Economic outlook maj

630 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Economic outlook maj

 1. 1. ■ Innehåll EKONOMISKA UTSIKTER MAJ 2011 Världsekonomin rider ut stormen Nordisk styrka ■ Nordens ekonomier går starkt. Goda offentliga finanser och bytesbalanser bidrar till fortsatt gynnsam tillväxt. Tillväxt trots åtstramning ■ Världsekonomin utvecklas väl trots att stigande råvarupriser driver upp inflationen och dämpar tillväxten. ÖVERSIKT 04 ÅTSTRAMNING SVERIGE 08 REKORDÅR PÅ ARBETSMARKNADEN USA 16 STILL GROUND FOR OPTIMISM CHINA 29 GROWTH WILL SLOW DOWN AS AUTHORITIES FIGHT INFLATION OIL 32 POLITICAL RISK IN THE LIMELIGHT2 EKONOMISKA UTSIKTER│MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 2. 2. ■ InnehållTabellsamling ÖVERSIKT Åtstramning ................................................................................................. 4Nyckeltal ................................. 6Räntor och valutor ............... 7 Norden SVERIGE Rekordår på arbetsmarknaden ...................................................................... 8 NORWAYRedaktör Strong growth and higher inflation equal higher interest rates ...................... 10Annika WinsthChefekonom DENMARK Moving forward in tough terrain ................................................................... 12annika.winsth@nordea.comTel +46 8 614 8608 FINLAND Brisk rise continues ..................................................................................... 14 Större industriländerGått till tryck USA13 Maj 2011 Still grounds for optimism............................................................................ 16 EURO AREA High commodity prices to keep the ECB on rate hiking path.......................... 18 UKBesök oss på: Rebalancing at the expense of growth near term ........................................... 20www.nordea.se/analys JAPAN Catastrophe will have severe economic impact ............................................. 21Källor: Övriga länderReuters EcoWin och officiell natio- POLANDnell statistik om inget annat anges. Slowing just a bit ......................................................................................... 22 RUSSIA Two steps forward, one step back ................................................................ 24 ESTONIA Recovery spreading to the domestic economy.............................................. 26 LATVIA Recovery gradually gaining momentum ........................................................ 27 LITHUANIA Entering a new growth cycle ........................................................................ 28 CHINA Growth will slow down as authorities fight inflation ...................................... 29 INDIA Less bright economic outlook due to price pressure ..................................... 30 BRAZIL Balancing between excess inflation and ”hard landing” ................................ 31 Råvaror OIL Political risk in the limelight ......................................................................... 32 METALS Metal prices taking a breather at high levels ................................................. 333 EKONOMISKA UTSIKTER│MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 3. 3. ■ ÖversiktÅtstramning• Höga råvarupriser ett orosmoment Metallpriserna har drivits upp av en stark efterfrågan från främst tillväxtländerna och priserna väntas ligga kvar på• Inflationsfokus får centralbanker att höja räntan en hög nivå ytterligare en tid. En mer dämpad global till-• Svensk ekonomi mot högkonjunktur växt under prognosperioden bromsar dock prisutveck- lingen något. Ett antal ledande konjunkturindikatorer harÅterhämtningen av den globala konjunkturen har fått allt redan börjat falla tillbaka och på lite sikt väntas en svaga-bättre fotfäste. Marknaden har bytt fokus från skuldpro- re efterfrågan få allt större effekt på prisbilden, men ock-blematik till inflationsrisker även om oron för Grekland så på riskaptiten.åter har blossat upp. Vi räknar med en relativt god globaltillväxt strax under 4 procent i år och något över 4 pro- Tillväxtländerna drivercent nästa år. Prognosperioden präglas emellertid av åt- Tillväxtländerna är en fortsatt viktig motor även om Bra-stramning för att minska risken för överhettning och för silien och Indien väntas växa lite långsammare framöver.att inflationen biter sig fast. Åtstramning sker även via För Kina har vi däremot reviderat upp BNP-tillväxtenfinanspolitiken i skuldsatta länder, men också på grund något för innevarande år. Hög tillväxt har bidragit till enav höga råvarupriser som dämpar tillväxtmöjligheterna. allt större oro för inflationen. De kinesiska myndigheter-Flera länder kan behöva dra i handbromsen mer kraft- na väntas därför fortsätta sina ansträngningar att delsfullt, medan andra länder kan tvingas att strama åt i ett bromsa inflationsimpulserna, dels att åstadkomma en meralltför tidigt skede. balanserad tillväxt. Centralbanken väntas höja räntan yt- terligare några gånger under sommaren och vi räknarBNP, procentuell förändring årstakt med att den kinesiska valutan renminbin stärks gradvis. 2009 2010 2011E 2012E Tillväxten stannar därmed strax under 9 procent 2012,Världen -1.0 4.4 3.7 4.1USA -2.6 2.9 2.7 3.0 medan inflation väntas nå en topp på 6 procent i sommar.Euroområdet -4.0 1.7 1.9 1.8Japan -6.3 3.9 -0.1 2.9 USA överraskar positivtKina 9.2 10.3 9.2 8.8 250 250 Index, 2000=100 Index, 2000=100Höga råvarupriser en global risk 225 Tillväxt- 225Stigande råvarupriser utgör en global risk då vi har sett länder 200 200en bred prisuppgång en längre tid. En central fråga blir 175 175därmed om prisuppgången är av en mer tillfällig karaktär Totalteller om den fortsätter. Risken att höga råvarupriser på 150 150lite sikt ger stigande inflationsförväntningar är påtaglig, 125 125vilket inte är populärt bland centralbanker. Industrialiserade 100 länder 100Krisen i MENA-regionen 1 är svårbedömd, men den revo- 75 75lutionsrörelse som har påbörjats kommer sannolikt att 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11fortgå en längre tid. Sedan förra rapporten har vi därför Källa: Nordea Markets och Reuters Ecowinreviderat upp prognosen för oljepriset till 120 dollar perfat för Brent i slutet av 2012. Det höga oljepriset dämpar USA back on trackden globala tillväxten. Avgörande för hur stor effekten En svag inledning på året och höga råvarupriser har bi-blir beror dock till vilken grad användarna hinner anpas- dragit till att vi reviderat ned vår tillväxtprognos försa sig till prisutvecklingen. Vår bedömning är att den USA. Ekonomin är dock tillbaka på spåret och den svagaglobala ekonomin kan hantera ett gradvis stigande pris- inledningen berodde delvis på en sträng vinter. Vi räknartryck relativt väl, men att riskerna för större effekter på med en tillväxt på knappt 3 procent under innevarande årkonjunkturen blir mer påtagliga vid hastiga prisföränd- och på 3 procent nästa år. Ökad utlåning till företagenringar. En betydande risk ur det perspektivet är hur Sau- och en något lägre produktivitet gör att sysselsättningendiarabien agerar som är en av världens största exportörer, tar bättre fart under prognosperioden.men också ett land som sitter på stora oljereserver. Vårthuvudscenario är att Saudiarabien förblir stabilt. Skulle Företagen blir en viktig drivkraft, men då hushållssektornoron sprida sig räknar vi med ett klart högre oljepris än står för en stor del av efterfrågan i USA måste även devad som ligger i vår prognos, men också med en risk- vara med på vagnen. Här utgör fallande bostadspriseraversion på finansmarknaderna. fortfarande en risk, men en relativt hög sparkvot gör att hushållen klarar av en mindre prisnedgång. Höga råvaru- priser vägs upp av sänkta skatter och konsumtionen vän- tas därmed stiga runt 3 procent.1 Nordafrika och Mellanöstern4 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 4. 4. ■ ÖversiktHittills har Fed tonat ned inflationsrisken, men vår pro- Sverige på väg mot högkonjunkturgnos pekar på att inflationen ligger över målet under pro- Svensk ekonomi är stark och tillväxten sker på bredgnosperioden. En hög inflationsrisk talar för att Fed inle- front. Samtidigt står det klart att resursläget blir mer an-der räntehöjningscykeln i slutet av innevarande år. Då fi- strängt. Redan i slutet av förra året var BNP tillbaka pånanspolitiken inte stramas åt nämnvärt fram till presi- nivån före krisen, medan sysselsättningen nådde förkris-dentvalet, trots budgetunderskott, får penningpolitiken nivån i början av innevarande år. Sysselsättningen väntasstå för åtstramningen. Fed väntas därmed höja räntan till fortsätta att ge styrkebesked och slå rekord i år både vad3,50 procent i slutet av prognosperioden. Fed går därmed gäller nivån på antal sysselsatta personer och ökningstak-betydligt snabbare fram än ECB vilket ger en tydlig dol- ten.larförstärkning ner mot 1,25 mot euron i slutet av 2012. Resursutnyttjandet och arbetsmarknadens funktionssättTillväxt trots skuldproblematik i euroområdet hamnar därmed i fokus - inte minst med tanke på att viTillväxten har överraskat positivt i euroområdet och vi står inför en stor avtalsrörelse i höst som involverar 3,5reviderar därmed upp den något till 1,9 procent i år. miljoner löntagare. Vi är optimistiska om svensk tillväxt,Skuldproblematiken kvarstår men i första hand är det de men mer pessimistiska om arbetsmarknadens funktions-perifera länderna som behöver strama åt. Det dämpar sätt. Det finns tecken på att den strukturella arbetslöshe-tillväxten med 0,8 procentenheter i år och med 0,5 pro- ten har ökat. Trots historiskt hög arbetslöshet har företa-centenheter nästa år. Skillnaderna mellan länderna är gen allt svårare att hitta personal med önskad kompetens.dock fortsatt stora där Tyskland går starkt och gynnas av Det gör att vi räknar med högre löneutveckling än Riks-global efterfrågan. banken.Vidtagna åtgärder har stärkt euroområdets möjligheter att Det finns gott om skäl för Riksbanken att höja reporäntanhantera skuldproblem i utsatta länder. Det går givetvis i närtid till 2,50 procent i slutet av innevarande år och tillinte att utesluta eventuella bakslag, men de blir relativt 3,50 procent mot slutet av prognosperioden. Runt årsskif-kortvariga och det är mycket osannolikt att eurosamarbe- tet väntas Riksbanken dock gå in i en lugnare räntehöj-tet bryter samman. Det är därmed centralt att skilja på ningsfas, dels på grund av en något mer dämpad globalstruktur, där flera länder står inför stora utmaningar länge tillväxt, dels på grund av att räntehöjningarna biter alltän, och på konjunktur där omvärlden ger god draghjälp hårdare på hushållen. Aviserade regelförändringar förunder prognosperioden. den finansiella sektorn har bidragit till högre bostadsrän- tor och på lite sikt behöver Riksbanken ta hänsyn till det.Konjunkturellt bedömer vi att den största risken är högaråvarupriser och inte minst ett högt oljepris. Det är också Hushållssektorn är en viktig pusselbit ur flera aspekter.ett bekymmer för ECB. En inflationstakt över målet och Vi räknar med en mycket god utveckling av hushållensstigande inflationsförväntningar fick ECB att höja styr- disponibla inkomster och därmed med en stark konsum-räntan i våras. För att undvika att inflationen biter sig fast tion samt stigande sparkvot. Å andra sidan är det svårt attpå en för hög nivå och därmed påverkar kommande av- bedöma hur räntekänsliga hushållen är. Skuldsättningentalsförhandlingar höjer ECB räntan igen redan i juli. När ligger på en historiskt hög nivå och det är fortfarandestyrräntan når 2,25 procent i början av nästa år tar ECB många hushåll som lånar med korta bindningstider. Sti-sedan en paus. gande energipriser och fokus på skuldsättningen har re- dan nu satt avtryck i detaljhandeln. Kredittillväxten däm-BNP, procentuell förändring årstakt pas i takt med att Riksbanken höjer räntan och samtidigtDanmark 2009 -5.2 2010 2.1 2011E 2.0 2012E 1.8 sker en stabilisering av bostadspriserna. En risk är dockFinland -8.2 3.1 3.7 3.0 att hushållen reagerar mer kraftfullt på räntehöjningarnaNorge, fastlandet -1.3 2.2 3.3 3.1 och att vi därmed får en mer tydlig sättning i konsumtio-Sverige -5.3 5.5 4.7 2.3 nen och på bostadsmarknaden.Norden lyser starkt Exporten har gynnats av en växande global handel. ÄvenDe nordiska länderna fortsätter att sticka ut. I Norge och investeringarna väntas bidra starkt till tillväxten. Det drö-Sverige är fokus allt mer inställt på högkonjunktur och jer dock innan investeringarna är tillbaka på den nivåcentralbankerna har inlett räntehöjningscykeln. Vi räknar som gällde före krisen. Tillsammans med en god kon-med en högre inflationstakt i Norge än vad Norges Bank sumtionsökning ger det en BNP-tillväxt på 4,7 procent igör och därmed med en högre ränta samt en förstärkning år. Nästa år väntas tillväxten dämpas från mycket högaav norska kronan mot euron. Finland och Danmark ligger tillväxttakter och landa på 2,3 procent.en bit efter konjunkturellt och har behov av att strama åtde offentliga finanserna framöver. Danmark har val se-nast i november i år och sannolikt kan det få viss effekt Annika Winsth annika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608på finanspolitiken. Finsk ekonomi drivs av både inhemskoch extern efterfrågan, där Finlands viktigaste export-marknader går starkt.5 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 5. 5. ■ ÖversiktGrowth, % Inflation, % 2008 2009 2010 2011E 2012E 2008 2009 2010 2011E 2012EWorld1) 2.2 -1.0 4.4 3.7 4.1 World 4.6 0.7 2.6 3.7 2.7BIG-32) -0.1 -3.7 2.6 2.0 2.5 BIG-3 3.3 -0.2 1.3 2.5 1.7USA 0.0 -2.6 2.9 2.7 3.0 USA 3.8 -0.3 1.6 3.0 2.0Japan -1.2 -6.3 3.9 -0.1 2.9 Japan 1.4 -0.7 -0.1 0.4Euro area 0.3 -4.0 1.7 1.9 1.8 Euro area 3.3 0.3 1.6 2.8 1.8Germany 0.7 -4.7 3.5 2.8 2.2 Germany 2.8 0.3 1.2 2.5 1.7France 0.1 -2.5 1.5 1.8 1.9 France 3.2 0.1 1.7 2.7 1.8Italy -1.3 -5.1 1.2 1.4 1.4 Italy 3.5 0.6 1.6 2.8 2.1Spain 0.9 -3.7 -0.1 0.8 1.8 Spain 4.2 -0.3 2.0 3.4 1.8Netherlands 1.9 -3.9 1.8 2.0 2.1 Netherlands 2.2 1.0 0.9 2.3 1.6Belgium 1.0 -2.8 2.1 2.0 1.9 Belgium 4.5 0.0 2.3 3.3 1.6Austria 2.2 -3.4 2.1 2.0 1.9 Austria 3.2 0.4 1.7 2.9 2.0Portugal 0.0 -2.6 1.3 -1.5 -0.5 Portugal 2.7 -0.9 1.4 3.0 1.6Greece 2.0 -2.3 -4.3 -3.0 1.0 Greece 4.3 1.3 4.7 2.4 1.0Finland 0.9 -8.2 3.1 3.7 3.0 Finland 4.1 0.0 1.2 3.5 2.5Ireland -3.5 -7.6 -1.0 0.8 2.2 Ireland 3.1 -1.7 -1.6 1.5 1.0UK -0.1 -4.9 1.3 1.5 2.2 UK 3.6 2.2 3.2 4.1 2.0Denmark -1.1 -5.2 2.1 2.0 1.8 Denmark 3.4 1.3 2.3 2.7 2.0Sweden -0.6 -5.3 5.5 4.7 2.3 Sweden 3.4 -0.5 1.2 3.2 3.0Norway 1.8 -1.3 2.2 3.3 3.1 Norway 3.8 2.1 2.5 1.8 2.2Russia 5.6 -7.9 4.1 5.4 5.7 Russia 14.1 11.7 6.9 8.5 7.5Poland 5.1 1.7 3.8 3.7 4.0 Poland 4.4 3.8 2.7 3.8 1.9Estonia -5.1 -13.9 3.0 5.7 3.8 Estonia 10.6 -0.1 3.0 5.0 2.9Latvia -4.2 -18.0 -0.1 3.6 4.2 Latvia 15.3 3.6 -1.0 4.5 3.0Lithuania 2.9 -14.7 1.3 4.6 4.0 Lithuania 11.1 4.2 1.3 4.4 3.5Hungary 0.6 -6.5 0.9 3.2 3.4 Hungary 6.0 4.2 4.9 2.8 3.0Czech Republic 2.3 -4.0 2.5 3.1 3.8 Czech Republic 6.3 1.0 1.5 2.7 2.3Turkey 0.7 -4.7 7.5 5.1 5.5 Turkey 10.4 6.3 8.6 6.0 5.5China 9.6 9.2 10.3 9.2 8.8 China 5.9 -0.7 3.3 5.4 4.0India 4.9 9.1 9.7 7.9 8.1 India 8.7 2.1 9.5 7.5 5.0Brazil 5.2 -0.7 7.6 4.5 4.7 Brazil 5.7 4.9 5.0 6.4 5.2Public finances, % of GDP Current account, % of GDP 2008 2009 2010 2011E 2012E 2008 2009 2010 2011E 2012EBIG-32) -3.3 -8.4 -7.7 -7.4 -5.8 BIG-32) - - - - -USA -4.7 -10.4 -8.7 -8.8 -6.8 USA -4.7 -2.7 -3.2 -3.5 -3.7Japan -2.1 -7.1 -7.7 -10.0 -8.0 Japan 3.2 2.8 3.6 2.6 2.9Euro area -2.0 -6.3 -6.3 -4.6 -3.6 Euro area -1.5 -0.6 -0.6 -0.7 -1.0Germany 0.1 -3.0 -3.3 -2.5 -1.5 Germany 6.7 5.0 5.7 5.2 5.0France -3.3 -7.5 -7.0 -6.2 -4.8 France -2.7 -2.9 -2.1 -2.3 -1.9Italy -2.7 -5.4 -4.6 -4.0 -3.2 Italy -3.4 -3.2 -3.3 -3.3 -2.7UK -5.0 -11.3 -10.5 -8.0 -6.0 UK -1.6 -1.7 -2.5 -2.0 -1.5Finland 4.2 -2.6 -2.4 -1.2 -0.3 Finland 3.5 3.0 3.1 2.9 3.1Denmark 3.2 -2.7 -2.7 -3.8 -3.0 Denmark 2.7 3.6 5.4 5.9 5.4Sweden 2.2 -0.9 -0.3 1.0 1.7 Sweden 8.9 6.8 6.2 5.6 5.8Norway 19.1 10.5 10.1 14.6 15.8 Norway 17.7 13.1 12.9 16.8 17.2Russia 4.1 -5.3 -4.2 -1.5 -1.0 Russia 6.2 3.9 4.7 4.3 3.5Poland -3.7 -7.3 -7.9 -6.0 -4.5 Poland -4.8 -2.1 -3.4 -4.7 -4.2Estonia -2.8 -1.7 0.1 -0.7 -2.7 Estonia -8.8 4.5 3.8 0.9 -0.1Latvia -4.2 -10.2 -7.7 -4.8 -2.6 Latvia -13.1 8.6 4.0 -0.2 -1.0Lithuania -3.3 -9.2 -7.1 -5.0 -2.8 Lithuania -13.1 4.3 1.8 -1.0 -1.5Hungary -3.7 -4.4 -3.8 -2.9 -3.0 Hungary -7.3 -0.5 2.2 -0.5 -2.0Czech Republic -2.7 -5.8 -5.1 -4.5 -3.5 Czech Republic -0.6 -1.0 -2.5 -2.9 -3.5Turkey -1.8 -5.5 -5.2 -4.5 -4.0 Turkey -5.8 -2.3 -5.6 -6.0 -6.0China -0.4 -2.1 -1.6 -2.2 -1.9 China 9.6 5.9 5.2 4.1 3.6India -6.0 -6.5 -5.0 -5.5 -5.0 India -2.5 -2.0 -3.1 -2.5 -2.5Brazil -1.6 -3.2 -2.7 -2.5 -2.0 Brazil -1.8 -1.5 -2.5 -3.0 -2.81) Weighted average of countries in this table. Accounts for 70.5% of world GDP. Weights calculated using PPP adjusted GDP levels for 2007 according to the IMFs World Economic Outlook2) US, Japan and the Euro area6 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 6. 6. ■ ÖversiktMonetary policy rates Monetary policy rate spreads vs Euro area 12.5.11 3M 6M 12M 24M 12.5.11 3M 6M 12M 24MUS 0.25 0.25 0.25 1.25 3.50 US -1.00 -1.25 -1.50 -1.00 1.25 1Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 Japan -0.15 -0.15 -0.15 -1.15 -3.00Euro area 1.25 1.50 1.75 2.25 2.25 Euro area - - - - -Denmark 1.30 1.55 1.80 2.30 2.50 Denmark 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25Sweden 1.75 2.00 2.50 2.75 3.50 Sweden 0.50 0.50 0.75 0.50 1.25Norway 2.00 2.50 2.75 3.25 4.50 Norway 0.75 1.00 1.00 1.00 2.25UK 0.50 0.50 0.50 1.00 2.25 UK -0.75 -1.00 -1.25 -1.25 0.00Switzerland 0.25 0.25 0.50 1.00 2.00 Switzerland -1.00 -1.25 -1.25 -1.25 -0.25Poland 4.00 4.25 4.50 5.00 5.00 Poland 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75Czech Rep. 0.75 0.75 1.00 1.50 2.25 Czech Rep. -0.50 -0.75 -0.75 -0.75 0.00Hungary 6.00 6.00 6.00 5.50 5.25 Hungary 4.75 4.50 4.25 3.25 3.00Turkey 6.25 6.75 7.25 8.25 8.75 Turkey 5.00 5.25 5.50 6.00 6.50Russia 8.00 8.25 8.50 9.00 9.00 Russia 6.75 6.75 6.75 6.75 6.50China 6.31 6.81 6.81 6.81 6.81 China 5.06 5.31 5.06 4.56 4.56India 7.25 8.00 8.00 8.00 8.00 India 6.00 6.50 6.25 5.75 5.75Brazil 12.00 12.75 13.00 13.00 9.00 Brazil 10.75 11.25 11.25 10.75 6.75 1) Spread vs US3-month rates 3-month spreads vs Euro area 12.5.11 3M 6M 12M 24M 12.5.11 3M 6M 12M 24MUS 0.26 0.50 0.60 1.60 3.85 US -1.16 -1.35 -1.50 -0.90 1.35Euro area 1.42 1.85 2.10 2.50 2.50 Euro area - - - - -Denmark 1.45 2.00 2.30 2.70 2.90 Denmark 0.03 0.15 0.20 0.20 0.40Sweden 2.46 2.70 2.95 3.45 3.75 Sweden 1.04 0.85 0.85 0.95 1.25Norway 2.64 2.91 3.10 3.69 4.94 Norway 1.22 1.06 1.00 1.19 2.44UK 0.82 0.80 0.90 1.45 2.35 UK -0.60 -1.05 -1.20 -1.05 -0.15Poland 4.42 4.50 4.75 5.25 5.25 Poland 3.00 2.65 2.65 2.75 2.75Czech Republic 1.22 1.25 1.40 1.80 2.50 Czech Republic -0.20 -0.60 -0.70 -0.70 0.00Hungary 6.10 6.25 6.25 5.75 5.50 Hungary 4.68 4.40 4.15 3.25 3.00Russia 4.06 4.30 4.55 5.00 6.00 Russia 2.64 2.45 2.45 2.50 3.50Latvia 0.79 0.90 1.00 1.50 2.00 Latvia -0.63 -0.95 -1.10 -1.00 -0.50Lithuania 1.66 1.80 2.00 2.20 2.30 Lithuania 0.24 -0.05 -0.10 -0.30 -0.2010-year government benchmark yields 10-year yield spreads vs Euro area 12.5.11 3M 6M 12M 24M 12.5.11 3M 6M 12M 24MUS 3.18 3.65 3.75 3.90 4.35 US 0.08 0.05 0.05 0.15 0.60Euro area 3.10 3.60 3.70 3.75 3.75 Euro area - - - - -Denmark 3.11 3.65 3.80 3.90 4.00 Denmark 0.01 0.05 0.10 0.15 0.25Sweden 3.04 3.50 3.80 3.95 4.05 Sweden -0.05 -0.10 0.10 0.20 0.30Norway 3.46 3.92 4.10 4.33 4.75 Norway 0.36 0.32 0.40 0.58 1.00UK 3.38 3.70 3.75 3.80 4.05 UK 0.28 0.10 0.05 0.05 0.30Poland 6.05 6.00 5.80 5.70 5.60 Poland 2.96 2.40 2.10 1.95 1.85Czech Rep. 3.76 3.80 3.90 4.00 4.25 Czech Rep. 0.67 0.20 0.20 0.25 0.50Hungary 7.03 7.25 7.50 7.75 8.00 Hungary 3.93 3.65 3.80 4.00 4.25Exchange rates vs EUR Exchange rates vs USD 12.5.11 3M 6M 12M 24M 12.5.11 3M 6M 12M 24MEUR/USD 1.430 1.45 1.35 1.30 1.25 -EUR/JPY 116.2 122 116 120 123 USD/JPY 81.21 84.0 86.0 92.0 98EUR/DKK 7.456 7.46 7.46 7.46 7.46 USD/DKK 5.212 5.14 5.52 5.73 5.96EUR/SEK 8.976 8.75 8.75 9.00 9.20 USD/SEK 6.275 6.03 6.48 6.92 7.36EUR/NOK 7.813 7.80 7.80 7.80 7.60 USD/NOK 5.462 5.38 5.78 6.00 6.08EUR/GBP 0.870 0.87 0.88 0.84 0.83 GBP/USD 1.645 1.67 1.53 1.55 1.51EUR/CHF 1.265 1.30 1.30 1.35 1.37 USD/CHF 0.884 0.90 0.96 1.04 1.10EUR/PLN 3.894 3.90 3.80 3.70 3.60 USD/PLN 2.723 2.7 2.8 2.8 2.9EUR/CZK 24.24 24.3 24.0 23.5 23.0 USD/CZK 16.95 16.7 17.8 18.1 18.4EUR/HUF 264.4 265 270 275 270 USD/HUF 184.8 183 200 212 216EUR/TRY 2.26 2.15 2.10 2.00 2.00 USD/TRY 1.58 1.50 1.47 1.40 1.40EUR/RUB 39.66 37.1 35.1 33.7 32.9 USD/RUB 27.72 25.6 26.0 25.9 26.3EUR/LVL 0.709 0.71 0.71 0.71 0.71 USD/LVL 0.496 0.49 0.52 0.54 0.56EUR/LTL 3.453 3.45 3.45 3.45 3.45 USD/LTL 2.414 2.38 2.56 2.66 2.76EUR/CNY 9.288 9.32 8.56 8.00 7.24 USD/CNY 6.493 6.43 6.34 6.15 5.79EUR/INR 63.92 65.3 60.8 57.9 55.0 USD/INR 44.69 45.0 45.0 44.5 44.0EUR/BRL 2.310 2.25 2.23 2.08 1.88 USD/BRL 1.615 1.55 1.65 1.60 1.507 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 7. 7. ■ SverigeRekordår på arbetsmarknaden• BNP-tillväxten dämpas från höga nivåer skenande statsskulder har den globala handeln återhämtat sig efter finanskrisen, vilket svenska exportföretag har• Resursutnyttjande högre än normalt redan i år dragit nytta av. Det är framför allt expansionen i de sk• Reporäntan når 2,50 procent i år tillväxtländerna som ligger bakom återhämtningen. No- terbart är att svenska företags direkta utbyte med tillväxt-Hjulen snurrar allt snabbare länderna har ökat. På senare tid har den sammanlagdaDen svenska ekonomin fortsätter att utvecklas väl. Både exporten av varor till de sk BRIC-länderna till och medexporten och den inhemska efterfrågan ökar i god takt överstigit exporten till USA, vilken under lång tid harsamtidigt som sysselsättningen slår rekord i både nivå tillhört de absolut viktigaste exportmarknaderna. Indika-och tillväxt. De offentliga finanserna visar överskott, torerna och utvecklingen i omvärlden tyder på att expor-trots att ytterligare reformer väntas nästa år. ten fortsätter att öka, även om tillväxten på avsättnings- marknaderna dämpas framför allt nästa år.Efter en stark inledning av 2011 dämpas dock tillväxten.Det beror på att det kraftiga uppstudset från de nedtryck- Arbetsmarknad motvikt till ökade kostnaderta produktionsnivåerna efter finanskrisen är över samti- Hushållen har drabbats av kraftiga kostnadsökningar un-digt som den ekonomiska politiken blir mindre expansiv. der det senaste halvåret. Framför allt har bolåneräntornaBolåneräntorna har stigit och det mer än förväntat. Fi- stigit. Utöver Riksbankens räntehöjningar har även regel-nanspolitiken är neutral i år till skillnad från fjolårets ex- förändringar för den finansiella sektorn samt ökat utbudpansiva inriktning. Dessutom har kronan stärkts, vilket av bostadsobligationer bidragit till högre bolåneräntor.dämpar exportföretagens vinster och därmed även aktie- Elpriserna var också mycket höga under vintern samti-kurserna. digt som drivmedelspriserna har stigit till rekordnivåer.Nästa år stimuleras ekonomin av skattesänkningar och Framför allt har den snabba uppgången av bolåneräntor-andra reformer på sammanlagt 30 miljarder kronor me- na medfört en åtstramning som har kommit tidigare ändan fortsatta räntehöjningar och flaskhalsar på arbets- väntat. Hushållen förefaller ha reagerat på de ökade kost-marknaden verkar i den andra riktningen. Dämpning av naderna. Kredittillväxten har planat ut och detaljhandelnsBNP-tillväxten sker dock från mycket höga nivåer. Trots försäljning har varit svag de senaste månaderna. Även pånedväxlingen bedöms tillväxten ligga över den potentiel- bostadsmarknaden, som i regel har stor påverkan på hus-la och långsiktiga utvecklingen under prognosperioden. hållens konsumtions- och sparbeteende, syns tecken påDärmed stiger resursutnyttjandet, som redan i år ligger inbromsning. Arbetsmarknaden fortsätter dock att ut-över det normala, ytterligare. vecklas gynnsamt, vilket bidrar till att inkomsterna ökar och framtidstron stärks. Trots höjda räntor och dyrareExporten viktig drivkraft energi ökar hushållens reala disponibla inkomster medEfterfrågan på svenska exportvaror har ökat kraftigt un- drygt 3 procent både 2011 och 2012. Därmed är förut-der det senaste året. Trots att många länder brottas med sättningarna på plats för en god konsumtionsutvecklingSverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges) 2007 (mdr. SEK) 2008 2009 2010 2011E 2012EPrivat konsumtion 1,460 0.0 -0.4 3.5 2.8 2.5Offentlig konsumtion 797 1.0 1.7 2.6 2.8 0.4Fasta bruttoinvesteringar 612 1.4 -16.3 6.3 10.0 5.8 - industri 95 -0.2 -22.2 -7.5 12.1 8.6 - bostadsinvesteringar 121 -13.1 -23.3 16.0 17.2 7.7Lagerinvesteringar* 23 -0.5 -1.5 2.1 0.2 -0.4Export 1,621 1.7 -13.4 10.7 9.1 5.7Import 1,388 3.5 -13.7 12.7 8.9 5.8BNP -0.6 -5.3 5.5 4.7 2.3BNP, kalenderkorrigerad -0.9 -5.2 5.3 4.8 2.7Nominell BNP (mdr SEK) 3,126 3,204 3,089 3,301 3,500 3,657Arbetslöshet (% av arbetskraften) 6.2 8.3 8.4 7.3 6.8Sysselsättning 1.1 -2.1 1.0 2.7 1.1Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) 3.4 -0.5 1.2 3.2 3.0Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) 2.7 1.7 2.0 1.7 1.9Timlöner (nationalräkenskaper) 4.6 3.0 0.9 3.6 4.2Bytesbalans (mdr SEK) 284 209 205 196 213 - % av BNP 8.9 6.8 6.2 5.6 5.8Handelsbalans (% av BNP) 3.6 3.2 2.4 2.2 2.5Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) 71 -29 -11 35 63- % av BNP 2.2 -0.9 -0.3 1.0 1.7Offentlig bruttoskuld, % av BNP 38.8 42.8 39.8 36.0 32.6* Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter8 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 8. 8. ■ Sverigeframöver. Vår prognos innebär att sparkvoten stiger Exporten ökar snabbtkommande år, vilket motiveras av en stabilare förmögen- 150 Index 2000=100 Mdkr 350hetsutveckling efter de senaste årens snabba uppgång. 140 325 Global handel,Den stigande sparkvoten indikerar dock att konsumtio- 130 industriländer 300nen kan öka mer än prognosen. 120 275 110 250Snabbt ökande sysselsättning 100 225Den höga tillväxten har satt tydliga avtryck på arbets- 90 200marknaden. Antalet sysselsatta har ökat snabbt under de 80 Svensk export av 175sex senaste kvartalen. Den kraftiga uppgången innebär att 70 varor per kvartal, 150 sa, högerredan i början av 2011 var rekordmånga sysselsatta. 60 125 Prognos 100Mycket tyder på en stark utveckling på arbetsmarknaden 50 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12under större delen av 2011, vilket innebär att antalet sys-selsatta ökar med hela 2,7 procent i år. Även det är en re- Källa: Nordea Markets och Reuters Ecowinkordnotering. Nästa år sker dock en nedväxling i linje Stort konsumtionsutrymme trots högre räntormed en lugnare produktionsutveckling. 6 % y/y 15 % av disp. inkomst RealaUtbudet av arbetskraft har också ökat kraftigt de senaste 5 inkomster Sparkvot, 13 högeråren. Bland annat har regeringens reformer bidragit till 4 Konsumtion 11att fler har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Trots rekord-nivåer på sysselsättningen är arbetslösheten därför fortfa- 3 9rande högre än innan krisen. Det finns tecken som tyder 2 7på att den strukturella arbetslösheten har ökat och att det 1 5har blivit svårare för företag att hitta personal med rättkompetens. Tillsammans med kompensationskrav efter 0 3tidigare krisavtal och rekordhöga vinster i många bran- Prognos -1 1scher talar det stramare läget på arbetsmarknaden för att 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12lönerna kommer att öka snabbare framöver. Vi räknar Källa: Nordea Markets and Reuters Ecowinmed att timlönerna stiger med över 4 procent 2012, vilketär något över det historiska genomsnittet de senaste 15 Antal sysselsatta på rekordnivåeråren på 3,7 procent. 4750 9.5 (000) personer % av arbetskraften 4700 9.0Även stigande inflationsförväntningar kan bidra till att 4650 8.5höja lönekraven inför höstens avtalsrörelse. Förväntning- Antal sysselsatta, sa 4600arna om högre priser speglar uppgången i råvarupriserna 8.0 4550 Arbetslöshet,och hushållens ökade kostnader för energi och boende. höger 7.5 4500Inflationen enligt KPI ligger också högt över 2- 7.0procentsmålet både i år och nästa år. Däremot ligger den 4450 6.5underliggande inflationen ännu under målet. Med ett sti- 4400gande resursutnyttjande, ökade lönekostnader och en sta- 4350 6.0 Prognosbilisering av importpriserna bedöms den underliggande 4300 5.5inflationen att stiga framöver. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Källa: Nordea Markets and Reuters EcowinHögre räntor och fortsatt kronstyrkaDet är således mycket som talar för att Riksbanken fort- Hög inflation och stigande inflationsförväntningarsätter på den inslagna vägen och höjer reporäntan fram- 3.3 % y/y % y/y 6över. Vi räknar med att reporäntan når 2,50 procent i slu- 3.1 5tet av 2011 och 3,50 procent på två års sikt. Även om 2.9 4 KPI, högertillväxten mattas är den makroekonomiska utvecklingen i 2.7 3Sverige stark jämfört med många andra länder under 2.5 2kommande år, vilket tillsammans med Riksbankens rän- 2.3 1tehöjningar ger kronan stöd. I den andra vågskålen ligger 2.1 0räntehöjningar i andra länder. Vi räknar med att kronan 1.9 5-åriga inflations- -1handlas mot dollarn till 6,92 och mot euron på 9,00 på ett förväntningar, 1.7 -2års sikt. Prospera 1.5 Prognos -3 96 98 00 02 04 06 08 10 12Torbjörn Isaksson Källa: Nordea Markets and Reuters Ecowintorbjorn.isaksson@nordea.com +46 8 614 88599 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 9. 9. ■ NorwayStrong growth and higher inflation equal higher interest rates• Strong growth but no overheating However, during the forecast period interest rates will rise enough to probably halt home price growth and we• Inflation to rise more than Norges Bank expects eventually expect a downward correction.• Rates rising more than Norges Bank expects this year Residential construction has picked up slightly lately and• Strong NOK vs EUR, weaker import-weighted NOK with rising home prices we expect housing investment to accelerate further. We also expect corporate investmentDemand and production in the mainland economy look activity to revive after the past few years’ decline. Lowset to develop roughly as forecast in our January issue of interest rates, easier access to credits and benignEconomic Outlook. However, recent labour market economic prospects bode well for higher investmentfigures have been somewhat stronger than expected and activity. The increase will be curbed by a continued highit would appear that unemployment may decline more level of idle capacity, though.rapidly than previously assumed. Oil companies’ investment plans for 2011 show aUnderlying inflation has been lower than we expected significant increase in offshore investment in Norway.this year, but we have nonetheless only slightly We expect the good times for the supplier industry todowngraded our forecast of the average level in 2011. continue in 2012 as oil prices are likely to remain high.Definite signs have now emerged that the sharp uptick in Prospects for Norwegian exporters are also good thanksall commodity prices is translating into higher purchase to fairly strong growth in their key markets. But for someprices of finished products for retailers. So far this has companies the strong NOK and high cost growth willnot driven consumer prices higher, but we think this will hamper expansion opportunities.happen gradually. As we look for somewhat higherinflation going forward than Norges Bank has estimated, Strong demand growth but moderate wage growthwe expect interest rates to be hiked at a slightly faster Following some years with strong public stimulus,pace this year than the central bank has indicated so far. government consumption increased less than private con- sumption last year. The government has signalled thatStrong increase in consumer demand moderate public consumption growth must be expectedConsumption growth rose sharply last autumn, but seems also in the next few years. However, strong growth into have declined again in Q1 2011. This is probably a private demand will ensure good production growth intemporary lull caused by high electricity prices. But with the mainland economy. This will lead to solid employ-fairly strong growth in real wages and employment, we ment growth with a risk that the labour markets maythink consumption growth will accelerate again. Home tighten to a degree triggering renewed wage and costprices have increased significantly and we expect this growth. But strong growth in the working-agetrend to remain intact well into 2012. Low interest rates, population, well aided by high immigration, will ease thea favourable economic outlook and high labour pressure. We look for wage growth of 4 and 4 ¾% inimmigration point to strong growth in housing demand. 2011 and 2012.Norway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2007 (NOK bn) 2008 2009 2010 2011E 2012EPrivate consumption 940 1.6 0.2 3.6 3.3 3.0Government consumption 447 4.1 4.7 2.2 2.0 2.0Fixed investment 504 2.0 -7.4 -8.9 9.4 5.3 - gross investment, mainland 376 -1.4 -11.7 -4.4 7.9 4.5 - gross investment, oil 113 5.5 9.9 -18.8 15.0 8.0Stockbuilding* 33 -0.3 -2.6 3.3 -0.4 0.0Exports 1,040 1.0 -4.0 -1.3 1.3 1.5 - crude oil and natural gas 480 -2.0 -1.2 -6.5 -2.0 -0.6 - other goods 302 4.2 -8.2 5.0 3.0 4.3Imports 691 4.3 -11.4 8.7 5.2 3.7GDP 2,272 0.8 -1.4 0.4 2.2 2.3GDP, mainland 1,724 1.8 -1.3 2.2 3.3 3.1Unemployment rate, % 2.6 3.2 3.6 3.0 2.8Consumer prices, % y/y 3.8 2.1 2.5 1.8 2.2Core inflation, % y/y 2.6 2.6 1.4 1.4 2.3Annual wages (incl. pension costs), % y/y 6.3 4.2 3.6 4.0 4.7Current account (NOKbn) 449.1 311.8 322.1 471.3 515.2 - % of GDP 17.7 13.1 12.9 16.8 17.2Trade balance, % of GDP 19.1 14.8 13.7 16.8 17.2General govt budget balance (NOKbn) 480.4 249.6 253.5 410.0 475.0- % of GDP 19.1 10.5 10.1 14.6 15.8* Contribution to GDP growth (% points)10 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 10. 10. ■ NorwayCosts passed through to consumers Spending on pause at the beginning of the yearAlthough we expect moderate growth in wage costs, 122 Index Index 122underlying inflation may rise quite sharply from the 121 121 120 120current low level. The strong growth in energy and 119 Trend, 119commodity prices now filters through to growth in prices Retail sales 4M mov. avg. 118 118at the producer/importer level for key products such and 117 117clothing and food. We think the growth trend will 116 116continue on the back of accelerating cost growth in low- 115 115cost countries such as China. 114 114 113 113So far growth in consumer prices has been surprisingly 112 112low considering retailers’ higher purchase costs. In times 111 111 07 08 09 10 11of weak spending growth, price competition intensifies toretain customers, and margins come under pressure. Source: Nordea Markets and Reuters EcowinHowever, we think it is only a question of time before Effect of stronger NOK on inflation will fadeconsumer prices go up. Relatively brisk consumption 2.0 12.5growth going forward will make it easier for retailers to % y/y % y/y 10.0hike prices during the year. 1.5 Import weighted NOK, 4M mov. avg., 7.5 1.0 advanced 6M, rhsHigher inflation equals higher interest rates 0.5 5.0Our growth outlook does not differ markedly from that of 2.5 0.0Norges Bank, but our forecast of underlying price growth 0.0this year is considerably higher. That is a key reason why -0.5 -2.5we expect the central bank to hike its policy rate more -1.0 Prices on -5.0rapidly than implied in its March interest rate forecast. -1.5 imported -7.5 goods,The presumed continued uptick in home prices also 4M mov. avg. -2.0 -10.0suggests that Norges Bank will hike interest rates at a 05 06 07 08 09 10 11more aggressive pace this year. Source: Nordea Markets and Reuters EcowinSince mid-February the NOK has firmed in terms of the Producer prices rising more than consumer pricesimport-weighted I44 exchange rate index, while the NOK 130 130 Index Price indices goods Indexhas been relatively stable versus the EUR. The import- Dec 2002=100 produced in Norway Dec 2002=100 125 125weighted strengthening reflects the fact that the NOK haslargely kept pace with the EUR during a period when the 120 Producer prices 120EUR has generally firmed sharply. We also expect the CPI-ATE * 115 115NOK to hold its own against the EUR going forward. AsNorges Bank according to our forecasts will hike interest 110 110rates more sharply than the ECB, we will occasionally 105 105see a stronger NOK versus the EUR. In import-weighted 100 100terms and versus currencies such as the GBP and theUSD, the NOK is expected to weaken as we consider the 95 *Average of agricultural and other goods 95current EUR strength to be temporary. 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source: Nordea Markets and Reuters EcowinRisk of strong wage and price growthUnemployment has dropped quite steeply lately. Even if NOK is strong given rate differentialour growth forecast turns out to be accurate, a combina- 10.00 NOK % points 0.00tion of weaker productivity growth and lower labour 9.75 0.25immigration could lead to labour market tightening and a 9.50 0.50stronger-than-expected acceleration of wage growth. Bot- 9.25 EUR/NOK 0.75tlenecks in parts of the labour market could also result in 9.00 2Y swap spreadgenerally stronger wage growth. In such a scenario Nor- 8.75 vs Euro area, 1.00 reversed axis, rhsges Bank will hike its policy rate also faster than we ex- 8.50 1.25pect, and the NOK will occasionally be stronger than as- 8.25 1.50sumed in our forecasts. However, the NOK strengthening 8.00 1.75will limit the upturn in interest rates. 7.75 7.50 2.00 May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan MayErik Bruce 08 09 10 11 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowinerik.bruce@nordea.com +47 2 248444911 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 11. 11. ■ DenmarkMoving forward in tough terrain• Prospect of falling unemployment productivity gains has now been harvested. Therefore we expect productivity to fall back towards an annual growth• Productivity challenge remains rate of around 1% towards 2012. Once again, this• Inflation looms underscores the need to focus on generating the necessary productivity boost in coming years that is a• Housing market facing headwinds this year key prerequisite for the sustainability of the government’s 2020 plan.Growth in the Danish economy declined surprisingly inQ4. It was the first setback registered since the low in Inflation surprises on the upsidemid-2009. But a single negative quarter is not unusual Despite continued low capacity utilisation in the Danishand the latest indicators suggest a renewed upturn that is economy inflation looks set to come out closer to 3%expected to remain intact throughout the forecast period. than 2% in 2011. This is largely due to surging oil prices at the beginning of the year and expectations of persis-Labour market about to reverse tently high oil prices during the remainder of the yearDanish labour market indicators have surprised on the combined with a strengthening of the USD versus theupside over the past few months. Unemployment has DKK. In addition, the sharp postage rate hikes with ef-declined slightly, seasonally adjusted employment fect from April and the introduction of a new tax on satu-expectations in both the manufacturing industry and the rated fats in the autumn will contribute to the higher in-service sector are back in positive territory and the flation.number of job vacancies is trending higher. At the sametime we have seen a prolonged period of rising demand. Consumption under pressure, but hope in sightThis strongly suggests that private-sector employment Consumer spending has again come under pressure.has finally reversed. But employment in the public sector Following a sharp increase in disposable incomes inwill still be dominated by the ongoing budget 2010 on the back of substantial tax cuts, falling interestconsolidation. All in all, we expect employment to rates and rising real wages, trends in 2011 have reversed.increase moderately over the coming quarters, Notably rapidly growing inflation and very modestunemployment to edge lower and this favourable nominal wage increases have put households’ room fordevelopment to gather momentum towards the end of the manoeuvre under pressure. Moreover, consumers are stillyear and in 2012. very nervous about the outlook for the labour market and the housing market, and this coupled with significantBrief productivity boost political uncertainty puts a damper on their spending.Since growth recovered during 2009 the downward However, given the prospect of rising employment and aproductivity trend has been broken thanks to increased clarification of the political situation during the autumnadded value without a major intake of labour. However, at the latest (when a general election must be held), weour expectation of rising private-sector employment also expect 2011 to be a year with reasonable consumerimplies that most of the “low-hanging fruit” of spending levels and 2012 to be even better.Denmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2007 (DKKbn) 2008 2009 2010 2011E 2012EPrivate consumption 820 -0.6 -4.5 2.2 1.8 1.9Government consumption 440 1.6 3.1 1.0 -0.3 0.5Fixed investment 371 -3.2 -14.3 -4.0 1.9 2.3 - government investment 32 0.8 4.6 7.3 11.5 -7.6 - residential investment 107 -10.9 -16.9 -9.4 3.4 3.8 - business fixed investment 233 -0.6 -15.3 -1.4 -0.7 4.0Stockbuilding* 25 -0.5 -1.4 0.6 0.3 0.0Exports 885 2.8 -9.7 3.6 5.0 4.4Imports 847 2.7 -12.5 2.9 4.4 4.5GDP -1.1 -5.2 2.1 2.0 1.8Nominal GDP (DKKbn) 1,695 1,741 1,656 1,746 1,783 1,869Unemployment rate, % 1.9 3.5 4.2 4.0 3.8Unemployment level, 000 persons 51.1 96.2 114.1 108.9 103.9Gross unemployment level, 000 persons 74.2 129.0 164.9 162.0 153.4Consumer prices, % y/y 3.4 1.3 2.3 2.7 2.0Hourly earnings, % y/y 4.5 2.9 2.5 2.0 2.5Nominal house prices, one-family, % y/y -4.5 -12.0 2.4 -1.0 1.0Current account (DKKbn) 46.2 59.0 94.8 105.0 100.0- % of GDP 2.7 3.6 5.4 5.9 5.4General govt. budget balance (DKKbn) 56.1 -45.0 -47.4 -68.0 -56.0- % of GDP 3.2 -2.7 -2.7 -3.8 -3.0* Contribution to GDP growth (% points)12 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS
 12. 12. ■ DenmarkDanish companies more optimistic Spring is on its wayWhile consumers are still sitting on the fence, companies 3000 (000) persons (000) full-time 180have become more optimistic in recent months. Notably unemployed Employment 160sentiment in the manufacturing industry has shifted since 2900the turn of the year, especially driven by growing 140demand in Danish export markets. But with the 2800likelihood of more subdued growth momentum in 120Denmark’s key export markets in Sweden and Germany 2700 100in 2012, it is crucial for continued growth in the Danisheconomy that consumer spending regains momentum. 2600 80 Gross unemployment, rhsCentral bank ready to sanction new rate hikes 2500 60 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12In early April the Danish central bank sanctioned the firsthikes of the lending rate and the discount rate since Source: Statistics Denmark, Nordea Markets and Reuters EcowinOctober 2008. The hike of 0.25% point came after asimilar hike from the ECB. We expect the Danish central Still major productivity challenges 6 6bank to mirror the ECB’s interest rate moves until end- % y/y Productivity % y/y2011, lifting the lending rate up to 1.80%. On a 2-year 4 4horizon we look for a lending rate of 2.50%, partly as a Historical avg.,result of the expected rate hikes in the Euro area and 2 1996-2010 2partly because we expect the Danish central bank to 0 0normalise the interest rate differential to the Euro area to0.25% point. -2 -2 4Q mov. avg.Housing market taking a breather this year -4 Note: Productivity is defined -4Housing prices are still lower than at the peak in 2007 as annual GVA growth per working hour in the private sector Forecast -6 -6and many homeowners have therefore bought their home 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12at a higher price that they will be able to sell it for today. Source: Statistics Denmark, Nordea Markets and Reuters EcowinThis puts a damper on transaction activity, as many ofthe technically loss-making homeowners cannot or will Inflation on the risenot sell their home at a lower price than they paid for it. 5 5 % y/y Danish inflation % y/yStill, home sales rose in 2010 compared to 2009 sup- 4 4ported by low interest rates and fairly decent increases in Energy Fooddisposable incomes. But based on the trend in the num- 3 3ber of loan offers as well as net lending at the beginning 2 2of this year, it seems that home sales got off to a tentativestart to 2011. 1 1 0 0Despite an increase in long mortgage rates, housing af-fordability is still at roughly the same level as during the -1 -1 Otherhousing market boom in 2003-2005. And as the expected -2 -2increase in long rates is offset by modest income gains, 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12housing affordability this year and next year will most Source: Statistics Denmark, Nordea Markets and Reuters Ecowinlikely remain at largely the same level as during theboom years. A family’s housing expenses the first time Dwellings worth less than when they were boughtthey are buying a house will therefore constitute the same 200 (000) Boligkøb (000) Boligkøb 200share of its income as then. Moreover, rising employ- 175 175ment will lend a helping hand to the housing market, but 150 150as employment growth will probably not accelerate until 125 125the end of this year and in 2012. We expect price de- Teknisk tabsgivende købclines this year to be followed by price increases next 100 100year. 75 75 50 50Troels Theill Eriksen 25 25troels.t.eriksen@nordea.com +45 3333 2448 0 0 06 07 08 09 10Jan Størup Nielsen Kilde: Realkreditforeningen, Nordea Markets og Reuters Ecowinjan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333 317113 EKONOMISKA UTSIKTER │MAJ 2011 NORDEA MARKETS

×