Ansvarlige investeringer årsrapport 2010

610 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ansvarlige investeringer årsrapport 2010

 1. 1. Vi skaber afkast med social ansvarlighedMegatrends & erhvervspåvirkningerGlobal dækning Ansvarlig investering Årsrapport l 2010 (revideret)
 2. 2. Vi skaber afkast med social ansvarlighedForandringstakten i det globale samfund er hurtigere end Vi har også indgået engagementer med en lang rækkenogensinde, og udfordringerne for vores fremtidige institutionelle kunder for at opnå en forståelse af deresudvikling og økonomiske vækst springer stadig mere i stigende interesse i ansvarlige investeringer. Vi hører etøjnene. I 2010 offentliggjorde Nordea1 en hvidbog om klart budskab fra generalforsamlinger og fra interaktionenglobale megatrends, der gør og vil gøre sig gældende i dag med kunderne. ESG er vigtigere end tidligere, og set i lysetsåvel som i fremtiden. Ændringer i den demografiske af de kommende udfordringer vil disse spørgsmål spille ensammensætning, mangel på vand, urbanisering og klima- mere integreret rolle i den daglige drift.forandringer udgør betydelige, langsigtede udviklings-tendenser, som påvirker millioner af mennesker og hele ESG-ansvarlighed vil fremover blive integreret i udviklin-generationer. Nogle gange handler fremtiden ikke om de gen og fremstillingen af produkter og tjenesteydelser,muligheder, vi forventer at få, eller de risici, vi bør forholde herunder også vores egne, i langt større grad end hidtil.os til i denne forbindelse, men i højere grad om de aktive Hvorfor? Fordi vi har et valg. Vores mission fortsatte i 2010,valg, vi træffer. hvor vi mobiliserede vores viden, erfaring og indflydelse som investorer for at gøre en forskel – for at presse ogOg vi har – stadig – et valg. Vi har et valg i form af den overtale, motivere og anspore virksomheder og i sidste endemåde, vi investerer på, og vi kan påvirke, hvordan de markeder til at skabe bedre resultater og mere langsigtedeselskaber, vi investerer i, forvalter deres miljømæssige, strategier. Eller sagt på en anden måde, at indregne Ansvar-sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder (Environ- lighed i prisen og den måde vi forvalter aktiver på i dag.mental, Social, Governance; ESG). Vi har mulighed for at vælgeat investere i selskaber, der er gode til at håndtere de Vi har en klar vision. Afkast med social ansvarlighed.relevante ESG-temaer, som f.eks. sikkerhedsstyring, ogefter BP-skandalen kan ingen være i tvivl om, at eksternali-teter kan have stor indflydelse.I 2010 har vi indgået engagementer med selskaber i Indien,Afrika, Rusland, Nordamerika og de nordiske lande medhenblik på at forbedre deres håndtering af ESG-spørgsmål.Og vi har opnået ændringer. Vi oplever, at væsentligeESG-spørgsmål gradvist bliver en integreret del af dentraditionelle virksomhedsdrift, samt at der er stor usikker-hed med hensyn til den fremtidige udvikling. For globaleselskaber er håndteringen af ESG-spørgsmål blevet etforretningsmæssigt udviklingsgrundlag, som giver en bedrerisikostyring og åbner for nye forretningsmuligheder.1. I hele rapporten bruges navnet Nordea til at betegne Nordeas investerings- Sasja Beslikselskaber og Nordea Investment Management. Procedurer og praksis, sombeskrives i denne rapport, dækker vores rolle og ansvar som kapitalforvalter. Chef for Ansvarlig Investering og Selskabsledelse
 3. 3. I 2007 underskrev vi FN’s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI). I februar 2010 tog vi endnu et skridt ved at gennemføre en ny strategi for ansvarlige investeringer.Vores sociale ansvarlighedSiden lanceringen af vores første politik for ansvarlige Produkter og tjenesterinvesteringer (Responsible Investment, RI) i 2007 er alle I 2010 påbegyndte vi udviklingen af RI-fonde, hvor ESGfonde og porteføljer, der forvaltes af Nordea, blevet gen- udgør en integreret del af produktet. RI-fondene forventesnemgået for selskaber, hvor der er konstateret brud på de at blive lanceret i 2011 og er baseret på de seneste udviklin-internationale normer for miljøbeskyttelse, menneskeret- ger inden for RI, med både globalt og lokalt fokus.tigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik. Resulta-terne af gennemgangen, der foretages to gange årligt, bliver Viden og kompetencebehandlet og vurderet af Nordeas komité for ansvarlige Som følge af den nye strategi er der oprettet et særligt teaminvesteringer (RI-komiteen). Komiteen træffer afgørelse om for ansvarlige investeringer og selskabsledelse. Teamet hargraden af engagementer med selskaber, hvor der er konsta- mangeårig erfaring inden for området og vandt i 2010teret overtrædelser. Desuden investerer Nordea ikke i Financial Hearings’ pris som bedste team i den svenskeselskaber, som er involveret i produktion af ulovlige våben2. ESG-sektor.Analyse og engagementI februar 2010 blev der taget yderligere et skridt medgennemførelsen af en ny strategi for ansvarlige investerin-ger. Den nye strategi bygger på et øget fokus på dybdegåendeESG-analyser og engagementaktiviter. I hele vores ESG-analyse foretager vi en vurdering af selskabernes generellepraksis for håndtering af væsentlige ESG-aspekter samtderes ledelsesstruktur for disse problematikker. På grund-lag af analysen bliver en række selskaber udvalgt til at indgåi en proaktiv dialog om engagementerne med fokus på 2. Ulovlige våben omfatter biologiske våben, kemiske våben, ikke-sporbarevidensoverførsel og aktiv deltagelse i udviklingsprocessen. fragmenter, blindende laservåben, antipersonelminer og klyngeammunition.Vores tilgang til eksterne fondeVed udvælgelsen af eksterne fonde og forvaltere lægger vi vægt på, at forvalterne har tilstrækkelige procedurer til at håndtereansvarlighed i investeringerne. Som underskriver af UNPRI opfordrer vi de fonde og forvaltere, som vi har valgt, til at støtte disseprincipper aktivt. Vi aflægger regelmæssige rapporter om vores screening og udøvelse af aktivt ejerskab og indhenter feedbackefter ”følg eller forklar”-princippet.
 4. 4. Verden ændrer sig med hastige skridt. Nordea har identificeret fem væsentlige ESG-udfordringer, som, vi forventer, vil forme fremtidens økonomiske, sociale og forretningsmæssige miljø.Megatrends & erhvervspåvirkningerDemografiske ændringer energi). Energiforbrugere, som ejendomsbranchen,Set fra et erhvervsmæssigt perspektiv forventes de ændrede transportindustrien og energiintensive produktionsindu-demografiske mønstre at medføre en række forandringer. strier, vil skulle reducere deres energiforbrug og CO²-Eksempelvis vil nærheden til kunderne blive en væsentlig belastning ved at indføre en CO²-neutral energipolitik. 70 %faktor for produktionscentrene. Desuden vil et lavt omkost- af den industrielle sektors samlede CO²-udledning generesningsniveau i produktionen skabe grundlag for innovation af tre sektorer: stål-, cement- og kemikalie-industrien.og udflagning. Det vil kræve, at selskaberne forvalter deressociale og miljø-mæssige udfordringer på en hensigtsmæs- Mangel på menneskelig kapitalsig måde. En anden konsekvens er ændringer i kunde- Europas arbejdsstyrke bliver hastigt ældre. I 2050 vil meregrundlaget og -profilen: Der vil opstå nye markedsmulighe- end en tredjedel af Europas befolkning være over 60 år.der, og eksisterende produkter skal omdesignes til at opfylde Der vil være øget konkurrence om at tiltrække kvalificeretnye forbrugeres behov. Endelig vil det være nødvendigt at arbejdskraft. Som følge heraf skal selskaberne søge efterforetage omfattende investeringer i infrastrukturen i arbejdskraft på tværs af grænser, hvilket vil presse lønnin-udviklingsøkonomierne som følge af en hastig urbanisering. ger og personalegoder op. Der vil være behov for et tilsva- rende øget fokus på interkulturel følsomhed. Endelig vilMangel på vand selskaber og medarbejdere skulle forholde sig til omstruk-Set fra et erhvervsmæssigt synspunkt udgør vandproble- turering, flytning og større aktivitet i offshoreområder.merne et meget stort forretningspotentiale for virksomhe- Dette vil blive temaer, som påvirker både HR-afdelingerneder, der arbejder med vandrensning og vandhåndtering og styringen af kunderelationer.(forsyningsselskaber). Entreprenører inden for vandinfra-struktur (kloakanlæg, pumper, ventiler) står også til at Øget fokus på god selskabsledelsedrage fordel af denne udvikling. Det vil derfor være Alle sektorer bliver klart påvirket af de langsigtede investo-nødvendigt for vandintensive erhverv, som f.eks. metal og rers begrundede krav om bedre selskabsledelse i forbindelseminedrift, kemikalieindustrien og skovprodukter, at fore- med disse forretningsmæssige udfordringer. Det er i derestage en tilpasning af forretningsmodellerne. Selskaber, der egen interesse, eftersom det giver mulighed for optimaletager højde for vandmangel i deres processer, vil have en selskabsstrategiske beslutninger og åbner for adgang tilkonkurrencefordel. kapital på deres markeder.KlimaændringerKlimaændringerne har en tydelig påvirkning på erhvervslivet.Det vil være nødvendigt for energiselskaber at omtænke denrelative værdi af deres produktpalet (kul, olie, gas, alternativ4 AnsvArlig investering
 5. 5. ”Investorerne står over for væsentlige udfordringer på grund af klimaændringerne, og deresevne til at håndtere disse risici og muligheder vil udgøre et kritisk konkurrenceparameterfremadrettet – for både selskaber og investorer. Private investorer og selskaber spiller en afgørenderolle for indsatsen for at bekæmpe klimaændringer, og den overvejende del af de investeringer,der er nødvendige for at håndtere denne udfordring, skal tilvejebringes af private kilder.” Ole Beier Sørensen, formand for IIGCC og analysechef i ATP, nordisk partner i CDP sammen med Nordea. Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) er et forum for europæiske investorer i samarbejdet om klimaforandring. ”Klimaforandring er ikke kun en miljømæssig udfordring, men på- virker også millioner af menneskers sundhed og eksistensgrundlag på grund af dens sammenhæng med fattigdom, økonomisk udvikling og befolkningsvækst. Vores opfattelse er, at en effektiv håndtering af udfordringerne i forbindelse med klimaændringer udelukkende kan opnås i form af en fælles, global indsats, der tager højde for bæredyg- tig udvikling i en bredere kontekst.” Chris Lewis, miljøchef, AstraZeneca
 6. 6. Vi mener, at ansvarlig adfærd er et afgørende element for et selskabs evne til at opnå fornuftige afkast på langt sigt. Gennem vores ESG-analyse kan vi identificere selskaber, der drives i overens- stemmelse med vores politik og leverer varig værdi.Identificering af selskaber med gode resultaterI henhold til den nye RI-strategi har vi i løbet af året iværk- arktiske region. Det er vores vurdering, at kontrolmyndig-sat vores interne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hederne sandsynligvis vil tilstræbe en balance mellemanalyse (ESG-analyse) og udviklet vores egne kriterier og produktionsøkonomi og større sikkerhedsfokus. ’Boom ogmetoder. Vores analyse er baseret på en positiv tilgang. bust’-investeringer og bestræbelserne efter omkostningsef-Gennem ESG-analysen foretager vi en vurdering af sel- fektivitet har efterladt sektoren med sikkerhedsrisici iskabernes generelle praksis for håndtering af væsentlige forbindelse med aldrende fysiske og menneskelige aktiverESG-aspekter samt deres ledelsesstruktur for disse pro- og tab af kontrol gennem udlicitering.blematikker. Analysen har til hensigt at identificere bestpractice for selskaberne samt at udpege selskaber, der aktivt Nordiske selskaber: Best Practicestyrer risici og muligheder og/eller udvikler bæredygtige Ledelsesstrukturprodukter. Vores interne analyse er primært koncentreret SKF lancerede i 2005 BeyondZero, som har til formål atom nordiske selskaber, da Norden er vores lokale marked. opfylde forretningsmål på en måde, som minimerer negativeFor globale selskaber bearbejder og vurderer vi den ESG- miljøpåvirkninger og samtidig øger de positive effekter.analyse, som udføres af vores eksterne leverandør MSCI Inc. BeyondZero-målet påvirker løbende SKF’s udvikling af produkter og løsninger.I 2010 fokuserede ESG-analysen på vores største porteføl-jeposter, primært i Norden, men også globalt. I overens- Yara Internationals tilgang til CSR (Corporate Socialstemmelse med vores mål for 2010 har vi gennemført Responsibility) går ud på at medvirke til at håndtere globaleESG-analyser for størstedelen af vores 50 største poster. udfordringer og samtidig opsøge forretningsmuligheder.Vi har også afholdt møder med ca. 40 af vores største poster Selskabet er dedikeret med hensyn til at fremme innovationog drøftet deres håndtering af relevante ESG-risici og og finde løsninger, der skaber værdi for både selskabet selvudnyttelse af ESG-mulighederne. og samfundet i almindelighed.Tematisk analyse af højrisikosektor Styring af væsentlige problemstillingerI juni besluttede Nordea at indstille yderligere investeringer Møller Mærsk har udformet sin strategi for kerneforretnin-i BP. I den forbindelse udførte vi en dybtgående analyse af gen i overensstemmelse med innovation, udvikling af25 selskaber i den integrerede olie- og gassektor. bæredygtig forretningspraksis og miljømæssig omhu.Hele industrien – fra veletablerede superkoncerner til Selskabet har identificeret sine væsentligste problemstillin-mindre selskaber – er nu i gang med at undersøge, hvordan ger, og alle forretningsenheder har etableret en struktur forman skal udføre miljøbeskyttelse med strengere sikker- selskabsledelse, administration og rapportering.hedsbestemmelser og højere omkostninger i vente forproducenter og forbrugere i de kommende år. Vi forventer Sandvik har identificeret relevante, væsentlige problemstil-en bred vifte af nye sikkerhedsudfordringer, særligt i linger og udviklet politikker, processer og redskaber til atforbindelse med skiferolie, tjæresand, pre-salt og den tage hånd om miljøforurening, brud på menneskerettigheder,6 AnsvArlig investering
 7. 7. Et selskabs synspunkterkorruption og arbejdsmiljø. Agenter og distributører erblevet udpeget som risikogrupper i forbindelse med I 2010 mødtes vi med repræsentanter fra Lassila &forretningsetik. Tikanoja, som er et selskab, der specialiserer sig i håndtering af miljømæssige problemstillinger samtGennemsigtighed support af anlægsaktiver. Blandt emnerne på dagsor-Outokumpu har medtaget kommentarer fra selskabets denen var styring af væsentlige ESG-emner, såsomrevisor (PriceWaterhouseCoopers) i sin bæredygtigheds- styring af forsyningskæden, den arbejdsmiljømæssigerapport. Rapporten omfatter relevante ESG-områder og indsats for selskabets ansatte, samt hvordan selska-indeholder kvantitative data sammen med kort- og langsig- bets produkter bidrager til bæredygtig udvikling. Keijotede mål. Keränen, chef for investorrelationer, havde følgende kommentar til dialogen:Fortum har næsten tredoblet sin udledningsintensitet indenfor de seneste tre år. Hovedårsagen er opkøbet af det ”Vi sætter pris på den ærlige tilbagemelding, vi fik,russiske energiselskab TGC-10 (i dag OAO Fortum), som sammen med forslag til forbedring af praksis for ogfår 5 % af sin kapacitet fra kul. OAO Fortum har tidligere afrapportering af bæredygtighed. Vores dialog mediværksat et omfattende investeringsprogram med henblik på Nordea kickstartede en intern diskussion om, hvordan viat forbedre resultaterne, ikke kun inden for elproduktions- kan øge gennemsigtigheden i vores arbejde med socialtkapaciteten, men også for at løfte bæredygtighedsniveauet ansvar.”til Fortums standard. Selskabet har fremlagt mål forforbedringen af den russiske forretningsdrift i 2012, 2015og på længere sigt.Konklusioner på baggrund af den nordiske Analyse af dialoger 2010analyseDer kan drages den generelle konklusion på baggrund af • Addtech • Orklaanalysen, at de dødsfald, som selskaberne rapporterer, ofte • Anglo Platinum • Outokumpuer knyttet til underleverandører. Derfor har vi i vores • A.P. Møller Mærsk • Outotecanalyse været ekstra opmærksomme på spørgsmålet om, • Atlas Copco • Rautaruukki • Astra Zeneca • Renewable Energyhvorvidt leverandører bliver monitoreret i et sikkerhedsper- • Banco Santande Corporationspektiv. Næsten alle selskaberne anfører, at de er ansvarlige • BP • Sampofor alle leverandører, der er aktive på deres forretningsste- • Carlsberg • Sandvikder, mens det kun er få, der kan beskrive, hvordan de • Danske Bank • SCAforetager sikkerhedsbedømmelser ved vurderingen af en ny • DnB Nor • Scanialeverandør. • DSV • Schibsted • DS-Norden • SEB • FLSmidth & Co • SSABProblemstillinger i forhold til vand og biodiversitet er • Fortum • Statoil Hydroområder, som selskaberne i stigende grad er opmærksomme • Hennes & Mauritz • Telenorpå. Ændrede vejrforhold og vandmangel er en realitet for • Konecranes • Tele 2mange globale selskaber. Selskaberne fokuserer stadig • Lassila & Tikanoja • TeliaSoneraprimært på deres egen drift, men bør, i lighed med CO2- • Megafon • Tomra Systems • Monsanto • UPM-Kymmenestyring, også fokusere på vand, når det drejer sig om • Nestle • Vestas Wind Systemsforsyningskæden og i forhold til produktudvikling. Den • Neste Oil • Volvoidentificerede best practice er at udvikle vand-fodaftryk og • Nokia • Wal-martoplyse antallet af aktiviteter, der er relateret til vandproble- • Nordea Bank • Yara Internationalmer og biofølsomme områder. • Oriflame AnsvArlig investering 7
 8. 8. Afkast med social ansvarlighed Udvælgelse af selska- Vi udfører også ber til ESG-under- undersøgelser søgelser og analyse for at identifi- kan baseres på flere cere selskaber forskellige faktorer, med konsta- som f.eks. branche, terede brud på land og risikoaspekter. internationale normer. I vores analyse af selska- berne foretager vi en vur- dering af selskabernes håndtering af væsentlige ESG-risici og -muligheder og resultaterne af hånd- teringen. Vi indleder en dialog med selskaber, der bryder internationale normer samt selska- ber med dårlig ESG- håndtering i praksis. Hvis selskabet udviser Afhændelse af forbedringer, fortsætter beholdningen vi vores investeringer. anvendes som Hvis selskabet ikke er i sidste udvej, stand til at foretage æn- når alle andre dringer i første omgang, muligheder er fortsætter vi vores dialog. udtømte.
 9. 9. Vi engagerer os for at opnå forandring. Nordea indleder en dialog om engagementerne for at ændre selskabernes adfærd og styrke deres forretningsresultater ved at diskutere de forret- ningsmetoder, der anvendes af de selskaber, vi investerer i.Vores engagementer og dialogerNordea prioriterer engagementer med selskaber, der er senter. I løbet af 2010 har vi holdt møder med ca. 50konstateret indblandet i bekræftede brud på internationale nordiske og globale selskaber. Det er vores praksis at førenormer for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettig- direkte dialoger, ansigt til ansigt med selskaberne.heder og forretningsetik. Pr. december 2010 har Nordeaengagementer i 16 normovertrædende selskaber over hele Udvalgte engagementer gennemgås af Nordeas RI-komité.verden. Vi prioriterer også proaktive engagementsdialoger Komiteen træffer beslutning om graden af vores engage-med de selskaber, som vi har de største aktiebesiddelser i. ment, og om hvorvidt et selskab bør ekskluderes fra investe-Det sker gennem vores interne eksperter, vores eksterne ringsuniverset på grund af manglende fremskridt. Når etleverandør af engagementsydelser, Hermes Equity Owners- selskab ikke længere overtræder de internationale normer,hip Services, eller gennem samarbejde med andre interes- vil det genindtræde i investeringsuniverset. Fokusområde - MiljøI miljønormerne fastslås en forpligtelse til at opretholde bæredygtighed samt vedrørende selskabets deltagelse i denverdens økosystemer og biodiversitet til trods for den undersøgelse, som Carbon Disclosure Project (CPD) harøkonomiske udvikling. Vejledningen for virksomheder foretaget.anfører, at selskaber i brancher, der er udsat for storemiljømæssige risici, bør sikre sig, at de har en udvidet Vi oplevede en væsentlig positiv udvikling i vores engage-politik og praksis til at håndtere denne. ment med et af selskaberne, da selskabet offentliggjorde sin første rapport om virksomhedens sociale ansvar (CSR), derProblem med manglende gennemsigtighed særligt omhandlede selskabets fremgangsmåde i forbindelseNordea har engagementer med normovertrædende selska- med dets oversøiske virksomheder. Efter vores drøftelserber, som svigter deres miljømæssige ansvar ved at have om CDP-undersøgelsen leverede selskabet desuden betyde-mangelfulde oprydningsforanstaltninger. Nogle selskaber ligt bedre svar i dette års undersøgelse. Et andet selskab har ier ikke villige til at videregive oplysninger og har ikke løbet af året udpeget en ansvarlig leder for bæredygtighed oggennemsigtighed med hensyn til, hvordan driften styres i et er i gang med at udforme en CSR-handlingsplan for selskabet.miljømæssigt perspektiv. Vi har opfordret disse selskaber tilat blive bedre til at fremlægge oplysninger om deres Igangværende engagementermiljøpolitik og -praksis. Et selskab har modtaget eksempler Chevron, CNOOC, Vedanta Resources, Royal Dutch Shellpå best practice til brug for selskabets egen rapportering om og Lukoil Aktivt ejerskab 2010 dialoger. Engagementer og 16 2009 Nordea udøver aktivt ejerskab gennem engagementer og 14 dialoger. Pr. december 2010 har Nordea engagementer i 16 2008 10 normovertrædende selskaber over hele verden. 2007 7
 10. 10. Fokusområde – menneskerettighederInternationale normer for menneskerettigheder tilsigter at beskyldt for at have overtrådt internationale normer ved atbeskytte mennesker mod politisk, juridisk og socialt udnytte naturressourcer fra Vestsahara. Nordea har haftmisbrug. Vejledningen for virksomheder nævner, at engagementer i adskillige af områdets selskaber, som alleselskaberne bør støtte og respektere beskyttelsen af disse har været involveret i indkøb af råfosfat. Vi foretagernormer og sikre, at de ikke medvirker i aktiviteter, der er imidlertid også undersøgelser af selskaber, der er involveretkarakteriseret ved overtrædelse af menneskerettighederne. i brancher som f.eks. shipping, fiskeri og olie og gas.Vestsahara Positive resultater – Kontroversiel prospekteringVestsahara har været på FN’s liste over ikke-selvstyrende Nordeas engagement med det amerikanske selskab Theområder siden 1960´erne. Vestsahara blev invaderet af Mosaic Company blev afsluttet med et godt resultat i juniMarokko i 1975, og området har været besat siden da. 2010. Mosaic har nu oplyst, at selskabet har indstillet sitProspektering af naturressourcer fra dette besatte område køb af fosfat fra Vestsahara, hvilket også er blevet uafhæn-krænker retten til selvbestemmelse, medmindre det foregår gigt bekræftet. Selskabet har anerkendt de menneskerettig-med fuld respekt for befolkningens interesser og behov. hedsproblemer, der er forbundet med import af fosfat fraVejledningen for virksomheder stiller krav om, at selska- Vestsahara.berne vedtager en menneskerettighedspolitik og sikrer, atde tager retten til selvbestemmelse med i deres overvejelser. Igangværende engagementerSelskaberne bør også kræve, at alle forretningspartnere Potash Corporation of Saskatchewanoverholder dette. Afsluttede engagementerKontroversielt indkøb af råfosfat The Mosaic CompanyI de senere år er adskillige selskaber blevet kritiseret ogBesatte arabiske territorier Omdømmemæssige risici som et økonomiskEfter krigen mellem Palæstina og Israel i 1967 besatte den parameterisraelske hær flere palæstinensiske områder, og de israelske I vores dialoger har vi udtrykt bekymring over selskabernesbosættelser begyndte kort tid efter. De israelske bosættelser tilstedeværelse i de besatte områder. Vi har meddelt dem, athar ifølge FN ikke nogen juridisk gyldighed, og de selskaber, vi mener, at disse aktiviteter kan udsætte selskaberne forvi er engageret i omkring dette spørgsmål, handler i omdømmemæssige risici, der kan have økonomisk indvirk-modstrid med en FN-resolution, der opfordrer landene til ning på deres virksomhed. Som følge heraf har vi kraftigtikke at give Israel nogen form for hjælp, der kan anvendes opfordret selskaberne til at indføre en mere systematiskspecifikt i forbindelse med bosættelserne i de besatte tilgang til ikke-økonomiske risici i alle deres virksomheds-områder. processer. Det er blevet anslået, at et af de selskaber, vi har engagement med, mistede kontrakter til en værdi af 7 mia. USD10 AnsvArlig investering
 11. 11. på grund af effekten af denne kontroversielle aktivitet på inkassoagenter, der har anvendt ulovlige tvangsmetoder tilderes omdømme. Selskaberne har taget vores synspunkter i at inddrive lån. ICICI Bank har nu forbedret sine procedu-betragtning, men har endnu ikke forpligtet sig til at øge rer for at revidere sine inkassoagenter og uddannelsen afderes gennemsigtighed. dem. Banken har også øget bestyrelsens overvågning af dette område i væsentlig grad. Selskabets handlinger harIgangværende engagementer: været effektive til at dæmme op for voldelig adfærd blandtAlstom, Veolia Environnement og Dexia bankens inkassoagenter, og vi afsluttede derfor vores dialog med selskabet med et godt resultat ved udgangen af 2010.Positive resultater – menneskerettighederNordea har været engageret i en dialog med ICICI Bank Afsluttede engagementer:siden begyndelsen af 2008. Selskabet har benyttet sig af ICICI Bank Fokusområde – arbejdstagerrettighederArbejde er en del af folks dagligdag og er afgørende for en skaber. I en af dialogerne gennemførte vi et todagesbesøgpersons værdighed, trivsel og personlige udvikling. Inter- hos selskabet for at undersøge selskabets praksis fornationale normer sætter standarder, der omfatter forsam- håndtering af personalerelaterede emner. Vi har også rejstlingsfrihed, ret til kollektive overenskomstforhandlinger og spørgsmålet om, hvordan generelle problemer vedrørendeforhindring af tvangsarbejde, børnearbejde og diskrimina- ESG behandles på tværs af en verdensomspændendetion. Vejledningerne for virksomheder fastslår, at virksom- virksomhed, særligt på udviklingsmarkeder. Som følge herafhederne bør sikre sig, at deres arbejdstagerpolitik er baseret har et selskab udvidet sin lokale ledelse på den problem-på ILO’s konventioner, og bør oplyse deres ansatte aktivt om ramte fabrik. Selskabet har desuden offentliggjort sin førstearbejdstagerrettigheder. rapport om virksomhedens sociale ansvar (CSR). Rapporten omhandlede særligt selskabets problemer i forhold til denOvertrædelse af fagforeningsrettigheder berørte fabrik og håndteringen af situationen.De fleste af Nordeas engagementer på dette område er medselskaber, der angiveligt overtræder fagforeningsrettighe- Igangværende engagementerder. I vores dialoger har vi givet udtryk for betydningen af at The AES, Hankook Tire, Wal-Mart Stores og Deutscheudvikle en sammenhængende politik for organiseret Telekomarbejdskraft, hvilket ligeledes bør gælde for alle dattersel-UdelukkelseNordea tror på en positiv tilgang til vores engagementer, hvor vi aktivt medvirker til at forbedre selskabets varetagelse af centralemiljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Vi mener ligeledes, at udelukkelse sjældent er en konstruktiv og langtidsorien-teret løsning. Direkte afhændelse af aktier i selskaber med dårlig ledelsespraksis anvendes som en sidste udvej. Vi udelukker sel-skaber, når overtrædelserne er alvorlige, og når selskaberne er uvillige til at ændre eller forbedre deres adfærd. Nordea investererikke i selskaber, som er involveret i udvikling, produktion og vedligeholdelse af ulovlige våben*.* Ulovlige våben omfatter biologiske våben, kemiske våben, ikke-sporbare fragmenter, blindende laservåben, antipersonelminer og klyngeammunition.
 12. 12. Fokusområde – forretningsetikKorruption anses for at være en af de største forhindringer rende bestikkelse og korruption. Et selskab, som vi harfor økonomisk og social udvikling, samtidig med at det også indgået engagement med, er blevet forsynet med bester konkurrenceforvridende og hindrer udviklingen af fair practice-eksempler på antikorruptionspolitik og -strukturer.markedsstrukturer. For at selskaberne kan håndtere disse Siden vi begyndte vores engagement, har selskabet oprettetproblemer, skal de udvikle effektive politikker og systemer et sæt relevante retningslinjer for etik og antibestikkelse ogtil at håndtere korruption. udviklet en hjemmeside for at give både ansatte og leveran- dører mulighed for at rapportere uregelmæssigheder.Korruption – et institutionaliseret fænomenI nogle lande er manglen på god forretningsetisk praksis Igangværende engagementerinstitutionaliseret. Vi har derfor rejst spørgsmålet politisk Hyundai Motorog på brancheniveau samt i kraft af vores engagementer medkonkrete selskaber. Dette er sket ved deltagelse i lokalebranchefora for at fremme øget gennemsigtighed vedrø-Positive resultater gennem dialog med BPEfter en grundig vurdering besluttede Nordea i juni at kontrol med selskabets aktiviteter i hele verden. Divisionenafhænde sine investeringer i BP. Beslutningen blev truffet har myndighed til at gribe ind i alle aspekter af BP’s tekniskeefter den tragiske miljøkatastrofe i den Mexicanske Golf og på aktiviteter. Den vil også have sin egne specialister integreretgrund af den manglende information fra selskabets side om i BP’s driftsenheder med ansvar for at sikre, at alle aktivitetersystematisk risikohåndtering af sikkerhedsmæssige forholds- udføres i henhold til fælles standarder, og overvåge overhol-regler. Beslutningen er blevet fulgt op af et tæt og intensivt delsen af disse standarder.engagement med selskabet med henblik på at forbedre sel-skabets videregivelse af væsentlige oplysninger samt håndte- Den nye division er indrettet til at styrke sikkerheds- ogringen af vigtige arbejdsmiljørisici i andre af BP’s aktiviteter. risikostyringen på tværs af selskabet og har direkte reference til den øverste chef. Selskabet vil desuden gennemføre en”Nordea har formået at opnå positive resultater gennem sit grundlæggende gennemgang af procedurerne for incitamen-engagement med BP, og vi traf i december beslutning om at ter for driftsresultater, herunder bonusstrategier, med henblikgenoverveje vores investeringsbeslutning og godkendte nye på at fremme spidskompetencer inden for sikkerheds- oginvesteringer i selskabet.” risikostyring.I efteråret meddelte selskabet, at det vil oprette en ny sik-kerhedsdivision med omfattende beføjelser til at føre tilsyn og12 AnsvArlig investering
 13. 13. Vi mener, at en forståelse af forretningsforhol- dene for de selskaber, vi investerer i, er et af de vigtigste elementer med henblik på at påvirke til positiv forandring. Feltbesøg er en anden mulig- hed for at tilegne sig større viden.Global dækningIndienI begyndelsen af maj 2010 deltog Helena Hagberg og Sasja Beslik Anglo Platinum prospekterer med henblik på at oprette nyei et feltbesøg i Indien. Formålet var at møde frøproducenten miner i et meget tætbefolket område. Inden for de senesteMonsanto og at undersøge arbejdsforholdene for bomuldsdyrkerne. fem år har Angle Platinum forflyttet nær ved 200.000 mennesker for at få adgang til platin, som er et ædelt metal,Monsanto er en af verdens største frøproducenter. Selska- der i stigende grad efterspørges på verdensplan.bet er gennem sine virksomheder i landbrugssektoren iadskillige år blevet anklaget for at bidrage til et stigende Som led i vores besøg i Sydafrika har vi anmodet Angloantal selvmord blandt bomuldsdyrkerne. Platinum om at inddrage uafhængige repræsentanter fra den lokale og internationale akademiske verden, eksperterVi mødte Monsanto i Bombay og repræsentanter for og forretningsledere. Vi har også anbefalet, at Angloforskellige fagforeninger. De oplysninger, vi modtog, Platinum genovervejer mulige fejlvurderinger af erstat-bekræftede, at hyppigheden af selvmord er faldet i de senere ningsbeløbene og genetablerer den direkte kontakt medår. Det grundlæggende problem i landområderne i Indien landsbyboerne angående genhusning og høringsprocesser.vedrører ikke Monsanto, men snarere fraværet af etfunktionsdygtigt finansielt system. Der er ingen banker og Sverigeingen pålidelige måder at låne penge på. I forhold til I oktober besøgte Helena Hagberg SSAB og virksomhedensMonsanto er vores konklusion, at selskabet savner en stålfabrik i Oxelösund. Besøgets overordnede tema var socialtoverordnet strategi for håndtering af en række sociale og ansvar og arbejdsforhold.miljømæssige aspekter af sin produktion i Indien. Det erimidlertid vanskeligt at påvise tegn på, at selskabet bevidst Ved besøget holdt SSAB’s repræsentanter oplæg efterfulgt afmedvirker til at forværre bøndernes muligheder for at få et en rundvisning på produktionsanlægget. Der blev drøftetbedre liv. emner som arbejdsmiljø, diversitet, styring af forsynings- kæden og genbrug af produktionsaffald.SydafrikaI August rejste Sasja Beslik til Sydafrika for at mødes medrepræsentanter for verdens største mineselskab, Anglo Platinum.Selskabet er blevet beskyldt for at tvinge hundredtusindvis afmennesker til at forlade deres hjem for at udvinde ædelmetaller. AnsvArlig investering 13
 14. 14. I løbet af året har vi gennemført proaktive engagementsdialoger med selskaber i Indien, Afrika, Asien, Rusland, Nordamerika og de nordiske lande. Indien • Monsanto er blevet beskyldt for at bidrage til et stigende antal selvmord blandt bomulds- dyrkere i Indien. • Vi anbefalede Monsanto at udvikle en operationel strategi på nationalt niveau til håndtering af væsentlige ESG-spørgsmål samt at udvikle uddannelsesprogrammer for medarbejdere i felten. South Africa • Anglo Platinum er blevet beskyldt for at tvinge folk til at forlade deres hjem for at udvinde metaller i Sydafrika. • Vi anbefalede Anglo Platinum at indlede dialoger med uafhængige eksperter og genetablere kontakten med landsbyboerne angående genhusning og høringsprocesser.Stålindustrien er en højrisikobranche med en betragtelig evaluerer deres leverandører på det driftsmæssigemiljøpåvirkning og høje sikkerhedsmæssige risici. Sikker- niveau men også før indgåelse af nye kontrakter.hed i almindelighed og i forbindelse med leverandører harværet blandt de emner, vi har drøftet med flere af de Ruslandnordiske selskaber, som vi har analyseret i løbet af året. I december var Helena Hagberg på feltbesøg i Rusland. Baggrun-Den identificerede best practice er at måle og medtage den for besøget var undersøgelser af russiske selskaber samt detleverandørernes sikkerhedsresultater i koncernens målsæt- forhold, at mange europæiske selskaber har aktiviteter i Rusland.ninger, idet de giver udtryk for, at ”det, der bliver målt,bliver styret”. Det er nødvendigt, at selskaberne ikke kun Rusland beskrives af ikke-statslige organisationer (ngo’er)14 AnsvArlig investering
 15. 15. Sverige • Besøget blev aflagt på baggrund af ESG- analyser af SSAB og ønsket om at se, hvor- dan selskabet fungerer i praksis, når det handler om de ansattes arbejdsforhold. • Vi anbefalede, at SSAB forbedrer rap- porteringen i forhold til styring af forsynings- kæden, særligt vedrørende sikkerhedsresul- tater for leverandører. Rusland • Besøget blev aflagt på baggrund af en ESG- analyse af russiske og europæiske selskaber. • Selskaber, der er aktive i dette højrisikomar- ked, har behov for et robust risikostyrings- system og en stærk intern vilje til antikorrup- tion for at kunne begrænse risikoen.som et land med mange udfordringer i forbindelse med selskaberne har brug for at kunne kontrollere tingene, og atkorruption og bestikkelse, overholdelse af menneskerettig- der skal indføres et stærkt risikostyringssystem. Som en afheder, miljøaspekter osv. Internationale og russiske organisationerne udtrykte det: ”Selskaber kan ikke driveselskaber videregiver kun begrænsede informationer om forretning i Rusland uden bestikkelse, men de kan begrænsederes styring og håndtering af disse risici. Under vores risikoen.” Ifølge både ngo’er og selskaberne er opskriften påbesøg mødtes vi med ngo’er, selskaber og investorer. Der var risikobegrænsning en fokuseret kortlægning af risici, etingen af de selskaber eller organisationer, vi mødte, der robust risikostyringssystem, en stærk intern vilje tillagde skjul på udfordringerne ved at drive virksomhed i antikorruption og gode advokater.Rusland set fra et ESG-perspektiv. Det er tydeligt, at AnsvArlig investering 15
 16. 16. Som den største kapitalforvalter i Norden forsøger vi at opmuntre til best practice gennem konstruktiv og troværdig dialog med selskaberne.Internationale initiativer og deltagelseUNPRI Water Disclosure ProjectSom en af de første større banker i de nordiske lande under- Nordea har underskrevet Water Disclosure Project.skrev Nordea den 1. november 2007 FN’s principper for Projektet er et initiativ, der drives af Carbon Disclosureansvarlige investeringer (UNPRI). I samme forbindelse blev Project og støttes af institutionelle investorer. Formålet medvores politik for ansvarlige investeringer lanceret. projektet er at indsamle og formidle oplysninger vedrørendeDenne politik viser, hvordan vi overholder de seks princip- vandrelaterede risici og muligheder. Det henvender sig tilper. Vi aflægger rapport om vores aktiviteter og status frem 300 globale selskaber med vandintensiv produktion ogmod implementering af UNPRI. Denne rapport er offentligt vandrelaterede udfordringer. Den første Water Disclosure-tilgængelig på UNPRIs website. rapport fra CDP blev offentliggjort i 2010.Bæredygtige investeringsfora Carbon Disclosure ProjectNordea deltager aktivt i lokale bæredygtige investeringsfora, Nordea har underskrevet Carbon Disclosure Project (CDP).såkaldte SIF’er, som er uafhængige nationale fora, der Formålet med projektet er at indsamle og formidle oplys-fremmer ansvarlige investeringer. Nordea blev medlem af ninger vedrørende udledningen af drivhusgasser og klima-SWESIF i 2008, af DANSIF i 2010 og var blandt stifterne af forandringsstrategier. Nordea anvender oplysningerne iFINSIF, som blev lanceret i juni 2010. Nordea er repræsen- databasen til sin ESG-analyse. CDP er et samarbejdeteret i bestyrelsen i SWESIF og FINSIF. mellem 534 institutionelle investorer, som tilsammen er ansvarlige for over en tredjedel af verdens investeringer. Nordea Bank er nordisk partner i Carbon Disclosure Project og var i oktober vært for præsentationen af rappor- ten i Sverige og Finland.Bæredygtig værdiskabelseBæredygtig værdiskabelse (SVC) er et samarbejdsprojekt med deltagelse af nogle af Sveriges og Norges største investorer.Formålet med projektet er at påvirke børsnoterede svenske og norske selskaber til bæredygtig udvikling og langsigtet værdiska-belse. Nordea anser det for afgørende for selskaberne at arbejde aktivt med miljømæssige og sociale aspekter i deres virksomhedog deltager derfor i den arbejdsgruppe, der er ansvarlig for projektet i Sverige. I december afholdt SVC et seminar og en work-shop for selskaber, som projektet er rettet mod.
 17. 17. Ansvarlig investering & selskabsledelse Sasja Beslik er chef for ansvarlige investeringer og selskabsledelse i Nordea. Sasja Beslik har tidligere arbejdet som chef for ansvarlige investeringer i Banco/ ABN AMRO og som konsulent for Verdensbanken på adskillige projekter i Afrika og Asien. Sasja Beslik er også formand for UNEP Finance Initiative’s Water Work Group. Helena Hagberg er direktør for ansvarlige investeringer og selskabsledelse i Nordea. Helena Hagberg har tidligere arbejdet med ESG-forskning og virksom- hedsengagementer i SwedbankRobur og Banco/ABN AMRO. Helena Hagberg er formand for det svenske bæredygtige investeringsforum, SWESIF. Antti Savilaakso er direktør for ansvarlige investeringer og ledelse i Nordea. Antti Savilaakso har tidligere arbejdet med ESG-analyse og erhvervsengagement hos Responsible Research I Singapore, Dexia Asset Management i Bruxelles og ABN AMRO Asset Management i Amsterdam. Ylva Hannestad er analytiker inden for ansvarlig investering og selskabsledelse i Nordea. Hun er stedfortrædende bestyrelsesmedlem i det svenske forum for bæredygtige investeringer, SWESIF. Thomas Ehlin er direktør for ansvarlige investeringer og ledelse i Nordea. Thomas Ehlin er bestyrelsesmedlem i det svenske aktiemarkedsnævn og har desuden arbejdet som medlem af og formand for adskillige børsnoterede selskabers indstillingsudvalg. AnsvArlig investering 17
 18. 18. En løbende proces2002 2007 2008 2009 2010Nordea lancerer de første Underskriver Indleder Indleder engagementer i Underskriver Udelukker Ny strategi Indleder Etablerer UNPRI og lancerer Carbon Disclo- og politik. engage- intern ESG-etiske fonde politik for ansvar- engage- nye selskaber sure selskaber, menter metode lige investeringer ments- Project (CDP) der er i nye selskaber aktivitet involveret i klynge-Nordea har arbejdet med Bliver ammuni- partner iselskabsledelsesspørgsmål CDP tionsiden 1980´erne
 19. 19. Nordea Ansvarlig investeringÅrsrapport 2010 (revideret)Udgivet af: Nordea Investment FundsFoto: Håkan Flank, iStockphoto, Getty ImagesGrafisk design: Lina Johansson, Sense Design & Madeleine Gröndahl, Mad DesignKilder: Ethix SRI Advisors, Hermes Equity Ownership ServicesMarts 2011
 20. 20. Ansvarlig investeringÅrsrapport l 2010 (revideret)

×