area 1.6 2.7 2.5 1.4 1.5China 10.4 9.3 7.8 7.8 8.2 China 3.3 5.4 2.6 4.0 4.2Japan 4.7 -0.5 2.0 1.4 1.1 Japan -0.7 -0.3 0.0 0.4 0.8Denmark 1.6 1.1 -0.5 0.3 1.3 Denmark 2.3 2.8 2.4 0.9 1.4Norw ay 1.7 2.5 3.4 2.6 2.2 Norw ay 2.5 1.2 0.8 1.9 1.4Sw eden 6.6 3.7 0.7 1.5 2.5 Sw eden 1.2 3.0 0.9 0.0 1.4UK 1.8 0.9 0.2 0.6 1.5 UK 3.3 4.5 2.8 2.2 2.0Germany 4.0 3.1 0.9 0.2 1.6 Germany 1.2 2.5 2.1 1.4 1.5France 1.7 1.7 0.0 -0.2 1.0 France 1.5 2.1 2.0 1.2 1.6Italy 1.7 0.4 -2.4 -1.5 0.6 Italy 1.6 2.9 3.3 1.5 1.5Spain -0.3 0.4 -1.4 -1.6 0.8 Spain 2.0 3.1 2.4 1.8 1.2Finland 3.3 2.8 -0.2 -0.5 1.5 Finland 1.2 3.4 2.8 1.6 2.0Estonia 3.3 8.3 3.2 3.2 3.8 Estonia 3.0 5.0 3.9 3.5 3.3Poland 3.9 4.3 2.0 1.8 2.8 Poland 2.6 4.3 3.7 1.6 2.5Russia 4.5 4.3 3.4 3.5 3.6 Russia 8.8 6.1 6.6 6.4 5.9Latvia -0.9 5.5 5.6 3.7 4.4 Latvia -1.1 4.4 2.3 1.6 2.7Lithuania 1.5 5.9 3.6 4.0 4.2 Lithuania 3.8 3.4 2.8 3.0 3.4India 9.8 7.3 5.1 5.9 6.6 India 9.6 9.5 7.5 6.8 6.7Brazil 7.6 2.7 1.5 3.5 4.2 Brazil 5.0 6.6 5.2 5.6 5.8Rest of World 5.7 4.5 3.5 3.5 4.0 Rest of World 5.4 6.8 6.4 5.7 5.5Public finances, % of GDP Current account, % of GDP2010 2011 2012 2013E 2014E 2010 2011 2012 2013E 2014EUSA -9.0 -8.7 -7.0 -5.1 -3.6 USA -3.0 -3.1 -3.0 -3.2 -3.5Euro area -6.2 -4.1 -3.7 -2.9 -2.7 Euro area 0.2 0.3 1.8 2.5 2.7China -1.7 -1.1 -1.6 -2.3 -1.9 China 4.0 2.8 2.3 2.2 1.5Japan -9.5 -10.0 -10.2 -9.8 -9.3 Japan 3.7 2.0 1.6 2.0 2.1Denmark -2.7 -2.0 -4.3 -1.4 -1.6 Denmark 5.9 5.6 5.5 4.6 3.5Norw ay 11.1 13.6 14.3 11.5 12.6 Norw ay 11.9 12.8 14.2 11.1 12.3Sw eden 0.0 0.0 -0.6 -1.3 -1.5 Sw eden 6.2 6.2 6.2 6.7 6.7UK -10.2 -7.8 -6.5 -6.5 -5.0 UK -2.5 -1.3 -3.7 -3.0 -1.8Germany -4.1 -0.8 0.1 -0.5 0.5 Germany 6.1 5.6 6.3 6.0 5.6France -7.1 -5.2 -4.6 -3.8 -4.1 France -2.0 -2.6 -1.9 -1.6 -1.8Italy -4.3 -3.8 -2.8 -2.0 -1.9 Italy -3.5 -3.3 -0.7 0.6 0.8Spain -9.7 -9.4 -10.2 -6.7 -7.2 Spain -4.4 -3.7 -1.9 1.0 2.5Finland -2.5 -0.8 -1.9 -1.9 -1.6 Finland 1.6 -1.3 -1.6 -1.5 -1.4Estonia 0.2 1.1 -0.2 -0.3 -0.1 Estonia 3.2 2.1 -1.5 -2.1 -2.2Poland -7.8 -5.0 -3.5 -3.8 -3.2 Poland -5.1 -4.9 -3.5 -2.5 -3.1Russia -3.9 0.8 -0.2 0.3 0.2 Russia 5.0 5.4 4.3 3.0 2.5Latvia -8.2 -3.5 -1.5 -1.2 -1.0 Latvia 3.0 -2.2 -1.7 -2.3 -3.0Lithuania -7.2 -5.5 -3.0 -2.8 -3.0 Lithuania 0.1 -3.7 -0.9 -2.5 -3.0India -4.0 -7.2 -5.8 -5.3 -5.5 India -3.2 -3.4 -4.0 -4.5 -5.0Brazil -2.7 -2.6 -2.1 -2.1 -2.0 Brazil -2.2 -2.1 -2.6 -2.7 -2.61) Weighted average of 184 countries. Weights for all countries and data for Rest of World are from the most recent World Economic Outlook, by the IM F. The weights are calculated from PPP-adjusted GDP-levels
 12. 12. ■ Key figures12 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSMonetary policy rates Monetary policy rate spreads vs Euro area10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14 10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14US 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 US -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25Japan 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Japan1-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15Euro area 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Euro area - - - - -Denmark 0,20 0,20 0,20 0,35 0,50 Denmark -0,30 -0,30 -0,30 -0,15 0,00Sw eden 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 Sw eden 0,50 0,50 0,50 0,75 1,00Norw ay 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 Norw ay 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25UK 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 UK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sw itzerland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sw itzerland -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50Poland 3,00 2,75 2,75 2,75 3,50 Poland 2,50 2,25 2,25 2,25 3,00Russia 8,25 8,25 8,00 8,00 8,00 Russia 7,75 7,75 7,50 7,50 7,50China 6,00 6,00 6,25 6,50 6,50 China 5,50 5,50 5,75 6,00 6,00India 7,25 7,00 7,00 7,00 7,25 India 6,75 6,50 6,50 6,50 6,75Brazil 8,00 8,25 8,50 8,75 9,50 Brazil 7,50 7,75 8,00 8,25 9,001) Against the US3-month rates 3-month spreads vs Euro area10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14 10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14US 0,28 0,30 0,35 0,35 0,60 US 0,08 0,10 0,15 0,05 0,20Euro area 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40 Euro area - - - - -Denmark 0,28 0,30 0,35 0,45 0,55 Denmark 0,08 0,10 0,15 0,15 0,15Sw eden 1,25 1,25 1,25 1,75 1,85 Sw eden 1,05 1,05 1,05 1,45 1,45Norw ay 1,84 1,70 1,70 1,70 1,95 Norw ay 1,64 1,50 1,50 1,40 1,55UK 0,51 0,60 0,60 0,60 0,65 UK 0,31 0,40 0,40 0,30 0,25Poland 3,46 2,75 2,85 3,00 3,75 Poland 3,26 2,55 2,65 2,70 3,35Russia 7,14 7,20 7,00 7,00 7,00 Russia 6,94 7,00 6,80 6,70 6,60Latvia 0,47 0,45 0,20 0,30 0,40 Latvia 0,27 0,25 0,00 0,00 0,00Lithuania 0,47 0,50 0,50 0,50 0,75 Lithuania 0,27 0,30 0,30 0,20 0,3510-year government benchmark yields 10-year yield spreads vs Euro area10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14 10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14US 2,03 2,00 2,65 2,80 3,25 US 0,54 0,70 0,75 0,70 0,85Euro area 1,49 1,30 1,90 2,10 2,40 Euro area - - - - -Denmark 1,66 1,40 2,00 2,20 2,50 Denmark 0,17 0,10 0,10 0,10 0,10Sw eden 1,96 1,80 2,40 2,85 3,05 Sw eden 0,47 0,50 0,50 0,75 0,65Norw ay 2,31 2,03 2,69 2,94 3,18 Norw ay 0,82 0,73 0,79 0,84 0,78UK 1,98 2,05 2,40 2,55 2,85 UK 0,49 0,75 0,50 0,45 0,45Poland 3,92 3,20 3,30 3,50 3,80 Poland 2,43 1,90 1,40 1,40 1,40Exchange rates vs SEK Exchange rates vs EUR and USD10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14 10.6.13 3M 31.12.13 30.6.14 31.12.14EUR/SEK 8,71 8,45 8,45 8,20 8,20 EUR/USD 1,32 1,32 1,25 1,20 1,15USD/SEK 6,59 6,40 6,76 6,83 7,13 EUR/JPY1) 131 132 125 126 127JPY/SEK16,67 6,40 6,76 6,51 6,48 EUR/GBP 0,85 0,85 0,87 0,83 0,80DKK/SEK 1,17 1,13 1,13 1,10 1,10 EUR/CHF 1,24 1,25 1,25 1,25 1,30NOK/SEK 1,14 1,12 1,13 1,09 1,06 EUR/SEK 8,71 8,45 8,45 8,20 8,20GBP/SEK 10,24 10,00 9,71 9,88 10,25 EUR/NOK 7,62 7,55 7,50 7,50 7,70CHF/SEK 7,03 6,76 6,76 6,56 6,31 EUR/PLN 4,26 4,05 3,95 3,90 3,85PLN/SEK 2,05 2,09 2,14 2,10 2,13 USD/JPY 98,7 100,0 100,0 105,0 110,0GBP/USD 1,55 1,56 1,44 1,45 1,44RUB/SEK 0,20 0,21 0,23 0,23 0,25 USD/CHF 0,94 0,95 1,00 1,04 1,13USD/SEK 6,59 6,40 6,76 6,83 7,13LVL/SEK 12,41 12,07 12,07 11,67 11,67 USD/NOK 5,76 5,72 6,00 6,25 6,70LTL/SEK 2,52 2,45 2,45 2,37 2,37 USD/PLN 3,22 3,07 3,16 3,25 3,35CNY/SEK 1,07 1,05 1,12 1,16 1,25 USD/CNY 6,13 6,10 6,05 5,90 5,701) Per 100 units USD/INR 57,9 55,0 54,5 53,0 50,0USD/BRL 2,14 1,93 1,87 1,85 1,75
 13. 13. 13 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSSweden:Annika Winsth, Chief Economist Swedenannika.winsth@nordea.com, +46 8 614 8608Torbjörn Isaksson, Chief Analysttorbjorn.isaksson@nordea.com, +46 8 614 8859Andreas Jonsson, Senior Analystandreas.w.jonsson@nordea.com, +46 8 534 910 88Bengt Roström, Senior Analystbengt.rostrom@nordea.com, +46 8 614 8378Lena Sellgren, Senior Analystlena.sellgren@nordea.com, +46 8 614 88 62Siri Pettersson, Assistant Analystsiri.pettersson@nordea.com, +46 8 614 80 03Rickard Bredeby, Assistant Analystrickard.bredeby@nordea.com, +46 8 614 80 03Estonia:Tönu Palm, Chief Economist Estoniatonu.palm@nordea.com, +372 628 3345Latvia:Andris Strazds, Chief Economist Latviaandris.strazds@nordea.com, +371 67 096 096Lithuania:Zygimantas Mauricas, Chief Economist Lithuaniazygimantas.mauricas@nordea.com, +370 5 2657 198Russia:Dmitry A. Savchenko, Chief Economist Russiadmitry.savchenko@nordea.ru, +7 495 777 34 77 4194Dmitry S. Fedenkov, Analystdmitry.fedenkov@nordea.ru, +7 495 777 34 77 3368Poland:Piotr Bujak, Chief Economist Polandpiotr.bujak@nordea.com, +48 22 521 36 51Economic Research NordeaDenmark:Helge J. Pedersen, Global Chief Economisthelge.pedersen@nordea.com, +45 3333 3126Johnny Bo Jakobsen, Chief Analystjohnny.jakobsen@nordea.com, +45 3333 6178Anders Svendsen, Chief Analystanders.svendsen@nordea.com, +45 3333 3951Holger Sandte, Chief Analystholger.sandte@nordea.com, +45 3333 1191Jan Størup Nielsen, Senior Analystjan.storup.nielsen@nordea.com, +45 3333 3171Amy Yuan Zhuang, Senior Analystamy.yuan.zhuang@nordea.com, +45 3333 5607Aurelija Augulyte, Senior Analystaurelija.augulyte@nordea.com, +45 3333 6437Heidi Østergaard, Assistant Analystostergaard.heidi@nordea.com, +45 3333 6102Henrik Lorin Rasmussen, Assistant Analysthenrik.l.rasmussen@nordea.com, +45 3333 4007Daniel Freyr Gustafsson, Assistant Analystdaniel.freyr.gustafsson@nordea.com, +45 3333 5115Finland:Roger Wessman, Chief Economist Finlandroger.wessman@nordea.com, +358 9 165 59930Pasi Sorjonen, Chief Analystpasi.sorjonen@nordea.com, +358 9 1655 9942Annika Lindblad, Analystannika.lindblad@nordea.com, +358 9 1655 9940Norway:Steinar Juel, Chief Economist Norwaysteinar.juel@nordea.com, +47 2248 6130Erik Bruce, Chief Analysterik.bruce@nordea.com, +47 2248 4449Thina M. Saltvedt, Chief Analystthina.margrethe.saltvedt@nordea.com, +47 2248 7993Katrine Godding Boye, Senior Analystkatrine.godding.boye@nordea.com, +47 2248 7977Bjørnar Tonhaugen, Senior Analystbjornar.tonhaugen@nordea.com, +47 2248 7959
 14. 14. 14 ECONOMIC OUTLOOK NORDICS │JUNI 2013 NORDEA MARKETSNordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S.The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the cur-rent views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risksrelated to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or saleof any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient.Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of fu-ture results.Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose withoutthe prior written consent from Nordea Markets.Nordea, Markets DivisionNordea Bank Norge ASA17 Middelthuns gt.PO Box 1166 SentrumN-0107 Oslo+47 2248 5000Nordea AB (publ)10 HamngatanSE-105 71 Stockholm+46 8 614 7000Nordea Bank Finland PlcAleksis Kiven katu 9, HelsinkiFIN-00020 Nordea+358 9 1651Nordea Bank Danmark A/S3 StrandgadePO Box 850DK-0900 Copenhagen C+45 3333 3333

×