Ekonomiska utsikter, januari 2011, Nordea Bank

2,712 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekonomiska utsikter, januari 2011, Nordea Bank

 1. 1. ■ Innehåll EKONOMISKA UTSIKTER JANUARI 2011 På spåret De nordiska tigrarna ■ De nordiska ekonomierna har varvat upp med Sverige i täten. God ekonomisk tillväxt ■ USA ute ur krisen och Asien går fortsatt starkt. Europa hämmas av skuldproblem men Tyskland agerar draglok. ÖVERSIKT 04 EKONOMIN TILLBAKA PÅ SPÅRET NORDEN 08 SVENSK EKONOMI GÅR IN I EN NY FAS MAJOR ECONOMIES 16 GERMAN WIRTSCHAFTSWUNDER 2.0 EMERGING MARKETS 23 RUSSIA REBUILDING GROWTH MOMENTUM COMMODITIES 37 PUTTING THE RECOVERY AT RISK2 EKONOMISKA UTSIKTER│JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 2. 2. ■ InnehållTabellsamling ÖVERSIKT Ekonomin tillbaka på spåret .......................................................................... 4Nyckeltal ................................. 6Räntor och valutor ............... 7 Norden SVERIGE Svensk ekonomi går in i en ny fas ................................................................. 8 NORWAYRedaktör Consumers support economy after all .......................................................... 10Annika WinsthChefekonom DENMARK The course is set ......................................................................................... 12annika.winsth@nordea.comTel +46 8 614 8608 FINLAND Increasing economic activity ........................................................................ 14 Större industriländerGått till tryck USA14 Januari 2011 Towards a brighter tomorrow ....................................................................... 16 EURO AREA Growth to continue in spite of sovereign debt crisis...................................... 18 GermanyBesök oss på: Wirtschaftswunder 2.0 ................................................................................. 20www.nordea.se/analys UK Fiscal tightening really starts to bite ............................................................. 22Källor: Övriga länderReuters EcoWin och officiell natio- POLANDnell statistik om inget annat anges. Political risks have increased ....................................................................... 23 RUSSIA Rebuilding growth momentum ..................................................................... 25 ESTONIA Improving economic outlook ........................................................................ 27 LATVIA Post-recession mood ................................................................................... 28 LITHUANIA Economic recovery broadening .................................................................... 29 HUNGARY Domestic recovery finally gaining traction .................................................... 30 CZECH REPUBLIC Recovery gaining strength ........................................................................... 31 CHINA Rebalancing process will gradually gain momentum ..................................... 32 INDIA A growth story of its own ............................................................................. 34 BRAZIL Time to scale back the loose fiscal policies .................................................. 35 TURKEY Risk of overheating ...................................................................................... 36 Råvaror OIL Oil price rally may put world economic growth at risk ................................... 37 METALS Metal prices still trending up ........................................................................ 383 EKONOMISKA UTSIKTER│JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ ÖversiktEkonomin tillbaka på spåret• Fortsatt god tillväxt trots skuldproblematik tillväxt runt 8-9 procent per år under prognosperioden. Det betyder att Indien, som har en gynnsam befolknings-• ECB går före Fed och höjer räntan i september 2011 struktur och stor arbetskraft, växer mer än Kina under• Allt mindre lediga resurser i svensk ekonomi 2012. Vår prognos är att den indiska ekonomin växer med drygt 9 procent 2012. Flera av BRIC-länderna är iStyrkan i den globala återhämtningen under föregående behov av att strama åt för att inte riskera överhettningår samt ytterligare stimulanser, inte minst från Fed, bäd- och vi räknar med fortsatta räntehöjningar i Brasilien, In-dar för en gynnsam global konjunkturutveckling i år. dien och Kina, vilket stärker deras valutor. Det höga ton-Nordeas prognos är att världsekonomin växte med 4,3 läget om växelkurserna lär bestå och det går inte att ute-procent 2010 samt att den globala tillväxten når 4,0 re- sluta att vi får se fler restriktioner för att dämpa inflödetspektive 4,2 procent i år och nästa år. av kapital till vissa länder. Däremot bedömer vi risken för ett handelskrig som liten.Inledningen av 2011 kännetecknas av att finansmarkna-dernas oro har minskat något. Frågan är om riskviljan be- USA överraskar positivtstår. Även 2010 inleddes med en något högre riskaptit Ytterligare finanspolitiska stimulanser bidrar till att denoch med återhämtning i fokus. Men i takt med att det amerikanska ekonomin växlar upp. Kongressens beslut istod allt mer klart att flera länder, framför allt i södra Eu- december i fjol om bland annat fortsatta skattelättnaderropa, stod inför allvarliga problem ökade oron och byttes bedöms öka tillväxten i år med 0,5 procentenheter. Förmot riskaversion under sommaren. Globalt finns riskerna såväl innevarande som nästa år räknar vi med en tillväxtkvar och utmaningarna är stora, inte minst i Europa. De på 3,3 procent, vilket är klart högre än de 2 respektive 3strukturella problemen är inte lösta utan bara kortsiktigt procent vi tidigare förutspådde.skyfflade under mattan. Vår bedömning är emellertid attriskaptiten i huvudsak ökar även om den kan komma att Hushållens konsumtion väntas stå för det största bidragetvariera under året. där låga räntor och en stigande sysselsättning tillsam- mans med skattelättnaderna är de viktigaste bakomlig-De senaste årens kriser har gett beslutsfattare erfarenhet gande orsakerna. Sysselsättningen stiger dock inte såoch flertalet verktyg finns på plats för att lösa eventuellt mycket att arbetslösheten faller tillbaka nämnvärt dånya problem. Det är också alldeles för mycket politiskt även arbetskraftsutbudet väntas öka i takt med återhämt-kapital investerat för att kasta in handduken nu. Blir det ningen.nödvändigt räknar vi med att stödfonderna utökas. Fi-nansmarknaderna måste vara övertygade om att åtgär- Risken för inflation är trots kraftiga stimulanser liten un-derna lyckas även om det kan komma att handla om väl- der prognosperioden och Fed väntas föra en expansiv po-digt stora belopp om Spanien skulle behöva stöd. Vår litik länge än. Först i slutet av innevarande år räknar vihuvudprognos är dock att Spanien klarar sig utan interna- med att Fed höjer räntan och tar tillbaka en del av nuva-tionellt stöd. rande stimulanser. På två års sikt räknar vi däremot med att Fed har höjt relativt kraftfullt, då penningpolitiken iStrukturella obalanser har funnits på agendan i många år utgångsläget är extremt expansiv. Fed funds rate väntasoch riskerna med dessa kommer att finnas med i ytterli- ligga på 3 procent i slutet av prognosperioden.gare många år framöver. Det betyder dock inte att till-växten stagnerar. Nordeas syn är att vi nu går in i en ny Den amerikanska ekonomin står inför flertalet utmaning-fas där återtagandet av stimulanser så sakta kommer upp ar. Å andra sidan kan det inte uteslutas att exempelvispå agendan. För några länder, däribland Sverige, kommer återhämtningen blir ännu kraftfullare än vi förutser näräven diskussioner om kapacitetsbrist i fokus. väl optimismen tar fart hos hushåll och företag och i syn- nerhet om bankerna blir mer benägna att låna ut kapital.BNP, procentuell förändring årstakt På nedsidan lurar fortfarande husmarknaden. Nordeas 2009 2010 2011 2012 bedömning är att priserna ska ner ytterligare något, menVärlden -1,0 4,3 4,0 4,2USA -2,6 2,9 3,3 3,3 att ekonomin kan hantera det.Euroområdet -4,1 1,7 1,6 2,0Japan -5,2 2,8 1,5 2,0 Europa tudelat flera år framöverKina 9,1 10,1 8,7 8,9 Skuldproblematiken har ett fortsatt grepp om euroområ-Tillväxtländerna riskerar överhettning det, men skillnaderna länderna emellan är stora. NästanDe asiatiska länderna har varit motorn under de senaste samtliga länder är dock i behov av att städa upp ochåren och dessa länder väntas fortsätta ge ett starkt bidrag strama åt de offentliga finanserna. Totalt räknar vi medtill den globala tillväxten. Kina förväntas varken hamna i att de finanspolitiska åtstramningarna dämpar tillväxtenöverhettningsproblem eller tvingas till kraftfullt åtstra- med 0,8 procentenheter i år och med 0,5 procentenhetermande åtgärder som dämpar tillväxten. Vår prognos är en under 2012. Det är framför allt länder i euroområdets pe-4 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ Översiktriferi som är i behov av att spara, medan Tyskland står Sverige går in i en ny fasinför mindre nedskärningar. Det bidrar till att tillväxten Stark tillväxt och en imponerade återhämtning av syssel-väntas bli relativt god i Tyskland även framöver och att sättningen gör att vi redan nu är nära ett normalt kon-hemmamarknaden blir allt viktigare. Arbetslösheten i junkturläge. Svensk ekonomi går därmed in i en ny fasTyskland är redan tillbaka på nivån före krisen och hus- där kapacitetsutnyttjande och stigande bristtal kommer ihållens disponibla inkomster väntas stiga. Då Tyskland fokus. Inom industrisektorn, vilken drabbades värst un-inte heller har drabbats av stora prisfall på bostadsmark- der krisen, är kapacitetsutnyttjandet i linje med det histo-naden finns det inga större obalanser att rätta till, utan riska snittet för de senaste 20 åren. Det skapar goda för-tvärtom räknar vi med att sparandet går ner något i takt utsättningar för en stark investeringsökning under 2011,med att återhämtningen får bättre fäste. även om investeringsnivån än så länge ligger långt under nivån före krisen. Att investeringarna nu stiger i snabbFör euroområdet som helhet är exporten fortsatt central takt indikerar både att det inte är lika gott om lediga re-som motor för ekonomin, i synnerhet då vi räknar med en surser i ekonomin samt att företagen ser ljust på framti-försvagning av euron ner till 1,20 mot dollarn. Det finns den.än så länge gott om lediga resurser, men kapacitetsutnytt-jandet stiger framöver och ECB behöver anpassa pen- Utöver investeringarna är det hushållssektorn som ger ettningpolitiken till en mer normal konjunktur under pro- starkt bidrag till tillväxten framöver. De disponibla in-gnosperioden. komsterna väntas öka med 3 procent per år 2011 och 2012, trots stigande räntekostnader. Vi räknar inte hellerECB:s dilemma är att penningpolitiken för vissa länder, med någon större sättning på bostadsmarknaden underdäribland Tyskland, kan behöva stramas åt samtidigt som prognosperioden då hushållen står väl rustade och då detflera andra länder skulle må bra av en fortsatt låg ränta. är bostadsbrist på många håll.Samtidigt är det svårt för ECB att ta tillbaka andra stimu-lanser i ett tidigt skede då flera länder är i mycket stort En fortsatt imponerade tillväxt på 4,5 procent i år bidrarbehov av att låna av ECB. Det gör att vi nu räknar med till att sysselsättningen stiger med hela 2 procent. Då viatt ECB väljer att höja räntan innan andra stimulanser tas inte räknar med att arbetskraften ökar lika mycket fram-tillbaka. ECB väntas därmed höja räntan i september, över dämpas arbetslösheten och faller ner mot 6,5 pro-vilket är tidigare än Fed som höjer först i december i år. cent i slutet av prognosperioden. Den kommande avtals- rörelsen blir också viktig då förutsättningarna för betyd-BNP, procentuell förändring årstakt ligt högre avtal ligger i korten. 2009 2010 2011 2012Danmark -5,2 2,2 1,8 1,9Finland -8,0 3,0 3,0 3,4 Riksbanken behöver lägga om penningpolitiken ochNorge, fastlandet -1,3 2,0 3,0 3,1 strama åt ekonomin för att inte riskera överhettning läng-Sverige -5,3 5,5 4,5 2,8 re fram. Riksbanken väntas därmed fortsätta att höja rän- tan vid i stort sett varje möte i år, vilket leder till en repo-Norden står väl rustat ränta på 2,50 procent i slutet av året. Kronan är i skrivan-Dansk tillväxt kom, efter två tuffa år, tillbaka till positiva de stund inne i ett starkt momentum och då vår prognostal under 2010. Arbetslösheten fördubblades på två år är att Riksbanken fortsätter att gå före andra centralban-och väntas sjunka först under andra halvåret 2011. De of- ker bedömer vi att kronan stärks ytterligare ner till 8,60fentliga finanserna försämrades kraftigt under krisen. In- mot euron. Det är dock en nivå vi anser att svenska ex-nevarande år är valår, vilket kan göra det svårt att strama portföretag kan hantera så länge som den globala efter-åt så mycket som regeringen signalerar. En gynnsam ut- frågan finns på plats.veckling i såväl Tyskland som i Sverige är centralt förexporten då det är de två viktigaste exportmarknaderna. Riskerna är i första hand globala. På nedsidan dominerarNorsk tillväxt är god och vi räknar med en fortsatt åter- risken för större spridning av skuldkrisen i Europa. Ävenhämtning under prognosperioden. Arbetslösheten bottna- den ökande statsskulden i USA utgör en risk. På lite siktde på en relativt låg nivå och lönerna stiger, vilket gör att kan även höga råvarupriser dämpa den internationellahushållen har det väl förspänt. Även företagens planer för tillväxten. Men det går inte heller att utesluta att effek-investeringar inom oljesektorn indikerar en stark utveck- terna av tidigare stimulanser runt om i världen underskat-ling under 2011. Inflationstrycket väntas vara dämpat, tas och att global tillväxt blir bättre. På hemmaplan ser vimen i takt med att kapacitetsutnyttjandet stiger förväntas få risker på kort sikt. På längre sikt kan det finnas anled-Norges bank ta upp räntehöjningarna igen för att närma ning att oroa sig för hushållens skuldsättning och riskensig en mer neutral nivå. Finland utvecklas i mångt och för en överhettad ekonomi.mycket som Sverige då vi har likartad produktionsstruk-tur. Finland drabbades dock hårdare under krisen då eu- Annika Winsthron var stark, men gynnas nu av en svagare euro. Finland annika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608står nu väl rustat att möta en relativt god global efterfrå-gan.5 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ ÖversiktGrowth, % Inflation, % 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2008 2009 2010E 2011E 2012EWorld1) 2.2 -1.0 4.3 4.0 4.2 World 4.7 0.7 2.6 2.7 2.5BIG-3 2) -0.1 -3.5 2.4 2.4 2.6 BIG-3 3.3 -0.3 1.3 1.3 1.5USA 0.0 -2.6 2.9 3.3 3.3 USA 3.8 -0.3 1.7 1.4 1.7Japan 3) -1.2 -5.2 2.8 1.5 2.0 Japan3) 1.4 -1.0 -0.3 0.2Euro area 0.3 -4.0 1.7 1.6 2.0 Euro area 3.3 0.3 1.6 2.0 1.7Germany 0.7 -4.7 3.5 2.5 2.2 Germany 2.8 0.3 1.3 1.8 1.6France 0.1 -2.5 1.6 1.5 2.0 France 3.2 0.1 1.7 2.2 1.8Italy -1.3 -5.1 1.1 1.1 1.6 Italy 3.5 0.6 1.6 2.0 1.7Spain 0.9 -3.7 -0.2 0.5 1.8 Spain 4.2 -0.3 1.8 1.8 1.0Netherlands 1.9 -3.9 1.7 2.0 2.4 Netherlands 2.2 1.0 1.0 2.2 1.6Belgium 1.0 -2.8 2.0 1.8 2.2 Belgium 4.5 0.0 2.3 2.4 1.6Austria 2.2 -3.4 2.0 1.8 2.5 Austria 3.2 0.4 1.7 2.3 1.6Portugal 0.0 -2.6 1.3 -1.0 1.0 Portugal 2.7 -0.9 1.4 2.1 1.2Greece 2.0 -2.3 -4.3 -3.0 1.0 Greece 4.3 1.3 4.6 2.7 0.5Finland 0.9 -8.0 3.0 3.0 3.4 Finland 4.1 0.0 1.2 2.5 2.1Ireland -3.5 -7.6 -0.2 0.8 2.2 Ireland 3.1 -1.7 -1.6 0.3 1.0UK -0.1 -4.9 1.7 1.8 2.0 UK 3.6 2.2 3.2 3.0 1.8Denmark -1.1 -5.2 2.2 1.8 1.9 Denmark 3.4 1.3 2.3 2.0 2.0Sweden -0.6 -5.3 5.5 4.5 2.8 Sweden 3.4 -0.5 1.2 2.7 3.0Norway 1.8 -1.3 2.0 3.0 3.1 Norway 3.8 2.1 2.4 1.8 2.0Russia 5.6 -7.9 4.1 5.4 5.7 Russia 14.1 11.7 6.9 7.7 7.5Poland 5.0 1.7 3.9 3.8 4.1 Poland 4.3 3.7 2.5 3.4 2.2Estonia -5.1 -13.9 2.4 4.2 4.0 Estonia 10.6 -0.1 3.0 3.6 2.5Latvia -4.2 -18.0 -0.1 3.0 4.2 Latvia 15.3 3.6 -1.1 2.9 2.6Lithuania 2.9 -14.7 1.2 3.0 3.8 Lithuania 11.1 4.2 1.3 2.6 2.4Hungary 0.6 -6.5 0.9 3.2 3.4 Hungary 6.0 4.2 4.9 2.8 3.0Czech Republic 2.3 -4.0 2.5 3.1 3.8 Czech Republic 6.3 1.0 1.5 2.7 2.3Turkey 0.7 -4.7 7.5 5.1 5.5 Turkey 10.4 6.3 8.6 6.0 5.5China 9.6 9.1 10.1 8.7 8.9 China 6.0 -0.7 3.3 4.5 4.0India 5.1 7.7 9.2 8.7 9.3 India 9.1 2.1 9.2 6.0 5.0Brazil 5.2 -0.7 7.6 4.5 4.7 Brazil 5.7 4.9 5.0 5.2 4.81) W eighted average of countries in this table. Accounts for 70.5% of world GDP. Weights calculated using PPP adjusted GD P levels for 2007 according to the IMFs World Economic Outlook2) U S, Japan and the Euro area3) Source: IIMF W E October 2010Public finances, % of GDP Current account, % of GDP 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2008 2009 2010E 2011E 2012EBIG-3 -2.9 -8.7 -8.0 -7.1 -5.6 BIG-3 - - - - -USA -3.2 -10.0 -8.9 -8.4 -6.1 USA -4.7 -2.7 -3.3 -3.2 -3.7Japan 3) -4.2 -10.3 -9.6 -8.9 -8.1 Japan3) 3.2 2.8 3.1 2.3 2.3Euro area -2.0 -6.3 -6.3 -4.6 -3.9 Euro area -1.5 -0.6 -0.3 -0.3 -0.2Germany 0.1 -3.0 -3.5 -2.7 -1.8 Germany 6.7 5.0 4.9 5.1 4.8France -3.3 -7.5 -7.7 -6.2 -4.8 France -2.7 -2.9 -2.5 -2.3 -1.9Italy -2.7 -5.3 -5.0 -4.4 -3.5 Italy -3.4 -3.2 -3.0 -2.9 -2.7UK -5.0 -11.4 -10.5 -8.0 -6.0 UK -1.6 -1.7 -2.5 -2.0 -1.5Finland 4.2 -2.7 -3.1 -2.0 -1.3 Finland 3.5 2.7 2.0 2.0 2.1Denmark 3.3 -2.8 -3.6 -4.5 -3.3 Denmark 2.7 3.6 5.3 4.2 3.8Sweden 2.2 -1.0 0.1 1.1 1.7 Sweden 8.9 6.8 6.2 6.4 6.4Norway 19.3 11.0 11.3 12.0 14.5 Norway 17.7 13.1 13.2 13.8 16.1Russia 4.1 -5.3 -4.2 -2.8 -2.0 Russia 6.2 3.9 4.7 3.5 2.7Poland -3.7 -7.2 -8.3 -6.0 -4.5 Poland -4.8 -2.1 -2.3 -3.1 -4.7Estonia -2.8 -1.7 -1.5 -2.0 -1.5 Estonia -8.8 4.5 3.8 0.8 0.1Latvia -4.2 -10.2 -7.9 -5.4 -3.0 Latvia -13.1 8.6 4.0 -0.1 -0.8Lithuania -3.3 -9.2 -7.8 -5.8 -3.0 Lithuania -13.1 2.6 1.3 -0.2 -0.3Hungary -3.7 -4.4 -3.8 -2.9 -3.0 Hungary -7.3 -0.5 2.2 -0.5 -2.0Czech Republic -2.7 -5.8 -5.1 -4.5 -3.5 Czech Republic -0.6 -1.0 -2.5 -2.9 -3.5Turkey -1.8 -5.5 -5.2 -4.5 -4.0 Turkey -5.8 -2.3 -5.6 -6.0 -6.0China -0.4 -2.1 -3.0 -2.4 -1.9 China 9.6 6.1 5.2 4.4 3.7India -6.0 -6.5 -7.0 -6.0 -5.0 India -2.2 -2.1 -2.9 -3.0 -3.0Brazil -1.6 -3.2 -2.7 -2.5 -2.0 Brazil -1.8 -1.5 -2.5 -3.0 -3.06 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ ÖversiktMonetary policy rates Monetary policy rate spreads vs Euro area 14.1.11 3M 6M 12M 24M 14.1.11 3M 6M 12M 24MUS 0.25 0.25 0.25 0.75 3.00 US -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.75 1Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 Japan -0.15 -0.15 -0.15 -0.65 -2.50Euro area 1.00 1.00 1.00 1.50 2.25 Euro area - - - - -Denmark 1.05 1.05 1.05 1.55 2.50 Denmark 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25Sweden 1.25 1.75 2.00 2.50 3.50 Sweden 0.25 0.75 1.00 1.00 1.25Norway 2.00 2.00 2.25 2.75 4.00 Norway 1.00 1.00 1.25 1.25 1.75UK 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 UK -0.50 -0.50 -0.50 -1.00 -0.25Switzerland 0.25 0.25 0.25 0.50 1.25 Switzerland -0.75 -0.75 -0.75 -1.00 -1.00Poland 3.50 4.00 4.25 4.75 4.75 Poland 2.50 3.00 3.25 3.25 2.50Czech Rep. 0.75 0.75 1.00 1.50 2.00 Czech Rep. -0.25 -0.25 0.00 0.00 -0.25Hungary 6.00 6.00 6.00 6.25 6.50 Hungary 5.00 5.00 5.00 4.75 4.25Turkey 6.50 6.50 7.00 8.00 9.00 Turkey 5.50 5.50 6.00 6.50 6.75Russia 7.75 8.00 8.25 8.75 9.00 Russia 6.75 7.00 7.25 7.25 6.50China 5.81 6.06 6.31 6.31 6.31 China 4.81 5.06 5.31 4.81 4.06India 6.25 6.75 7.00 7.00 6.00 India 5.25 5.75 6.00 5.50 3.75Brazil 10.75 12.25 12.25 12.25 9.00 Brazil 9.75 11.25 11.25 10.75 6.75 1) Spread vs US3-month rates 3-month spreads vs Euro area 14.1.11 3M 6M 12M 24M 14.1.11 3M 6M 12M 24MUS 0.30 0.40 0.50 1.15 3.25 US -0.69 -0.70 -0.75 -0.70 0.75Euro area 1.00 1.10 1.25 1.85 2.50 Euro area - - - - -Denmark 1.21 1.35 1.50 2.10 2.90 Denmark 0.22 0.25 0.25 0.25 0.40Sweden 2.00 2.50 2.75 3.25 3.60 Sweden 1.01 1.40 1.50 1.40 1.10Norway 2.60 2.54 2.74 3.18 4.39 Norway 1.61 1.44 1.49 1.33 1.89UK 0.77 0.85 0.95 1.30 2.35 UK -0.23 -0.25 -0.30 -0.55 -0.15Poland 3.98 4.25 4.50 4.90 5.00 Poland 2.99 3.15 3.25 3.05 2.50Czech Republic 1.20 1.25 1.50 1.95 2.40 Czech Republic 0.21 0.15 0.25 0.10 -0.10Hungary 5.84 6.25 6.35 6.60 7.00 Hungary 4.85 5.15 5.10 4.75 4.50Russia 4.06 4.30 4.55 5.00 6.00 Russia 3.07 3.20 3.30 3.15 3.50Latvia 0.84 1.00 1.20 1.50 2.00 Latvia -0.16 -0.10 -0.05 -0.35 -0.50Lithuania 1.30 1.50 1.80 2.00 2.30 Lithuania 0.31 0.40 0.55 0.15 -0.2010-year government benchmark yields 10-year yield spreads vs Euro area 14.1.11 3M 6M 12M 24M 14.1.11 3M 6M 12M 24MUS 3.35 3.40 3.50 3.60 4.25 US 0.33 0.35 0.25 0.05 0.45Euro area 3.02 3.05 3.25 3.55 3.80 Euro area - - - - -Denmark 3.27 3.20 3.40 3.75 4.20 Denmark 0.24 0.15 0.15 0.20 0.40Sweden 3.24 3.30 3.40 3.70 4.00 Sweden 0.22 0.25 0.15 0.15 0.20Norway 3.80 3.80 3.91 4.15 4.59 Norway 0.78 0.75 0.66 0.60 0.79UK 3.61 3.60 3.70 3.80 4.10 UK 0.59 0.55 0.45 0.25 0.30Poland 6.26 6.00 5.70 5.80 6.00 Poland 3.24 2.95 2.45 2.25 2.20Czech Rep. 3.95 3.75 3.50 3.75 4.00 Czech Rep. 0.93 0.70 0.25 0.20 0.20Hungary 7.90 8.20 8.00 7.75 8.00 Hungary 4.88 5.15 4.75 4.20 4.20Exchange rates vs EUR Exchange rates vs USD 14.1.11 3M 6M 12M 24M 14.1.11 3M 6M 12M 24MEUR/USD 1.303 1.25 1.25 1.20 1.20 -EUR/JPY 108.6 108 113 118 126 USD/JPY 83.37 86.0 90.0 98.0 105EUR/DKK 7.450 7.46 7.46 7.46 7.46 USD/DKK 5.717 5.96 5.96 6.21 6.21EUR/SEK 8.850 8.60 8.60 9.00 9.00 USD/SEK 6.792 6.88 6.88 7.50 7.50EUR/NOK 7.721 7.90 7.70 7.90 8.00 USD/NOK 5.925 6.32 6.16 6.58 6.67EUR/GBP 0.833 0.81 0.83 0.80 0.77 GBP/USD 1.565 1.54 1.50 1.50 1.55EUR/CHF 1.265 1.25 1.25 1.28 1.33 USD/CHF 0.971 1.00 1.00 1.07 1.11EUR/PLN 3.844 3.80 3.80 3.90 3.70 USD/PLN 2.950 3.0 3.0 3.3 3.1EUR/CZK 24.38 24.5 24.3 24.3 24.0 USD/CZK 18.71 19.6 19.4 20.2 20.0EUR/HUF 276.0 275 275 280 270 USD/HUF 211.8 220 220 233 225EUR/TRY 2.04 2.00 1.95 2.00 2.00 USD/TRY 1.57 1.53 1.50 1.53 1.53EUR/RUB 39.39 37.1 36.4 35.0 32.8 USD/RUB 30.23 29.7 29.1 29.2 28.5EUR/LVL 0.701 0.70 0.70 0.70 0.71 USD/LVL 0.538 0.56 0.56 0.59 0.59EUR/LTL 3.453 3.45 3.45 3.45 3.45 USD/LTL 2.650 2.76 2.76 2.88 2.88EUR/CNY 8.605 8.23 8.10 7.56 7.03 USD/CNY 6.604 6.58 6.48 6.30 5.86EUR/INR 58.71 55.6 55.0 54.0 52.8 USD/INR 45.06 44.5 44.0 45.0 44.0EUR/BRL 2.187 2.13 2.19 2.04 1.98 USD/BRL 1.678 1.70 1.75 1.70 1.657 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ SverigeSverige går in i en ny fas• God tillväxt trots mindre stimulanser pansiva ekonomiska politiken med låga räntor och skatte- lättnader under de senaste åren. De minskade stimulan-• Stark arbetsmarknad med risk för flaskhalsar serna balanseras dock av ökade inkomster via stigande• Reporäntan höjs till 2,50 procent 2011 sysselsättning. Mot slutet av prognosperioden stiger dessutom timlönerna snabbare. Då bidrar också de antag-Konjunkturen mognar na skattelättnaderna till att stärka hushållens ekonomiskaDen svenska ekonomin återhämtade sig under 2010. Så- ställning. Det innebär att hushållens reala disponibla in-väl BNP som sysselsättning var i stort sett tillbaka på komster stiger med omkring 3 procent per år 2011 ochsamma nivåer som innan krisen, de offentliga finanserna 2012, trots kraftigt stigande ränteutgifter. Förutsättning-var i balans igen och Riksbanken avvecklade de särskilda arna för hushållens konsumtion är således fortsatt gynn-stödåtgärderna för det finansiella systemet. samma.Vi räknar med en fortsatt god tillväxt, vilket innebär att Hushållens förbättrade ekonomi återspeglas också på bo-resursutnyttjandet stiger ytterligare. Därmed ökar fokus stadsmarknaden. Svackan i bostadspriserna i sambandpå ekonomins tillväxtförmåga. Vi anser att andelen ledi- med krisen var mild och bostadsbyggandet har skjutit fartga resurser i ekonomin inte ska överskattas, framför allt ordentligt igen, vilket var en viktig förklaring till att in-då det finns tecken på att den strukturella arbetslösheten vesteringarna vände upp redan under 2010. Även flerahar stigit. Den starka utvecklingen medför också att de tjänstebranscher expanderade samtidigt som en vändningtidigare massiva stimulanserna nu minskar, vilket dämpar av industrins investeringar av allt att döma står för dör-tillväxten från fjolårets rekordnotering. Riksbanken har ren. Fortsatt stigande produktion, höga vinster och starkredan genomfört ett antal räntehöjningar och väntas lätta tillförsikt inför framtiden borgar för att den breda upp-på gasen ytterligare framöver. Finanspolitiken slår om gången i investeringarna fortsätter även framöver.från att tidigare kraftigt ha stimulerat ekonomin till attvara neutral under 2011. Dessutom bidrar förstärkningen Den kraftiga rekylen i utrikeshandeln var en viktig för-av kronan till en mindre expansiv miljö. klaring till den mycket höga BNP-tillväxten under 2010. Indikatorerna är ännu starka men det initiala och kraftigaUnder 2012 fortsätter Riksbanken att höja räntan. Där- uppstudset från de nedtryckta nivåerna efter krisen före-emot räknar vi med att starka offentliga finanser kommer faller vara över. Exporten ökar ändå i god takt komman-att möjliggöra finanspolitiska reformer på motsvarande de år då avsättningsmarknaderna väntas växa snabbare än15 miljarder kronor, i huvudsak som skattesänkningar till genomsnittet under de senaste 15 åren.hushållen. Sammantaget bedöms BNP-tillväxten översti-ga den långsiktiga utvecklingen även 2012. Stramare arbetsmarknad Den kraftiga tillväxten i ekonomin har ökat efterfråganBred uppgång på arbetskraft. Allt fler lediga platser på landets arbets-Det är framför allt hushållen som har gynnats av den ex- förmedlingar och företagens alltjämt mycket optimistiska anställningsplaner talar för att uppgången fortsätter. ViSverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges) 2007 (mdr. SEK) 2008 2009 2010E 2011E 2012EPrivat konsumtion 1,460.2 0.0 -0.4 3.5 3.5 2.8Offentlig konsumtion 797.4 1.0 1.7 2.1 1.7 0.5Fasta bruttoinvesteringar 612.0 1.4 -16.3 5.0 9.5 6.1 - industri 94.8 -0.2 -22.2 -5.5 13.9 8.9 - bostadsinvesteringar 121.2 -13.1 -23.3 17.5 14.0 8.0Lagerinvesteringar* 23.2 -0.5 -1.5 2.2 -0.1 -0.4Export 1,621.5 1.7 -13.4 11.0 7.0 6.4Import 1,388.2 3.5 -13.7 12.3 6.3 6.0BNP -0.6 -5.3 5.5 4.5 2.8Nominell BNP (mdr SEK) 3,126 3,204 3,089 3,302 3,510 3,684Arbetslöshet (% av arbetskraften) 6.2 8.3 8.4 7.3 6.8Sysselsättning 1.1 -2.1 1.0 1.9 1.0Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) 3.4 -0.5 1.2 2.7 3.0Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) 2.7 1.7 2.0 1.8 1.8Timlöner (nationalräkenskaper) 4.6 3.0 1.2 3.2 4.2Bytesbalans (mdr SEK) 286 210 204 224 234- % av BNP 8.9 6.8 6.2 6.4 6.4Handelsbalans (% av BNP) 3.6 3.2 2.7 3.1 3.4Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) 71 -30 4 40 62- % av BNP 2.2 -1.0 0.1 1.1 1.7Offentlig bruttoskuld, % av BNP 37.7 42.1 41.6 39.4 37.6* Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter8 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ Sverigeräknar med att sysselsättningen ökar med omkring 2 pro- God tillväxt på svenska exportmarknadercent 2011, vilket är en stark ökning i ett historiskt per- 20 % y/y Marknads- % y/y 20spektiv. 15 tillväxt Export av 15 varor 10 10Trots att sysselsättningen i stort sett hade tagit tillbakatappet redan i slutet av 2010 är arbetslösheten fortfarande 5 5markant högre än innan krisen. Det beror på att tillström- 0 0ningen av arbetskraft har varit ovanligt kraftig under de -5 -5senaste åren. Förändringarna i a-kassan, jobbskatteavdra- -10 -10get och sjukförsäkringsreformen har sannolikt medfört attfler har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Arbetskraften -15 -15ökar i betydligt lugnare takt framöver bl a av demogra- -20 Prognos -20fiska orsaker. Det innebär att sysselsättningsuppgången 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12kommer att få allt större genomslag på arbetslöshetstalen. Stort konsumtionsutrymmeOsäkerhet om nivån på den strukturella arbetslösheten är 6 15stor. Reformerna på arbetsmarknaden bedöms öka ar- % y/y % av disponibel inkomst 14betskraftsdeltagandet och bidra till att minska arbetslös- 5 Reala Sparkvot, inkomster 13heten på lång sikt. Däremot finns det anledning att tro att höger 4 12den strukturella arbetslösheten har stigit på kort sikt. En- Konsumtion 11ligt vår bedömning ligger den strukturella arbetslösheten 3 10för närvarande på omkring 7 procent, en nivå som den 2 9faktiska arbetslösheten når redan i slutet av 2011. 1 8Fler räntehöjningar och fortsatt stark krona 7 0Värt att notera är att vissa löneavtal löper ut under hösten 6 Prognos2011. Det dröjer dock till första halvåret 2012 innan av- -1 5 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12talsrörelsen når sin kulmen. Den kommande avtalsrörel-sen kommer att ske under väsentligt annorlunda förut-sättningar än den förra. Läget på arbetsmarknaden kom- Arbetslösheten faller snabbtmer att vara mer ansträngt, vinsterna har varit rekordhöga 4750 9.5 (000) personer %i många branscher samtidigt som kompensation efter ti- 4700 9.0digare krisavtal lär krävas. Vi räknar med att de totala lö- 4650neökningarna överstiger 4 procent 2012. 8.5 4600 8.0För närvarande är löneökningarna låga men med ett sti- 4550 Arbetslöshet, sa 7.5gande resursutnyttjande kommer lönekostnaderna och 4500 (höger) 7.0därmed inflationen att stiga under prognosperioden. På 4450 Antalkort sikt bidrar högre energipriser och dyrare livsmedel sysselsatta, sa 6.5 4400till att inflationen, enligt Riksbankens favoritmått KPIF, 4350 6.0kommer att ligga i linje med målet under 2011. Således Prognos 4300 5.5är det mycket som talar för att Riksbanken inte bara 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12minskar på de penningpolitiska stimulanserna utan ävenlägger om penningpolitiken i mer åtstramande riktning.Vi räknar med att reporäntan når 2,50 procent i slutet av Inflationen i linje med målet större delen av 20112011 och 3,50 procent i slutet av 2012. 5 % y/y % y/y 5 4 4 KPIDen höga tillväxten, Riksbankens räntehöjningar och derelativt starka offentliga finanserna bidrog till att kronan 3 3stärktes kraftigt under 2010. Samma faktorer talar för en 2 2fortsatt stark krona medan en förbättrad internationellkonjunktur och ökade förväntningar om räntehöjningar 1 1 KPIFfrån andra centralbanker ligger i den andra vågskålen. Vi 0 0räknar med att kronan handlas mot euron till 9,00 på ett -1 -1års sikt. -2 Prognos -2Torbjörn Isaksson 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12torbjorn.isaksson@nordea.com +46 8 614 88599 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ NorwayConsumers support economy after all• Strong growth in demand and production relatively low level and wage growth gradually rising, there are indications that consumption growth could be• No inflation pressures and relatively low inflation relatively high in the next few years. But consumption in• Norges Bank will progress cautiously early 2011 may show signs of weakness as high electricity bills erode consumers’ purchasing power.In 2010 we revised down our forecast for economic When electricity prices move lower during the spring,growth as consumer spending growth looked set to be consumer spending may regain momentum andweaker than originally assumed. But based on revisions periodically grow faster than the underlying trend.to the historical data and a strong trend towards the endof 2010, the pace of both demand and production growth A strong rebound in oil investment on the cardsappears to have been stronger than expected. In light of The decline in oil investment in 2010 have been sharperthe stronger momentum into 2011, the improved labour than expected, but judging from Statistics Norway’s oilmarket situation and prospects of very strong growth in investment survey the rebound in 2011 should be thatoil investment, we have also revised up our growth fore- much stronger. Based on investment plan surveys, com-cast for 2011, while our relatively optimistic view on mercial building starts data, the low interest rates and less2012 remains intact. All in all, the scene is thus set for restrictive credit standards as well as the overall brighterrelatively strong growth in Norway in 2010-2012. economic prospects, business investment in the mainland economy also looks set to rise, although several factorsWith stronger growth, unemployment should have suggest that it will take place at a moderate pace. Invest-peaked, we think. But a marked decline in joblessness is ment activity except in the manufacturing industry is al-not very likely until 2012. Labour shortages and capacity ready at a relatively high level, and in many sectors thereconstraints are not likely to be a major problem over the may still be idle capacity. Against the backdrop of lownext 18-24 months. Inflation looks set to remain rela- interest rates, a benign labour market outlook hometively low although it will edge higher. Norges Bank will prices should pick up further in 2011. Higher homecautiously normalise interest rates in step with the pick- prices will likely boost residential construction activity.up in growth and capacity utilisation. With the globallow interest rate regime, Norwegian rates will rise only Good export growth; very strong import growthmoderately in 2011, with the central bank acting slightly We have revised up our growth forecasts for some ofmore aggressively in 2012. Norway’s key trading partners. Still, growth in traditional exports is not likely to be as strong as in 2010 whenNot so cautious consumers world trade started to recover from the crisis. As a resultConsumption growth in the autumn of 2010 was higher of a sharp increase in import-intensive domestic demandthan we had expected. Consumer confidence has components, growth in imports in 2011 will significantlyimproved, and home prices rose sharply during the last outstrip that in exports.months of 2010. With unemployment stabilising at aNorway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2007 (NOK bn) 2008 2009 2010E 2011E 2012EPrivate consumption 940 1.6 0.2 3.4 3.3 3.0Government consumption 447 4.1 4.7 3.1 2.0 2.0Fixed investment 504 2.0 -7.4 -6.7 7.0 5.1 - gross investment, mainland 376 -1.4 -11.7 -4.4 4.5 4.3 - gross investment, oil 113 5.5 9.9 -12.0 15.0 8.0Stockbuilding* 33 -0.3 -2.6 2.7 0.0 0.0Exports 1,040 1.0 -4.0 -1.8 1.0 1.5 - crude oil and natural gas 480 -2.0 -1.2 -6.0 -0.6 -0.6 - other goods 302 4.2 -8.2 5.8 3.0 4.3Imports 691 4.3 -11.4 9.4 4.8 3.7GDP 2,272 0.8 -1.4 -0.1 2.2 2.3GDP, mainland 1,724 1.8 -1.3 2.0 3.0 3.1Unemployment rate, % 2.6 3.2 3.5 3.5 3.4Consumer prices, % y/y 3.8 2.1 2.4 1.8 2.0Core inflation, % y/y 2.6 2.6 1.4 1.6 2.2Annual wages (incl. pension costs), % y/y 6.0 4.2 3.5 4.0 4.3Current account (NOKbn) 449.1 311.8 327.4 367.7 470.3- % of GDP 17.7 13.1 13.2 13.8 16.1Trade balance, % of GDP 19.1 14.8 13.6 13.8 16.1General govt budget balance (NOKbn) 486.7 262.0 280.0 320.0 425.0- % of GDP 19.3 11.0 11.3 12.0 14.5* Contribution to GDP growth (% points)10 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ NorwaySlightly higher, but moderate wage/price growth Consumers support the economy after allDespite strong growth in 2011 and 2012, unemployment 122 Index Retail sales Index 122is not likely to decline markedly until 2012 because the 121 121labour supply will increase and employment growth will 120 120 119 119be moderate. Many employers held on to their staff Trend , 4M mov. avg. 118 118during the downturn and they can now increase 117 117production through more efficient resource utilisation 116 116and increased average working hours. 115 115 114 114We expect wage growth to pick up slightly over the next 113 113few years as a result of a gradually tighter labour market 112 112situation. But with a more balanced labour market, wage 111 111growth will hardly be as high as before the financial cri- 07 08 09 10sis. And with benign productivity growth and moderatewage growth core inflation should remain relatively low, Investment generally at a high levelalthough it will rise somewhat. The effect of the NOK 22 22appreciation on prices of imported goods will gradually % Investment mainland firms % % of productionfade. 20 Services 20 18 Goods excl. 18Cautious normalisation manufacturingIn response to strong growth and prospects of rising 16 16capacity utilisation Norges Bank will resume its gradual 14 14normalisation of interest rates. But with low interest rates Totalinternationally and low inflation Norges Bank should 12 12progress cautiously in 2011. In 2012 the pace of rate 10 10 Manufacturinghikes may be accelerated as interest rates globally willbegin to move higher and inflation and capacity 8 8 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10utilisation have increased.NOK strength around end-2010 only temporary Productive employees limit employment growthAround the turn of the year 2010 the NOK strengthened 5 5 % y/y % y/yrelatively sharply, with the import-weighted NOK beat- 4 4ing Norges Bank’s projection. The rising oil prices, in-creased risk appetite, wider interest rate differential ver- 3 3 Productivity,sus other countries and the absence of foreign currency 3Q mov. avg. 2 2purchases by Norges Bank probably induced investors totake on large speculative NOK positions. When the be- 1 1nign trend in NOK-positive factors fades, many market 0 0players will want to trim their positions and the NOKwill weaken again. If, contrary to expectations, the NOK -1 Average working time, -1should strengthen in Q1, Norges Bank will likely revise 3Q mov. avg. -2 -2down its interest rate forecast in its next Monetary Policy 03 04 05 06 07 08 09 10Report in March. Less confidence in further rate hikes byNorges Bank may contribute to weakening the NOK inQ2. Overall, we look for a weaker import-weighted NOK Strong NOK given the interest rate differentialcompared to at the turn of the year. 0.50 % points NOK 9.25 0.75 9.00Home prices vs NOK rate – a potential dilemma EUR/NOK, rhsIf interest rates globally remain low for a longer period 1.00 8.75than we expect, Norges Bank will most likely progress 1.25 3M MM rate spread 8.50 vs Euro areamore cautiously to avoid excessive NOK strength and (reversed axis)too low inflation, which could cause home prices to rise 1.50 8.25excessively and credit growth to pick up again. If Norges 1.75 8.00Bank when setting interest rates assigns more weight tothe risk of financial instability than it did before, a uni- 2.00 7.75lateral rate hike and very strong NOK could be the result. 2.25 7.50 Apr Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec 09 10 11Erik Bruceerik.bruce@nordea.com +47 22 48 44 4911 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ DenmarkThe course is set• Broadly based upswing taking shape engaged in labour market schemes) will not approach the long-term structural level of around 120,000 persons (full• Labour market finally to reverse this year time) until 2014 at the earliest.• Still hope for consumer spending In the years leading up to the crisis, wages in Denmark• Public spending boom over rose significantly faster than in other countries. Combined with weak productivity gains, this has erodedAfter the massive setback in 2009, economic growth re- Danish companies’ competitiveness – however, the factturned soundly to positive territory in 2010. The contours that many Danish companies operate in markets not veryof a broadly based upswing have emerged with five con- sensitive to price increases has to some extent offset thissecutive quarters of positive growth so far. On the loss. As a result of the rising unemployment, Danishthreshold to the election year of 2011 consumers and wage growth is again on a par with wage growth abroad,businesses have stepped up a gear, and the course is set but this also means that growth in real wages was largelyfor a continued rebound in the Danish economy. flat in 2010. We expect this trend to continue in coming years, with wage growth probably only just matchingLabour market finally to reverse this year inflation.The crisis has taken a heavy toll on the Danish labourmarket. In two years unemployment has more than Optimistic consumersdoubled, employment in the private sector has fallen by As neither tax cuts nor appreciable real wage growth are170,000 and wage growth has roughly halved. But in sight, the outlook for consumer spending over the nextdespite recent years’ gloomy trends, there are growing few years could seem a little worrying. But fortunatelysigns of a near-term labour market reversal. In the private there are other signs of a fairly strong propensity andsector we expect continued solid demand in Denmark’s ability to spend. It is worth noting that Danish house-key export markets and rising activity in the domestic holds are quite optimistic about the future – the 12-monthmarket to lead to several businesses recruiting more expectations index is at a high level. Moreover, particu-employees. Conversely, we look for a slight reduction in larly this year interest expenses should still be low, andthe number of persons employed in the public sector over the fairly strong wealth gains seen during both 2009 andthe coming years in order to ensure the necessary 2010 will also boost consumer spending. In addition,consolidation of public budgets. All in all, we expect households increased their savings during the crisis andunemployment to peak during the summer at less than thus have the option of putting a bit less aside and spend-175,000 persons (full time), including those engaged in ing more in stead.labour market schemes. The improving labour market conditions will also liftSubsequently, unemployment is likely to decline consumer spending decisively. An interesting wild cardgradually, although jobless numbers (including those at play is the possible reform of the early retirementDenmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2007 (DKKbn) 2008 2009 2010E 2011E 2012EPrivate consumption 820 -0.6 -4.5 1.9 1.8 1.7Government consumption 440 1.6 3.1 1.7 -0.4 0.4Fixed investment 371 -3.2 -14.3 -4.5 2.3 2.6 - government investment 32 0.8 4.6 14.2 8.4 -7.1 - residential investment 107 -10.9 -16.9 -12.8 -0.8 2.0 - business fixed investment 233 -0.7 -15.8 -4.3 2.2 5.0Stockbuilding* 25 -0.6 -2.0 1.1 0.2 0.1Exports 885 2.8 -9.7 2.8 5.4 5.5Imports 847 2.7 -12.5 2.7 5.2 5.2GDP -1.1 -5.2 2.2 1.8 1.9Nominal GDP (DKKbn) 1,695 1,741 1,657 1,709 1,778 1,832Unemployment rate, % 1.8 3.4 4.0 4.2 3.8Unemployment level, 000 persons 48.1 92.2 109.7 115.0 105.0Gross unemployment level, 000 persons 74.2 129.0 164.5 170.0 160.0Consumer prices, % y/y 3.4 1.3 2.3 2.0 2.0Hourly earnings, % y/y 4.5 2.9 2.5 2.0 2.1Nominal house prices, one-family, % y/y -4.5 -12.0 3.0 0.0 2.0Current account (DKKbn) 46.2 59.0 90.0 75.0 70.0- % of GDP 2.7 3.6 5.3 4.2 3.8General govt. budget balance (DKKbn) 56.9 -46.5 -62.0 -80.0 -60.0- % of GDP 3.3 -2.8 -3.6 -4.5 -3.3Gross public debt, % of GDP 34.1 41.5 44.2 44.5 47.9* Contribution to GDP growth (% points)12 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ Denmarkscheme that could end up channelling several billions Labour market reversal underwayinto additional spending during the forecast period. 200 000 persons 000 persons 200 175 175Public spending boom over Gross unemployment* 150 150During the crisis the government pursued a highlyexpansionary fiscal policy line with sharp increases in 125 125both public-sector employment (and in turn public 100 100spending) and public investment. However, after the 75 75crisis abated, it has turned out to be very difficult to reign 50 50in the rapidly swelling public expenditure and according Unemployment*to our calculations the government’s target of zero cost 25 25growth in 2010 will be overshot by a hefty increase of 0 * Full-time unemployed Forecast 01.7%. The latest indicators suggest that the consolidation 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12of public budgets has finally started, though, and against Source: Statistics Denmark and own calculationsthis background we expect public spending to contract by0.4% in 2011, followed by growth of 0.4% in 2012. Optimistic consumers 20 20 Net balance Net balance Expectation index,This seems a very ambitious forecast in an election year, 15 3M mov. avg. 15not least in a historical perspective with public 10 10consumption expenditure notoriously rising more than 5 5planned. In our view, though, this is a necessary 0 0consolidation aimed at trimming the public budget deficit -5 -5and ensuring the required scope for expansion in the -10 -10private sector in the years ahead. But note at the sametime that if our forecasts are on the mark, the public- -15 Consumer confidence, -15sector consumption pressure (public spending in per cent 3M mov. avg. -20 -20of GDP) will only ease to around 27% by the end of -25 -252012. This is still a very high level both in an 75 85 90 95 00 05 10international context and a historical perspective. Source: Statistics Denmark and own calculationsHope even for residential investment Public spending boom is overAfter an extended period of sharp declines things are 31 % of GDP DKKbn 100looking up for business investment, with a glimmer of 98 30hope even for residential investment. Although capacity 95utilisation in the manufacturing industry is still compara- 29 93tively low, the cocktail of decent order intake and low in-terest rates has resulted in a tentative pick-up in invest- 28 Public consumption, constant prices, rhs 90ment in machinery. With continued gains in exports and 88 27domestic demand, business investment may contribute 85positively to growth going forward. Even the very lack- 26lustre residential investment activity may be revived, as 83 Public consumptionthe free fall in housing starts came to a halt in 2010, and 25 Forecast 80indications are for a tentative improvement during the 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12forecast period. Source: Statistics Denmark and own calculations Residential investment bottoming 11000 27.5Troels Theill Eriksen Dwellings DKKbntroels.t.eriksen@nordea.com +45 3333 2448 10000 25.0 9000 22.5 8000 Gross capital formation, housing,Jan Størup Nielsen 7000 constant prices, rhs 20.0jan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333 3171 6000 17.5 5000 15.0 4000 12.5 3000 Housing starts, advanced 1Y 10.0 2000 1000 7.5 94 96 98 00 02 04 06 08 10 Source: Statistics Denmark and own calculations13 EKONOMISKA UTSIKTER │JANUARI 2011 NORDEA MARKETS

×