Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boränteprognos 130830

3,245 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Boränteprognos 130830

  1. 1. nordeamarkets.com/analys Nordeas Boränteprognos Räntebotten passerad Nordea Research, 30 August 2013 Efter att den amerikanska centralbanken Fed indikerat att de kan komma att minska stimulanserna redan i höst har vi sett en kraftig ränteuppgång på räntor med längre löptider. Vår bedömning är att räntorna har gått upp väl mycket och att de faller tillbaka något på kort sikt På längre sikt bidrar dock en starkare konjunktur till att boräntorna stiger. Sommaren inleddes turbulent på finansmarknaderna. Men sedan Fed nyanserat bilden och tydligt poängterat att Fed bara minskar stimulanserna i takt med att den ekonomiska utvecklingen förbättras har oron minskat. Börser runt om i världen är upp igen och framför allt är räntor med längre löptider betydligt högre. I grunden är det ett styrkebesked att Fed anser den amerikanska ekonomin så stark att banken kan minska stödköpen, men enligt vår bedömning har räntorna stigit mer än vad konjunkturen än så länge indikerar. På tremånaders sikt kan därmed räntor med längre löptider komma att falla tillbaka något. Trenden är dock att räntebotten är passerad och hushåll som avser binda sina bolån har sannolikt inte mycket att vinna på att vänta någon längre tid. Även i Sverige ser konjunkturutsikterna nu ljusare ut. Botten är passerad och tillväxten väntas öka framöver. Exporten gynnas av ljusare globala utsikter och hushållen står väl rustade. Inför valåret riktas de finanspolitiska stimulanserna mot hushållen som får ytterligare stöd. Finansinspektionen har nyligen fått huvudansvaret för finansiell stabilitet. På sikt kan det avlasta Riksbanken från att ta lika stor hänsyn till hushållens skuldsättning, men på kort sikt ändrar det inte Riksbankens fokus. En starkare konjunktur och fortsatt oro för hushållens skuldsättning är skälen till att Riksbanken höjer räntan i april 2014, trots att inflationen ligger under målet. Därefter fortsätter de att höja reporäntan, men i långsam takt. Även räntor med korta löptider närmar sig därmed tidpunkten då de kan börja stiga, om än måttligt. 2013-08-30 3 Mån jun-14 dec-14 dec-15 Reporäntan 1,00 1,00 1,25 1,50 2,00 Boränta Nordea 3 mån 2,78 2,80 3,15 3,40 3,90 2 år 2,85 2,75 3,10 3,80 4,60 5 år 3,43 3,15 3,65 4,10 4,70 Bolån med räntetak* 2013-08-30 Räntesats Räntetak 2 år 2,94 3,35 5 år 3,15 4,43 *Klicka här för mer information Annika Winsth Chefekonom Economic Research +46 8 614 86 08 @annikawinsth annika.winsth@nordea.com
  2. 2. nordeamarkets.com/analys Nordeas Boränteprognos Denna rapport grundar sig på information som är tillgänglig för allmänheten, och som vi anser vara tillförlitlig. Innehållet tillhandahålls i denna form utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti från Nordea Bank AB (publ), från företag inom Nordeakoncernen eller från anställda i banken eller koncernen. Banken, koncernen och deras anställda avsäger sig härmed även allt ansvar för direkt eller indirekt förlust, skada eller kostnader som uppstår som ett resultat av använd av informationen i denna rapport, oavsett om den som tillhandahåller tjänsten, eller dess representant, är medveten om någon felaktighet eller bristfällighet i tjänsten eller ej. Informationen i denna rapport utgör under inga omständigheter något som helst köp- eller säljerbjudande, någon begäran eller rekommendation. Denna begränsning är tillämplig i alla juristdiktioner, inklusive sådana där ett dylikt erbjudande, eller dylik begäran eller rekommendation skulle vara olaglig, utan att tillämplig registrering skett eller att vissa villkor, tilllämpliga i sådan jurisdiktion, uppfylls. Nordea Bank AB (publ) äger upphovsrätten till denna rapport samt alla rättigheter i alla länder. Det är förbjudet att återge, publicera, överföra eller distribuera innehållet eller del av innehållet i denna rapport utan skriftligt medgivande från Nordea Bank AB (publ).

×