Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomiska Utsikter, Nordea Bank, september 2012

794 views

Published on

Ekonomiska Utsikter, Nordea Bank, september 2012

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekonomiska Utsikter, Nordea Bank, september 2012

 1. 1. ■ Innehåll EKONOMISKA UTSIKTER SEPTEMBER 2012 Världsekonomi på lågvarv Sakta framåt ■ Euroområdet står återigen på randen av en recession. USA och övriga världsekonomin tappade fart under sommaren. Men sakta och på knagglig väg rör sig världsekonomin framåt. Gung i säkra hamnar ■ Medan Norge går från klarhet till klarhet syns svaghetstecken i Sverige och Finland. Danmark är nära recession. Det gungar till i de nordiska hamnarna. ÖVERSIKT 04 VÄRLDSEKONOMI PÅ LÅGVARV SVERIGE 08 HUSHÅLLEN RÄDDAR TILLVÄXTEN USA 16 MOVING SLOWLY FORWARD EURO AREA 18 RESTORE CONFIDENCE TO END THE RECESSION RUSSIA 24 INFLATION DÉJÀ VU CHINA 29 STABILITY, STABILITY AND … STABILITY OIL AND COMMODITIES 33 OIL PRICES STAY HIGH SPECIAL THEME 35 TWO ALTERNATIVE SCENARIOS2 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 2. 2. ■ InnehållTabellsamling ÖVERSIKT Världsekonomi på lågvarv ............................................................................. 4Nyckeltal ................................. 6Räntor och valutor ............... 7 NordenExchange rates ..................... 7 SVERIGE Hushållen räddar tillväxten ........................................................................... 8Redaktör NORWAY Risk of overheating may be the biggest challenge ........................................ 10Annika WinsthChefekonom DENMARKAnnika.winsth@nordea.com Languishing economic growth ..................................................................... 12Tel +46 8 614 8608 FINLAND Finnish economy has cooled down across the board .................................... 14Gått till tryck Större industriländer30 August 2012 USA Moving slowly forward ................................................................................. 16 EURO AREA Restore confidence to end the recession ...................................................... 18Besök oss på: UKwww.nordeamarkets.com UK growth stalling – awaiting outside help ................................................... 20 JAPAN The challenges remain in the long term ........................................................ 21Källor:Reuters EcoWin och officiell nat- Övriga länderionell statistik om inget annatanges. POLAND Slowdown under control .............................................................................. 22 RUSSIA Inflation déjà vu ........................................................................................... 24 ESTONIA Economy remains in a soft patch ................................................................. 26 LATVIA Economy keeps delivering positive surprises ............................................... 27 LITHUANIA Showing resilience ...................................................................................... 28 CHINA Stability, stability and … stability.................................................................. 29 INDIA A drought of growth..................................................................................... 31 BRAZIL Slow BRIC healing ....................................................................................... 32 Råvaror OIL Oil prices stay high but spare capacity buffer should build ........................... 33 METALS Metal prices scratching the bottom for now .................................................. 34 SPECIAL THEME Alternative scenario 1: Back on track ........................................................... 35 Alternative scenario 2: That sinking feeling .................................................. 363 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ ÖversiktVärldsekonomi på lågvarv ECB tar en mer aktiv roll kommer överens om att åtminstone delvis förlänga skat- telättnader och behålla ersättningsnivåer. Därför kommer Ljusare utsikter i USA stärker global riskvilja också partierna att nå en överenskommelse. Finanspoliti- Sverige rider ut stormen ken blir åtstramande trots det, men effekten stannar vid 0,5 procent av BNP 2013.Trots fortsatt oro på finansmarknaderna och stora utma- Europa – två steg fram och ett tillbakaningar inte minst i Europa ser vi en aning mer optimist- Tillväxten blir svag i euroområdet. Skillnaderna länderiskt på framtiden. ECB-chefen Mario Draghis starka utta- emellan är fortsatt stora och kommer att så förbli. Menlanden om att euron är här för att stanna sätter tonen. Det även de mest utsatta länderna väntas vända till tillväxtska mycket till för att beslutsfattare och politiker ska låta under prognosperioden om än från mycket låga nivåer.euron haverera. Vägen framåt är långt ifrån enkel, men Ledande indikatorer bottnar nu, medan makrodata kandet går sakta åt rätt håll. Den ekonomiska utvecklingen fortsätta att försämras i närtid. I Grekland och Portugal,blir svag i Europa, men det är tillväxt från och med nästa som tidigt kom i fokus och där stämningsläget rasat tillår. historiskt låga nivåer, har förväntningarna börjat gå åt rätt håll. Medan indikatorer för Tyskland, som påverkatsÄven i USA och Kina sätter den politiska agendan prä- senare av svag efterfrågan, indikerar sämre tider.geln. I USA krävs politiska överenskommelser för attinte finanspolitiken ska bli mycket åtstramande. Kina by- Tyska hushåll och företag möter emellertid låga räntorter politisk ledning, troligen i höst. Den nuvarande led- och har goda finaniseringsmöjligheter, vilket bör få ef-ningen har också bytt fot och börjat stimulera ekonomin fekt i takt med att förtroendet sakta återvänder. För euro-igen. Politiska beslut och utspel blir därmed ett centralt området som helhet är en expansiv penningpolitik och eninslag i stora delar av världen under prognosperioden. svag euro skäl till att återhämningen trots allt kommer redan under prognosperioden. Finanspolitiken är fortsattBNP, procentuell förändring årstakt mycket stram, men mildras något redan nästa år. Tillväx- 2011 2012 2013 2014 ten inom euroområdet blir -0,4 procent i år och 0,6 re-Världen 3,8 3,1 3,5 3,8USA 1,8 2,2 2,0 2,2 spektive 1,7 procent 2013 och 2014.Euroområdet 1,5 -0,4 0,6 1,7Kina 10,5 8,0 8,3 8,5Japan -0,7 2,5 1,6 1,1 Flera av de mest krisdrabbade länderna så som Irland, Spanien och Portugal har vidtagit omfattande åtgärder förUSA - politiken i fokus att komma tillrätta med skuldkrisen. Arbetskraftskostna-Inkommande statistik indikerar återhämtning om än trög. derna har till exempel fallit i dessa länder och konkur-Såväl bostads- som arbetsmarknaden tycks sakta gå åt renskraften ökar därmed, vilket är mycket centralt. Det ärrätt håll. Mycket expansiv penningpolitik börjar slå ige- nödvändigt att detta arbete fortsätter. Men så länge för-nom och bankutlåningen ökar till företag och industri. troendet saknas för euron räcker inte enskilda länders an-Hushållens disponibla inkomster stiger snabbare och det strängningar. ECB behöver stiga in och ta en mer aktivöppnar för en något starkare efterfrågan framöver. roll, det vill säga stötta ekonomier som uppfyller kraven som ställs, via stödköp och stabilitetsfonder.Federal Reserve, Fed, väntas föra en expansiv penning-politik länge än. Något ljusare utsikter gör dock att det Spanien förväntas be om hjälp med köp av statsobligat-inte är aktuellt med ytterligare kvantitativa lättnader nu. ioner i höst. Italien följer möjligen efter i slutet av året.Fed funds rate väntas dock ligga kvar på nuvarande nivå För att få tillgång till stöd ställer ECB och EU-en bra bit in i 2014. Fed vill på alla sätt undvika att kommissionen krav på åtgärder och dessa krav skullebromsa ekonomin för tidigt och avvaktar därför med att kunna bidra till budgetdisciplin i Italien inför valet nästainleda räntehöjningscykeln. Men då jämviktsarbetslös- vår. Den teknokratiska regeringen i Italien har vidtagitheten har gått upp och andelen långtidsarbetslösa är hög strukturella åtgärder, men mycket återstår att göra ochantas inflationen stiga snabbare än vad som ligger i Feds arbetet måste fortgå efter valet.beräkningar. Räntehöjningarna inleds därmed någrakvartal tidigare än vad Fed själva indikerar idag. Räntan Även Kina står inför politiska utmaningar, med en nyhöjs också tidigare än i euroområdet och dollarn fortsät- ledning på väg in. Den tidigare ambitionen att bromsater att stärkas under prognosperioden. ekonomin för att undvika överhettning slår nu igenom på tillväxten. BNP utfallet för andra kvartalet, 7,6 procent iValutgången är förstås central och huvudscenariot är att årstakt, var det svagaste sedan första kvartalet 2009.inget parti får majoritet i både Vita huset och i båda kam- Åtstramning kom att ske samtidigt som Europa och USArarna. För att inte den finanspolitiska åtstramningen ska tappade fart och effekten tycks ha blivit väl stor. Den ki-bli för stor är det nödvändigt att de politiska partierna nesiska ledningen har därmed bytt fot och börjat stimu-4 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ Översiktlera ekonomin igen. Både finans- och penningpolitiken talet. Ekonomin växte då med 1,4 procent jämfört medhar använts och det kommer mer åtgärder. Räntan för- kvartalet före. Trots stora likheter med finländsk närings-väntas sänkas ytterligare under hösten och de offentliga livsstruktur tycks därmed BNP-utvecklingen i de bådainvesteringarna ökar igen. Tillväxten bottnar därmed i år länderna nu gå åt helt olika håll.på 8 procent och Kina undviker en hårdlanding. Bo-stadsmarknaden är på många håll fortsatt het. Centralt är Vi räknar emellertid med att svensk BNP-data för andraemellertid att bankerna är statligt ägda och de riskerar kvartalet kommer att revideras ned. Ser man över ett an-därmed inte att gå omkull. tal kvartal är inte heller tillväxten så stark. I synnerhet varuexporten och delar av industrin signalerar en trög ut-En dämpad efterfrågan, inte minst ifrån Kina, har fått me- veckling.tallpriserna att falla. Aluminiumproducenterna är till ex-empel under hård press. I takt med en något starkare glo- Förutsättningarna för hushållssektorn ser däremot relativtbal efterfrågan och ökade infrastruktursatsningar i Kina goda ut. Disponibelinkomsterna stiger med runt 2 pro-stiger metallpriserna. Priset på Brentolja pendlar mellan cent om året realt. Bostadsmarknaden väntas vara stabil100 och 115 dollar per fat under kommande år. På kort under prognosperioden och hittills i år har börsen stigitsikt kan en gynnsam utbudssituation bidra till något lägre med 5 procent. Regeringens överraskande stora reformut-priser. Under senare delen av prognosperioden väntas rymme skickar också en starkt positiv signal till hushål-dock oljepriset stiga i takt med att den globala konjunktu- len, även om utgiftsökningarna inte i någon större ut-ren förbättras och efterfrågan stärks. sträckning tillfaller hushållen. En relativt ljus bild av så- väl den egna ekonomin som av svensk ekonomi får hus-BNP, procentuell förändring årstakt hållen att lätta på plånboken. Den privata konsumtionen 2011 2012 2013 2014Danmark 0,8 0,7 1,9 2,1 ökar med runt 2 procent om året i prognosen medan spa-Norge, fastland 2,4 3,7 3,0 2,8 randet ligger still. Bidraget till BNP-tillväxten blir där-Finland 2,7 0,8 1,2 2,8 med cirka en procentenhet per år.Sverige 3,9 1,2 1,8 2,3 Sysselsättningen har utvecklats starkt, men antalet arbe-Norden fortsätter att sticka ut tade timmar har varit i stort oförändrade en längre tid.De nordiska länderna har påverkats av den globala turbu- Tidiga indikatorer för arbetsmarknaden börjar påvisalensen, men länderna är fortsatt mycket stabila jämfört svaghetstecken och arbetslösheten stiger något i höst.med hur det ser ut på många andra håll. Danmark, Norge Framför allt går arbetslösheten upp inom industrin däroch Sverige har fungerat som säkra hamnar. Inflödet av produktionen har fallit tillbaka.kapital har varit stort. Norska och svenska kronan harstärkts. Den danska centralbanken har tvingats köpa stora En svag arbetsmarknad och en stark krona dämpar inflat-belopp i utländsk valuta för att hålla emot pressen på den ionsimpulserna. Den underliggande inflationen förblirdanska kronan. låg under prognosperioden och Riksbanken sänker därför räntan mot slutet av året. I prognosen ligger två ränte-I Danmark är bostadsmarknaden nu nära att bottna. Små- sänkningar om 0,25 procentenheter i år.huspriserna har fallit med mer än 20 procent under fyraår och är tillbaka på en mer långsiktig jämviktsnivå. Det, Under eurokrisen har kronan blivit en tillflyktsvaluta ochtillsammans med stigande sysselsättning, stimulerar eko- den har stärkts mot bland annat euron. Röster har därmednomin i slutet av prognosperioden. höjts för att Riksbanken bör sänka räntan för att minska ränteskillnaderna mot omvärlden och därmed styrkan iNorsk ekonomi visar få svaghetstecken. Tillverkningsin- kronan. Den reala kronförstärkningen är dock inte likadustrin går bra, oljeinvesteringarna ökar och framför allt stor som den nominella. Frågan är också om den starkabidrar hushållens konsumtion till tillväxten. Samtidigt kronan är här för att stanna eller om det är av mer tillfäl-håller en stark arbetsmarknad uppe huspriserna. Trots lig karaktär. Ju starkare kronan blir och ju längre det hål-stigande löner, huspriser och god fart i ekonomin tycks ler i sig, desto större är sannolikheten att Riksbanken tarinte heller inflationen ta fart. Norges bank väntas därmed hänsyn till effekten i räntesättningen. Vår bedömning äravvakta med räntehöjningar länge än. att kronan ligger klart under 9 kronor mot euron hela prognosperioden, men att den försvagas mot dagens nivå.Finland har tydligt känt av den internationella inbroms-ningen via exporten, men även hushållen och investe- Sammantaget bottnar tillväxten i svensk ekonomi underringarna har bromsat in. Finländsk tillväxt hamnade i tredje kvartalet. Arbetslösheten stiger i höst och i vinter,bottenligan inom euroområdet under andra kvartalet. men global återhämning gör att Riksbanken höjer räntanBNP föll tillbaka med 1 procent jämfört med kvartalet redan i slutet av nästa år. Sverige rider därmed ut denföre. Det är inte uteslutet att BNP faller tillbaka även un- globala stormen väl.der tredje kvartalet.Svensk ekonomi överraskade å andra sidan starkt positivt Annika Winsth annika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608under första halvåret, men framför allt under andra kvar-5 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ ÖversiktGrowth, % Inflation, % 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2010 2011 2012E 2013E 2014EWorld1) 4.6 3.8 3.1 3.5 3.8 World1) 2.8 4.1 2.9 2.9 2.9USA 2.4 1.8 2.2 2.0 2.2 USA 1.6 3.1 2.1 2.2 2.2Euro area 1.9 1.5 -0.4 0.6 1.7 Euro area 1.6 2.7 2.2 1.6 1.6China 9.2 10.5 8.0 8.3 8.5 China 3.3 5.4 3.1 4.0 3.8Japan 4.6 -0.7 2.5 1.6 1.1 Japan -0.7 -0.3 0.2 -0.1 -0.1Denmark 1.3 0.8 0.7 1.9 2.1 Denmark 2.3 2.8 2.4 2.0 2.2Norw ay 1.9 2.4 3.7 3.0 2.8 Norw ay 2.5 1.2 0.8 1.8 2.1Sw eden 6.2 3.9 1.2 1.8 2.3 Sw eden 1.2 3.0 1.2 1.2 2.0UK 1.8 0.8 -0.4 1.0 1.7 UK 3.3 4.5 3.0 2.2 1.4Sw itzerland 2.7 2.1 1.5 1.9 2.4 Sw itzerland 0.7 0.2 -0.7 0.6 1.6Germany 4.0 3.1 0.9 1.4 2.1 Germany 0.2 1.2 1.9 1.7 2.1France 1.6 1.7 0.1 0.8 1.7 France 0.1 1.7 2.1 1.8 1.9Italy 1.8 0.5 -2.3 -0.5 1.0 Italy 1.6 2.9 3.1 2.1 1.5Spain -0.3 0.4 -1.2 -0.9 1.1 Spain 2.0 3.1 2.4 2.2 0.5Netherlands 1.6 1.1 -0.2 1.2 1.7 Netherlands 0.9 2.5 2.4 1.7 1.8Austria 2.3 2.7 0.9 0.8 1.7 Austria 1.7 3.6 2.2 1.8 1.9Belgium 2.4 1.8 -0.4 0.6 1.8 Belgium 2.3 3.5 2.2 1.5 1.7Portugal 1.4 -1.6 -2.7 0.0 1.2 Portugal 1.4 3.6 2.9 1.5 1.3Greece -3.5 -6.9 -6.6 -0.9 1.2 Greece 4.7 3.1 0.5 -0.5 0.0Finland 3.3 2.7 0.8 1.2 2.8 Finland 1.2 3.4 3.0 2.5 2.3Ireland -0.8 1.4 -0.2 1.5 2.1 Ireland -1.6 1.2 1.8 1.5 1.5Estonia 2.3 7.6 2.3 3.5 3.8 Estonia 3.0 5.0 3.7 3.0 2.9Poland 3.9 4.3 2.8 2.3 3.1 Poland 2.6 4.3 3.9 2.7 2.2Russia 4.0 4.4 4.2 4.8 5.0 Russia 6.9 8.5 6.3 6.8 7.0Latvia -0.3 5.5 4.2 2.5 3.9 Latvia -1.1 4.4 2.3 2.5 2.8Lithuania 1.4 5.9 2.7 3.3 3.5 Lithuania 1.3 4.1 3.0 2.8 3.0India 9.6 6.9 6.0 6.7 7.2 India 9.6 9.5 7.5 6.8 7.0Brazil 7.6 2.8 2.6 4.6 4.8 Brazil 5.0 6.4 5.2 5.4 5.8Public finances, % of GDP Current account, % of GDP 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2010 2011 2012E 2013E 2014EUSA -8.9 -8.6 -7.0 -5.5 -4.1 USA -3.0 -3.1 -3.0 -3.5 -3.0Euro area -6.2 -4.1 -3.7 -3.0 -2.5 Euro area 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0China -1.7 -1.1 -1.5 -2.3 -1.9 China 5.1 2.8 2.5 2.2 1.5Japan -9.0 -9.7 -9.9 -9.6 -9.0 Japan 3.6 2.0 2.1 2.5 2.4Denmark -2.7 -1.9 -3.9 -2.1 -0.5 Denmark 5.5 6.7 5.8 5.1 4.4Norw ay 11.3 13.8 13.7 13.9 13.6 Norw ay 12.4 14.5 14.9 15.4 15.1Sw eden -0.1 0.1 -0.3 -1.0 -0.5 Sw eden 6.8 7.0 7.2 7.6 7.5UK -10.4 -8.3 -7.6 -6.4 -4.7 UK -2.5 -1.9 -2.3 -2.1 -1.3Sw itzerland 0.7 0.8 0.1 0.1 0.2 Sw itzerland 14.3 10.4 9.3 8.7 9.9Germany -4.3 -1.0 -0.8 -0.6 -0.5 Germany 5.8 5.3 4.6 4.4 4.0France -7.1 -5.2 -4.7 -3.9 -3.5 France -2.2 -2.7 -2.4 -2.1 -2.0Italy -4.6 -3.9 -2.0 -1.8 -1.0 Italy -3.5 -3.1 -2.0 -1.0 -0.5Finland -2.5 -0.6 -0.5 -0.1 0.5 Finland 1.6 -1.1 -0.2 0.2 0.6Estonia 0.2 1.0 -1.5 -0.5 -0.3 Estonia 3.8 2.1 -2.3 -1.5 -1.3Poland -7.8 -5.1 -3.3 -3.3 -2.9 Poland -4.7 -4.3 -3.6 -3.0 -3.0Russia -4.0 0.5 0.2 0.5 0.7 Russia 4.8 4.5 4.2 3.0 2.5Latvia -8.2 -3.5 -2.2 -2.0 -2.0 Latvia 3.0 -1.2 -3.2 -3.5 -3.6Lithuania -7.2 -5.5 -2.7 -3.0 -3.0 Lithuania 1.1 -1.6 -2.7 -3.0 -3.0India -3.6 -6.6 -7.0 -7.5 -8.0 India -3.3 -2.8 -4.0 -3.0 -2.2Brazil -2.7 -2.4 -2.0 -2.1 -2.2 Brazil -2.3 -2.1 -2.5 -2.7 -2.81) Weighted average of countries in t his table. Accounts for 76.5%of world GDP. Weights calculat ed using PPP adjust ed GDP levels f or 2008 according to t he IM Fs World Economic Out look6 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ ÖversiktMonetary policy rates Monetary policy rate spreads vs Euro area 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14USA 0.25 0.25 0.25 0.25 2.00 USA -0.50 -0.25 -0.25 -0.25 1.00Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Japan1) -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -1.90Euroområdet 0.75 0.50 0.50 0.50 1.00 Euroområdet - - - - -Danmark 0.20 0.05 0.15 0.25 1.00 Danmark -0.55 -0.45 -0.35 -0.25 0.00Sverige 1.50 1.25 1.00 1.50 2.00 Sverige 0.75 0.75 0.50 1.00 1.00Norge 1.50 1.50 1.75 2.00 2.75 Norge 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75UK 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 UK -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00Schw eiz 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 Schw eiz -0.75 -0.50 -0.50 0.00 0.00Polen 4.75 4.50 4.00 4.00 4.50 Polen 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50Rusland 8.00 8.00 8.25 8.25 8.25 Rusland 7.25 7.50 7.75 7.75 7.25Kina 6.00 5.75 5.75 6.00 6.00 Kina 5.25 5.25 5.25 5.50 5.00Indien 8.00 8.00 7.75 7.75 7.50 Indien 7.25 7.50 7.25 7.25 6.50Brasilien 7.50 7.50 7.50 8.00 10.50 Brasilien 6.75 7.00 7.00 7.50 9.50 1) Against the US3-month rates 3-month spreads vs Euro area 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14USA 0.42 0.45 0.50 0.60 2.50 USA 0.13 0.20 0.25 0.10 1.30Euroområdet 0.29 0.25 0.25 0.50 1.20 Euroområdet - - - - -Danmark 0.31 0.35 0.40 0.70 1.45 Danmark 0.03 0.10 0.15 0.20 0.25Sverige 1.95 1.55 1.50 2.00 2.50 Sverige 1.66 1.30 1.25 1.50 1.30Norge 2.05 2.02 2.27 2.43 3.16 Norge 1.76 1.77 2.02 1.93 1.96UK 0.68 0.60 0.60 0.60 1.25 UK 0.40 0.35 0.35 0.10 0.05Polen 5.04 4.85 4.35 4.30 4.80 Polen 4.75 4.60 4.10 3.80 3.60Rusland 7.17 7.40 7.50 7.50 8.00 Rusland 6.88 7.15 7.25 7.00 6.80Estland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estland -0.29 -0.25 -0.25 -0.50 -1.20Letland 0.61 0.55 0.50 0.50 1.20 Letland 0.32 0.30 0.25 0.00 0.00Litauen 0.89 0.75 0.80 1.10 1.70 Litauen 0.60 0.50 0.55 0.60 0.5010-year government benchmark yields 10-year yield spreads vs Euro area 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14USA 1.64 2.00 2.50 3.00 4.00 USA 0.30 0.25 0.60 0.80 1.35Euroområdet 1.35 1.75 1.90 2.20 2.65 Euroområdet - - - - -Danmark 1.08 1.55 1.75 2.05 2.55 Danmark -0.26 -0.20 -0.15 -0.15 -0.10Sverige 1.38 1.80 2.00 2.60 3.00 Sverige 0.04 0.05 0.10 0.40 0.35Norge 1.97 2.58 2.86 2.96 3.14 Norge 0.62 0.83 0.96 0.76 0.49UK 1.48 1.75 2.00 2.25 2.75 UK 0.14 0.00 0.10 0.05 0.10Polen 4.92 4.80 4.90 5.00 5.50 Polen 3.58 3.05 3.00 2.80 2.85Exchange rates vs EUR Exchange rates vs EUR and USD 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14 30.8.12 3M 30.6.13 31.12.13 31.12.14EUR/SEK 8.363 8.350 8.500 8.600 8.600 EUR/USD 1.26 1.30 1.20 1.15 1.10USD/SEK 6.656 6.423 7.083 7.478 7.818 EUR/JPY 1) 99 104 98 98 99JPY/SEK1 8.465 8.029 8.638 8.798 8.687 EUR/GBP 0.79 0.81 0.78 0.77 0.75DKK/SEK 1.122 1.121 1.140 1.154 1.154 EUR/CHF 1.20 1.20 1.20 1.25 1.30NOK/SEK 1.145 1.113 1.133 1.162 1.147 EUR/SEK 8.36 8.35 8.50 8.60 8.60GBP/SEK 10.54 10.34 10.97 11.24 11.47 EUR/NOK 7.31 7.50 7.50 7.40 7.50CHF/SEK 6.963 6.958 7.083 6.880 6.615 EUR/PLN 4.19 4.00 3.92 3.80 3.70PLN/SEK 1.996 2.088 2.168 2.263 2.324 USD/JPY 78.6 80.0 82.0 85.0 90.0 USD/GBP 1.58 1.61 1.55 1.50 1.47RUB/SEK 0.206 0.207 0.236 0.262 0.270 USD/CHF 0.96 0.92 1.00 1.09 1.18EEK/SEK 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 USD/SEK 6.66 6.42 7.08 7.48 7.82LVL/SEK 12.01 11.93 12.14 12.25 12.23 USD/NOK 5.81 5.77 6.25 6.43 6.82LTL/SEK 2.422 2.418 2.462 2.491 2.491 USD/PLN 3.33 3.08 3.27 3.30 3.36CNY/SEK 1.048 1.010 1.117 1.197 1.282 USD/CNY 6.35 6.36 6.34 6.25 6.101) Per 100 units USD/INR 55.6 55.0 53.0 48.0 45.0 USD/BRL 2.05 1.95 1.85 1.75 1.707 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ SverigeHushållen räddar tillväxten BNP-tillväxten långsamt bättre kommande år… Hushållen på gång Hushållens ekonomiska situation är stabil. Låg inflation …men arbetsmarknaden försvagas i närtid och avtalade löneökningar bidrar till att stärka hushållens Utdragen period med låg inflation köpkraft. De reala disponibla inkomsterna ökar med ca 2 procent per år under åren 2012-2014. Hushållens förbätt- Riksbanken sänker räntan i år och kronan försvagas rade ekonomi återspeglas på bostadsmarknaden. Huspri- serna visar tecken på att stiga igen efter den milda svack-Hygglig tillväxt an under det senaste året. Liksom huspriserna är börskur-Den svenska ekonomin har visat en överraskande mot- sernas utveckling viktig för hushållens konsumtions- ochståndskraft mot turbulensen i vår omvärld. BNP föll vis- sparbeteende, och det kan noteras att Stockholmsbörsenserligen i slutet av 2011 men såväl BNP som sysselsätt- har återhämtat sig något sedan årsskiftet. Förutsättning-ningen ökade igen under första halvåret i år. Den in- arna är således på plats för hushållen och vi räknar medhemska ekonomin var en viktig tillväxtmotor men även en god konsumtionsökning kommande år.utrikeshandeln förbättrades. Tillväxten under första halv-året var förhållandevis god även beaktat att BNP för Investeringarna tappade fart under andra kvartalet i år ef-andra kvartalet troligen revideras ned. ter den kraftiga ökningen under årets inledning. Även om bilden inte är entydig förefaller kapacitetsutnyttjandet haÄven om ekonomin har parerat de globala hindren bättre minskat i flera branscher, vilket minskar investeringsbe-än väntat är tillväxten inte tillräckligt hög för att efterfrå- hovet. Därtill hämmas investeringsviljan av de mörkagan på arbetskraft ska upprätthållas. Vi räknar med att moln som dröjer sig kvar över euroområdet. Bostadsbyg-arbetslösheten stiger till över 8 procent i vinter. gandet faller redan kraftigt och de totala investeringarna utvecklas svagt de kommande kvartalen. Även under enUtsikterna för andra halvåret i år är splittrade och tillväx- stor del av nästa år torde behovet att expandera varaten kommer sannolikt att vara dämpad. Det finns dock måttligt för att sedan tillta under 2014 i takt med en all-förutsättningar för en ökad aktivitet i ekonomin längre mänt bättre konjunktur. Expansiv finanspolitik via ut-fram. Gynnsamt läge för hushållen, en något mer expan- byggd infrastruktur bidrar till att hålla uppe investerings-siv ekonomisk politik och en omvärld som långsamt re- tillväxten under prognosperioden.par sig bidrar till att BNP växer något snabbare kom-mande år. Den svaga omvärldsmiljön gör dock att till- Tuffa tider för exportindustrinväxten inte skjuter fart mer påtagligt och det dröjer till Trots en viss förbättring på senare tid har exporten av va-senare delen av prognosperioden innan arbetslösheten ror stagnerat under det senaste året. Orderingången ärsjunker igen. fortsatt svag och tillväxten i många viktiga handelspart-Sverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges) 2009 (mdkr) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivat konsumtion 1,533 3.7 2.0 1.7 2.0 2.1Offentlig konsumtion 860 1.9 1.8 0.8 0.5 1.5Fasta bruttoinvesteringar 559 7.7 6.2 2.5 1.0 3.5 - industri 74 1.0 7.9 -2.2 2.2 4.4 - bostadsinvesteringar 92 17.2 15.1 -8.7 -2.2 4.5Lagerinvesteringar* -46 2.1 0.6 -1.1 0.1 0.0Export 1,489 11.7 6.9 1.2 4.2 4.9Import 1,288 12.7 6.3 -0.4 3.8 5.1BNP 3,106 6.2 3.9 1.2 1.8 2.3BNP, kalenderkorrigerad 5.9 3.9 1.5 1.8 2.4Nominell BNP (mdr SEK) 3,106 3,331 3,492 3,580 3,703 3,836Arbetslöshet (% av arbetskraften) 8.4 7.5 7.7 8.0 7.7Sysselsättning 1.0 2.1 0.3 -0.2 0.8Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) 1.2 3.0 1.2 1.2 2.0Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) 2.0 1.4 1.1 1.5 1.5Timlöner (nationalräkenskaper) 0.4 2.9 3.3 3.2 2.8Bytesbalans (mdr SEK) 225 243 259 280 288- % av BNP 6.8 7.0 7.2 7.6 7.5Handelsbalans (% av BNP) 2.6 2.7 2.9 3.0 2.7Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) -2 5 -12 -38 -18- % av BNP -0.1 0.1 -0.3 -1.0 -0.5Offentlig bruttoskuld, % av BNP 39.4 38.4 38.1 39.1 39.6* Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter8 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ Sverigeners är låg. Exporten av varor ser därmed ut att vara fort- Stigande inkomster och konsumtion för hushållensatt dämpad under återstoden av 2012. Exportföretagenbrottas dessutom med en stark valutakurs. Den påverkardock snarare lönsamheten än exportvolymerna. Trycketminskar längre fram då kronan antas försvagas och efter-frågan successivt förbättras.Utrikeshandeln med tjänster, som har ökat kraftigt hittillsi år, är allt viktigare. Från att ha utgjort 6 procent av BNPår 1980 står exporten av tjänster i dag för 15 procent avekonomin. Avsättningsmarknaderna är i stor sett des-amma som för varor där efterfrågan alltså är svag. Det ta-lar för att utvecklingen under första halvåret var tillfälligtstark och att tillväxten försvagas framöver.Låg inflation pressar Riksbanken Svag global utveckling dämpar svensk exportTrots att antalet sysselsatta har ökat något hittills i år kanflera svaghetstecken skönjas på arbetsmarknaden. Tillexempel har efterfrågan på arbetskraft inte varit tillräck-lig för att hålla arbetslösheten i schack. Indikatorerna förarbetsmarknaden är fortfarande på hyggliga nivåer menhar börjat mjukna. Därför räknar vi med att sysselsätt-ningen minskar och att uppgången i arbetslösheten tilltarunder hösten och vintern.En försvagning av arbetsmarknaden följs normalt av enminskad inhemsk inflation. Därtill bidrar kronförstärk-ningen till att kostnaderna hålls nere. Dagens måttliga in-flationstryck sjunker således ytterligare framöver och pe-rioden med en underliggande inflation tydligt under 2- Minskat inflationstryck på hemmaplanprocentsmålet förlängs. Det är ett orosmoment för Riks-banken då det bland annat kan bidra till att trycka ned re-dan fallande inflationsförväntningar ytterligare.Dörren står således öppen för att Riksbanken ska lätta påpenningpolitiken. Låg inflation, en försvagad arbets-marknad, låga styrräntor i omvärlden och risken för enytterligare appreciering av kronan leder till att Riksban-ken sänker räntan i år. Med en bättre konjunktur höjerRiksbanken räntan igen mot slutet av 2013.Paradigmskifte för kronanKronan har i år fått en status av säker hamn på ett stor-migt finansiellt hav. Orsakerna är den svenska ekono-mins begränsade exponering mot ekonomiska oroshärdar, Paradigmskifte för kronansolida offentliga finanser och ett konkurrenskraftigt nä-ringsliv. Det senare manifesteras i en oväntat hög tillväxtoch ökade ränteskillnader. Framöver bedöms kronan för-svagas något mot euron då läget i omvärlden successivtstabiliseras och ränteskillnaderna minskar. Kronan hand-las dock under 9 kronor mot euron hela prognosperioden.Den amerikanska dollarn fortsätter att stärkas mot flerta-let valutor, däribland kronan.Torbjörn Isakssontorbjorn.isaksson@nordea.com +46 614 88599 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ NorwayRisk of overheating may be the biggest challenge Strong domestic demand growth feared. Some export industries are facing difficulties, but for instance strong growth in electricity exports has put a High immigration prevents overheating floor under total export growth. However, while this And Norges Bank may proceed with caution trend is probably only temporary, the strong growth in exports within the engineering industry should continue.The Norwegian economy is showing few signs of weak- It reflects the increasing significance of the oil servicesness and we see no reason to change our optimistic view industry for Norwegian exports. With sustained high oilof the economy going forward. Growth looks set to be prices, prospects are good for this type of exports in thehigh, but with increased labour immigration an overheat- years ahead. Over the forecast period we also see growthing of the economy and sharply rising costs will probably in traditional exports rising, driven by stronger traditionalbe avoided. Wage growth will be much higher than in export market growth.neighbouring countries, but not so high as to push infla-tion above target. However, strong economic growth and The exceptionally strong growth in Norwegian oil in-higher capacity utilisation point to higher interest rates vestment has been vital for the oil services industry.during the next couple of years. But fears of excessive Growth will likely slow in coming years, but it will stillNOK strengthening limit Norges Bank’s room for ma- remain very high. In our view, capacity limitations innoeuvre in monetary policy. many areas will prove the key obstacle to growth in this industry. Pressures in this part of the economy seem to beStrong consumption growth one of main reasons why the wage negotiations, despiteStrong wage and employment growth and very low infla- all the talk of competitiveness and the so-calledtion currently boost consumer purchasing power. It is “frontfagmodell” (meaning that the negotiations start intherefore no surprise that consumption growth in H1 the industries particularly exposed to competition), result2012 was very high after last year’s weaker-than- in pay rises in manufacturing way beyond those in rivalexpected trend. And with an initial high level of savings countries.and a sustained strong labour market we see consumptiongrowth continuing unabated during the remainder of the We also see fairly strong growth in mainland investmentyear and into 2013. In 2013 and 2014 consumption going forward, although the pace is not likely to matchgrowth should slow down as a result of higher interest that of oil investment growth. The propensity to investrates and more moderate employment growth. should be high with strong production gains in large parts of the corporate sector. Higher credit margins and tighterHigher exports, but lower mainland investment bank credit standards could slightly dampen investmentDespite weak growth in export markets, a strong NOK growth, but this effect will likely be largely offset by theand wage growth well above levels in other countries, overall very low interest rate level. A possible sharp es-mainland exports have remained at a higher level than calation of the euro crisis and a new financial crisisNorway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009(NOKbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 1,028 3.7 2.4 3.7 3.5 3.0Government consumption 531 1.7 1.5 2.0 2.5 2.5Fixed investment 516 -5.2 6.4 7.2 4.9 3.7 - gross investment, mainland 349 -2.5 8.0 3.2 3.7 3.7 - gross investment, oil 144 -14.3 9.1 20.0 8.0 4.0Stockbuilding* 14 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0Exports 929 1.8 -1.4 1.6 1.1 1.3 - crude oil and natural gas 416 -4.8 -6.2 2.5 0.0 0.0 - other goods 277 2.5 -0.4 0.0 2.0 2.5Imports 660 9.9 3.5 3.0 3.9 3.0GDP 2,357 0.7 1.4 3.4 2.4 2.3GDP, mainland 1,876 1.9 2.4 3.7 3.0 2.8Unemployment rate, % 3.6 3.3 3.0 2.9 2.9Consumer prices, % y/y 2.5 1.2 0.8 1.8 2.1Core inflation, % y/y 1.4 0.9 1.2 1.5 2.1Annual w ages, % y/y 3.6 4.3 4.2 4.3 4.3Current account (NOKbn) 313.6 393.9 437.1 482.9 497.5- % of GDP 12.4 14.5 14.9 15.4 15.1Trade balance, % of GDP 12.4 13.8 14.6 15.1 14.8General govt budget balance (NOKbn) 284.5 375.1 400.0 435.0 450.0- % of GDP 11.3 13.8 13.7 13.9 13.6* Contribution to GDP growth (% points)10 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ Norwaycould, however, result in much tighter credit standards, Norwegian manufacturing production risesand this is probably one of the key risks to the Norwe-gian economy.Inflation to edge higherStrong domestic demand growth will contribute to strongproduction growth in the years ahead. However, thanksto high immigration we do not expect labour shortages tobecome a major problem. Nor do we expect major bot-tlenecks in the labour market despite shortages in someskilled areas. Consequently, wage growth should not pickup sharply, but still remain relatively high at just above4% in the years ahead.Wage growth just above 4%, strong domestic demand Higher income growth -> higher consumption growthgrowth and a relatively stable NOK suggest that inflationwill edge higher in coming years. Core inflation may riseto 2% over the forecast period, up from 1% at present,but to drive inflation above the 2½% target, cost growthwould have to be higher.Gradually higher interest ratesAgainst the background of strong growth, a relativelytight labour market, somewhat higher inflation andslightly improved prospects globally, Norges Bank willwant to hike interest rates during the forecast period. Al-so the steady increases in house prices and credit growthfrom high levels suggest higher interest rates. However,with below-target inflation and domestic economicgrowth largely matching capacity growth, Norges Bank Supply and demand growth almost identicalwill not be in a hurry. In the absence of rate hikes inneighbouring countries, an aggressive monetary policyline would only strengthen the NOK to levels that wouldcause inflation to drop further below target.At the time of writing the NOK has strengthened quitesignificantly against the EUR, but measured in terms ofthe trade-weighted exchange rate, the NOK strengtheningis far more modest. We expect Norges Bank to hike itspolicy rate twice next year, but these moves should notresult in a long-lasting period of NOK strengthening. In2014 the pace of monetary tightening may be increasedfurther, but as interest rates in other countries are alsolikely to go up, Norges Bank can hike its policy rateswithout risking excessive NOK strengthening. NOK not so strong in trade-weighted termsThere is a clear risk that the high domestic demandgrowth could result in increased capacity problems, high-er wage growth and consequently gradually higher infla-tion than we project. If so, Norges Bank will act moreaggressively, accepting the effect on the NOK. And theNOK strengthening would contribute to preventing infla-tion from rising above target. If Norges Bank chooses tofocus less on meeting the inflation target and more onpreventing surging house prices and household creditgrowth, the result may be a combination of higher inter-est rates and a stronger NOK. However, judging from thebank’s rhetoric it is not about to change its priorities.Erik Bruceerik.bruce@nordea.com +47 2248 444911 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ DenmarkLanguishing economic growth Rising activity towards 2014 Despite the prospect of a historically high savings ratio our forecast assumes that consumer spending will gradu- Housing market improvement ally increase towards the end of 2014. The accelerating Delayed effect from public money flow consumer spending growth will partly be driven by a pent-up consumption need and partly by generally im- Negative central bank rates work proved sentiment about the Danish economy. Not least the prospect of increasing employment and a pick-up inLow growth and significant uncertainty characterise the the housing market will boost Danish households’ pro-Danish economy; activity has been stuck at largely the pensity to consume over the forecast period.same level since the autumn of 2010. Over coming quar-ters, we expect the Danish economy to gradually return Housing market shows signs of healingto the growth track this year, expanding at a rate of 0.7% Since mid-2008 the ailing housing market has been athis year, accelerating to 1.9% in 2013 and 2.1% in 2014. millstone around the neck of the Danish economy. The contracting housing wealth, slower credit growth and his-On the domestic front the expected reversal of economic torically low activity in the construction sector are sometrends will be driven by households’ large pent-up poten- of the main reasons why consumer spending has stagnat-tial, which will gradually turn into growing consumer ed. However, the latest monthly property price data fromspending. At the same time, growth is underpinned by a Statistics Denmark suggest that housing prices have sta-delayed effect from the public sector, with expected posi- bilised since the start of the year. We believe this devel-tive contributions from consumer spending and invest- opment marks the beginning of a new regime in the Dan-ment. ish housing market where the historically low funding costs and substantial pent-up demand over time will leadConsumers hang on to their money to market consolidation.Although the payout of saved-up early retirement moneyis close to DKK 20bn (already surpassing official fore- But prices will be kept in check by a still large supply ofcasts), the effect on retail sales and consumer spending unsold homes, low turnover and high youth unemploy-has so far not materialised. Instead many have chosen up ment, which limits the number of first-time buyers.save up more; total household bank deposits have Trapped between these two opposing trends, housingswelled to an all-time high. The Danish economy there- prices are likely to remain more or less unchanged duringfore lacks the boost to activity that normally results from the rest of the year. Into 2013 we expect housing pricesconsumer spending. Moreover, the government’s scope to slowly edge higher, surpassing expected inflationfor stimulating economic activity through its tax policy is again in 2014. The moderately rising housing prices willlimited. first and foremost be concentrated in the large cities where demographics suggest growing upward pressure on demand.Denmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009 (DKKbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 815 1.9 -0.8 0.6 1.8 1.9Government consumption 497 0.3 -1.3 0.4 0.8 0.8Fixed investment 314 -3.7 0.2 2.8 4.0 4.7 - government investment 33 8.5 5.2 8.5 -12.0 2.5 - residential investment 80 -7.4 8.8 -5.8 4.7 5.0 - business fixed investment 201 -4.4 -3.8 5.0 7.1 4.9Stockbuilding* -20 0.1 0.0 0.0Exports 794 3.2 7.0 2.0 2.9 3.5Imports 731 3.5 5.2 2.6 3.6 3.6GDP 1.3 0.8 0.7 1.9 2.1Nominal GDP (DKKbn) 1,668 1,772 1,783 1,818 1,879 1,949Unemployment rate, % 6.3 6.2 6.3 6.4 6.2Gross unemployment level, 000 persons 164.5 162.1 165.0 168.7 163.2Consumer prices, % y/y 2.3 2.8 2.4 2.0 2.2Hourly earnings, % y/y 2.3 1.8 1.8 1.9 2.1Nominal house prices, one-family, % y/y 2.8 -2.8 -4.3 1.2 1.9Current account (DKKbn) 96.9 119.1 105.0 95.0 85.0- % of GDP 5.5 6.7 5.8 5.1 4.4General govt. budget balance (DKKbn) -47.4 -34.5 -71.0 -40.0 -10.0- % of GDP -2.7 -1.9 -3.9 -2.1 -0.5Gross public debt, % of GDP 42.9 46.6 45.5 44.5 43.0* Contribution to GDP growth (% points)12 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ DenmarkNegative central bank rates a success Stagnant consumptionDuring the debt crisis the Danish central bank has beenforced to pursue a very proactive monetary policy tokeep the DKK stable versus the EUR. As a vital part ofthis defence, the central bank cut its CD rate to -0.20% inearly July. It is the first time in Denmark’s history thatthe CO rate is in negative territory. So far this move hashad the desired effect. The DKK has stabilised at a solidlevel against the EUR without the central bank needingto intervene in the market. This contrasts sharply with thesituation in May and June when more than DKK 36bnwas sold to defend the Danish fixed exchange rate re-gime.Public money flow drying outIn a bid to break the current economic deadlock the gov- The central bank’s CD rate is negativeernment has decided to bring forward public investmentprojects to the tune of DKK 19bn. At the same time pub-lic spending is budgeted to grow by DKK 18bn this yearand an additional DKK 8bn in 2013 – corresponding toreal growth of 1.5% and 0.1%, respectively. Despite the-se intentions public spending decreased by 1.0% in H1,while public investment only increased very modestly.So the Danish economy has so far not received the origi-nally planned boost from fiscal policy. The explanationto this sluggishness should be found in the long imple-mentation period for public investment and in the factthat public-sector spending historically has been very dif-ficult to fine-tune. Against this background, there is alikelihood of a strong ketchup effect in coming quarters, Improved competitivenesswhich will help pull the Danish economy out of the dol-drums provided that the government fulfils its own plans.Improved competitiveness drive exports forwardAfter a brief dip at the beginning of the year, exports aregrowing again – partly driven by sustained growth in keyexport markets, partly by improved competitiveness.This is chiefly a result of a weakening of the trade-weighted DKK, which has made Danish products com-paratively cheaper in international markets.But also the past year’s sharp drop in the pace of wagegrowth combined with productivity gains means that unitlabour costs now increase more slowly than in Den-mark’s key export markets. And although the effect of Decoupling between employment and house pricesthe lower unit labour costs will not feed though untilslightly longer out, it is a vital precondition for maintain-ing the necessary momentum in exports.Helge J. Pedersenhelge.pedersen@nordea.com +45 33333126Jan Størup Nielsenjan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333317113 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 13. 13. ■ Finland Finnish economy has cooled down across the board Exports will not recover until 2013 for instance, turned down again in the first half of the year. In our forecast, we assume export volumes to con- Growth in private consumption will slow down tinue declining in the latter part of the year. The decreas- Employment will fall less than previously forecast ing world trade growth will weaken production expecta- tions globally and decrease investment needs. This is bad Public sector deficit will decrease news to the Finnish export industry, as its main products are raw materials, production supplies and investmentAs expected, economic activity has decreased in Finland goods. We expect international demand to strengthenacross the board after the first quarter of this year. Ex- moderately in 2013. Export volumes will increase butports have contracted, investment has continued to de- growth will still remain modest.cline and the growth in private consumption has sloweddown. Imports have decreased more than exports, which Growth in private consumption to slow downis, in particular, a sign of weakening in domestic demand. Private consumption increased at a brisk pace in Q1 thisWhat is positive, is that employment has not yet weak- year compared to Q4 2011. This was a result of the one-ened. However, it is probably only a question of time be- off additional salary items based on collective agree-fore it does. ments, which boosted retail sales, and the car tax hike that entered into force at the beginning of April, whichBased on preliminary data, the economy contracted in Q2 made people purchase new cars earlier than they other-compared to the previous quarter. Our forecast assumes wise would have. The growth in retail sales volumesthat the decline continues in Q3. This means that we be- slowed down markedly in Q2 and in July it stopped alto-lieve the Finnish economy is in recession, just like many gether. Car sales, too, have decreased sharply. Thanks toother European countries. As in our previous forecast, the strong beginning of the year, private consumptionhowever, we believe the recession will not last long and will significantly boost the economic growth this yearthere is no need to change the previous GDP growth despite the recent cooling.forecast of 0.8% for this year. On the other hand, interna-tional trade has cooled down more than expected, which For the remaining part of the year and for 2013, the out-indicates that an export-led recovery from the recession look for private consumption will remain weak. The in-will be much slower than previously estimated. That is crease in salaries and pensions as well as the decrease inwhy we have lowered our forecast for economic growth mortgage interest rates will support households purchas-in Finland in 2013 to 1.2% (previously 1.6%). In 2014, ing power. The growth in purchase power will, however,we expect growth to speed up to 2.8% as especially the be restrained by tax increases and the expected weaken-North-European economies will recover. ing in employment. Taxes will increase as the value add- ed tax will be raised and no inflation adjustments of in-Exports will not recover until 2013 come limits will be made in the income tax brackets. InFinnish goods exports have varied widely over the past addition, the rather rapid growth in consumer prices willyear – and the variation has taken place around a decreas- continue and erode purchasing power. Consumer pricesing trend. New orders received by the industrial sector, are expected to rise by 2.5% next year. The householdFinland: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009 (EURbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 94 3.3 2.5 2.2 1.3 2.0Government consumption 43 -0.3 0.4 0.3 0.5 0.5Fixed investment 34 1.9 6.8 -3.2 0.6 3.8Stockbuilding* -2 0.5 1.1 -0.3 0.3 0.1Exports 64 7.5 2.6 -1.7 2.6 7.1Imports 62 6.9 5.7 -3.0 2.9 6.2GDP 3.3 2.7 0.8 1.2 2.8Nominal GDP (EURbn) 172.3 178.8 189.4 196.0 201.6 210.1Unemployment rate, % 8.4 7.8 7.7 8.0 7.9Industrial production, % y/y 8.3 0.9 -3.0 2.0 4.0Consumer prices, % y/y 1.2 3.4 3.0 2.5 2.3Hourly w ages, % y/y 2.6 2.7 3.5 3.0 3.0Current account (EURbn) 2.9 -2.2 -0.5 0.4 1.2 - % of GDP 1.6 -1.1 -0.2 0.2 0.6Trade balance (EURbn) 2.6 -1.2 -0.1 0.1 0.8 - % of GDP 1.4 -0.6 -0.1 0.0 0.4General govt budget balance (EURbn) -4.5 -1.2 -1.0 -0.1 1.0- % of GDP -2.5 -0.6 -0.5 -0.1 0.5Gross public debt (EURbn) 90.0 93.0 99.0 104.1 108.4- % of GDP 50.3 49.1 50.5 51.6 51.6* Contribution to GDP growth (% points)14 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 14. 14. ■ Finlandsavings rate continues to decline which means that an in- Cooling of world trade brings problems to exportscreasing part of income is used for consumption. The ac-commodating monetary policy is well timed as the con-sumption outlook would be much gloomier without it.Investment to decline, employment to weakenThe bleak short-term outlook for exports, production andconsumption as well as the major uncertainty over theEuro area developments will eat away economic agentsconfidence and thus decrease willingness to invest andweaken employment prerequisites. Machinery andequipment investment increased sharply last year butturned down again already in the beginning of this year.The decline is expected to continue at least for the rest ofthis year. Construction investment is also expected to de- Weak sentiment points to an outright fall in GDPcline. The decrease in the number of granted constructionpermits indicates that the decline in residential and otherconstruction will continue and even steepen during thelatter part of the year. Reconstruction will compensatefor the decline in new construction.We expect both the traditional machinery and equipmentinvestment and construction investment to increase againin 2013. A precondition for this, however, is that theglobal economy will grow as forecast, the Euro area debtcrisis will clear up and confidence will return.The labour market has provided very positive surprisesthis year. Employment measured with the number ofpeople has not weakened (although the number of work- A decline in GDP is bad news for employmenting hours has probably started to decrease) and the num-ber of unemployed people has not started to increase.Seasonally adjusted unemployment rate has stabilised at7.5% in recent months. The unemployment rate for 2012seems to remain at 7.7% (the previous forecast was8.0%), which is lower than in 2011. We still expect un-employment to increase, especially in 2013 with the un-employment rate rising to an average of 8%.Slower decrease in public sector deficitTax revenues will increase at a slower pace due to thesluggish economic growth, even though income taxationwill be tightened and value added tax will be raised. Thepublic sector deficit will, however, continue to decline.The deficit is estimated to decrease to 0.1% of GDP in Confidence + labour market = weak consumption2013 and turn into a small surplus in 2014. The govern-ments annual borrowing need will remain at EUR 4–6bnduring the forecast period, which will increase the publicdebt close to 52% of the value of total production alreadyin 2013.Pasi Sorjonenpasi.sorjonen@nordea.com +358 9 165 5994215 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 15. 15. ■ USAMoving slowly forward If a perfect storm of fiscal chaos is avoided … After all, the economy’s fundamentals are much im- proved. Businesses are highly profitable, banks have re- ... progress towards full employment in 2014 capitalised and the deleveraging process in the private Stronger underlying inflation pressures set to emerge sector has come a long way. Still, households – especial- ly younger families – are likely to continue the process of Fed to start tightening by mid-2014 balance sheet repair. Home prices seem to have bot- tomed, but the expected slow price increases provide lim-US economic growth is likely to remain moderate in the ited support to household net worth going forward.next few years through 2014, constrained by householddeleveraging, fiscal restraint, subpar global demand, In 2014 growth is expected to slow to a pace more in lineslower working-age population growth and a deteriora- with potential. Full employment, defined as an unem-tion of job skills. ployment rate of 7%, should be achieved in late 2014.The US economy clearly lost momentum during Q2 QE3 only in case of policy errors2012, but recent economic data paint a slightly brighter The effects of the drought in the Midwest on food com-picture, pointing towards GDP growth of 1½-2% in H2 modity prices and a rebound in oil prices are likely to2012. Stronger disposable income growth, easier finan- push headline inflation meaningfully higher by mid-cial conditions and bank lending standards, continued 2013.housing recovery, the end of the payback for the warmwinter weather and less drag from seasonal adjustment With the business cycle adjustment more or less com-distortions suggest that economic momentum will pick pleted in 2014, signs of stronger underlying inflationup slightly in the near term. pressures are projected to emerge in the latter part of the forecast horizon. As a result, we expect the Fed to startHowever, while the threat from the Euro-area crisis cur- raising policy rates and gradual unwind its securitiesrently appears less menacing, US fiscal challenges holdings around mid-2014.around the end of this year imply that risks to the US out-look over the next two to three quarters remain tilted to In the more immediate future, however, the Fed is likelythe downside. The probability of another US recession is later this month to postpone the expected first rate hikeuncomfortably high at 20-25%, in our view. from late 2014 to mid-2015. In our view, the central bank is currently overestimating the labour market slack andOn the other hand, an orderly resolution of the pending hence underestimating the longer-term risk of inflation.fiscal issues, as assumed in our baseline scenario, should Additional asset purchases (QE3) by the Fed are not ex-pave the way for stronger confidence and hence brighter pected unless the Euro-area crisis blows up again or ifeconomic prospects in 2013, when growth is projected to US policymakers fail to resolve the pending fiscal issuesexceed potential assumed at around 2% annually through in an orderly manner.most of the year.USA: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2009 (USDbn) 2010 2011 2012E 2013E 2014EPrivate consumption 9,845.9 1.8 2.5 1.9 2.0 2.1Government consumption and investment 2,967.2 0.6 -3.1 -2.0 -0.9 -0.3Private fixed investment 1,703.5 -0.2 6.6 9.4 6.9 6.9 - residential investment 354.2 -3.7 -1.4 11.7 9.4 12.4 - equipment and softw are 898.3 8.9 11.0 8.3 6.9 6.0 - non-residential structures 451.1 -15.6 2.8 10.2 4.5 3.5Stockbuilding* -154.2 1.5 -0.2 0.2 0.1 0.0Exports 1,587.5 11.1 6.7 4.3 5.2 5.3Imports 1,976.2 12.5 4.8 4.2 5.7 5.4GDP 2.4 1.8 2.2 2.0 2.2Nominal GDP (USDbn) 13,973.7 14,498.9 15,075.7 15,716.1 16,276.1 16,885.0Unemployment rate, % 9.6 9.0 8.1 7.7 7.3Industrial production, % y/y 5.4 4.1 4.0 4.0 4.3Consumer prices, % y/y 1.6 3.1 2.1 2.2 2.2Consumer prices ex. energy and food, % y/y 1.0 1.7 2.1 2.2 2.2Hourly earnings, % y/y 1.8 2.0 2.2 2.1 2.2Current account (USDbn) -442.0 -465.9 -471.5 -569.7 -506.5 - % of GDP -3.0 -3.1 -3.0 -3.5 -3.0Federal budget balance (USDbn) -1,293.5 -1,300.0 -1,100.0 -900.0 -700.0- % of GDP -8.9 -8.6 -7.0 -5.5 -4.1Gross public debt, % of GDP 95.2 99.5 106.5 112.0 116.2* Contribution to GDP growth (% points)16 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS
 16. 16. ■ USAA perfect storm of fiscal chaos hopefully avoided Moving slowly forwardThree US fiscal issues pose a threat to the economic out-look: the so-called fiscal cliff, another increase in theTreasury debt ceiling and the need for longer-term fiscalsustainability.As we approach the end of the year, attention will focuseven more sharply on the risk of the fiscal cliff – the un-fortunate coincidence of about USD 600bn in tax in-creases and spending cuts that will take effect next year,should Congress not act to change current law. Failure toscale back the fiscal cliff could knock as much as 4¼%off real GDP in 2013, enough to push the US economyback into recession. Moreover, the Treasury is likely tohit the debt ceiling again in December. Assuming it uses Slow progress towards full employment in late 2014the accounting strategies that have been employed in thepast, the Treasury seems likely to be able to finance gov-ernment operations under the current limit until some-time in February 2013, by which point Congress mustraise the debt ceiling. Failure to do so would imply de-fault on some of the US government’s obligations.With both political parties in full campaigning mode,none of these issues are likely to be resolved before thepresidential elections on 6 November. As seen too oftenduring the past two years, there will most likely be plentyof political brinkmanship and the accompanying uncer-tainty will probably come at a cost to the economy andthe financial markets later this year and in early 2013.The longer the uncertainty persists, the more likely it will Stronger underlying inflation pressures in 2014hurt confidence, hiring, investment and spending.However, our expectation is that when pressured by thethreat of another recession, policymakers will take actionto reduce the fiscal drag on growth (to around 0.5% ofGDP) either during the so-called lame duck session afterthe election or in January when the new governmenttakes office. Obviously, the outcome of the Novemberelections will be very crucial to how the fiscal debateplays out. In this context, the congressional election re-sults will be at least as important as who wins the WhiteHouse, Obama or Romney.Extending the otherwise expiring tax cuts and other eas-ing measures and repealing the automatic federal spend- Recession if economy is pushed off the fiscal cliffing cuts would significantly reduce the risk of recession, 1 1 % points Fiscal policy impact on GDP growth % pointsbut at the cost of a substantially larger budget deficit. 0 0Thus, with an extension of current policy federal debtheld by the public would rise from 70% of GDP today to -1 -1around 90% by 2022 compared to around 60% if current -2 -2law is not changed. In other words, apart from resolvingthe fiscal cliff issue and raising the debt ceiling policy- -3 -3makers will also soon have to address the need to restore -4 -4longer-term fiscal sustainability in order to shift the risk Current law Current policyto the economic outlook from negative to positive. -5 -5 2011 2012 2013 Source: Nordea Marktes, Congressional Budget Office and Office ofJohnny Bo Jakobsen Management and Budgetjohnny.jakobsen@nordea.com +45 3333 617817 EKONOMISKA UTSIKTER │SEPTEMBER 2012 NORDEA MARKETS

×