Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perbezaan sebatian ionik dan kovalen

11,033 views

Published on

 • Be the first to comment

Perbezaan sebatian ionik dan kovalen

 1. 1. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD SRK 3013 : PENGANTAR KIMIA TUGASAN 2 BANDING BEZA ANTARA SEBATIAN ION DAN SEBATIAN KOVALEN NAMA NO MATRIKS NO TEL NORAZURAH BT AHMAD D20102040887 017-6631304 KUMP E-LEARNING: UPSI09 SEMESTER 1 SESI 2013/2014 NAMA PENSYARAH: PUAN ROZITA BINTI YAHAYA TARIKH : 30 OKTOBER 2013 1
 2. 2. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1.0 Pengenalan Ikatan Kimia 3 2.0 Ikatan Ionik 3 3.0 Ikatan Kovalen 4 4.0 Perbezaan pembentukan sebatian ionik dan pembentukan sebatian kovalen 4 5.0 Perbezaan sifat-sifat am sebatian ionik dan sebatian kovalen 7 5.1 Struktur Molekul 5.2 Takat lebur dan takat didih 5.3 Kemeruapan 5.4 Keterlarutan 5.5 Mengkonduksikan elektrik 6.0 11 Rujukan 2
 3. 3. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD 1.0 Pengenalan Ikatan Kimia Ikatan kimia merupakan daya tarikan yang menyatukan dua atau lebih atom. Ikatan kimia antara atom akan membentuk sama ada molekul atau ion, dan seterusnya sebatian kimia. Sifat-sifat fizik dan kimia bagi sebatian yang terbentuk adalah bergantung kepada jenis pengikatan kimia yang mengikat atom bersama. Tujuan pembentukan ikatan kimia adalah agar terjadi pencapaian kestabilan suatu unsur. Semasa atom-atom unsur bergabung untuk membentuk molekul atau sebatian, konfigurasi elektron gas adi dapat dicapai dengan cara kehilangan elektron, penerimaan alektron atau berkongsi elektron. Maka atom-atom unsur boleh berpadu dan mengikatnya bersama melalui dua jenis ikatan kimia iaitu ikatan ionik (elekrovalen) dan ikatan kovalen. Secara amnya, seandainya perbezaan keelektronegatifan adalah sangat besar, ikatan kimia yang terbentuk dinamakan ikatan ion. Jika perbezaan keelektronegatifan adalah sangat kecil, dua kemungkinan ikatan kimia yang akan terbentuk; iaitu ikatan logam atau ikatan kovalen. Sekiranya perbezaan keelektronegatifan adalah sederhana, maka ciri-ciri ikatan ion, ikatan logam dan ikatan kovalen akan ditunjukkan. Ikatan-ikatan ini berbeza dari segi pembentukkannya dan sifat-sifatnya 2.0 Ikatan Ionik Ikatan ionik atau dikenali juga sebagai elektrovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk melalui pemindahan electron daripada atom logam kepada atom bukan logam. Dalam pembentukan ikatan ionik ini, atom logam melepaskan elektron manakala atom bukan logam menerima elektron. Ikatan ion terbentuk ketika atom kehilangan elektron valensi pada atom lain untuk membentuk kation dan anion. Sebatian yang terbentuk hasil daripada ikatan ion dinamakan sebatian ion. Sebatian ion, secara amnya, mempunyai ciri-ciri fizik seperti larut dalam pelarut berkutub tetapi tidak larut dalam pelarut organik, takat lebur dan takat didih yang tinggi, membentuk kristal, dan mengonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan akueus 3
 4. 4. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA 3.0 D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD Ikatan Kovalen Ikatan kimia yang terbentuk melalui perkongsian elektron antara dua atom bukan logam dikenali sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk apabila bukan logam bergabung dengan bukan logam secara berkongsi elektron untuk menghasilkan molekul. Molekul yang terbentuk dipanggil molekul kovalen. Sebatian kovalen terbentuk hasil daripada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron (terjadi pada atom-atom bukan logam. Atom bukan logam cenderung untuk menerima elektron sehingga jika tiap-tiap atom bukan logam berikatan maka ikatan yang terbentuk dapat dilakukan dengan cara mempersekutukan elektronnya dan akhirnya terbentuk pasangan elektron yang diguna secara bersama. Kebanyakkan sebatian kovalen berbentuk cecair pada keadaan bilik dan mudah meruap. Sebatian kovalen, secara amnya, mempunyai ciri-ciri fizik seperti larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam pelarut berkutub, takat lebur dan takat didih yang rendah, tidak membentuk kristal, dan tidak mengonduksikan elektrik sama ada dalam keadaan pepejal, cecair, ataupun larutan akueus 4.0 Perbezaan pembentukan sebatian ionik dan pembentukan molekul kovalen. Dari segi pembentukan sebatian ionik, atom logam akan melepaskan semua electron valensnya untuk mencapai konfigurasi electron gas adi yang stabil. Maka, ion positifnya(kation) terbentuk. Elektron-elektron yang dilepaskan itu akan berpindah ke petala terluar atom bukan logam supaya atom bukan logam ini juga mencapai konfigurasi electron gas adi yang stabil. Jadi, ion negatif (anion) terbentuk. Ion-ion positif (kation) dan ion-ion negatif (anion) yang terbentuk tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dalam kekisi hablur. Tarikan antara ion ini dikenal sebagai ikatan ionic atau ikatan elektrovalen. Sebatian yang terbentuk dipanggil sebatian ionic atau sebatian elektrovalen . 4
 5. 5. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA Logam D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD Bukan Logam Kation Tarikan elektrostatik Elektron berpindah Anion Antara contoh ikatan ionik adalah sebatian natrium klorida juga dikenal sebagai “garam biasa”. Rumus kimia natrium klorida adalah NaCl. Natrium klorida terbentuk ketika elektron atom natrium dipindahkan ke atom klorin. Ikatan kimia ini memberikan Na + dan Cl-. Kerana elektron berlawanan muatan, mereka tertarik satu sama lain dan hasil akhirnya adalah pembentukan NaCl. Rajah 1 : Menunjukkan cara elektron berpindah Manakala dalam pembentukan molekul kovalen pula, atom-atom bukan logam yang berpadu akan menderma satu, dua, atau tiga elektron untuk dikongsi supaya mencapai konfigurasi elektron gas adi. Maka, terbentuknya pasangan/ pasangan-pasangan elektron berkogsi yang mengikatkan atom-atom itu bersama yang kemudiannya membentuk tiga jenis ikatan iaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen ganda dua(dubel) dan ikatan kovalen ganda tiga (tripel) 5
 6. 6. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD 8e−8e−8e− Ikatan ganda dua Ikatan ganda dua (dubel) (dubel) 8e−8e− Ikatan ganda tiga Ikatan ganda tiga (tripel) (tripel) Rajah 2 : Menunjukkan cara pembentukan ikatan konvalen tunggal, ikatan konvalen ganda dua (dubel) dan ikatan kovalen ganda tiga (tripel). Dalam ikatan kovalen atom menderma elektron. Dengan mengambil contoh air, sebuah molekul air tunggal H2O, dimana ia terdiri dari dua atom hydrogen, dan satu atom oksigen tunggal. Sebuah molekul air terbentuk ketika atom oksigen dan atom hidrogen menyumbangkan satu elektron untuk membentuk ikatan kimia. Jenis ikatan ini dikenal sebagai ikatan kovalen tunggal. Dalam ikatan kovalen ganda dua elektron valens diderma. Misalnya, oksigen di udara tidak ada sebagai atom tunggal. Dua atom oksigen menderma 2 elektron valens masing-masing untuk membentuk O2. 6
 7. 7. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA 5.0 D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD Perbezaan sifat-sifat am sebatian ionik dan sebatian kovalen. Sifat sebatian ionik dan sebatian kovalen dapat dilihat perbezaannya dari segi sifat-sifat am seperti struktur, takat lebur, takat didih, kekonduksian elektrik dan keterlarutannya. 5.1 Struktur Molekul Dari segi strukturnya, sebatian ionik terdiri daripada ion-ion (kation dan anion) yang disusun dengan teratur dan padat pada kedudukan tetap dalam struktur raksasa. Ion-ion yang bertentangan cas dalam sebatian ionik ditarik bersama ikatan ionik yang kuat. Rajah 3 : Menunjukkan struktur kekisi natrum klorida yang terdiri daripada ion-ion natrium, Na+ dan ion-ion klorida, Cl-. Struktur sebatian kovalen pula kebanyakannya terdiri daripada molekulmolekul yang kecil dan ringkas seperti air, karbon dioksida, ammonia, sulfur dioksida, sulfur trioksida, hydrogen klorida, hydrogen sulfida, etanol, glukosa dan sebagainya. Walaupun ikatan kovalen yang mengikatkan atom-atom bersama dalam setiap molekul ringkas adalah kuat, tetapi daya tarikan antara molekul kovalen ringkas itu adalah lemah. Walaubagaimanapun, terdapat juga sebatian kovalen yang terdiri daripada molekul raksasa seperti intan dan silica dioksida. Dalam sebatian kovalen bermolekul raksasa itu, ikatan-katan kovalen yang kuat menggabungkan semua atom bersama dalam struktur tiga dimensi. 7
 8. 8. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD Rajah 4: Struktur pembentukan molekul air, H2O Ikatan kovalen Atom oksigen Atom silikon Rajah 5 : Struktur kekisi raksasa bagi silicon dioksida 5.2 Takat lebur dan takat didih Sebatian ionik mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi kerana banyak tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan ionik yang kuat itu. Jadual di bawah menujukkan takat lebur dan takat didih bagi beberapa sebatian ionik. Sebatian ionik Takat lebur (° C) Takat didih (° C) Kalsium oksida 2580 2850 Natrium klorida 801 1413 Magnesium klorida 708 1412 Aluminium klorida 2030 2970 8
 9. 9. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD Manakala sebatian kovalen mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah disebabkan oleh daya tarikan antara molekul kovalen yang ringkas adalah lemah, maka hanya sediokit tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Molekulmolekul ini mudah dipisahkan semasa peleburan atau pendidihan. Jadual di bawah menujukkan takat lebur dan takat didih bagi beberapa sebatian kovalen. Sebatian kovalen Takat lebur (° C) Takat didih (° C) Tetraklorometana (CCI4) -23 76.8 Metanol -97 65 Etanol -117 78 0 100 Air Walaubagaimanapun, bagi sebatian yang bermolekul raksasa mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Ini kerana atom-atomnya terikat antara satu sama lain oleh ikatan kovalen yang kuat, maka banyak tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan-ikatan itu semasa pendidihan atau peleburan. 5.3 Kemeruapan Oleh kerana sebatian ionik mempunyai takat didih yang tinggi, sebatian ionik mempunyai kemeruapan yang rendah iaitu tidak mudah berubah menjadi keadaan gas. Berbeza pula dengan sebatian kovalen mempunyai kemeruapan yang tinggi kerana takat didihnya yang rendah. 5.4 Keterlarutan Sebatian ionik biasanya boleh larut dalam air tetapi tidak boleh larut dalam cecair pelarut organik seperti eter, benzena kloroform dan sebagainya. Sebatian kovalen pula biasanya tidak boleh larut dalam air (walaupun ada sesetengah yang boleh larut seperti ammonia, gula, glukosa, hydrogen klorida, dan lain-lain). Begitu juga dengan sebatian kovalen bermolekul raksasa juga tidak boleh larut dalam air. Namun, sebatian kovalen boleh larut dalam pelarut organik. 9
 10. 10. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD 5.5 Mengkonduksikan elektrik Sebatian ionik tidak boleh mengkonduksikan elektrik. dalam keadaan pepejal, walaupun ion-ionnya bercas, ion-ion adalah disusun dalam keadaan tetap dan tidak boleh bergerak secara bebas. Walaubagimanapun jika berada dalam keadaan lebur atau larutan akues sebatian ionik boleh mengkonduksikan elektrik. Ini kerana dalam keadaan lebur, struktur kekisi ion runtuh dan ion-ionya bebas bergerak lalu membenarkan ia mengalirkan arus elektrik. Berbeza dengan sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan samada pepejal atau cecair. Ini disebabkan sebatian ini terdiri daripada molekul-molekul kovalen dan tidak mempunyai ion atau elektron yang bebas bergerak. Sebatian kovalen bermolekul raksasa juga tidak boleh mengkonduksikan elektrik kerana tidak mempunyai ion-ion bergerak. 10
 11. 11. SRK 3013 PENGANTAR KIMIA D20102040887 (UPSI 09) NORAZURAH BT AHMAD 6.0 RUJUKAN / BIBLIOGRAFI Asmayati Yahaya,Azlan Kamari ,Azmi Mohamed.& Panel-panel Penulis(2013). SRK 3013 Pengantar Kimia .Tanjung Malim : PPL , UPSI. Badariah Bte Hamzah.Chau Kok Yew.(2010).Kimia Tingkatan 4.Abadi Ilmu Sdn Bhd,Kuala Lumpur. Chau Kok Yew(2012).Superb Express Kimia SPM,Pelangi,Bandar Baru Bangi, Selangor. http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_ionik http://ms.wikipedia.org/wiki/Ikatan_kimia http://arsipegianto.tripod.com/ikatankimia1.pdf 11

×